Dunántúli Napló, 1972. július (29. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

1 DUNÁNTÚLI NAPLÓ 1972. július t. 24 ora a nagyvilágban Óva fos derüíáíáo Sziklában WsIdiieim^Winzer találkozó Géniben Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár szombaton Genfben találkozik az ideérkező Otto Winzerrel, az NDK külügyminiszterével — jelentette az ENSZ-főtitkár szóvivőjére hivatkozva az AFP hírügy­nökség. Ez lesz az első alkalom, hogy ENSZ-főtitkár hivatalos minőség­ben találkozik a Német Demokratikus Köztársaság egy vezető személyiségével. Tavaly U Thant betegsége következtében hiúsult meg egy hasonló jellegű találkozás az akkori főtitkár és Otto Winzer között. Winzer a két német állam közötti megbeszélések eredményei­ről kívánja tájékoztatni Kurt Waldheimet. INTERKOZMOSZ—7. Moszkva. A szocialista országok űrku­tatási együttműködéséről szóló program keretében a Szovjet­unióban június 30-án föld körüli pályára juttatták az Interkoz- mosz—7. jelzésű mesterséges holdat. Az lnterkozmosz-7 fe­délzetén elhelyezett tudományos berendezést a Német Demokra­tikus Köztársaság, a Szovjet­unió és Csehszlovákia szakem­berei tervezték és készítették. A szputnyik rátért pályájára. • 4 MARSEILLE: A francia rendőrség pénteken bejelentet­te, nagyszabású kábítószer­csempész hálózatot göngyölí­tettek fel az elmúlt három hó­nap folyamán. A Spanyolor­szág—Mexikó—Egyesült Államok útvonalon működő csempészek közül kilencet letartóztattak. Némelyikük 100 kiló heroint is szállított egy fordulóban. 4 BOGOTA: Elsüllyedt egy túlterhelt bárka pénteken egy Bogotától mintegy 100 kilomé­terre fekvő nagy tóban. A fe­délzetén lévő 30 személyből 14 vízbe fulladt. 4 LA PAZ: Nem hagyhatja el a bolíviai fővárost Klaus Alt­mann, akinek kiadatását - há­borús bűnös múltjára való te­kintettel — a francia kormány korábban kérte a La Paz-i ható­ságoktól. Az indok: a jelenleg üzletemberként tevékenykedő náci ötezer dollár adóval tarto­zik. Kiadatásának ügyét a Bo­líviai Legfelső Bíróság tárgyal­ja. 4 TOKIÓ: A tokiói külügy­minisztérium pénteken „Kék könyvet" tett közzé a japán diplomáciáról. A nyilvánosság­ra hozatal előtt a jelentést jó­váhagyták a kormány pénteki ülésén. A „Kék könyv" szerint az elmúlt év radikális változá­sokat hozott a világpolitikában. Japán szerepe gazdasági be­folyásának növekedésével pár­huzamoson fokozódott a nem­zetközi színtéren. A jelentés a japán diplomácia legsürgetőbb feladatának a Kínai Népköz- társasággal való kapcsolatok normalizálását tartja. 4 WASHINGTON: Az Ameri­kai Legfelsőbb Bíróság pénte­ken úgy döntött, hogy a jövő­ben a kongresszus tagjai vád alá helyezhetők, ha vesztegetés gyanúja merül fel velük kap­csolatban. KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke hivatalában fogadta (balról) Marcel Naville-t, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága hazánkban tartózkodó elnökét * 4 ST. LOUIS: Felrobbant a szivárgó ammónia-gáz a Mis­souri állambeli St. Louis város egyik épületének pincéjében. Negyvenöt személy megsérült, az épületben súlyos károk ke­letkeztek. 4 SZÖUL: Pénteken reggel összeomlott egy építés alatt álló híd Szöulban. Tíz munkás megsebesült, a romok több embert maguk alá temettek. A mentőcsapatok egyelőre min­den eredmény nélkül dolgoz­nak. 4 BERLIN: Az NDK-beli Sza­bad Német Szakszervezetek Szövetségének (FDGB) 8. kongresszusa pénteken délután befejezte munkáját. Pénteken megválasztották a Központi Vezetőség 200 tagját és 50 póttagját, továbbá a 32 tagú elnökséget. Az FDGB elnöke is­mét Herbert Warnke, a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tagja lett. 4 TOKIÓ: Az utóbbi időben ismét gyakorivá váltak az ame­rikai atomtengeralattjárók ja- páni látogatásai. A tokiói kül­ügyminisztérium pénteki közle­ménye szerint szombaton a jo- koszukai amerikai haditenge­részeti támaszpontra érkezik két atomtengeralattjáró, a 3450 tonnás Guardfish és a 3860 tonnás Gurnard. Jelentések sze­rint 1966 óta hatvanhárom esetben keresték fel amerikai otomtengeralattjárók japán ki- kotóL KÍGYÓ A MŰSZERFALBAN Detroit Végsőkig elcsigázottan állított be a Detroiti Embervédelmi Li­gához pénteken John Paul és arra kérte a megrökönyödött tisztviselőket, távolitsanak el Ca- dillacjának műszerfalából — egy óriáskígyót. Mint elmondot­ta, a sors egy nagyon kedves barátnővel áldotta meg, akinek egyetlen hibája, hogy szereti a kígyókat. A hölgy kedvencét egy héttel ezelőtt orvoshoz vitte, mert megfázásra gyanakodott. A visszaúton a Sam névre hall­gató hüllő a műszerfal mögé mászott és nem volt hajlandó előbújni a kábelek tömkelegé­ből. Az azóta kissé idegesen vezető John Paul csak annyit ért el, hogy a kígyó farkának félméteres darabját kiszabadí­totta és sürgősen felcsavarta a kocsi irányjelző-kapcsolójára. Az embervédelmi liga alkalmazot­tai végül előcsalták Samot, akit tulajdonosa nagylelkűen azon- nyomban a detroiti állatkertnek ajándékozott. 4 MOSZKVA: Andrej Gro- miko szovjet külügyminiszter Hollandia, Luxemburg és Bel­gium kormányának meghívásá­ra július 5. és 12. között hiva­talos látogatást tesz a három országban — jelentették be pénteken Moszkvában. KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO Castro, Brezsnyev és Tyereskova kíséretében meglátogatta Csillag- várost, az űrhajósok városát. •----------------------------*---------------------------­K ATONAI SEGÉLY Washington. Az amerikai szenátus katonai bizottsága pénteken a Dél-Vlet- namnak és Laosznak nyújtandó katonai segély csökkentése mel­lett döntött. A kormány 2 mil­liárd 500 milliós javaslatával szemben a bizottság 2 milliárd 100 milliót szavazott a júliussal kezdődő következő költségvetési évre. A kért 429 millió dollár helyett 360 millió dollárban szabták meg a laoszi amerikai légitevékenységre fordítható összeget. A bizottság döntött a Polaris tengeralattjáró és a B—52-es stratégiai bombázó „utódainak” kifejlesztésére fordítható össze­gekről is. Eszerint a Trident nukleáris tengeralattjáróra 906 milliót, a B—1 bombázókra 444 milliót költhetnek a jövő évben. A szenátusi bizottság javaslatát még a szenátusnak is jóvá kell hagynia. « 4 MOSZKVA: Pénteken Moszkvában befejeződött oz OSZSZSZK legfelső tanácsának ülésszaka. A kétnapos tanács­kozáson a küldöttek megvitat­ták és jóváhagyták a föderáció október elsején életbelépő víz­ügyi törvényét. 4 FRANKFURT: Katharina Hammerschmidt, a hírhedt Baa­der—Meinhof terrorista csoport egyik tagja pénteken ügyvédje társaságában önként jelentke­zett a frankfurti rendőrségen. Mindketten Franciaországból érkeztek és — most már rend­őri kísérettel — tovább indul­nak Nyugat-Berlinbe, ahol a banda ügyében a vizsgálat fo­lyik. 4 NEW YORK: Félmillió dol­lár helyett százötvenezerrel kénytelen beérni az a fotómo­dell, akit egy autókióllításon megharapott egy oroszlán. A feltűnően csinos hölgy fotóri­portereknek pózolt, amikor — egy hasonlóképpen reklám-cé­lokból ott lévő — fenevad meg­irigyelte sikereit és rátámadt. A bíróság eredetileg „nagyra ér­tékelte" a 20 centiméteres se­bet, most azonban egy újabb tárgyalás során a bíró kijelen­tette, hogy az erősen megnyir­bált összeg is „busás fájdalom­díj" a modell számára. 4 TOKIÓ: A Sony Corpora­tion dolgozóinak szakszerveze­te éles tiltakozását fejezte ki a japán vállalat vezetőségénél amiatt, hogy az Egyesült Álla­mok Sony gyártmányú televízió kamerákat épített be a vietna­mi háborúban alkalmazott elektronikus távvezérlésű bom­bákba. Ezzel a japán vállalat közvetve elősegíti vietnamiak ezreinek meggyilkolását — mu­tat rá a szakszervezet és köve­teli, hogy a Sony szüntesse be a szóbanforgó kamerák ameri­kai exportját. • 222 LÉGITÁMADÁS Saigon. A saigoni amerikai parancs­nokság pénteken bejelentette, ogy a péntek déli 12 órával efejeződött 24 órás időszakban a légierő vadászbombázói és B—52-es nehézbombázói 222 légitámadást hajtottak végre Észak-Vietnam területe ellen. Egyidejűleg a 7. flotta három hadihajója ágyúzta az ország partmenti területeit. A B—52- esek Dong Hói város térségé­ben, a vadászbombázók Hanoi közelében Hong Gai-nél, Haip- hongnál és Vinh mellett bom­báztak. 4 MOSZKVA: Pénteken a Szovjetunióban felbocsátották a Kozmosz—497 mesterséges holdat. A szputnyikon a kozmi­kus térség további kutatását szolgáló berendezést helyeztek el. A mesterséges holdon lévő berendezés kielégítően műkö­dik. • FRANCIA NUKLEÁRIS ROBBANTÁS London. A brit külügyminisztérium — saját értesülése alapján — meg­erősítette azt a hírt, hogy Fran­ciaország június 25-én végre­hajtotta első kísérleti nukleáris robbantását a Csendes-óceán térségében — közölte pénteken Londonban a külügyminisztérium szóvivője. Franciaország a hirt mind ez ideig nem volt hajlan­dó megerősíteni. KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO Rosta Endre (balról), a Kulturális Kapcsolatok Intézetének igaz­gatója és Jan Druto lengyel nagykövet aláírta a magyar—lengyel kulturális egyezményt. Az ünnepélyes aktusra Varsóban került sor. Indira Gandhi és Ali Bhutto tegnap ismét tanácskozott Egy és negyedórát tanácsko­zott pénteken az indiai és do- kisztáni küldöttség, amely Indi­ra Gandhi indiai miniszterel­nök és Ali Bhutto pakisztáni el­nök soron következő megbeszé­lését készíti elő. Az indiai kül­döttség vezetését a szívroham­mal kórházban fekvő Dhar he­lyett T. N, Kául külügyi állam­titkár vette át. A pénteki ta­nácskozás után Kául úgy nyilat­kozott, hogy a két küldöttség eszmecserét folytatott a napi­rendről. Iftikhar Ali pakisztáni kül­ügyminiszter újságírók előtt ki­jelentette. hogy a tárgyalófelek­nek sikerült néhány kérdésben egyetértésre jutniuk. A kérdése­ket nem ismertette. A tárgyalá­sok várható kimeneteléről de­rűlátóan nyilatkozott. •k Indira Gandhi indiai minisz­terelnök és Ali Bhutto pakisztá­ni elnök csütörtök esti közös vacsorájáról részletek nem szi­várogtak ki, ennek ellenére in­diai hivatalos személyiségek — az UPI jelentése szerint - a munkavacsorán folytatott tár­gyalás után ugyancsak derűlá­tóan nyilatkoztak a csúcstalál­kozó esélyeiről. Indira Gandhi indiai minisz­terelnök és Zulfikar Ali Bhutto pakisztáni államfő pénteken este Szimlában csaknem egy­órás, zárt ajtók mögötti megbe­szélést tartott. A tanácskozás részletei nem ismeretesek. Hír- ügynökségi jelentések azonban kiemelik, hogy mind Gandhi, mind Bhutto elégedettnek lát­szott a találkozó eredményeivel. A pakisztáni elnök nyilatkozott is újságíróknak, de csak annyit mondott: hogy a két országot érintő közös problémákat vitat­tak meg. Még fogunk találkoz­ni Gandhival -, fűzte hozzá. Nixon sajtóértekezlete Az USA visszatér a párizsi tárgyalóasztalhoz, de a bombázás folytatódik Washington : Nixon elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok két hét múlva, július 13-án vissza­tér a párizsi tárgyalóasztalhoz, nem jelölte meg azonban az Észak-Vietnam elleni harci cse­lekmények befejezésének idő­pontját, vagy feltételét és ugyancsak teljes homályban hagyta az amerikai csapatok teljes kivonásának határidejét. A tévében is közvetített sajtó- értekezlet 44 percig tartott és a legtöbb kérdés a vietnami há­borúra vonatkozott. Nixon nem volt hajlandó elkötelezni magát a bombázások és a VDK kikötői elaknásításának leállítása mel­lett. Jelezte, hogy az Egyesült Államok folytatja Észak bombá­zását és fenntartja az akna­zárat, mert ezzel akar nyomást gyakorolni a VDK-ra az „érde­mi tárgyalások" és az amerikai foglyok szabadonbocsátása ér­dekében. Ugyanakkor kijelen­tette, hogy egy perccel sem akarja tovább folytatni a bom­bázásokat, „mint szükséges" a megfelelő békefeltételek ki­kényszerítéséhez. Megismételte azt a májusi javaslatát is, hogy egy általános indokínai tűzszü­net és oz amerikai foglyok sza­badonbocsátása fejében négy hónapon belül kivonja az ösz- szes amerikai csapatokat Viet­namból. A háború pedig — szerinte — január 20-ig az újabb elnöki periódus megkezdéséig befeje­ződhet — „ha a kommunisták hajlandók komolyan tárgyalni”. Más kérdésekre válaszolva Nixon tagadta, hogy az ame­rikai repülők bombázták Észak- Vietnam gátrendszereit és duz­zasztóit. Elismerte, hogy Lavelle tábornok a Vietnamban állomá­sozó amerikai légierő voll pa­rancsnoka önkényesen is hajtott végre bombázásokat Észak- Vietnamban, de jóváhagyta a főparancsnokság döntését, hogy ezért csak leváltás és nem had­bíróság jár. Más világpolitikai kérdésekről szólva Nixon méltatta a Moszk­vában aláírt fegyverkorlátozási egyezmények jelentőségét, de nyomban hozzáfűzte, hogy a to­vábbi SALT-tárgyalások sikeré­ért újabb áldozatokat kell hoz­ni az egyezmények által nem érintett új fegyverfajták létre­hozásával. Az elnök csak röviden érintett belpolitikai problémákat és en­nek során elismerte, hogy a munkanélküliség magas ará­nyát nem sikerült olyan ütem­ben csökkenteni, mint ahogyan a kormányzat szerette volna, viszont az inflációt szerinte felé­re mérsékelték. 4 MÖNCHEN: Willy Brandt nyugatnémet kancellár pénte­ken ünnepélyes keretek között felavatta az 1972. évi müncheni olimpiai falut. Óva intette a heves vérmérsékletű nyugatné­met szurkolókat attól, hogy a játékok idején botrányokat okozzanak a pályákon és ez­zel kellemetlen perceket sze­rezzenek a különböző orszá­gokból érkezett vendégeknek. Fonodái munkára felveszünk fonó szakmunkásnőket és 16 évet betöltött nőket betanulónak Betanulási idő 1 hónap. Bérezés a betanulási időre 1200,— forint. Betanulási idő után jó kereseti lehetőség. Kéthetenként szabad szombat Vidéki dolgozók részére szállást és ágyneműt biztosítunk. Bővebb felvilágosítást levélben is adunk. Gm: PAMUTTEXTILMCVEK FONÓGYÁRA BUDAPEST XI., BOCSKAI U. 90. SZÁM. Munkaügyi osztály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom