Dunántúli Napló, 1972. július (29. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-11 / 161. szám

I DUNÄNT01I NAPLÓ 1972. július 11. Osztrák miniszter magyar államférfiaknál Erwin Frühbauer osztrák közlekedésügyi miniszter hétfőn meg­kezdte tárgyalásait a magyar—osztrák közlekedésügyi kapcsola­tok fejlesztéséről. Délelőtt dr. Csanádi György közlekedés- és pos­taügyi miniszterrel folytatott megbeszéléseket. Délután Erwin Früh­bauer minisztert fogadta Fehér Lajos, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, majd Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke. Az osztrák vendéget a találkozóra elkísérte dr. Csanádi György miniszter, de ott volt Ausztria budapesti nagykövete is. 4 PEKING: Csou En-laj, a Kínai Népköztársaság minisz­terelnöke, Li Hszien-nien mi­niszterelnökhelyettes és Csi Peng-fej külügyminiszter va­sárnap Pekingben megbeszélést tartott Abdul Fattah Iszmai El- Dzsaufival, a Jemeni Népi De­mokratikus Köztársaság Elnöki Tanácsának tagjával, az ország Nemzeti Felszabadító Frontjá­nak főtitkárával és a Kínábun lartózkodó jemeni küldöttség tagjaival. ♦ ÚJ KORMÁNY UBIABAN Nyugati hírügynökségek a Mena-ra hivatkozva jelentik, hogy a Líbiai Forradalmi Pa- ancsnokság Tanácsa Abdusz- szalam Dzsalludot, a parancs­nokság tanácsának alelnökét, ipari- és gazdaságügyi minisz­teri felkérte új kormány megala­kításra. A kormányfői tisztséget eddig Kadhafi ezredes, a For­radalmi Parancsnokság Taná­csának elnöke töltötte be. ♦ 4 PEKING: A Pekingben tar- ‘ózkodó Schumann francia kül­ügyminiszter vasárnap találko- lott Penn Nouth-tal, a kambod­zsai királyi nemzeti egységkor- vány miniszterelnökével. 4 NKROFUL: Kwame Nkru- mah, volt ghanai elnök holttes­tét vasárnap Nkroful városában- Nkrumah szülőhelyén — örök nyugalomra helyezték. A volt elnök földi maradványait pén­teken szállították át Ghánába Guineából.-f RÓMA: Mintegy 130 fe- j gyenc fölmászott az egyik épü­let tetejére Róma börtönében, hogy igy tiltakozzék a fegyház- ban érvényes rendelkezések el­len és követelje az olasz bün­tető törvénykönyv megváltozta- < tását. A rendőrség azonnal ki­vonult a helyszínre, a lázadók azonban békésen visszatértek celláikba, miután több hivata­los személyiséggel tárgyalhat­tak követeléseikről\ 4 NEW YORK: A világ össz- népessége 1970-ben meghalad­ta a 3 milliárd 600 milliót és ha növekedésének üteme nem változik, akkor az ezredforduló­ra eléri a 6 milliárd 500 milliót — tűnik ki az ENSZ vasárnap nyilvánosságra hozott évi sta­tisztikai jelentéséből. A föld legsűrűbben lakott helye Ma­cao szigete, egy négyzetkilomé­teren a legkevesebb ember pe­dig a Falkland-szigeteken él. 4- PÁRIZS: Párizsban vasár­nap megnyílt a Francia Kom­munista Párt országos konfe­renciája, amelyen megvitatják a Francia Kommunista Párt és a Szocialista Párt közös kor­mányprogramját. 4 NEW YORK: Houstonban, az Amerikai Űrkutatási Központ- | bon szovjet-amerikai meg be- j szé/és kezdődött, amelyen átte­kintik a két ország űrkutatási együttműködésének kérdésed. A szovjet küldöttséget Borisz Petrov akadémikus vezeti. 4 RAWALPINDI: A kormá­nyon lévő Pakisztáni Néppárt szombaton jóváhagyta Indira ■ Gandhi indiai miniszterelnök- : asszony és Zulfikar Ali Bhutto í pakisztáni köztársasági elnök szimlai megállapodását. 4 BONN: Willy Brandt nyu­gatnémet kancellár és Walter Scheel külügyminiszter meg­egyezett abban, hogy az szö­vetségi gyűlési választások idő­pontját 1972. december 3-ra tű­zi ki. 4 MOSZKVA: Nyikolaj Pod- gornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke üdvözlő üzenetet intézett a 15. Balti-tengeri hét résztvevőihez. Az üzenet megállapítja, hogy a Balti-tengeri hét a békeszerető közvélemény dicső hagyomá­nyává vált és szilárd gyökeret vert Európa politikai életében. 4 WASHINGTON: Az illeté­kes amerikai hatóság közlése szerint júniusban 5,9 százalék­ról 5,5 százalékra csökkent a munkanélküliségi arány. Több J mint másfél év óta ez a legala­csonyabb arány. 4 KAIRÓ: Hafez Asszad Szí­riái elnök ötnapos szovjetunió­beli látogatása után vasárnap j Kairóba érkezett. A repülőtéren Anvar Szódat elnök fogadta, ♦ KREISKY NYILATKOZATA Stuttgart: Bruno Kreisky, osztrák szövet­ségi kancellár vasárnap a stutt­garti rádiónak adott interjújá­ban sikraszállt azért, hogy a tervezett európai biztonsági konferenciát tetőzze be olyan nyilatkozat, amelyben a konti­nens összes államai lemonda­nak az erőszak alkalmazásáról. Véleménye szerint erre most j mindenképpen lehetőség van, miután a szovjet—nyugatnémet és a lengyel—nyugatnémet megállapodás nyomán meg­szűnt a fő probléma.----------------------*-----------------------­.. KS D. NAPLŐ, TELEFOTO Dr. Biró József külkereskedelmi miniszter hivatalában fogadta dr. Maung Lwint, Burma kereskedelem-, szövetkezet- és ellátásügyi miniszterét. Dr. Bíró József hétfő este vacsorát adott a burmai de­legáció tiszteletére, amelyen megjelent dr. Szalai Béla külkeres­kedelmi miniszterhelyettes, valamint Szigeti Károly, a Külügymi­nisztérium csoportfőnöke is. GROMIKO BRÜSSZELBEN TÁRGYAL A belga fővárosban hétfőn megkezdődtek a tárgyalások Gromiko szovjet és Harmel bel­ga külügyminiszter között. A tárgyalások során a nemzetközi helyzet kérdéseinek széles körét vitatták meg. ♦ 4 VARSÓ: Stefan Olszowski lengyel külügyminiszter hétfőn reggel hivatalos romániai láto­gatásra Bukarestbe utazott. A kétoldalú együttműködés és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről folytat tárgyaláso­kat. 4 PÁRIZS: A madridi metró­állomásokon az elmúlt héten megerősitett fegyveres rendőri alakulatok jelentek meg. „A biztonság őreinek" az a felada­tuk, hogy megfélemlítsék a met­ro négyezer alkalmazottját, akik második hete folytatják ered­ménytelen tárgyalásaikat az igazgatósággal, a kollektív szerződések felülvizsgálásáról. A dolgozók követelik, hogy emeljék lel a fizetésüket, amely lényegesen elmaradt az elké­pesztő mértékű áremelkedések mögött. 4 MADRID: A most közzétett hivatalos adatok szerint 1972 első hat hónapjában 10.9 mil­lió külföldi turista kereste lel Spanyolországot, 14 százalékkal több, mint az elmúlt év hasonló időszakában. 4 TOKIÓ: A Kyushu és Shi­koku japán szigetek térségében az esőzések következtében ke­letkezett árvizek és földcsu­szamlások halálos áldozatainak száma vasárnapra 122-re emel­kedett. 56 személy tűnt el. A természeti katasztrófa nem kí­mélte meg Japán északi részét sem, ahol mintegy 4400 lakóház omlott össze. ! 4 TOKIÓ: A Japán Közleke­désügyi Minisztérium kompule- j rizálni akarja az autóközleke- I dést, hogy gátat vessen a sze­rencsétlenségeknek, az utak túl­zsúfoltságának és a levegő szennyezésének. Az elgondolás szerint a járműveket kis rádió­vevőkkel látják el. Ezeken ke­resztül a gépkocsik vezetői egy központi komputer segítségével megkapják a legfrissebb infor­mációkat az őket érdeklő útvi­szonyokról. 4 VARSÓ: Varsóban közös közleményt adtak ki Stefan Ol­szowski lengyel és Szvarcn Szingh indiai külügyminiszter tárgyolásairól. A nemzetközi helyzet érintett kérdéseiben a két ország azonos, vagy egy­máshoz közelálló nézetet vali. 4 AMMAN: Vasárnap dél­után Ammanban eltemették Tá­lal Ben Abdallah volt jordániai királyt, Husszein édesapját, aki szombaton hunyt el egy isztam­buli elmegyógyintézetben. A mindössze egy évet uralkodó ki­rály halála alkalmából Jordá­niában 40 napos nemzeti gyászt rendeltek el. 4 PHENJAN: A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kül­ügyminisztériumának szóvivője nyilatkozatban fejezte ki tiltako­zását az ellen, hogy az Egye­sült Államok igyekszik megaka­dályozni a koreai népnek az ország önálló, békés egyesíté­séért vívott harcát. ♦ IZRAELI SAJNÁLKOZÁS Golda Meir izraeli miniszter- elnök „sajnálatos tévedésnek" nevezte a légierő múlt heti ak­cióját, amelynek során növény­irtó vegyszereket szórtak a meg­szállt területen lévő Akraba fa­lut környező földekre. A 125 hektárnyi területet megművelő arab parasztok néhány napja tiltakoztak a megszállóknál amiatt, hogy az izraeli katonai repüiiőgépek gyakorlóterepként használják a földeket. Válaszul következett a növényirfás, amely kipusztított „minden fát és fü­vet” a környéken. Dajan had­ügyminiszter ugyancsak sajnál­kozását fejezte ki az üggyel kapcsolatban. ♦ Ez a London Statesman nevű tízezer tonnás brit hajó, amely Dél-Vietnam vizein aknára futott. Az a feltevés terjedt el, hogy az észak-vietnami kikötőkben elhelyezett USA-aknák egyike „kóborolt el”, s az találta el a brit hajót. I 4 VATIKANVAROS: VI. Pál pápa a Szent Péter Bazilika előtt összegyűlt mintegy tízezer zarándok előtt vasárnap kije­lentette, hogy véleménye szerint a párizsi Vietnam-tárgyalásek lelújitása reménysugárt nyújt a sokat szenvedett távol-keleti or­szág lakosságának a tárgyalá­sos békére. Felkérte a tárgyaló­feleket, hogy vessenek véget a tűrhetetlen és véres háborúnak. 4 TRIESZT: Szombaton a tri­eszti San Giusto kastélyban megnyílt a X. nemzetközi tudo­mányos-fantasztikus filmfeszti­vál. 4 DJAKARTA: Nyugat-lává­ban 34 ember vesztette életét a fellángolt kolerajárvány kö­vetkeztében. Kilencvenötén áll­nak kórházi ápolás alatt. Magyar vezetik üdvözlő távirata Mongólia nemzeti ünnepe alkalmából JUMZSAGIJN CEDENBAL elvtársnak, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága első titkárá­nak, a Mongol Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének, SZOMOMIN LUVSZAN elvtársnak, a Morgal Népköztársaság Nagy Népi Hurálja Elnöksége első el­nökhelyettesének, Ulánbátor. | Kedves elvtársak! Nemzeti ünnepükön, a mongol népi forradalom 51. évfordu­lója alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, kormánya és az egész magyar nép nevében szívélyes üdvözletünket küldjük önöknek és önökön keresztül a Mongol Népi Forradalmi Párt Köz­ponti Bizottságának, a Mongol Népköztársaság Nagy Népi Hurál­ja Elnökségének, a Mongol Népköztársaság Minisztertanácsának, valamint a testvéri mongol népnek. A népi forradalom győzelme óta a dolgozó mongol nép — élcsapata, a Mongol Népi Forradalmi Párt vezetésével — kiemel­kedő eredményeket ért el hazája társadalmának, gazdaságának és kultúrájának átformálásában, az új, szocialista Mongólia épí­tésében. Az elmúlt időszak folyamán a Mongol Népköztársaság még erőteljesebben vett részt a szocialista országok sokoldalú együttműködésének fejlesztésére irányuló közös munkában, bará­taival vállvetve folytatja antiimperialista harcát közös ügyünk si­keréért. Közös munkálkodásunk arra irányul, hogy a proletár nemzet­köziség elvei alapján pártjaink és országaink együttműködése újabb eredményeket hozzon mindkét nép és a szocialista közösség javára. Hazájuk nemzeti ünnepén további sikereket kívánunk önök­nek és a testvéri mongol népnek a Mongol Népi Forradalmi Párt XVI. kongresszusa határozatainak teljesítésében, a szocializmus építésében, a népek közötti békéért és együttműködésért folyta­tott tevékenységükben. Budapest, 1972. július 11. KADAR JANOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, LOSONCZI PAL, FOCK JENŐ, a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Minisztertanácsának elnöke Péter János külügyminiszter táviratban üdvözölte Lodongijn Rincsint, a Mongol Népköztársaság külügyminiszterét. Czinege La­jos vezérezredes, honvédelmi miniszter ugyancsak üdvözlő távira­tot küldött Batin Dorzs hadseregtábornoknak, a Mongol Népköz- társaság honvédelmi miniszterének. A Szakszervezetek Országos Tanácsa az évforduló alkalmából a Mongol Szakszervezetek Köz­ponti Tanácsát, a KISZ Központi Bizottsága a Mongol Forradalmi Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságát köszöntötte táviratban. A KGST-országok integrációiénak eszköze A Nemzetközi Beruházási Bank 1971. január 1-én kezdte meg tevékenységét — a KGST-or­szágok második pénzintézete — a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB). Az elsőt — a Gaz­dasági Együttműködési Ban­kot — hét évvel ezelőtt alapí­tották, a tagországok közötti kereskedelem előmozdítására. Az NBB alapvető feladata a szocialista országok közötti munkamegosztás, termelési sza­kosodás és kooperáció előse- j gítése. A bank hiteleket nyújt a tagországok nyers- és fűtő­anyag-bázisának feltárására, egyéb közös létesítményekre és az egyes tagállamok nemzet- gazdaságának fejlesztését cél­zó beruházásokra. A bank alaptőkéjét 1 milliárd transz­ferábilis (átváltható) rubelben határozták meg, amelynek 70 | százaléka transzferábilis ru­belben, 30 százaléka szabad devizában vagy aranyban fi­zetendő. (Egy transzferábilis ru­bel 0,987412 gramm tiszta ara- | nyat tartalmaz.) Az egyes or­szágok részesedése a kölcsö­nös forgalomban elfoglalt ex­portjuk arányában alakul. Ala­pító tagok: Bulgária 85,1, Csehszlovákia 129,9, Lengyel- 1 ország 121,4, Magyarország 83,7, Mongólia 4,5, az NDK 176,1, a Szovjetunió 399,3 és az 1971. január 12-én csatla­kozó Románia 52,6 millió transzferábilis rubellel járult hozzá a bank 1052,6 millió transzferábilis rubel értékű alaptőkéjéhez. Az új pénzinté­zet — kedvező kamatok mel­lett — 5 évig terjedő közép- és 15 évig terjedő hosszúlejáratú beruházási hiteleket nyújt a tagországok bankjai, gazdál­kodó szervei, és egyéb orszá­gok bankjai számára. Hitelt csak olyan létesítményre folyó­sítanak, amelynek műszaki-tu­dományos színvonala korsze­rű, a kölcsön megtérülése gyors és jó minőségű alacsony önköltségű terméket állít elő. A bank igazgatótanácsa — ahol minden tagország egy szavazattal rendelkezik —1971- ben 180 millió transzferábilis rubel hitel folyósítását hagyta jóvá. Magyarország 47,6 millió transzferábilis rubel összegű kölcsönt vett fel, amellyel az IKARUS és a Pamutnyomóipari Vállalat fejlesztését, a Buda­pest—Lökösháza vasútvonal villamosítását és 72 darab Die­sel-mozdony beszerzését tudja megvalósítani. i.

Next

/
Oldalképek
Tartalom