Dunántúli Napló, 1972. augusztus (29. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-13 / 190. szám

10 DUNANTOLI NAPLÓ 1972. augusztus ÍJ. r--------------------------> 1 972. AUGUSZTUS 13 VASÁRNAP Szeretettel köszöntiük névnap/uk alkalmából IPOLY nevű kedvei olvasóinkat ♦ V. A Nap kél 4.37, nyugszik 19.01 órakor. - A Hold kél 9.22, nyugszik 20.16 órakor. J Időszerű növényvédelem Az esős időszak elmúltával az almamoly ismét erősebb ütem­ben rajzik. Ez azt jelenti, hogy e nemzedék erősen elhúzódó és a lárvakelés is ennek megfele­lően sokáig tart. A védekezést úgy kell megszervezni, hogy a késői érésű alma- és körtefaj­tákat a mostani napokban hosz- szú hatástartamú szerrel, majd 10-12 nap múlva középhosszú hatástartamú szerrel kell kezel­ni. Ha a rajzás még hosszabb ideig tartani fog, esetleg egy rövid hatástartamú szer haszná­latára is számítani kell. Jelen­leg használható szerek: hosszú hatástartamúak: Bayer 20, Pa- rathion 20, Dimecron, Metilpa- rathion, Wofatox, Metathion, Safidon, Bi 53, Pholithion, Di- carbam; rövid hatástartamú sze­rek: Nogos, Phosdrin, Wapona. i A kaliforniai pajzstetű lár­vái ugyancsak folyamatosan to­vább rajzanak, a kártevő elleni védekezés minden fertőzött te­rületen kötelező, tehát olyan gyümölcsösben is kell védekez­ni, ahol a termést már leszed­ték. A várakozási idők betartá­sával az almamoly ellen hasz­nálatos szerek itt is használha­tók, illetve a már leszüretelt fákra Ultracid 40 WP 0,15 szá­zalékos oldatát ajánlatos hasz­nálni, és a permetezést csur- gásszerűen elvégezni. Zöldségkultúrákban erősen fe­nyegetnek a mocskospajorok, melyek különböző bagolylep­kéknek a lárváiból tevődnek össze. Legnagyobb mértékben a gamma-bagolylepke lárvája ká­rosít A mocskospajor rendsze­rint éjszaka bújik elő, és éjjel rág. Védekezésre használható szerek: főleg az esti órákban kijuttatva Anthio, Dipterex, Ditrifon, Fiiból, Folithion, Me­tathion, Sumithion, DDVP, No­gos, Unifos, Wapona. Szőiőkultúrákban, különösen a jégverte területeken számíta­ni kell a zöldrothadás és a fa­kórothadás további károsításá­ra. A fakórothadás a száraz me­leg hatására leállhat, de a zöldrothadás később újra fel­lángolhat, és szürkerothadás for­májában jelentkezik. A betegsé­gek ellen a szerek várakozási idejének betartásával még le­het védekezni. Védekezésre használható: Ortho-phaltan, melynek várakozási ideje étke­zés előtt 14 nap, szüret előtt 30 nap; Fundasol, étkezés és szüret előtti várakozás ideje 14 nap; 1 százalékos bordóilé, vá­rakozási ideje 0 nap, illetve fo­gyasztás előtt alapos lemosás. A bordóilé szermaradvány erős hasmenést idéz elő! A szövőlepke elleni védeke­zésre különös gondot fordítsunk, és a kártevő megjelenése után a védekezést azonnal hajtsuk végre, ♦ — Terlisrter mintabolt, lékai tér 2. A Centrum Áruház kezelésében. (s) Lottó A 32. játékhéten Sttalálatos lottó- szelvény nem volt. Az egyes osztá­lyokra jutó nyereményösszegek o nye­reményilleték levonása után a követ­kezők: négytalálatos szelvény 35 db volt. A nyeremény egyenként 114 712 forint. A 3971 hármas találatra egyen­ként 506 forin<ot fizetnek. A kettes találatok száma 129 939 darab, ezek ; egyenkénti nyereményösszege 19 Ft. ♦ — Telefonkezelési tanácsadás. Augusztus 15-én, kedden 15 órá­tól a Zrínyi utca 8. sz. alatti postás klubban tanácsadást, ok­tatást tart a posta a vállalati távbeszélő alközpontok kezelői­nek. A téma: a távolsági be­szélgetések lebonyolítása a táv- hívásos rendszer alapján. Munkanapokon 14—16 óra kö­zött a Postaigazgatóság 19-09- es telefonján is lehet tájékozta­tást kérni a témáról. — Továbbképző tanfolyam. A Mecseki Ércbányászati Vállalat KISZ Bizottsága hetven alap­szervi termelésifelelős és szer­vezőtitkár részére kétszer há­rom napos vezetőképzőt tart a vállalat mohácsi vízitelepén au- 1 gusztus 21—26-ig. ♦ KONYVÚJDONSAGOK Kosztolányi Dezső: Édes Anno (Diákkönyvtár sor.). Katherine Anne I Porter: Bolondok hajója. Olasz rene- 1 szánsz komédiák. Fekete István: Tiz I szál gyertya. Malacka és bocsimackó. Bianki—Meyer—Rey: Az első vadá- j szat. Megay—Gaal: Varázsfüvek. AI- ] bie Sachs: Stephanie és a bírák. 1 Gheorghe Tomozei: Lovas mennyor­szág. Versek. Karel Jonckheere: Sze­münk világa. Molnár Géza: Vasárnap mindig esik az eső. A háromnyakú palack titka. (Tiz izgalmas novella.) Öveges József: A fegyverek fizikája. Dr. Sárváry András—Gaál Éva: Né­pek itala. Lászlóffy Aladár: A hetve­nes évek. Jorge Luis Borges: Körkö­rös romok (Kozmosz Fantasztikus i könyvek). Helge Ingstad: Vikingek az Újvilágban. Bibó Lajos: Anyám. Ju­hász Ferenc: Titkok kapuja. 77 egy­tálétel. (Szine-java.) Berend T. Iván —Ránki György: A magyar gazdaság száz éve. A földrajztanítás időszerű kérdései. 4. Világnézeti nevelés a középiskolai földrajztanításban. Mű­vészet és kőzérthetőséq tanulmány­gyűjtemény. (Muszeion könyvtár.) Kor- nai János: Erőltetett vagy harmonikus növekedés. A sport és testnevelés időszerű kérdései 72/1. ♦ — Százhetvenöt éves o Keszt­helyi Agrártudományi Egyetem. A jubileum alkalmából szeptem­ber 1-én és 2-án rendezik men a XIV, georqikoni napokat. A rendezők többek között dán, nyugatnémet, arab, szovjet és amerikai vendégek érkezésére szám (tagak. A szakemberek ér­tékelik a felsőfokú szakoktatás, a középfokú mezőgazdasági szakemberképzés és a mező- gazdasági szakmunkásképzés helyzetét, ♦ Balesetek Ittasan vezette személygépkocsiját augusztus 11-én este Molnár István komlói lakos. Majláthpuszta és So­mod között elvesztette uralmát a jár­mű felett, s a Dráva töltésére futott fel, majd a töltés alatti mocsárba esett. Utasa, Wolf József komlói la­kos könnyebb sérüléseket szenvedett. é­Figyelmetlenül ment át az úttesten tegnap délelőtt Pécsett a Rákóczi út és o Jókai utca kereszteződésében Tavaszi Károlyné pécsi lakos, Istó- kovics József pécsi lakos segédmo­torkerékpárjával elütötte a figyel­metlen gyalogost, aki könnyebben megsérült. + A Szakszervezetek Megyei Tanácsa I értesíti a Bolatonszabadi és Tóalmás j SZOT üdülőben tartózkodó gyerme­kek szüleit, hogy a gyermekek au- j ausztus 16-án Tóalmásról 17.29-kor, . Balatonszabadibó! 20.11-kor érkező ; vonattal jönnek haza. Kérjük, hoay 1 a ayermekeket o főpályaudvaron ve- ; gyék át. Közöljük, továbbá, hogy au­gusztus 17-én induló gyermekek ré­szére a második orvosi vizsga au­gusztus 15-én 9—11 óráig lesz az SZMT székházban megtartva (Színház j tér 1.). A gyermekek augusztus 17- ; én Röjtőkmuzsajra 5.38-kor, Ealaton- máriárn 6-3A-kór induló vonattal men­nek. Gyülekezés indu'ás előtt egy órával a főpályaudvaron. lesz. PÉCS. SZIGETI ŰT 69, SZÁM ALATTI 2080 m- TERÜLET ÉPÜLETEKKEL közüket részére eladó Érdeklődni lehet: TEJIPARI SZÁLLÍTÁSI, SZOLGÁLTÁT© ÉS KÉSZLETEZŐ VÁLLALAT, Pécs. Tüzér u, 13 d. (Patyolat mögött.) Telefon: 19-15, 15-01, A Pincegazdaság a borvilágversenyen Új sztáí a Pannónia Cabinet Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, apósom, nagyapónk, sógorunk és kedves ro­konunk, !D, VILÁGOS ANTAL nyugdíjas gépkezelő augusztus 10-én rövid szenvedés utón 75 éves korában elhunyt. Drága halottunk temetése augusztus 15-én, kedden 3 órakor a pécsbányai temetőben. A gyászoló család. A MÁV Pécsi Igazgatóság párt és szakszervezeti bizottsága és vezetői mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett elvtársunk és munkatársunk, STADLER TIBOR főfelügyelő elhunyt. Temetése augusztus 16-ón 13 ómkor les* a pécsi köztemetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Szeretett fiunk, testvérünk, sogo- I runk, nagybácsink, BALOGH ISTVÁN 44 éves karában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 1972. augusztus 15- én 2 ómkor lesz a szentlőrinci teme­tőben. A gyászoló család. K©si@n®t Köszönetét mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, KALMAR JÓZSEF temetésén részt yettek, virágok és ko­szorúk küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön köszönjük Matus Lajosnak a szép koszorúkat. A gyászoló csalódó A Csepel Autógyárban az év eleje óta úf padlóvázüzem működik, ahol az ! KAR Lő 556-os és IKARUS 180-as autóbuszok alvázait szerelik. Az idén 6400 — félig kész — autóbuszt szállítanak a kooperáló vállalat részére. Az új üzemrészben a padlóvázra kerül a motor, a fékrendszer és e kormánymű és így „saját !ábán,; gördülhet további szerelésre az !KARUS-ba m jármű. Kalocsán 1917-ben fűszerpaprikával foglalkozó kutató intézet alakult elsőnek a világon. Ugyanitt ma a Zöldségtermesztés! Ku­tató Intézet Fűszerpaprika Kutató Állomásán a fűszerpaprika nagyüzemi termesztésével foglalkoznak. A nemesítés hosszadalmas folyamatát úgy tették gyorsabbá, hogy az üvegházban évi kétszeri generációváltást valósítottak meg. Képünkön: A keresztezésekhez felhasználják a paprika őseit, a közép-amerikai vadon termő fajtákat is, !döjárás;e!entés Várható időjárás vasárnap estig: kisebb felhöátvonulások, néhány he­lyen futó záporesö, több órás nap­sütés, mérsékelt, időnként élénk északi, északkeleti szél. A kánikula mérséklődik, de meleg marad az idő. Várható legalacsonyabb éjszakai hő- mréséklet 14—16 fok, legmagasabb { nappali hőmérséklet 28—30 fok kö­zött ♦ — A Zöldségtermesztési Ku­tató Intézet a Baranya, Fejér, Somogy, Tolna megye által Szekszárdon rendezett Mező- gazdasági és Élelmiszeripari Ki­állítás keretében szakmai na­pot tart augusztus 15-én 9 órai kezdettel a Tolna megyei Ta­nács klubtermében. Az intézet munkatársai film- és diavetítés­sel egybekötve ismertetik ered­ményeiket és válaszolnak az ér­deklődők kérdéseire. A szak­mai előadás után közösen meg­tekintik az intézet kiállítását, és a kertészeti pavilont, ahol az intézet villányi kísérleti telepé­nek aranyérmet nyert kecskemé­ti paradicsom fajtái kerülnek bemutatásra. — Kombájntűz. Augusztus 11- én délután 5 órakor a Homorúd melletti Róna-tanyán kigyulladt a mohácsi Dunavölgye Tsz egyik SZK—4 típusú kombájnja. A tü­zet a dolgozók oltották el. A becsült anyagi kár 40 ezer Ft. Még egyszer az ékezetről Szoktak Önök keresztrejtvényt fej­teni? Bizonyára sokan. Elmét csiszoló, idegnyugtató időtöltés. Persze körül­tekintéssel kell végezni ezt is, mint mindent. Például ha ezt a meghatá­rozást olvassuk: háziállat, és 2 betű, az első pedig L, akkor utána rövid O-t ajánlatos írni. Hogy miért? Mivel még nem tudjuk, hogy a szót függő­legesen keresztező megoldás rövid vagy hosszú O-t kíván-e. Igen, ez sajátságos jelenség a keresztrejtvé­nyeknél, hogy készítőik nem tesznek különbséget a rövid és a hosszú éke­zet között. Pedig a magyar ABC-ben külön szerepel az O. Ö. U. Ü, pont­tal és vesszővel. Sőt még az U és az Ü sem ugyan­az a betű. Erre legutóbb akkor fi­gyeltem fel, amikoi c balatoni műút melletti villából néztem az elsuhanó és eibúgé autókat, motorokat. Ez is _ kellemes szórakozás egy ideig. Nos, ' a sok kisebb-nagyobb, magyar és külföldi személygépkocsi között egy­szerre magára vonta az érdeklődése­met egy zárt teherautó, ezzel az igen ékes és jól olvasható felírással: ZALAHUS. Amíg a tudatomig el nem jutott az értelme, ágy éreztem, hogy idegen szót látok, németet vagy fran­ciát. De aztán hamar megoldódott a rejtvény: ZALA és HÚS. Voltaképpen két értelmes szó összetételéből ala­kult, mégis gondolkozni kellett rajta I kissé, mit jelent. Viszont ha hosszú U-val írták volna. így-: HŐS, akkor... No de ne kergessünk illúziókatI Bán Valér l — Újító ankét. Az Építőgép­gyártó Vállalat pécsi Szállító- berendezések Gyárának közel negyven újítója és műszakiak megbeszélték a gyár újítómoz­galom helyzetét. Az újítási kedv fellendítése érdekében a gyár vezetői június 15-től szeptember 15-ig újítási versenyt hirdettek meg. A megbeszélésen a mű­szakiak számot adtak a verseny eddigi eredményeiről. Augusztus első hetéig hat újítási javasla­tot nyújtottak be a gyár mun­kásai, ezek elbírálása folyamat­ban van. Az üzem legjobb újí­tói közül nyolcán tárgyjutalmat kaptak. — Befejezés előtt a rekonst­rukció. A Baranya megyei Sütő­ipari Vállalat mágocsi sütödéjé­ben mintegy két millió forintért bővítést hajtanak végre. A ki­vitelező a helyi tanács költség- vetési üzeme a közeli napok­ban átadja a korszerűsített sü­tőüzemet. — Majombébi született a me­cseki állatkertben. Böbe, az ál- latkert pávián majma életképes, egészséges utódot hozott a vi­lágra. A majombébi apja a „gyilkos" Viktor, aki tavaly el­pusztította kicsinyét. Hasonló eset elkerülése végett, most Vik­tort külön ketrecbe zárták. A majombébi nevére bárki javas­latot tehet az állatkertben elhe­lyezett Kérdezz-felelek ládában. A kérés csupán annyi, hogy fiú­nevet adjanak, mert a kis ma­jom hím. A javaslattevők között egy 1973-ra szóló egészéves ál­latkerti belépőt sorsolnak ki. — Az Országos Rendezi Iroda au­gusztus 15 ér., kedden este 8 ára- kor a szabadtéri színpadon előadást tart. — Fellép az OMEGA-együttes, DÉLHÚSA GJON és Markó András. Jégyek o Filharmóniánál (Színház tér 2. sz. alatt) válthatók. (x) Pár nap választ el bennün­ket a Budapesti Borvilágverseny rajtjától. A résztvevők berkei­ben egyre lázasabb a készülő­dés. Az Állami Pincegazdaság Mecsekvidéki üzeme is ott lesz a rangos versenyen és résztvesz a termelők kiállításán is, me­lyet a mezőgazdasági kiállítás területén rendeznek. A magyar pezsgőket poharanként árusít­ják majd a kávé-pezsgőszalon- ban: a gazdaság valamennyi pezsgője kapható lesz. A pin­cegazdaság önálló kiállítóként is megjelenik a versenyen. Áru­sítják majd a világkiállításra forgalomba hozott Pannónia Cabinet pezsgőt: díszdobozos kivitelben kapható. Egyébként ezzel a pezsgővel indultak a világversenyen is. Az előzsürizé- sek már megtörténtek. A MAP Mecseki üzemétől több bor és pezsgőfajta jutott be a verseny­ző termékek közé. Ezt halljuk! A Pécsi Stúdió jövő heti műsorairól „Pécsett a Kórház teret for­galmas, zajos, túlzsúfolt útvonal köti össze a Steinmetz kapi­tány térrel. Bár már külvárosnak számít, mégis olyan, mintha Pécs főutcája volna. Az utca elején, a gyógyszertár mellett, a házfalon szemüveges, baju­szos, szakállas férfi emléktáblá­ja. Alatta a felírás: dr. Doktor Sándor utca." így kezdődik a hétfői Pécsi utcák - híres em­berek című sorozatban Pusztai József összeállítása, mely Dok­tor Sándorról, a Pécs—baranyai munkásmozgalom régi harco­sáról, az anyák megmentójéről szól. Majd Pécsi muzsika cím­mel Ligeti András és a KISZÖV zenekar Beethoven F-dúr ro­máncát játssza, Marczis Deme­ter Händel: Julius Caesar e. operájából énekel áriát, Baith István és Caál Mimi Slavet: Fuvola-cembalo szonátáját adja elő, végül felcsendül a pécsi származású Amtman Prosper Kantátája Németh Alice, Gursz- ky János, Marczis Demeter, Hol- lay Keresztély, Barth István és a MÁV vegyeskor közreműködé­sével. Vezényel Károly Róbert. — Kedden üdülők kedvébe hang­zik el riport és muzsika, majd Nógrádi Erzsébet beszélget dr. Burger Tiborral, a pécsi I. sz. belklinika docensével a fe­hérvérűségről. Burger Tibor, aki a fehérvérűséget kísérő vérsze­génységről folytat tudományos kutatást, e témával elnyerte a nemzetközi rákkutató ösztöndí­jat, majd egy esztendőt töltött dr. Lajta László mellett a man­chesteri rákkutató intézetben. A riportban sok érdekesség hang­zik el e napjainkban oly sokat emlegetett betegségről. — Szer­dán a Hét közben című zenés összeállítás időszerű tanácsok­kal, riportokkal, jegyzetekkel jelentkezik. Majd a pécsi Ko­vács Károly dalaiból szólal meg néhány. — Csütörtökön bemutat­juk a pécsi hanglemezbolt új­donságait, köztük Mendelssohn Szentivánéji álom kísérőzenéjét, Mozart Varázsfuvola című ope­rájából készült keresztmetsze­tet, melyen Agay Karola, Réti József, Gregor József, László Margit, Melis György, Csengcry Adrienne és Kishegyi Árpád énekel. A modern jazz antoló­gia 9. lemeze és Korda György új nagylemeze szerepel még e műsorban. - Pénteken Somogy- vári Valéria készít érdekesnek ígérkező műsort Pécs közleke­dés-történetéről. Az I. Országos Közlekedési Kiállításra össze­gyűjtötték a városi közlekedés­re vonatkozó összes, fellelhető dokumentumot. Ezeket mutatja be a riportműsor, felvillantva a jövő néhány színfoltját Is. - Szombaton d 7Ö0 éves Szeder­kényről készített műsorban is­merkedhetnek meg a rádióhall­gatók e szép baranyai község múltjával, jelenével. — Vasárnap az Alkotmány ünnepe tisztele­tére hangzik el műsor, majd vi­dám összeállítás szórakoztatja a hallgatókat, Szívesen hallgat­tuk címmel. ♦ — A Sopianae kamarazene, kar Siklóson. Vasárnap este fél 9-kor — a harkányi nyár prog­ramsorozatának keretében — a siklósi vár kápolnájában a pé­csi Sopianae kamarazenekar vendégszerepei. A műsorban barokk- és mai szénák művei) adják elő. — Kérem aotat, akit augusztus 11-én, pénteken déleiéit látták amint egy tehergépkocsi a Déryné u. 2. sz, előtt parkolt FIAT 850 tip. gépkocsi­mat megrongálta, szíveskedjenek ezt levélben (Pécs, Hunyadi út 43. sz. alá) vagy telefonon 48-08, 6 ára után kö­zölni. ír) DUNANTOLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt ' Baranya megyei Bizottságának lápja. *1 Főszerkesztő: Mitek! Ervin Szerkesztőség: Pécs, Hunyadi út ti. Tel. a 15-32. 15-33, 21-60, 50-00, 60-11. Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 26 22, 20 óra után 12« Kiadja) a Baranya megyei Lapkiadó Vállalói Felelős kiadó: Braun Károly Kiadóhivatal: Pécs, Hunyadi ót 11.' Tel.) 15-32. 15-33, 21-60, 50-00, 60-11. Telexszám: 12-320 Kéziratot nem őrzőnk meg ) és nem adunk vissza PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. «& Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesftőkitáV. Előfizetési díj 1 hónapra 20,—» Pl Indexszám: 25 054 ’ ,.j 1 c I

Next

/
Oldalképek
Tartalom