Dunántúli Napló, 1972. augusztus (29. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-09 / 186. szám

Í97Z. augusztus 9, DUN ANTÜLI NAPLÓ A szövetkezeti szakemberek III. nemzetközi találkozója Harkányban Sajtótájékoztató a TIT-ben a Pannónia ’72-ről Ötjegyű számok Hótól kapható az úf baranyai le.efonkönyv Nincs ebben semmi túlzás: I Baranya a rendezvények Mek­kája. Az év szinte minden hó­napjában történik itt valami, aminek híre aztán elterjed az országban, nem egyszer hatá­rainkon túlra is. Elkövetkezett az augusztus, és íme, elpostáz­ták a Pannónia '72 meghívóit. A szövetkezeti szakemberek nemzetközi találkozóját immár harmadszor rendezik meg, A színhely Harkány, az időpont augusztus 13—26. A program összeállt, s ezt ,a TIT Baranya megyei szervezetében tegnap ismertették. A házigazda, Prá- viez Lajos, a TIT megyei titkára tájékoztatta a sajtó munkatár­sait. A Pannónia '72 találkozót, amely nemzetközi vitafórum, egyben ismeretterjesztés, még­pedig igen magas fokon, az idén — tekintet nélkül a külön­böző szövetkezeti formákra — a szövetkezés eszméjének és gondolatának a jegyében ren­dezik, s középpontjába az em­bert szeretnék állítani. A fő té­ma: az egységes magyar szö­vetkezeti törvény és az ágazati szabályozások, valamint a szö­vetkezetek gazdálkodásának legfontosabb kérdései. Mindezt azonban nem önmagukban, ha­nem mozgalmi-társadalmi vo­natkozásban, az ember viszony­latában szeretnék megközelíte­ni. A témában országos veze­tők, a szövetkezeti mozgalom legjobb ismerői és irányítói ad­nak tájékoztatót. A résztvevők emellett — s ez már hagyo­mány — megismerkedhetnek Pécs és környékének természeti szépségeivel, történelmi és kul­turális értékeivel, kihasználhat­ják Harkány és környékének pi­henést és szórakozást nyújtó le­Aognsztasi ív-filmek A tévé augusztusi filmbemu­tatói széles választékot ígérnek. Fellini 1959-ben készült kétré­szes produkciója, az Édes élet ezúttal szinkronizált változatban kerül a nézők elé. Történelmi tényeket idéz fel a Westerplatte című lengyej produkció. Éjsza­kai előadásban kerül a képer­nyő hívei elé Fellini másik kü­lönleges műve, a Júlia és a szel­lemek is. Izgalmas, váratlan fordula­tokban bővelkedő alkotás A fi- latelista halála ’című szovjet bűnügyi film. A Mikszáth-kedve- lőknek, s a romantikus történe­tek rajongóinak szerez örömet majd A beszélő köntös című magyar film. Rangos, műfajá­ban is emlékezetes filmalkotást is bemutatnak a következő he­tekben a televízióban, Gene Kelly-vel az Egy amerikai Pá­rizsban című produkciót A Maigret-sorozat Az elveszett élet című epizóddal folytatódik. A kettes, kísérleti műsoron vetítik Az l-alakú szoba című amerikai filmet. Ugyancsak itt láthatják a nézők a Foglyok hi­te című jugoszláv és a Megtor­lás völgye című amerikai pro­dukciót hetőségeit Mindezeken felül két további színes program: a Szekszárdi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vá­sár, ahol négy dél-dunántúli megye termelőszövetkezeteinek színe-java felvonul, és a buda­pesti borvilágverseny. A találko­zó résztvevői mindkét esemény­re ellátogatnak. A Pannónia '72 találkozónak az idén 130 résztvevője lesz. A jelentkezők száma ennél több volt, de csak ennyi szakember elhelyezésére van lehetőség. A találkozó, mint azt elnevezése is jelzi, nemzetközi jellegű. A hazai szakembereken kívül 40 csehszlovák, továbbá NDK-beli, nyugatnémet, osztrák, lengyel és finn vendég érkezik Harkányba. A külföldi szakemberek elsősor­ban törvényalkotók, ami az egységes magyar szövetkezeti törvény iránt megnyilvánuló ér­deklődést jelzi. Itt kell megje­gyeznünk, az idén megalkotott egységes szövetkezeti törvényünk világviszonylatban egyedülálló, Mint ismeretes, Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, a KGST legutóbbi ülése után a tagor­szágok távlati elgondolásainak egyeztetéséről is nyilatkozott. Elmondotta,-hogy hazánkban is folyamatban van a hosszabb­távú, 1985-ig szóló fejlesztési el­képzelések kialakítása. Mivel a Szovjetunió és más KGST-orszá- gok távlati terveiket az 1976- tól 1990-ig tartó időszakra fog­ják kidolgozni, indokolt, hogy a következő két-három évben mi is eszerint folytassuk hosz- szabb időszakra szóló elgondo­lásaink felvázolását és azokat egyeztessük a szocialista orszá­gokkal. Az MTI munkatársa, megkérte az Országos Tervhivatal illeté­keseit, hogy foglalják össze a hosszútávi tervezés helyzetét és tájékoztassanak annak további menetéről. Elmondották, hogy a párt és a kormány határozata alapján hazánkban 1968-ban kezdődött el a hosszútáyú tervező munka. Viszonylag újszerű feladatról van szó, amelyhez hazai és nemzetközi tapasztalatok csak kismértékben állnak rendelke­zésre. Ezért e munkába a tervező apparátuson kívül más szakemberek jelentős körét is bevonták. Közgazdászok, kutató- és tervezőintézeti szakemberek, az MTESZ, az OMFB, a tár­sadalmi szervezetek képviselői­nek bevonásával kilenc bizott­ságot hoztak létre az ipar, az élelmiszeripar, az építőipar, a közlekedés, a külkereskedelem, a munkaerőgazdálkodás és az életszínvonal, a területi tervezés kérdéseinek tanulmányozására, távlati- koncepciók kidolgozásá­nagy visszhangja van a külföl­di országokban. A szövetkezeti szakemberek III. nemzetközi találkozójának ünnepélyes megnyitójára au­gusztus 14-én, hétfőn délelőtt 10 órakor kerül sor a siklósi vár kongresszusi termében. A meg­nyitó előadást — A szövetkezés az emberért — az ember a szö­vetkezetért címmel — Szabó István, az Országos Szövetkeze­ti Tanács és a Termelőszövetke­zetek Országos Tanácsának el­nöke tartja. Másnap a Baranya megyei Állami Építőipari Vál­lalat harkányi üdülőjében kez­detét veszi a kéthetes előadás- sorozat. Az előadásokon, a szekcióüléseken és a gyakorla­ti bemutatókon az állandó részt­vevőkön kívül szívesen látják az egyes témák iránt érdeklődő szakembereket. Ehhez azonban | előzőleg meghívót kell igényel­ni a TIT-nél. (Augusztus 13-tól a helyszínen.) A Pannónia '72 részletes programját. vasárnapi számunkban közöljük. ra, illetve a hosszútávú terve­zés metodikai, elvi problémái­nak elemzésére és gazdaság- politikai összehangolására. Mintegy kétezer szakember közreműködésével 350 elemzés, tanulmány, hipotézis és rész- koncepció készült, amelynek egyeztetése folyamatban van az Országos Tervhivatalban. E nagyszabású munkához a leg­korszerűbb számítógépeket is igénybe veszik. A számítási anyag 45 vastag kötetet tölt meg, ami ahhoz szükséges, hogy a tanulmányokban felvázolt (es­hetőségeket a legoptimálisab­ban egyeztethessék és a több­féle variáns közül a legcélrave­zetőbbet választhassák. A tervezőmunkát részben az elmúlt húsz év alaposan elem­zett tapasztalataira, másrészt a tudományosan felvázolt prognó­zisokra építik. A lervezőappará- tus folyamatosan konzultál a munkában résztvevő bizottsá­gokkal, s várhatóan 1973 köze­pére kialakulnak a hosszútávú fejlesztés keretei és alternatívái. E keretek, távlati fejlesztési el­vek az 1985-ig szóló feladato­kat szabják meg, s utána — 1973 és 1975 között — az 1990- ig szóló elképzelésekkel egészí­... és akkor vörös lepelben belibben a barna lobonc-hajú lány. Kecses mozdulattal meg­szabadul a könnyű belépőtől, majd egynéhányszor megperdül a parketten, aztán évődni kezd a férfi vendégekkel. Története­sen egy teljesen megbűvölt ko­ros, kopasz úr ölébe pilled. A derültség óriási. Megjegyzés: — Az öregnek utoljára 37- ben lehetett ilyen sikere. Ezt követően jól kivitelezett csípőmozgással úgy siklik el az asztalok előtt, hogy a merészebb férfiúk már csak bódító orgona­illatát simogathatják. Látható még: a táncosnő csábos vonag- lása csöppnyi alsóban. Szem­tanúi lehetünk a karcsútestű lány ismételt vetkőzésének, ami­kor csipkés felső fehérneműjét diszkréten összefogva maga előtt tartja. Befejezésül, ezt a ruhadarabot, valamint hosszú barna parókáját is maga mellé szórja. Ez a produkció tető­pontja. A könnyű kalandot áhí- tó sikerférfiak döbbenten mérik végig — Gabi, az Olympia bár jugoszláv vendégművésze ugyan, is férfi. A zenekar tust' húz, Gabi el.., •T Már fel is öltözött. Fekete mintázattal átszőtt lila színű, könnyű anyagból készült nad­rágjában, dzsekijében akár egy Rendelet a mezőgazdasági gépjavítások r » • e r • r r ■ uj tarifájáról A mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével egyetértésben módosította a mezőgazdasági gépjavítások dí­jával kapcsolatos korábbi ren­deletét. Az új szabályozást az tette szükségessé, hogy a mezőgaz­dasági gépjavítások hatósági árát 1968-ban állapították meg, azóta azonban — főleg az év elejétől — a hozzájuk szüksé­ges fontos anyagok ára növe­kedett. Ez a mezőgépjavító há­lózatban feszültséget okozott, mert a régi díjszabásban nem tudták érvényesíteni az árvál­tozást. Ezért — ahol szükséges volt — átlagosan 5—9 százalék­kal emelték elsősorban azok­nak a komplett javításoknak a tarifáit, amelyekhez öntvényeket és színesfémeket használnak fel, a javítási díjak mostani változá­sait egyébként már figyelembe vették a felvásárlási órak ko­rábbi rendezésnél. tik kí a koncepciókat Az 1990-ig szóló elgondolá­sok kialakításával távolról sem fejeződik be a hosszútávú ter­vező munka, mert továbbra is folyamatosan elemzik a tapasz­talatokat, megalapozzák az 1990 utáni távlati terveket, s ha a tudományos-műszaki forrada­lom újabb eredményei, a nem­zetközi gazdasági folyamatok, vagy egyéb okok úgy kívánják, a már kidolgozott koncepciókon is változtatnak, azokat a min­denkori követelményekhez iga­zítják. Gábor József, a Magyar Vad­kereskedelmi Vállalat vezérigaz­gatója adta át rendeltetésének. A kis gyárban a vadászati idény kezdetével egyidejűleg a mun­ka is megkezdődött. Vadkacsa- feldolgozással indult a szezon. Az üzemben a kecskeméti telep évi 300 000 lőtt vadszárnyas for­galmának mintegy felét dol­gozzák fel, a többi pedig még a hagyományos módon tollas­tól kerül a megrendelőkhöz. A I vidéki kisfiú. Ápolt zongorista ujjai — amelyeken néhány csil- I lógó gyűrű tündöklik — egy pillanatra sem nyugszik. Vilje- I vac Zseljko, középmagas, vé­kony, szőke hajú, kék szemű, húsz éves fiatalember. — Tetszett a ruhám?,.. Én terveztem és varrtam is. Néhány éve, amikor még Újvidéken tra- fikosként dolgoztam, varrtam néhány darabot — persze pén­zért — lányismerőseimnek. Ezt is azért csinálom, mert meg­fizetik. Úgy gondoltam, ez az egyetlen lehetséges módja an­nak, hogy sokat utazhassak kül­földre, nyelveket tanulhassak, meg pénzem is legyen. — Sok országban járt már? — Tavaly egy hónapig Isz­tambulban vendégszerepelem, mintegy fél éve turnézom Ma­gyarországon. Két hónapig itt lépek fel az Olympiában, aztán a fővárosban van kilátásom újabb szerződésre. — A nyelvtanulás? — Anyanyelvemen kívül, egy keveset tudok magyarul, de méq az idén megtanulom, mu­száj, mert jövőre Csehszlová­kiába lesz szerződésem. Ott meg a cseh nyelvet szeretném elsajátítani. — ... s g pénz? — Szerintem minden éjszakai munka jól fizet. Én sem pa- naszkodhatom, Az lenne a jó, Az új pécsi telefonközpont átadásával, a távhívás beveze­tésével augusztus 18-tól más hívószámok lépne|< érvénybe. A változásokat rögzíti az új tele­fonkönyv, amely ,,Baranya me­gye automatizált hálózatainak telefonkönyve" címmel jelent meg, s mától, augusztus 9-től megvásárolható a postahivata­lokban és a postai kézbesítők­nél. Mindjárt itt jegyezzük meg, hogy a posta nem küldi ki az előfizetőknek a könyvet, min­denkinek magának kell megvá­sárolnia 12 forintos áron. A fekete-fehér borítójú könyv 47 számozott lapon tartalmazza a Kárász, Komló, Pécs, Szász­vár, Szentlőrinc és Magyarszék központokhoz tartozó 8500 állo­más adatait. A könyvben már szerepelnek az újonnan bekap­csolt állomások is. A régi könyv szerint például 58 Kovács ren­delkezett Pécsett telefonkészü­lékkel, az újban má' a pótfü­zettel együtt 102 Kovácsnak van telefonja. A felsorolt köz­pontokon kívül a többi bara­nyai helység adata nem szere­pel a könyvben, ezeket a pos­tán keresztül lehet hívni. A pé­csi előfizetők adatain kívül tar­talmazza a kiadvány a komlói előfizetők — július 30-tól érvé­nyes — új, ötjegyű kapcsolási számait is. A Szászvár, Kárász, Magyarszék, Liget és Magyar- egregy környéki előfizetők új számait — melyek már szerepel­nek a könyvben — csak az év végén vezetik be. A hirdi és vasasi posták előfizetői is a „Pécs” címszó alatt keresen­dők, ezeket azonban 1972 vé­géig még a régi számokon kell hívni a 01 -en keresztül. Az új könyv csak az automatizált és automatizálásra kerülő közpon­tokat tartalmazza, de a távbe­szélőnévsor még nem végleges. Az új központ üzembehelyezése után ugyanis újabb előfizetőket kapcsolnak be a telefonháló­zatba, s ezért novemberben ad­ják ki azt a végleges telefon­könyvet, amely már ezeket az adatokat is tartalmazza. A no­cél azonban a konyhakész áruk választékának bővítése. Ezért hozták létre az új üzemet is. Itt speciális gépekkel szárazon — víz nélkül — tol Ita la nítjá k, zsigerezik a vadkacsákat, vad­libákat, fácánt, foglyot és a fürjet. A megtisztított madara­kat légmentesen, mintás mű­anyagba csomagolva mélyhű- tik, s így kerül a külföldi vevő­höz. Húsz országba jut el innen a magyar szárnyas vad. ha egy éjszaka négy-öt fellépé­sem lenne ... Mégegyszer eny- nyit keresnék. Bírnám is, mert ez a munka, hogy úgy mondjam nem fárasztó, könnyebb mint­ha pulóvert kötnék . . . — Miért éppen pulóvert?-nJNekem ugyanis ez az ere­deti szakmám, A kötészetet ta­nultam ki, de ez elég nehéz mesterség, * A nőimitátor mesterség nem tartozik a divatos, úgymond sláger „szakmák" közé. Az is igaz, ilyen kis országban mint mi, nem kell belőle sok. Gondolhatnánk, hogy a nő­imitátor utánpótlás a „fényes" éjszakai élettől megrészegedett ifjak sorából kerül ki akik szin­te az anyatejjel együtt szívják magukba a nagyvárosok mulató utcáinak levegőjét.., Viljevac Zseljkó karrierje egy Zágráb melletti kis faluból indult. Ott született. Ebben a községben mindössze néhány ivó jelentette az éjszakát. Mégis ezt a ritka szakmát választotta, — Mindig érdekelt az imitá­ció. Kiskoromban valamennyi karneválon részt vettem, mindig lányruhát húztam az ilyen alkal­makra. Megjelent egy könyv — — mór nem emlékszem a címé­re — egy jugoszláv nőimitátor- ról szólt. Érdekes volt az élete. verebeiben kiadandó könyv 9 tízezer pécsi előfizetőn kívül tá­jékoztat a Pécsi Postaigazgató­sághoz tartozó négy megye «* Baranya, Toina, Zala és So­mogy — előfizetőiről is. A most megjelent könyv kül­sőleg annyiban különbözik p ré­gitől, hogy azt három hasábba, az újat négy hasábra tördelték a budapesti Athenaeum Nyom­dában. Az első oldalon talál­hatók a fontosabb, közérdekű kapcsolási számok és a könyv használatához szükséges tudni­valók, melyet nagyon érdemes elolvasni. Csak ezek ismereté­ben lesz gyors és nyugodt a te­lefonálás. A második oldalon o távhívással kapcsolatos tudni­valók és Magyqrország távhí­vással hívható automata köz­pontjainak körzetszáma talál­ható. A hátsó borító belső ol­dalán tanácsokat közöl a könyv a vidéki segélykérő és a közsé­gi nyilvános állomások haszná­latáról. Érdemes alaposan át­tanulmányozni a posta közér­dekű számait is, mert megvál­toztak azok a számok, melye­ken az előfizetők neve, címe, telefonszáma iránt lehet érdek­lődni. | Az új telefonkönyvben nincs jelmagyarázat, ezért a posta tájékoztatása alapján közöljük a következőket: az előfizető ne­ve melletti kis kör azt jelenti, hogy az a kapcsolási szám más címszó alatt, másutt is szerepei a könyvben. Ha a körben kis kereszt látható, azt jelenti, hogy az ezzel jelölt egyén, vagy vál­lalat a felelős előfizető. Példá­ul, ha egy orvosházaspár ese­tében a férj és a feleség nevén külön-külön szerepéi ugyanaz a szám, kettőjük közül az elő­fizetőt jelzi a körben álló ke­reszt. Ha a név mellett csillag látható, olyan vállalati alköz­pont vezérszámát jelzi, amely emellett még több fővonallal rendelkezik. S még valamit: a posta kéri az előfizetőket, hogy új számai­kat levelezéseikben is közöljék ismerőseikkel. A közületi előfize­tőket pedig arra kéri, hogy Hiva­talos levelezéseikben az ügyin­téző ötjegyű (nem alközponti) telefonszámát is tüntessék fel. — Üj posta. Dunaszekcsőn n utóbbi idők esőzése következté­ben nagyon megrongálódott a posta épülete. A hivatalt ideig­lenesen az általános iskola egyik tantermében helyezték el, de a közeli jövőben új hivatalt építenek, az autóbuszváró kö­zelében. Sokat utazott, .. Miért ne lehet, nék és is nőimitátor? Szüleim kötődésnek szánlak. Amikor ki­tanultam a mesterséget, elmen­tem Újvidékre trafikosnak és beiratkoztam a balett iskolába. Egy év múlva már jói ment a tánc. Kreáltam magamnak egy hatásos kosztümöt, az újságok rovataiban olvastam egy soro­zatot — miként kell sminkelni. Aztán már kaptam is szerződést. Azt mondják tehetséges vagyok, a számaim koreográfiáját is én állítom össze, * — Ogy érzem erre a mester­ségre születtem, Érdekes dólog a kétlaki élet: nappal férfi, éjjel nő .,. — Nem fárasztó ez a szerep­váltás? — Egyáltalán. Tulajdonkép­pen én mindig nő szerettem volna lenni. Ilyen a lelkületem. A színpadról neki mindenki egyforma, A hatás kedvéért persze mindig kiszúr magának egy-egy férfit. Ezt már így szok­ták a szakmabeliek. Ismer egy kollégát is, ugyancsak jugoszláv fiú, Az egyik legjobb barátja. Amikor még együtt léptek fel, közösen jártak kozmetikushoz is. — Ha nem szórakoztat, mivel üti el az időt? — Órákig sétálgatok a vá­rosban. — Gondo'j már a nősülésre? — Még nem, 'KÜLFÖLDRE UTAZIK? Qmm BIZTOSÍTÁSI. Hosszú távú tervezés, kétezer szakember közreműködésével Távlati koncepciók 1990-ig Nappal férfi — éjjel „nő" Vadfeldolgozó üzemel avattak kedden Kecskeméten Mécs László

Next

/
Oldalképek
Tartalom