Dunántúli Napló, 1972. szeptember (29. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-01 / 206. szám

DUNANTÜLI NAPLÓ 1972. szeptember 1. ora a nagyvilágban ♦ NOVOSZIBIRSZK: Brezs- nyev, az SZKR főtitkára csü­törtökön beszédet mondott No- voszibirszkben a terü.et párt- és gazdasági aktivistáinak gyűlé­sén. A gyűlésen megvitatták az 1972. évi népgazdasági terv teljesítéséért folyó szocialista verseny menetét. Nagy figyel­met szenteltek a betakarítás, valamint a szemestermények és más mezőgazdasági termékek állami felvásárlása kérdéseinek. ♦ BUDAPEST: Losonczi Pál. az Elnöki Tanács elnöke a Li- biai Arab Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvözölte Moommer Kadhafit, a forradalmi parancsnoki ta­nács elnökét. A- BONN: Dr. Michael Kohl, az NDK miniszterelnökségi ál­lamtitkára és Egon Bohr, a bonni kancellári hivatal állam­titkára csütörtökön délelőtt négyszemközt folytatta tárgyalá­sait a két német állam alap- szerződéséről. Az NDK és Finnország képviselői Berlinben folytatják megbeszéléseiket a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételéről. Képünk: az NDK külügyminisztériumában folyik a tárgyalás. Balról a második Kurt Nier nagykövet az NDK, jobbról a második Paul Gustafsson nagykövet a finn delegáció vezetője.----------------------------------------------------------.———.— -------*---------------------------------—I. ■ i .................................­A HELSINKI: A Finnország­ban tartózkodó magyar parla­menti delegációt fogadta Kek- konen köztársasági elnök. A BUDAPEST: Georges Mar­chais, a Francia Kommunista Párt főtitkár-helyettese, aki az MSZMP KB meghívására ha­zánkban töltötte szabadságát, csütörtökön hazautazott Párizs­ba. A BELGRAD: Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára a jugoszláv kormány meghívására csütörtö­kön háromnapos hivatalos láto­gatásra Jugoszláviába érkezett. A főtitkár vendéglátója és tár­gyalópartnere Belgrádban Mir­ko Tepavac külügyminiszter, de fogadja Waldheimet Tito állam­fő és Bijedics miniszterelnök is. Becsengetés előtt (Folytatás az 1. oldalról) amelyek évek óta visszatérő gondot jelentenek. így megol­dásra vár az általános iskolák első osztályos tanulóinak sajná­latosan magas bukási aránya; a fizikai dolgozók tehetséges gyermekeinek sokoldalú segíté­se, a reális és kívánatos pálya- választási arányok kialakítása, az egyes iskolák és osztályok közti színvonalkülönbségek mér­séklése. Mindezt számos új intézke­déssel próbálja megkönnyíteni a művelődésügyi irányítás. E tan­évtől a Megyei Tanács végre­hajtó bizottsága 100 ezer forin­tos ösztöndíjkeretet alapitott a továbbtanulást tervező munkás­paraszt gyermekek számára. Üj előirások szabályozzák az első- osztályos tanulók osztályzását bukásuk esetén, és folyamato­san jelennek meg a Művelődés- ügyi Minisztérium tananyagcsök- kentö rendelkezései is. Minden reményünk adott és jogos tehát annak feltételezésé­re, hogy az 1972/73-as tanév kedvező körülmények között kezdődik. Bizakodunk, hogy a természetszerűen jelentkező többletmunka sok sikerélmény és eredmény forrása lesz gyer­mek, szülő és pedagógus szá­mára egyaránt. A z új tanév azok számára je­lent különösebb nehézséget, akik teljesen új életformába kerülnek. Ezek között kell meg­említeni azokat akik most lépnek az iskola első osztályába, akik most kezdik a felső tagozatot, akik középiskolában, szakmun­kásképzőben folytatják tanul­mányaikat. Részükről a szokott­nál is nagyobb türelemre, szor­galomra és igyekezetre van szük­ség, de nagyobb megértést igé­nyelnek szülőik és nevelőik ré­széről is. Ugyanígy a pályakez­dő pedagógusoktól is kérjük azt, hogy fiatalos lendületüket és friss szemléletüket teljes mér­tékben fordítsák új iskolájukra, növendékeikre. Bízunk abban, hogy a társa­dalom közös erőfeszítése, a pe­dagógusok és a szülők közös munkája, a tanulók igyekezete meghozza a maga eredményeit: a szocialista közoktatás maga­sabb színvonalát. Bárdi László-f PRÁGA: A prágai Horizont kiadó Miért érvénytelen Mün­chen? címmel a napokban fon­tos publikációt jelentetett meg. A könyv, amelynek szerzője Vaclac Kral történész, az utóbbi évek legátfogóbb tanulmánya a köztársaságra annak idején erőszakkal rákényszerített és a csehszlovák—nyugatnémet vi­szony normalizálását mind ez ideig akadályozó 1938-as mün­cheni diktátum problémaköré­ről. A PÁRIZS: Huszonnyolcra emelkedett a halálos csecsemő­hintőpor áldozatainak száma. Legutóbb egy amiensi munkás jelentkezett, mondván, hogy há­romhónapos kisfia, a hintőporos kezelés után, július 3-án meg­halt, A TORINO: A torinói állat­kert vízilova saját falánkságá­nak lett az áldozata. Az állat hirtelen megbetegedett, nem volt hajlandó enni, kimúlt. — Amikor felboncolták egy óriási, 'gumiból és műanyagból készült babát találtak a gyomrában, akkorát, amekkora még az o „súlycsoportjában" levő óriás számára is túl nagynak, meg- emészthetetlennek bizonyult. A KAIRÓ: Ahmed Rhalil, a Washingtonban működő egyip­tomi érdekképviselet vezetője, aki diplomáciai kapcsolatok hiányában lényegileq a nagy­követ tisztét látja el, kedden vá­ratlanul Kairóba érkezett. Az egyiptomi fővárosban úgy hír­lik, hogy a Rhalil-lótogatásnak „munkajellege” is van. A dip­lomata, aki nemrég Rogers külügyminiszterrel, majd Sisco- val, a közel-keleti ügyekben illetékes államtitkárral tanács­kozott, feltehetően tájékoztatja az egyiptomi vezetőket Washing­ton szándékairól. Megjegyzik még, hogy Jehia Abdel Kader, az ország moszkvai nagykövete is folytatja méq konzultációit kormánya vezetőivel. MENEDÉK AZ USA-BAN I New York. McGovern el­nökjelölt, akit elsősorban a vietnami háború elleni fellé­pése tett népszerűvé, szerdán meglepő kijelentést tett. Új­ságírók előtt kijelentette: Ha tárgyalások útján sikerül be­fejezni az indokínai háborút, Thieu dél-vietnami elnöknek és barátainak politikai mene­dékjogot nyújthatna az Egye­sült Államok. A szenátor kö­zölte, bár nem hiszi, hogy Thieu „a demokratikus eszmé­ket képviseli, de ő volt saigo- ni emberünk. Mi helyeztük posztjára és mi védtük meg hatalmát”. ♦ A BEIRUT: A WAFA palesz­tin hírügynökség azt jelentette, hogy Jordánia még ez év vége előtt bejelenti; kész különbékét aláírni Izraellel, A WAFA ér­tesülése szerint a jordániai kor­mány egyik tagja minisztériu­mának tisztviselői előtt nemrég bejelentette, hogy „a béke az egyetlen módja a Jordán-folyó megszállt nyugati partja visz- szaszerzésének". A meg nem nevezett miniszter állítólag ki­fejezte azt a reményét, hogy a kormány az elkövetkezendő há- I rom hónap során hirt ad béke- j kötési szándékairól. A BRAZZAVILLE: Zaire fővá­rosában, Kinshasában szerdán I közleményt írtak alá a Zaire j Köztársaság és a Kongói Népi Köztársaság kapcsolatai nor- I malizálásáról, illetve annak me- j netéről. A közlemény szerint is­mét megindul a forgalom a két országot elválasztó Kongó fo­lyó partjai között; szeptember közepén újból megnyitják a diplomáciai képviseleteket, s a két ország vegyesbizottsága há­rom albizottságot létesít a gazdasági, tudományos és kul­turális együttműködés problé­máinak tanulmányozására. Kiterjedt harcok a dél-vietnami főváros körül A népi felszabadító erők az elmúlt 24 órában Dél-Vietnam- ban 53 sikeres akciót hajtottak végre ellenséges támaszpontok és állások ellen. Offenzivájuk fő célpontja az amerikaiak és dél-vietnami zsoldosaik Saigon közvetlen környékén lévő több katonai objektuma volt. 122 milliméteres rakéták tömegesen csapódtak be a Saigontól mindössze huszonkét kilométer­rel északkeletre lévő Blen Hoa-i nagy amerikai légitámaszpont­ra, amelyen jelenleg több mint kétezer amerikai katona tartóz­kodik. A támadás nyomán több amerikai és saigoni katona éle­tét vesrtette, illetve megsebe­sült, a földön veszteglő ameri­kai és saigoni harci repülőgé­pek közül pedig tíz elpusztult. A népi erők csütörtökre virra­dóan rakétákkal lőtték a Sai gontól mindössze 45 kilométer­rel északra lévő Lai Khe i nagy támaszpontot is. Súlyos harcok­ról érkeztek jelentések a fő á- rostól mintegy 70 kilométerrel északkeletre lévő Khiem Hanh város térségéből. A forradalmi erők Saigon térségében végrehajtott újobb nagyerejű sikeres akciói nyo­mán a Thieu-rezsim alakulatai úgy döntöttek, hogy feladják a fővárost An Loc tartományi székhellyel összekötő 13. számú főútvonal visszafoglalására tm- mór öt hónappal ezelőtt meg­kezdett, mind ez ideig teljusen meddő kísérletüket, s fegyveres erőik derékhadát a Saigont közvetlenül fenyegető veszély elhárítására vetik be. Amerikai vadászbombózók az elmúlt 24 órában a VDK terü­letét 250 bevetésben, Dél-Viet- nam különböző körzeteit pedig 333 bevetésben támadták. A VDK ellen elkövetett légitáma­dások fő célpontja Dong Hói és Vinh térsége, valamint Hai­phong kikötőváros környéke volt. A B—52-es amerikai hadá­szati bombavetők összesen 33 bevetésben támadták a VDK sűrűnlakott területeit és Dél- Vietnam felszabadított körzeteit-f MOSZKVA: A Szovjetunió különböző területén eddig 1500 gyógyhatású ásványvízforrást tártak fel. Ezek között szénsav­tartalmú kaukázusi források, valamint a távol-keleti Szahalin- szigeteken orzénes források szerepelnek. A Fekete-tenger menti Szocsi közelében a kö­zelmúltban kénhidrogénes me­legvízforrást fedeztek fel. A MÜNCHEN: Az olasz és a nyugatnémet külügyminiszter szerdán 4 órás tanácskozást tartott Münchenben, hogy meg­próbálja tisztázni az októberre Párizsba összehívott közös pia­ci csúcskonferencia előtt álló problémákat Medici, az olasz diplomácia vezetője sajtókon­ferencián közölte, Scheel nyu­gatnémet külügyminiszterrel folytatott megbeszélése meg­győzte arról, hogy mindkét or­szág kormánya szükségesnek tartja az októberi találkozó létrejöttét. Világosan látják azonban azt is, hogy addig számos akadályt kell elhárítani.-f TASKENT: Angela Davis néger kommunista filozófia ta­nárnő, aki hétfő óta a Szovjet­unióban tartózkodik, csütörtö­kön Taskent be érkezett. Az üz- bég főváros repülőterén a tas- kentiek forró fogadtatásban ré­szesítették a bátor amerikai polgárjogi harcost. A BONN: A Kölner Stadt- Anzeiger leleplező cikke szerint csupán Köln környékén mintegy 10 000, Dél-Európóból és Észak- Afrikából származó külföldi munkás é| rabszolga sorsban, anélkül, hogy a hatóságok ez ellen bármit tennének. A lap leírja, hogy ezek a külföldi munkások a rabszolgaság ha­tárát súroló emberkereskede­lem tárgyai. A Német Szövet­ségi Köztársaságba átlagosan 1000 márka lefiztése ellenében illegálisan juttatják be őket. További sorsukat így ecseteli a lop: „Aztán olyan munkaadó­hoz közvetítik őket, aki hajlan­dó érvényes okmányok nélkül is alkalmazni; magától értetődően saját hasznára. Mivel ezek a munkások a lehető legalacso­nyabb bérezésben részesülnek, a betegségi biztosítás nem ter­jed ki rójuk és emberhez nem méltó szálláson helyezik el őket uzsora áron. Aki ez ellen védekezni akar, annak azzal kell számolni, hogy o rendőr­ség kitoloncolja .., Belgrad. Az elmúlt na­pokban jugoszláv vezető sze­mélyiségek több beszédben és nyilakozatban foglalkoztak a nacionalizmus problémájával, elemezték keletkezésének okait és megjelenési formáit. Vladimir Bakarics, a JKSZ elnökségének tagja Hvar szi­geten politikai funkcionáriusok előtt mondott beszédében a horvát nacionalizmus közel­múltban történt feléledéséről szólva kifejtette, hogy „Hor­vátországban a nacionalizmus először a sajtóban jelentke­zett, majd kapcsolatokat léte­ü szolidaritás [egyében Munkatársunk, Marafkó László, [ júliusban a vietnami újságíró szövetség meghívására a VDK- bart járt. Oit-tartózkodása ide­jén küldött tudósításaiban, majd hazaérkezése után meg­irt riportsorozatában beszámolt személyes tapasztalatairól, min­denekelőtt arról a barbár, nép irtó bombatámadás-sorozatról, melyet az amerikaiak a VDK lakott területei, és különösen az utóbbi időben az életet je­lentő qátrendszer ellen folytat­nak. Ezek a bombázások a nemzetközi közvélemény, a bé­két követelő milliók felháboro­dását, tiltakozását váltottak ki. Vietnam harcoló népének er­kölcsi és anyagi támogatása napjainkban a világ haladó or­szágainak, népeinek közös ügye. Haiánk lakossága az el­múlt években többször adta ta­nújelét annak, hogy kész segí­teni a vietnami testvérnepet az amerikai imperializmus elleni küzdelmében, politikai támoga­tással, anyagi áldozatvállalás­sal egyaránt. Képviselőink részt vesznek azoknak a nemzetközi bizottságoknak és szervezetek­nek a munkájában, melyek Vi­etnam megsegítésével foglal­koznak, küzdenek a konfliktus békés rendezéséért. A Magyar Szolidaritási Bizottság a tö­megszervezetekkel és tömeg- mozgalmakkal közösen fogja össze mindazokat az akciókat, melyek kifejezésre juttatják, hogy Vietnam ügye mindenna­pi életünk, békénk biztosításá­nak szerves részévé vált. A közelmúlt eseményei, az amerikai agresszió féktelensége követeli, hogy népünk, társa­dalmunk figyelmét fokozottab­ban felhívjuk a sokat szenvedő | I hős vietnami nép harcára, él®- 1 téré, 0 szolidaritást, az anyagi segítségnyújtást tovább szélesít­sük. „El a kezekkel Vietnam­tól!", „Cselekedjünk együtt Vi­etnamért, a békéért!” - jelsza­vakkal kerül megrendezésre szeptember 2—9 között az indo­kínai szolidaritási hét, melynek országos megnyitójára már ma Budapesten az Építők Rózsa Fe­renc Művelődési Házában kerül sor, és megyénkben, Pécsett, a dohánygyárban ma rendezik meg az első tiltakozó gyűlést, melyet a hasonló rendezvények egész sora követ majd. A gyű­lések, a találkozók szervezői a tiltakozó hang erősítése mellett szorgalmazzák majd az önkén­tes pénzbeni felajánlásokat is. A 235-96.852-es számú szolida­ritási számláro érkező pénzből gyógyszereket, egészségügyi fel­szereléseket, a gátak helyreállí­tásához szükséges gépeket vá­sárolnak és juttatnak majd el Vietnamba. A szolidaritási hét belpoliti­kai életünk fontos eseménye lesz, bizonyítékát adva ismét népünk internacionalizmusának, békeakaratának, az amerikai imperializmus elleni fellépésé­nek. Sikere függ minden rende­ző szervtől, azok együttműködé­sétől, a közreműködőktől, az előadóktól és felszólalóktól, a gyűlések valamennyi résztvevő­jének határozott állásfoglalá­sától, a szolidaritást kifejező pénzadományok sokaságától. Az országos tiltakozásból, az anyagi támogatásból, miként a múltban is, ez alkalommal is­mét kiveszi majd részét me­gyénk lakossága is. Nixon és Tanaka Honoluluban Az USA és Japán gazdasági ellentétei átterjednek a politikára is Nixon Honoluluban a repülőtéren beszél Honolulu : Magyar idő szerint csütörtökön hajnalban Honoluluba érkezett Nixon amerikai elnök, kíséretében Ro­gers külügyminiszterrel, Kissin­ger nemzetbiztonsági főtanács­adóval és más vezető szemé­lyiségekkel, hogy kétnapos meg­beszélés-sorozatot folytasson Tanaka japán miniszterelnök­kel. Kissinger útban Honolulu fe­lé a repülőgépen újságírókkal beszélgetve igyekezett csökken­teni a japán—amerikai ellen­sített a Nyugaton élő horvát emigránsokkal. Mesterkedé­seik eredményeként a nacio­nalizmus 1966-ban és 1967- ben a pártba is behatolt, az 1971-es események alkalmá­val pedig robbanásszerűen terjedi". Todo Kurtovies, a JKSZ el­nökség végrehajtó irodájának tagja a szarajevói Oszlobode- nye cimü lapnak adott nyilat­kozatában arra hívta fel a fi­gyelmet, hogy a nacionaliz­mus jelentkezése részben a rendezetlen gazdasági prob­lémák következménye. tétek jelentőségét. Ugyanezt a problémákról látszólag tudo­mást sem vevő, vagy azokat jelentéktelennek tartó hangot ütötte meg Nixon megérkezé­se után, a repülőtéren mondott rövid beszédében. A tárgyalásokon számos kér­dést vitatnak meg a két or­szág vezetői: a japán—kínai és a japán—amerikai kapcso­latok és Tajvan státusának kér­dését az új kölcsönös „bizton­sági" szerződés problémáit, — a központban azonban a gaz­dasági problémák állnak majd. Bár Washington minden esz­közzel megpróbálta csökkente­ni a japán áruk beáramlását Amerikába, ugyanakkor rá­kényszeríteni Tokiót, hogy tárja szélesebbre a kapukat az ame­rikai export előtt, a két ország közti deficit az Egyesült Álla­mok rovására tovább növek­szik. A TASZS2 tudósítója ki­emeli, hogy ezek a gazdasági ellentétek egyre inkább átter­jednek a politika területére is, így például Amerika és Japán Ázsiához való viszonyára. Nixon a csúcstalálkozó Ide­jén Honoluluban fogadja Bun­kert, az Egyesült Államok sai­goni nagykövetét. A nagykö­vet szerint útjának célja hiva­talos konzultáció a Vietnam­mal kapcsolatos kérdésekről. Á jugoszláviai nacionalizmusról

Next

/
Oldalképek
Tartalom