Dunántúli Napló, 1972. augusztus (29. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

DUNÁNTOLI NAPLÓ 1972. augusztus KÍNAI FOGADÁS MOSZKVÁBAN Lin Feng-sang, a Kínai Nép- öztársaság moszkvai katonai ttaséja hétfőn fogadást adott Kínai Népi Felszabadító Had- ereg megalakulásának 45. év- srdulója alkalmából. A foga- áson szovjet részről megjelen­ek a szovjet fegyveres erők ábornokai és tisztjei. Jelen volt óbb diplomáciai képviselet ve- etője és katonai attaséja. 4- KAIRÓ: Murad Ghaleb gyiptomi külügyminiszter hét- 3n fogadta a Szovjetunió kai- ói nagykövetét, Vlagyimir Vi- ogradovot, akivel a szovjet—■ gyiptomi kapcsolatokról tár­sait. Ghaleb ugyancsak hét- őn külön-külön fogadta Anglia, ranciaország és Spanyolországi airói nagykövetét is. 4 PRÁGA: A prágai törvény-1 zéken hétfőn megkezdődött§ dilan Hübl és társai bűnügyé- iek tárgyalása. A csoportot ál­amellenes leiforgatás büntetté- el vádolják. Hübl és társai' 971 tavaszától 1972-ig a szó-- ialista államrend gyengítése < áljából uszító szövegű röpira- okát állítottak elő illegális nádon és ezeket Csehszlovákiá­ján, valamint külföldön terjesz- ették. 4 BELGRAD: A belgrádi ra­lié jelentése szerint a Jugo- zlávia ÉNy-i részén lévő Trig- aáv-hegységben villámcsapás negölt négy hegymászót, és negsebesített öt másik személyt., 4 RÓMA: Rómában hétfőn< htödik hetébe lépett az újság- rák és nyomdászok sztrájkja. Ezúttal a hétlő reggeli lapok lem jelentek meg a sztrájk mi­att. Még mindig folyik ötezer távközlési dolgozó sztrájkja és tétfőn este 21 órától 24 órára beszüntették a munkát az olasz • te s&tasok. 4 UPPER MARLBORE: Hét­főn kezdődött Arthur Herman Bremer pere, aki május 15-én sgy demokrata párti elnökjelö- ő választási gyűlésen súlyosan megsebesítette George Wallace nlabamai kormányzót. A mary­landi állami bíróság testi sér­téssel és gyilkossági kísérlettel vádolja Bremert. A fenti váda­kért 123 év börtön róható ki. 4 RÓMA: Az olasz szenátus külügyi bizottsága jóváhagyta, hogy a kormány 3800 millió Ura államsegélyt nyújtson Máltának - közölte hétfőn Málta római nagykövetségének szóvivője. Az olasz államsegély felajánlásá­nak nagy szerepe volt a máltai angol támaszpontok fenntartá­sában. 4 SAIGON: Lezuhant Thai- földön az amerikai légierő egy B—52-es típusú légierődje. A fedélzetén tartózkodó hat főnyi legénység közül öten életüket vesztették. 4 MOSZKVA: A Szovjetunió­ban vasárnap emlékeztek meg a tengerészek hagyományos ünnepéről, a haditengerészeti flotta napjáról. Az ország vala­mennyi kikötőjében megtartot­ták a hadihajók diszfelvonulá- sát, sportünnepségeket, nép­ünnepélyeket rendeztek. A nagy szovjet kikötőkben este díszsor- tűzzel köszöntötték az ünnepet. KS D. NAPLÓ, TELEFOTO A VDK-ban folytatódnak a szünet nélküli légitámadások, különös „katonai célpontok" ellen. Nam Dinh város lebombázott közép­iskolája. 4 AGRIGENTO: Feloszlatták az újfasiszta párt ifjúsági front nevű szervezetének kempingjét a helyi hatóságok a szicíliai Agrigento körzetében. A „ka­tonai jellegű tevékenységet ál­cázó” kemping elleni intézke­désre azután került sor, hogy július 27-én a tábor közelében verekedés tört ki a kemping 23 lakója és egy geológusokból és földmérőkből álló csoport kö­zött. 4 TOKIÓ: Tanaka japán mi­niszterelnök fogadta a Kínából hazatért japán férfi és női röp- labadacsapat vezetőit és né­hány játékosát, akik beszámol­tak neki, milyen szívélyesed fo­gadták küldöttségüket Kínában, Átadták Csou En-laj miniszter- elnök üdvözletét is. Tanaka ki­fejezte azt a reményét, hogy a sportolók folytatják a békés diplomácia munkáját. 4 DELHI: Delhiben hétfőn megnyílt az indiai parlament ülésszaka, amelyen a képvise­lők határozatban foglaltak ál­lást az India és Pakisztán kö­zött Szimlában aláírt barátsá­gi szerződés mellett. Míg a parlament határozatában támo­gatásáról biztosította a szerző­dést, az ülésteremben zajos rendzavarással próbálkozott az ellenzéki nacionalista párt néhány képviselője, és a a pártjuk által szervezett tün­tetésen többtízezer ember vo­nult fel Delhiben a Pakisztán­nal való kapcsolatok normali­zálása ellen. 4 NEW YORK: Ot ember be­hatolt hétfőn a New York-i - rendkívül előkelő - Plaza Ho­telbe. Tizenhat embert fegyver­rel sakkban tartva feltörték a páncélszekrényeket és megha­tározatlan összegű készpénzzel távoztak. 4 BRÜSSZEL: Szívroham kö­vetkeztében 73 éves korában hétfőn hajnalban elhunyt brüsz- szeli lakásán Paul-Henri Spaak, volt belga miniszterelnök. A ne­ves politikus 1957—61-ig a NA­TO főtitkáraként tevékenyke­dett. Heghívási szándék — ruhátlanul EAGLETON MÉRLEGELI VISSZALÉPÉSÉT Washington. Óriási hírveréssel dramatizált lázas spekulációk közepette ke­rült sor hétfőn az esti órákban George McGovern demokrata­párti elnökjelölt és Thomas Eagleton alelnökjelölt washing­toni „csúcstalálkozójára". Ez az első találkozásuk azóta, hogy múlt kedden közös sajtóértekez­leten tárták nyilvánosság elé Eagleton múltbéli „idegkimerült­ségeinek’' krónikáját. McGovern vezérkara á legutóbbi 24 órá­ban félreérthetetlen jelzéseket adott: az elnökjelölt azt szeret­né: Eagleton „önként és ele­gánsan" távozna. Az alelnökje­lölt viszont ismét megerősítette, hogy maradni kíván, s amennyi­ben McGovern visszalépésre kéri fel, mérlegelni fogja, eleget tesz-e kívánságának. Politikai megfigyelők szerint az egy hete tartó „Eagleton-válság” sokat J ártott, sőt egyesek szerint „jó- j vátehetetlen" károkat okozott McGovern választási esélyeit illetően. 4 WASHINGTON: Az ame­rikai igazságügyminisztérium felszólította a legfelsőbb bíró­ságot, hatálytalanítsa William Douglas bíró döntését és ren­delje el a Pentagon-dokumen­tumok kiszolgáltatásával vádolt Daniel Ellsberg és Anthony Russo perének folytatását. 4 LUSAKA: Bomba robbant vasárnap Zambia kormányon levő pártjának helyi főhadiszál­lásán. Kenneth Kaunda, a párt elnöke itt tartott beszédet egy tömeggyűlésen, de röviddel a robbanás előtt távozott. A bom­ba jelentős károkat okozott, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés. 4 V ATI KANVÁROS: A vati­kánvárosi bank riasztóberende­zésének rövidzárlata hétfőn ar­ra késztette a pápai őrséget, hogy hermetikusan elzárja .a Vatikánt a külvilágtól. Megszó­laltak a riasztócsengők és az őrség még a hatalmas bronz­kapukat is bezárta. Negyedóra elteltével vették csak észre, hogy szó sincs „bankrablóról". Londonban, szokatlan látvá­nyosságban volt része annak a többszáz turistának, akik szombaton délután összesereg- lettek a Downing streeten, a mindenkori angol miniszterelnök rezidenciája előtt, hogy egy pillantást vethessenek az ér­kező vagy távozó Heath-re. Miközben várakoztak, egyszer csak berobogott közéjük egy minibusz és kiugrott belőle öt ifjú hölgy anyaszült meztelen. Egyenest a 10-es számú ház, a miniszterelnöki rezidencia ajtaja felé tartottak. A lányok elma­gyarázták a döbbenten álló tömegnek, hogy augusztus 5-én modern pop-fesztivált rendez­nek a Wembley-stadionban és ezért jöttek, hogy a közismer­ten zenekedvelő miniszterélnö- köt is megnyerjék a részvétel­nek. Mindezt azért tudták ilyen részletesen elmondani a lányok, mert a miniszterelnöki hivatal előtt posztoló egyszem rendőr tehetetlennek érezte magát a váratlan invázióval szemben és rémülten telefonált segédcsa­patokért. Azok hamarosan meg is érkeztek és zsupkocsiba dug­ták a modern művészetnek hó­doló hölgyeket. Az agglegény Heathnek egyébként nem volt módjában elfogadni vagy elutasítani a meghívást és véleményt nyil­vánítani a lányokról, mert szo­kása szerint chequersi üdülőjé­ben töltötte a óét végét, 4 PÁRIZS: Vasárnap a késő esti órákban Kubából vissza­érkezett Párizsba Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-Vietnami Ideiglenes Forradalmi Kormány külügyminisztere, a DIFK Pá­rizsban tárgyaló küldöttségének vezetője. 4 BUKAREST: Dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter hétfőn Bu­karestbe érkezett. A vendéget Angelo Miculescu, a Román Népköztársaság mezőgazda- sági, élelmiszeripari és vízügyi minisztere, valamint más hiva­talos személyiségek, köztük Martin Ferenc, hazánk buka­resti nagykövete és a nagykö­vetség munkatársai fogadták a repülőtéren. 4 TOKIÓ: A jugoszláv Anel­ka Bozics diadalmaskodott a tokiói nemzetközi teenager szépségversenyen. A csaknem 180 centiméter magas lány egymillió jent kapott. A máso­dik és a harmadik díjat egy 15 éves ecuadori, illetve egy 16 éves francia lány nyerte. 4 PÁRIZS: Kétmillió márka készpénzt és 20 000 márka ér­tékű ékszert zsákmányoltak a hétfőre virradó éjszaka isme­retlen tettesek a párizsi keleti pályaudvar utazási irodájából. Hosszú idő óta ez volt a leg­nagyobb rablás a francia fő­városban. 4 MIAMI:' A floridai Orlan­do közelében hétfőn eltérítet­ték a Delta repülőtársaság egy DC-8-as típusú utasszállító gé­pét. A gépen 94 utas és hét fő­nyi személyzet tartózkodik. A hírügynökségi jelentések egy géprablóról tudnak, bár nem zárják ki, hogy a légikalóznak lehetnek cinkosai. Az AP sze­rint a gépeltérítő 1 millió dol­lárt követel. Az utasszállító Detroitból úton volt Miami felé, és 26 perccel megérkezése előtt térítették el. A gép - most mar a géprabló, vagy géprablók utasítására — ezután leszállt Miamiban. Újabb részletek egyelőre nem ismeretesek. 4 NEW YORK: Kurt Wald­heim, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára augusz­tusban Pekingbe látogat — je­lenti az AFP, meg nem nevezett ENSZ-diplomatákat idézve, A látogatás pontos dátumát a héten fogják hivatalosan beje­lenteni. 4 ISZTAMBUL: Egy isztam­buli kaszárnyában hadbíróság tárgyalja annak a 154 személy­nek — közöttük négy nőnek — az ügyét, akiket a többi között azzal vádolnak, hogy tagjai voltak egy betiltott baloldali ifjúsági szervezetnek, fegyveres akciókat hajtottak végre, fegy­vert rejtegettek és illegális ki­adványokat terjesztettek. Tö­rökországban 15 hónappal ez­előtt vezették be a rendkívüli állapotot, azóta ez a mostani a második legnagyobb bírósá­gi per, amelyet haditörvényszék folytat le. A vádiratban emlí­tett személyek közül 28-at tá­vollétükben fogtak perbe. 4 LONDON: Hétfő óta már a kikötőként hivatalosan nem szereplő rakpartokat is sztrájk­őrségek zárják el a hajóktól, amelyek százával vesztegelnek Nagy-Britannia partjainál a ti­zedik napja foiyá dokkmunkás- sztrájkban. A hét végén a ki­kötői bizalmiak országos bi- j zottsága Birminghamben elha­tározta, hogy folytatja a sztráj­kot a munkaalkalmak intézmé- nyes biztosításáért, a nagyobb álláspénzért. Ilyen helyzetben ült össze hétfőn Jack Jones száUitószakszervezeti főtitkár es Lord Aldington, a londoni kikö­tői hatóság elnökének vezeté­sével az a vegyesbizottság, amelynek feladata kimunká'ni egy újabb kompromisszumot az országos sztrájk leszerelésére. Ha a bizottság javaslatait a dokkmunkások másodszor is elvetik, akkor a kormány alig­hanem ismét bevezeti a rend­kívüli állapotot, vagy igénybe­veszi az ipari viszonyok törvé­nyének a sztrájkok esetére al­kalmazható előírásait. ♦ CSEHSZLOVÁK GÉPRABLÓK — ÍTÉLET Hírügynökségi jelentések sze­rint a nörnbergi tartományi bí­róság hétfőn ítéletet hozott az április 18-i csehszlovák gép­rablók ügyében. Mint annak idején beszámoltunk, Karel Do- lezel és Antonin Lerch csehszlo­vák állampolgárok a Csehszlo­vák Légitársaság Prága és Ma- riánské Lázne között közlekedő utasszállító gépét hatalmukba kerítették és Nürnbergbe kény­szerítették. Dolezel pisztolylövés­sel megsebesítette a gép má­sodpilótáját, s addig a másik bandita sakkban tartotta a hét utast. A csehszlovák hatóságok kérték a bűnösök, kiadatását, de a nyugatnémet hatóságok nem szolgáltatták ki a banditákat, i A nyugatnémet bíróság a gép­eltérítőket hét-hét évi szabad­ságvesztésre ítélte. A kommunista és munkáspártok vezetőinek baráti találkozója Moszkva (TASZSZ) A Krímben 1972. július 31-én találkozót tartottak a szocialis­ta országok kommunista és munkáspártjainak vezetői, akik rövid üdülésre érkeztek a Szov­jetunióba. A találkozón részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának el­ső titkára, a Bolgár Népköztár­saság Államtanácsának elnöke, Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, Edva’d Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsá­gának első titkára, Kádár Já­nos, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára, Jumzsagijn Ceden- bal, a Mongol Népi Forradal­mi Párt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Népköz- társaság Minisztertanácsának elnöke, Erich Honeckér, c Ne­met Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának első titká­ra, Nicolae Ceausescu, a Ro­mán Kommunista Párt főtitká­ra, a Román Szocialista Köz­társaság Államtanácsának el­nöke, Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának fő­titkára, Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa el­nökségének elnöke. A találkozó során gyümöl­csözd véleménycserét folytattak a szocialista és a kommunista építés menetéről és a szocia­lista államok sokoldalú együtt­működésének további fejleszté­séről. Megvitatták továbbá ai időszerű nemzetközi kérdéseket. A kommunista és munkás­pártok vezetőinek találkozóján megmutatkozott a teljes kölcsö­nös megértés és a nézetek egysége minden megvitatott kérdésben. A találkozó szívé­lyes, baráti légkörben folyt le. A találkozón részt vett még: K. F. Katusev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára, A. A. Gromiko és K. V. Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságának tagjai, A. I. Blatov, az SZKP Központi Bizottságának felelős muokatprsa> R’ Frelek, a Lég­gyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága titkárságának tagja, M. Balev, a Bolgár Kom­munista Párt Központi Bizottsó- gának tagja, C. Mitea, a Ro­mán Kommunista Párt Közpon­ti Bizottságának tagja, W. Eberlein, a Német Szocialista Egységpárt Központi Revíziós Bizottságának tagja, * Az SZKP Központi Bizottsága ebédet adott a találkozó részt­vevőinek tiszteletére. Schröder mielőbbi diplomáciai kapcsolatot követel Kínával A keleti szerződésekről Kína tudomásul veszi a tényeket Bonn. Minél előbb, mégpe­dig mindenképpen a rendkívüli ■parlamenti választások előtt diplomáciai kapcsolatokat kell létesíteni az NSZK és Kína kö­zött — követelte Hétfő déli saj­tóértekezletén Gerhard Schrö­der, a CDU helyettes elnöke, a szövetségi gyűlés külügyi bizott­ságának vezetője. Az ellenzéki jobboldali poli­tikus szombaton tért vissza két hetes kínai utazásáról, amely- lyel a pekingi kormány meghí­vásának tett eleget. Peking ben — folytatta — Csou En-laj miniszterelnökkel, és más vezető politikai szemé­lyiségekkel tárgyalt. A Kínai— nyugatnémet kapcsolatok mel­lett Schröder szerint kitértek az Egyesült Államok politikájára, a nemzetközi helyzetre, a gazda­sági kapcsolatokra és ,,véle­ményt cseréltek a Szovjetunió politikájáról" is. Köztudomású, hogy az egy­kori külügyminiszter, a nyugat­német jobboldal külügyi szóvi­vője az NSZK keleti politikájá­nak megtorpedózására töreked­ve mindig is buzgó szószólója volt az NSZK és Kína egyfajta szent szövetségének, amelyet a szovjetellenesség szálai kapcsol­nának össze. Kína érdeklődésének mozgató rugójaként is csak azt nevezte meg, hagy Peking nagy jelentő­séget tulajdonít a Közös Piac, a világ egyik legnagyobb ter­melési kapacitását felmutató EGK, s ezen belül annak egyik vezető ereje, az NSZK iránt A keleti szerződésekről és a nyugat-berlini rendezésről Schröder szűkszavúan csak any- nyit mondott, hogy Kína tudo­másul veszi a tényeket, a ki­alakult status quot. Nixon esélye Só százalék? A helyzet egy hónapja nem változott A Gallup közvéleménykutató intézet legfrissebb felmérése szerint, ha ma tartanák az amerikai elnökválasztást, Nixon a választásra jogosultak 56 szá­zalékának szavazataival bizto­san győzne a 37 százalékot szerző McGovern-nel szemben. A megkérdezettek 7 százaléka még határozatlannak mondta magát. Az egy hónappal ez­előtt végrehajtott felmérés óta nem változott lényegesen a helyzet. Korcsoportokra és réte­gekre lebontva a szavazókat ki­mutatták, hogy a demokrata párti elnökjelölt csupán q 18— 29 éves korosztálynál vezet cse­kély különbséggel, Nixon min­den más korosztályban fölény­ben van vele szemben, Mc Governt támogatják a színes- bőrűek és az alacsonyjövedel­mű amerikaiak, míg a társada­lom többi rétege többségében Nixon mellett áll. Fontosnak látszik az a megállapítás, hogy átlag minden harmadik demok­rata párti szavazó ezúttal Nixonra szándékozik szavazni, A Vénusz—8 mérései A TASZSZ tudományős (com- mentátora írja: Az új Vénusz kísérlet, a Vé­nusz—8 szovjet automatikus űr­állomás nemrég befejeződött útja újabb szakaszt nyitott a bolygó megismerésében, A szovjet űrállomások méré­sei' afról tanúskodnak, hogy a Vénusz felszínén a nyomás eléd a száz atmoszférát is. Feltételét zések szerint a szél sebessége a Vénuszon másodpercenként körülbelül egy méter. Ha szá­mításba vesszük á légkör rend­kívül nagy sűrűségét, akkor ez a sebesség földi viszonyok közt az orkán erejének felel meg. * * i

Next

/
Oldalképek
Tartalom