Dunántúli Napló, 1972. augusztus (29. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ikre: 89 fiflí» Dunántúli nnnlo XXIX. évfolyam, 179, szám A hároméves terv első napja E zerkileneszóznegyvenhét au gusztus 1-én a Ganz Hajó­gyárban gyűlést tartottak, melynek végén jelképes kapa­vágással indították meg a le­égett hajóüzem újjáépítését. Ez­zel az aktussal, 25 évve! ezelőtt, megkezdődött hazánkban a há­roméves terv végrehajtása. A hároméves terv pontosan egy évvel a forint születése után kezdődött. A tervkészítést a Ma­gyar Kommunista Párt III. kong­resszusa kezdeményezte: „Ipa­runk, közlekedésünk és mező- gazdaságunk újjáépítésére és fejlesztésére hároméves állami tervet kell kidolgozni...” A terv nehéz politikai harcok­ban született, hiszen egyeztetni kellett a kommunista párt el­képzeléseit, céljait a kormány­ban résztvevő koaliciós partne­rekkel, s ne feledjük, akkor még a szélesebbkörű államosítások, a „fordulat éve” előtt voltunk. Idézzük e harc részleteit: Az MKP tervjavaslata készült el el­sőnek, a Szociáldemokrata Párt­tal 1947 februárjában egyez­tették a tervet. A Nemzeti Pa­rasztpárt csak agrártervet ké­szített, hamarosan ezt is egyez­tették a két munkáspárt javas­latával. Annál hosszabb volt a huzavona a Kisgazda Párt ter­ve körülj végül is 1947. május 11-én a koalíció pártjai meg­állapodtak a részletekben, majd ezt követőleg az országgyűlés törvénybe iktatta a hároméves tervet Mit is irányzott elő az első népgazdasági tervünk? Azt, amit a dolgozók vártak: a há­borúban elpusztult gazdaság teljes helyreállítását, a háború előtti termelési színvonal eléré­sét, a munkanélküliség felszá­molását, az ország gyors gaz­dasági és kulturális felemelke­dését. A törvény kimondta, hogy minden magyar állampolgár köteles „a tervet végrehajtani és a rendelkezésre álló anyagi és szellemi erőket a terv szol­gálatába állítani". A célok nagyok voltak. Csak mutatóba: Az 1946-47-es költ­ségvetési évben 14,7 milliárd forint volt a nemzeti jövedelem, az előirányzat pedig az 1949- 50-es esztendőre 27,5 milliárd forintra nőtt. Ennek érdekében az 1947—48-as 1796 millió fo­rinttal szemben 1949-50-re 6585 millió forintot irányoztak elő a beruházásokra. S ami a leglényegesebb, - ismét idéz­zük: — „A hároméves terv meg­valósításának utolsó évében a dolgozók keresete a mainál 80 százalékkal magasabb szintet fog elérni.” A munkásosztály, a dolgozók a tervet nagy lelkesedéssel fo­gadták, és áldozatkészen dol­goztak megvalósításáért. Ezért, hogy 1949 végén, — három esz­tendő helyett két év és öt hó­nap telt csak el -, az illetékes kormányszervek azt jelentették, hogy a terv minden fontos elő­írása valóra vált. Nemcsak új­jáépítettük az országot, hanem a háború előtti utolsó békeév színvonalánál magasabbra is emelkedett a magyar népgaz­daság teljesítőképessége. H ősi idők voltak. A tervezők­nek és a tervek végrehaj­tóinak egyaránt. Az azóta eltelt évtizedekben, népgazda­sági terveink teljesítése nyo­mán, ha nem is zökkenők nél­kül, lelkesítő győzelmek és ta­nulságos kudarcok közepette, leraktuk a szocializmus gazda­sági alapjait, megváltozott a társadalom és az ország arcu­lata, szorgalmas népünk a szo­cializmus teljes felépítésén munkálkodik. Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1972. augusztus 1., kedd Az időjárás akadályozza „ a betakarítást Csöng rád és Hajdú megyében szántják a baranyai gabonát Hi^ba várták a mezőgazda- sági üzemekben a jó idő be­köszöntél. a hét végére sem változott a helyzet. Sőt a le­hullott nagy csapadék megye- szerte továbbra is akadályoz­za a betakarítási munkák foly­tatását. Pécsvárad, Szederkény, Villány és Boly körzetében az esővel nagymennyiségű jég is esett. Ennek következtében pél­dául a bolyi Kossuth Termelő­szövetkezet közel ezer holdas tábláját verte el a jég. Ebből négyszáz hold a kenyérgabo­na, a többi főleg a kukoricát érte. A betakarítógépek továbbra sem mehettek a földekre, ki­véve a szentlőrinci tangazda­ság és a szigetvári járás terü­letét. Az aratás folytatását itt is megakadályozta a viharsze­rű esőzés, (gy a megyében a hét végén szinte alig néhány helyen arattak. A változatlanul tartó esőzések miatt az egyik legfontosabb feladat a szárító­kapacitás maximális kihaszná­lása: a búza nedvességtartal­ma lassan meghaladja a 20 százalékot. Ha gyors változás áll be az időjárásban, akkor sem állhatnak le a terményszá­rítók, hiszen a betakarított ter­mésben egyre több gyom talál­ható, amely szintén nedvesíti a búzát. így továbbra sem szá­molhatunk azzal, hogy a szárí­tók kevesebbet dolgozzanak. Az állami gazdaságok nagy ré­sze befejezte az aratást. A ter­melőszövetkezetek a becslések szerint még a termés negyven százalékát kell, hogy betaka­rítsák. Sajnos, a még „lábon" álló gabona minősége igen megromlott, hektoliter súlya és sikértartalma csökkent. A sze­mek közel nyolc százaléka <i- csírázott, így ez a gabona mór csak takarmányozási célokra alkalmas. Éppen ezért a gaz­daságok egy része kénytelen lesz a vetőmagot vásárolni. A Megyei Tanács mezőgazdasági osztályán továbbá elmondták, hogy holnap indul egy küldött­ség Kecskemétre a tanács és a tsz-szövetségek képviselőinek részvételével. A kombájn át­csoportosítással kapcsolatos feladatokat beszélik meg. A Gabonafelvásárló és Fel­dolgozó Vállalattól kapott tá­jékoztatás szerint a vállalat terményszárítói három műszak­ban üzemelnek. A szárítási ka­pacitás növelése érdekében megállapodás született abban, hogy Csongrád és Hajdú me­gye is segíti a magas ned­vességtartalmú gabona szárí­tását. így Csongrádba ötven, míg Hajdú megyébe tíz vagon gabonát szállít a vállalat na­ponta. A MÁV ezeket a szerel­vényeket gyorsabban juttatja el a rendeltetési állomásra. Csü­törtök óta százötven vagon ga­bona hagyta el a megyét. Az elképzelések szerint Baranyá­ból közel kétezer vagon búzát szállítanak az említett me­gyékbe. Csongrádból és Hajdú­ból pedig ugyanennyi búza ér­kezik majd hozzánk, ezzel is javítva megfelelő keveréssel a kenyérgabona minőségét. Az átvétel csökkent az utóbbi napokban. Vasárnap három­százötven vagon búza érkezett a Gabonafelvásárló és Feldol­gozó Vállalat telephelyeire. Ed­dig közel kilencezerötszáz va­gon kenyérgabonát vettek ót, melyből közel ezerötszáz va­gonnyit szárítottak le. A mező- gazdasági üzemek ezen felü ezer vagon gabonát szárítottak. | A tartalomból November 7-re elkészül az óriás vezeték Miért nem fizet a vállalat? Zápor- és zivatarzóna Baranyában Az öivényesi vízimolnár Bssríhádbontás és Londonderry Az újabb robbantásoknak hat halálos áldozata van Heves harcok Vietnamban 79500 katona, 25 millió liter üzemanyag, 511 repülőgép, 2 334 katonai jármű az okozott veszteség száz nap alatt Saigon: Szombaton és vasárnapra virradó éjszaka Hűé volt csá­szári főváros körül folyt a leg­hevesebb harc és a legélén­kebb légitevékenység a del- vetnami hadszíntéren. A Quang Tri visszafoglalására tett kísér­let kudarca után az amerikai légierő a bombázások súly­pontját Hűé körzetébe tette át, ahol az elmúlt napokban a népi felszabadító erők elfoglal­ták a kormánycsapatok külső védelmi vonalának több állá­sát és mind közelebb férkőznek a városhoz. Hanoi: A VDK-ban összesítették az elmúlt heti kalóztámadások idején megsemmisített ameri­kai gépek számát. Eszerint a szombaton lelőtt géppel együtt összesen hat amerikai repülő­gépet semmisítettek meg és a lelőtt amerikai gépek száma vasárnapra 3792-re emelkedett. A Felszabadulás Hírügynök­ség összesítő jelentése szerint április 8. és július 20. között, 100 nap alatt a népi felszaba­dító erők Vietnam középső ré­szén 79 500 ellenséges katonát tettek harcképtelenné. Ezen kí­vül megsemmisítettek 511 re­pülőgépet, 25 millió liter üzem­anyagot, 20 hadi-, illetve part- raszá I lító hajót, és elfogtak vagy megsemmisítettek 2334 katonai járművet. Amerikai vadászbombázók vasárnap is támadták Hanoi és Haiphong kikötőváros ipari létesítményeit, az amerikai 7. flotta egységei pedig az ország sűrűnlakott partvidékét ágyúz- ták. Hanői közlés szerint az újabb légiakciók súlyos kárt okoztak a VDK gát- és öntö­zőrendszerében. Folytatódtak a harcok Dél- Vietnamban. Itt elsősorban a Mekong deltavidékéről, vala­mint a Saigontól 280 kilométer­rel északra fekvő partvidéki fennsíkról érkeztek jelentések heves összecsapásokról. London: Patak Károly, az MTI tudósí­tója jelenti: Az angol csapatok hétfőn hajnalban megtámadták Belfast és Londonderry barikádokkal elzárt kerületeit. Egy hétig tartó csapatösszevonások, nagy pán­célos erők átdobása után a 21 000 főre felduzzasztott alaku­latok négy órakor hatoltak át a republikánus érzelmű lakosság és az IRA ideiglenes szárnya ál­tal gyakorlatilaq önállóvá tett belfasti Ballymurphy, Anderson- stown. New Lodge és Ardoyne kerületek határai mögé, London­derryben pedig a ma már világ­szerte emlegetett Bogside és Creggad negyedekbe. A katonák hozzáláttak az IRA „provoi” által emelt műszaki zá­rak eltávolításához. Földgyaluk­kal takarították el a kőből, au­tóroncsokból, gerendákból, szö­gesdrótokból ácsolt barikádo­kat. Az angol katonai főhadiszál­lás az észak-írországi Lisburn városban a reggeli órákban közleményt hozott nyilvánosság­ra, amelyben azt állította, hogy a brit erők „sikerrel befejezték az akciót”. Veszteség adatokat csak Londonderryben hoztak nyilvánosságra. Az adat meg­lepően enyhe: a katonák — úgymond — öt „terroristát" ta­láltak el. A brit hivatalos szer­vek szerint az angol erők csak szórványos ellenállásba ütköz­tek. Whitelaw hajnali öt órakor helikopteren a lisbumi főhadi­szállásra repült és tájékozódott az események alakulásáról, ez­után telefonon számolt be Ed­ward Heath kormányfőnek. Reg­gel a BBC rádiónak adott nyi­latkozatában Whitelaw hagy gonddal hangsúlyozta, hogy az akció mindkét fél szélsőségesei ellen egyaránt irányul. Tisztázta, hogy nemcsak a barikádok le­rombolásáról, hanem az IRA gerilláinak felszámolásáról van szó. Belfastban — mint hivatalo­san közölték — „szelektív” kis méretű házkutatásokat rendez­nek a katonai egységek, Lon­donderryben azonban házról házra járják a védtelenné tett katolikus gettókat. Az IRA ideig­lenes szárnyának gerillái elrej­tőztek, valószínűleg a legtöbben átmenekültek az Ir Köztársaság­ba. A „provok” azonban né­hány órával a gettók inváziója után újabb terrorcselekménnyel -fejezték ki bosszújukat: három autóba telepítettek gelignit- töltetet és mind a hármat szin­te ugyanabban a pillanatban robbantották fel Londonderry közelében, Claudy falucska köz­pontjában, Hat ember meghalt a helyszínen. Az MTI londoni tudósítója telefonon a következő nyilat­kozatot kapta az észak-ír pol­gárjogi szövetség belfasti köz­pontjából a helyzetről: „Éppen hat hónappal a Londonderry-/ véres vasárnap után az angol kormány új, nagy ollenzivát kez­dett az IRA felszámolására. A tömeges razziák és házkutatá­sok, a kínzások, a hadsereg kíméletlensége arra vall, hogy véres elnyomás kezdődik. Whitelaw alapvetően képtelen igazságot szolgáltatni és nem lesz képes arra, hogy legyűrje egy olyan nép ellenállását, amelytől megtagadják az igaz­ságot". i Bernadette Devlin független képviselőnő kijelentette, hogy az internálások eltörléséig, a poli­tikai foglyok kiengedéséig nem lesz béke a tartományban, Brian Faulkner, az Unionísta Párt vezére, volt miniszterelnök „szíwel-lélekkel" támogatja Whitelaw akcióját. Dublinban Jack Lynch mi niszterelnök „nagyon súlyosnak' minősítette a helyzetet. Az ír kormányt — amelyet London előre értesített terveiről — nem az IRA sorsa aggasztja, hanem az a lehetőség, hogy a katolikus gettókban megismétlődhetnek a három évvel ezelőtti pogromok. elex telex tele^ telex telex KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO Az észak-írországi Londonderryben brit katonaság rombolta szét a katolikusok barikádjait. Mint a képen is látható, az akció bővelkedett szabályos utcai harcokban. BREZSNYEV—PETERSON TALÁLKOZÓ Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitká­ra vasárnap a Krímben fogadta Peter Peterson amerikai keres­kedelemügyi minisztert, a ke­reskedelmi kérdésekkel foglal­kozó szovjet—amerikai bizott­ság első ülésszakán résztvevő amerikai kormányküldöttség ve­zetőjét. A bizottságot a szovjet vezetők és Nixon amerikai el­nök májusi tárgyalásainak ered­ményeképpen hozták létre. A megbeszélés során megvitatták a két ország kereskedelmi és gazdasági kapcsolatainak szá­mos kérdését. CSAPATVISSZAVONÁSOK INDIA ÉS PAKISZTÁN HATÁRÁN A újdelhi sajtó vasárnapi jelentése szerint India és Pa­kisztán augusztus 9-től kezdi meg csapatainak visszavonását azokról a határmenti területek­ről, amelyeket a decemberi há­ború során megszálltak. Min­denütt helyreállítják a régi ha­tárvonalat, kivéve Jammu és Kasmír térségében, ahol a szimlai megállapodás értelmé­ben további intézkedésig a he­lyükön maradnak a csapatok. A csapatok visszavonása utón a két ország felújítja a több mint egy év óta megszakított polgári légiforgalmat. Ez ügy­ben még előzőleg tanácskoz­nak egymással a két ország il­letékesei. NDK—FINN TÁRGYALÁSOK Kurt Nier nagykövet — aki egyúttal az NDK külügyminisz­tériuma észak-európai osztályá­nak vezetője — vezetésével va­sárnap este Helsinkibe érkezett az NDK küldöttsége, hogy hét­főn megkezdje a tárgyalásokat Finnország képviselőivel, a két ország közötti diplomáciai kap­csolatok felvételéről. Az NDK— finn tárgyalásokat Finnország képviseletében Gustafsson nagy­követ vezeti. SZADAT LÍBIÁBAN Anvar Szadat, az Egyiptomi Arab Köztársaság elnöke hétfőn délután megérkézett a líbiai Tobrukba, hogy Moamer El- Kadhafi líbiai államfővel tanács­kozzon az országaik közötti unió kérdéséről. Szadat és Kad hafi tanácskozása hétfőn meg kezdődött. AZ SZLT KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA ELŐTT A RATIFIKÁLÁSI SZERZŐDÉS A Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának elnöksége megvizs­gálta a Szovjetunió Miniszter­tanácsának előterjesztését a Szovjetunió és az Egyesült Ál­lamok között a rakétaelhárító rendszer korlátozásáról kötött szerződés ratifikálásáról és az előterjesztést véleményezés cél­jából a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa külügyi bizottsága elé utalta. A szerződést — mint is­meretes — 1972. május 26-án írták alá Moszkvában. ÚJ KORMÁNY GÖRÖGORSZÁGBAN Papadopulosz új kormányá­ban 41 miniszter, illetve állam­titkár foglal helyet. Ez néggyel több az előző kabinet létszórrtá- nál. A régens-kormányfő 22 új minisztert nevezett ki, közülük tizenkettő volt katonatiszt, akik tevékeny szerepet játszottak dz 1967-es puccsban. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom