Dunántúli Napló, 1972. július (29. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

im júHuí i. DUN ANTÜLI NAPLÓ 3 Kiaknázatlan tartalékok Hatékonyabb üzem­és munkaszervezést! Buda István munkaügyi min'szteríie’yettes sajtótájékoztatója napjaink lejontosabb gazdaságpohtiüai kérdéséről Júniusban elkészült Új létesítményekkel gazdagodott Baranya /10 lakás a Szigeti úton — „Beköltözhető” a pezsgőüzem Takarékszövetkezeti székház Olaszon — Tehenészeti telepek Munkatársunk telefonjelentése: A nyári holtszezon sem riasz­totta vissza a Munkaügyi Mi­nisztériumot, s a Kormány Tájé­koztatási Hivatalát attól, hogy napjaink egyik legfontosabb gazdaságpolitikai feladatáról tájékoztatást ne nyújtsanak a tömegkommunikációs intézmé­nyek képviselőinek. Tegnap, a Parlamentben meglepő nagy számban jöttek össze az újság­írók, a Rádió és Tv munkatár­sai — a téma ugyanis ma, hazánk gazdasági fejlődésének alapvető feltétele. Buda István munkaügyi mi­niszter-helyettes széles tájékoz­tatást adott a párt- és kormány- határozatot követő időszak ered. ményeiről, majd Kiss Ernő kohó- és gépipari miniszter- helyettes a KGM, a Nehézipari Minisztérium képviselője pedig a NIM irányítása alá tartozó területek tevékenységéről szá­molt be. Az üzem- és munkaszervezés hazánkban eddig messze el­maradt a termelőeszközök szín­vonalától, a gazdasági fejlő-1 dést kizárólag új beruházások és termelőerők üzembeállításá­val kívántuk elérni. Gazdasá­gunk tőkeszegénysége, munka­erő-tartalékaink kimerülése kö­telezően megkövetelte, hogy vállalataink belső tartalékát — az üzem- és munkaszervezés ugyanis eddig csak „megyege- tett”, gazdasági hatékonysága minimális volt — kihasználjuk. Már most félő azonban, hogy a kezdeti nekilendülés ismét el­laposodik, s az üzem- és mun­kaszervezésre létrehozott szerve­zetek csak a vállalatok amúgy- . is meglevő „vízfejét" növelik. A párt- és kormányszervek azonban már jó előre biztosítot­ták a mostani intézkedések nem látványos, nem gyors, de fo­lyamatos, hosszútávú hatékony­ságát. Az éves- és ötéves ter­vek, s ugyanezen időszakok gazdasági beszámolóinak szer­ves egészet kell alkotniuk a jö­vőben az üzem- és munkaszer­vezés feladataival, illetve ered­ményeivel. A gazdasági vezetők elbírálásánál egyik legfonto­sabb szempontnak kell lennie, hogy milyen eredményt értek el a vállalaton belüli anyag-, bér-, műszaki fejlesztés-, beruházás-, munkaerő szervezés, s általában a vállalaton belüli erők feltá­rásának megszervezésében. Vé­gezetül a gazdasági szabályo­zók kényszeríteni fogják a vál­lalatokat a szervezésre, Magyarországon jelenleg öt­ezren foglalkoznak az üzem- és munkaszervezéssel. Ez a szám a miniszter-helyettes szerint na­gyon kicsi, de az elméleti és gyakorlati felkészültség tekinte­tében még szánalmasabb a helyzetünk. Vannak vállalataink | ahol a személyi feltételek s a magasabbfokú szervezéshez j szükséges feltételek adottak, (ez ; a vállalatok egy szűkebb cso­portja), vannak üzemek, ahol a törekvések megvannak, a fel­tételek azonban hiányosak, (a vállalatok többsége ebbe a cso­portba tartozik) s léteznek olyan ! gazdasági bázisaink is, ahol a | vezetők még nem ismerték fel j az üzem- és munkaszervezés j fontosságát. A NIM, a KGM, a Könnyű­ipari Minisztérium, az ÉVM s a MÉM, 1972. május 15-ig 90 vállalatát, üzemét jelölte ki a szervezés bemutató bázisaiként, j A szervezésre valamiféle „kap­tafát” megállapítani felesleges és eredménytelen intézkedés lett volna, így az ágazati tárcák irányelvei a lehető legszínesebb képet mutatják. Egy azonban bizonyos: az iparági szervező intézetek a kutatás, gyakorlati irányítás, s a segítés legfőbb bázisai kell, hogy legyenek. A „mozgásba hozott" vállala­tok eddigi tevékenységéből megállapítható, hogy nagyon I helyesen nem gyökerestől akar­nak átszervezni mindent, hanem — (fagyon helyesen — a leg­szűkebb keresztmetszeteket pró­bálják jobb munka- és üzem- szervezéssel felszámolni. Lombosi Jenő---- : E gészségügyi dolgozók kitüntetése Kiváló egészségügyi munkát végző orvosokat és egészség- ügyi dolgozókat tüntettek ki tegnap délután Pécsett a Ba­ranya megyei Tanács épületé­nek klubjában. Dr. Németh János szülész-nő­gyógyász főorvosnak, aki a mo­hácsi járásban közel 40 éve végez megelőző gyógyító mun­kát, a Dr. Doktor Sándor err- lékplakettet adományozták. To­kaji Sándornét, a Baranya me­gyei Tüdőgyógyintézet vezető főnővérét szorgalommal, hozzá­értéssel végzett sokrétű mun­kájáért Kossuth Zsuzsanna em­lékplakettet tüntették ki. Dr. Márton Zoltánt, a Baranya me­gyei Tanács kórházának sebé­szeti osztályvezető főorvosát ki- j emelkedő szakmai munkájáért és dr. Szabó Lajost, a Baranya megyei Tanács V. B. egészség- ügyi osztályának osztályvezető helyettesét a többi között az ur­banizáció okozta egészségká­rosodás felmérésében végzett kiemelkedő munkásságáért megyei főorvosi dicséretben ré­szesítették. Az emlékplaketteket dr. Kó­bor József, a Baranya megyei Tanács osztályvezető főorvosa nyújtotta át. Az ünnepségen részt vett Takács Gyula, a Me­gyei Tanács elnökhelyettese, Csorba Tivadar, a Megyei Párt- bizottság munkatársa és dr. Fűzi István, az Orvos Egészség- ügyi Dolgozók Szakszervezete Baranya megyei Bizottságának titkára. E redményes, eseménygaz­dag volt az első félév utolsó hónapja megyénk építéssel foglalkozó válla­latainál, valamint az ipari és mezőgazdasági termelő- szövetkezetekben. Több év óta folyó, milliós nagyság- rendű építkezés fejeződött be júniusban. Ugyanakkor — a terveknek megfelelő­en - határidőre elvégezték a kisebb, de jelentős fel­adatokat, így számos rész­átadásra is sor került. Elénk érdeklődéssel figyeli a lakosság a kertvárosi új lakó­telep alakulását, valamint a Szigeti úti építkezést. A Bara­nya megyei Állami Építőipari Vállalat a közelmúltban adott át kertvárosban 105 lakást, amelyek ellátásához már meg­kezdték a közművezétékek fek­tetését A Szigeti úton, a 18- 19-es épületben 30, a 3-as szá­mú házban pedig nyolcvan la­kás készült el. Ez utóbbiakba — a hiánypótlások után — várha­tóan egy hónapon belül beköl­tözhetnek a lakók. Sokat foglalkozott lapunk a Jókai utcai hőközpont építése körüli huzavonával, szóvá tettük a többszörös határidő-módosí­tást. A központ technikai fel­szerelése után, június utolsó napjaira készült el az üzemel­tető épület, ahol a trafó-szár­nyon kívül irodák, öltözők, mos­dók, valamint az étkező kapott helyet. A Hőszolgáltató Vállalat dolgozói a napokban meg is kezdik a beköltözést. Három évvel ezelőtt az Akna­mélyítő Vállalat Mecseki Kör­zete pécsi üzemét bízták meg a Mecseki Állami Pincegazda­ság úi, korszerű pezsaőüzemé- nek felépítésével. A vállalat ki­jelölését indokolta, hogy rend­kívül bonyolult mélyépítési fel­adatok megoldását írta elő a terv. A régi épülethez kapcso­lódó üzem főtartóit, s a pillér­alapokat a mélyben húzódó oincék között és felett kellett kiképezni. A 12 millió forintos beruházás — több részátadás után — teljesen befejeződött. Az épület átadásával egyidejűleg megkezdődött a beköltözés, va­lamint a gépek beszerelése. Az új üzemben irodákat, labora­tóriumokat is kialakítottak. A földszinten van a technológiai szint, ahol a pezsgőgyártást végzik. Az alagsorban kerül sor a címkézésre, az áru csomagolá­sára, az alatta lévő pincében j pedig pezsgő érlelődik majd a j tartályokban. Pécsett, a Megyei Kórházban folyó rekonstrukció fontos sza- 1 kaszához érkezett. A kórház a és sertéshizlaldák A JÓKAI UTCAI OJ HÖKOZPONT jövőben olajtüzelésre tér át. Jú­niusban befejeződött a három óriási tartály földbe süllyeszté­se, a vasbeton medencék kiala­kítása. Egyidejűleg elvégezték a kéményalapozást és a kazán­ház mélyépítési munkáit. A Láng Gépgyár júliusban meg­kezdheti a csővezeték építését, valamint a kazánszerelést. A szövetkezeti mozgalom újabb létesítményei közül a reprezentatív, városi rangú sás- di áruház érdemel említést, amely a hónap elején nyílt és Baranya egyik legszebb ilyen j jellegű létesítménye. A napok­ban megtörtént az új olaszi ta­karékszövetkezeti székház mű­szaki átvétele is. A korszerű székházat méltán érzi magáé­nak a tagság, környékét társa­dalmi munkában csinosítják, parkosítják még a nyár folya­mán. Megyénk közös gazdaságai­ban is újabb létesítmények se­gítik az eredményesebb gazdál­kodást. Alig egy hónap alatt - rekordidőnek számít — készült el az abaligeti Petőfi Termelő- szövetkezet 480 négyzetméter alapterületű, gabonatárolásra is alkalmas szabad raktára Ko­vácsszénáján, a majorban. A bükkösdi Rákóczi Tsz-ben 13,5 milliós beruházás valósult meg a 332 férőhelyes, szakosított te­henészeti telep üzembehelyezé­sével. Szentdénesen, a termelő- szövetkezetben 324 férőhelyes tehenészeti teleppel, a Szente- gáti Állami Gazdaságban pe­dig öt, egyenként 60 férőhelyes sertésfiaztatóval gazdagabbak. A Villányi Állami Gazdaság majorjában kettő 270—270 fé­rőhelyes kocaszállás, egy kan­szállás, valamint két 800 férő­helyes sertéshizlalda épült fel. A babarci Béke Tsz-ben új, nagy teljesítményű, alagútrend- szerű, hidenlevegős szénaszárí­tó, míg Kémesen, a Közös Út Termelőszövetkezetben egy 216 férőhelyes tehénistállá, vala­mint új magtár és takarmányo- zó segíti az állattenyésztés fej­lesztését. A Bikali Állami Gaz­daság országos hírű házinyúl- tenyészetében újabb fellendülés várható. Június hónapban 18 darab, egyenként 2000 férőhe­lyes hízónyúlistáIlót adtak át az építők. Az említetteken túlme­nően számos létesítménnyel gazdagodott Baranya: üzemi utakat építettek, majorokat ala­kítottak ki, bevezették a vizet, villanyt több mezőgazdasági üzembe. ' Ötvenéves jubileum Bensőséges iskolatársi talál­kozót tartottak Pécsett, o Ne­velők Házában június 29-én az 1922-ben végzett tanítónők. Hatan Pécsről és tízen az or­szág különböző városaiból jöt­tek össze, felidézni a múltat, a közös emlékeket. Emelte a ta­lálkozó fényét, hogy megjelent a találkozón a volt iskolatárs, Andor Ilona érdemes művész, a Magyar Rádió gyermekkóru­sának volt vezetője is. A részvevők délben a Vasutas Klubba mentek, ahol kitűnő ebéddel fogadták őket. Szemtanú az ablakban A bajai halászok ünnepén Áz aranyponty Ritkaság, hogy egy ponty, ha még arany is, ilyen sokat vá­rasson magára. Türelem! — mondják a halászok. Baján az Aranyponty ünnepén az ünne­pelt köszöntésére összesereglett többezer főnyi közönség igen­csak fütyürészett, ütemes tap­suk sem a tetszésnyilvánítás egyértelmű jele volt — aztán az Aranyponty jó félórás ké­séssel megérkezett a sugovicai öböl vízi színpadához. Kezdőd­hetett a ceremónia. Szürkületkor kigyulladtak a vízparti korzó ódon gázlámpái. A város hangulatos főteréről rengeteg ember özönlött a kor ­zón át a Sugovica partra. A hajdani halpiac, a nyugodt kis öböl partián álló sátras boru- !ású fűzfák találkahelyei, a port moszatos lépcsői rövid idő alatt benépesültek. A ha­misítatlan vízillatba a lángos szaga, a sültkeszeg ínycsiklan­dozó íze vegyült. Az alkalmi büfében homályos, enyhülést adó sört mértek. Kimenős kav fonák „fürkészték” a forrónod rágós lányokat. Gyakorló apák unaloműzőként magyarázták csemetéiknek a lampionnal ki­világított — és egyelőre még üres — vízi színpadon az izgá­ga, szakállas fotóriporterek att­rakcióit. Mindenki az Arany­pontyot várta. Hol vannak már a híres ba­jai halász céhek, és a molnár- legények, akik a bajai vizeken egy évszázaddal ezelőtt 103 ví­zimalomban őrölték messze vi­dék gabonáját. Szokásaik, mint a halászok Aranyponty ünnepe, a vízimolnárok „Jánoska eresz- tése” még ma is élnek errefelé. Ez a hagyomány ötvöződése elevenedett újjá most a Duna és a Sugovica partján. A bajai halászok ünnepe évtizedeken át június 29-e, Péter-Pál napja volt, eredete a pogány termé­kenység-varázslásra vezethető vissza: ezt jelképezi az Arany­ponty. Haidanán ugyancsak látványos fáklyás vízifelvonuiás volt Baján a molnárok „János eresztése”. Besötétedett. A távolban a Vénusz sarkon magasra csap­tak o lángok. Remegő, apró fények vibrálnak a meszi par­ton. — Anyu, jönnek a csónakoki Nézd mennyi! — És most apu is evez? Ha Ideér kiabálok neki. Az óriás búzakoszorú övezte pontyot szállító halászcsónpkot kísérő sok-sok lampionos csikli, kilbót lassan közeledett, mint a halászatról megtérő ladikok, aztán ellepték az öblöt, mint megannyi viliódzó szentjános­bogár. Fenn a színpadon a ju- piterlámpák és vakuk pergő­tüzében az Aranyponty vaskos törzséről lekerült búzakoszorút a vízbe dobták. Tanúi lehettünk az ősi rítusnak, a víz megter­mékenyítésének, melynek ez­úttal a módit az eget aranyba mosó tűzijáték adta meg, majd három nyelven — magyarul, szerbül, németül — szólt a nó­Tűzijáték ta, csárdást, kólót, cepedlit jói­tok a színpadon. Kihunytak a fények. Mindenki hazatért, bízva a varázslat ere­jében. A „termékenyítő” után talán még több hal „terem" errefelé . , , Mécs László Lefényképezte a Hajnalonként gyakran meg­dézsmálták az utóbbi időben a Tettye utcai 110-es élelmiszer- bolt bejáratához rakott tejet, kenyeret. A közelmúltban rend­őrkézre került ugyan a nyitás előtt „ingyen reggeliző”, fia- talkorúakból álló galeri, a lo­pások azonban tovább folyta­tódtak. Az üzlet dolgozói a kör­nyék lakóitól is segítséget kér­tek a tolvajok kézrekerítéséhez. A korán munkába indulók meg is riasztottak néhányat a rekeszeknél ólálkodók közül, eredményt azonban csak június 23-án értek el. Már világoso­dott, amikor az áruszállító au­tók lerakodtak, s rövid időre őrizetlenül maradt a friss buci, kalács, palackos tej. Amikor a közeli házban kinyílt egy ab­lak, még teljesen kihalt volt az utca, majd a sarkon egy fiatal nő bukkant elő. Felpakolni azonban nem sikerült, amint észrevette, hogy figyelik, fu­tásnak eredt. Az idős asszony, aki abla­kából figyelte az eseményeket, azonnal ótkopogott szomszéd­jának: tolvaj kerülgeti a bolt környékét, tenni kéne valamit, tetten ért tolvajt valószínűleg ismét visszajön. A feltételezés igaznak bizonyult. Negyed óra múlva — amikor a fiatal nő a lopott bucit és ke­nyeret a hóna alá csapta -, az üzlettel szemközti ház ab­lakában kattant a fényképező­gép. Egy fiatal kesztyűgyári munkás felvételt készített a tet­tesről. A fénykép nagyszerűen sikerült. P. Ilonát, aki az egyik baranyai községből utazott Pécsre, .és munka nélkül csa­vargóit, a fénykép segítségével még a bűncselekmény napján elfogta és őrizetbe vette a rendőrség. — Vasárnap indul az építő­tábor-idény a fővárosban is. A KISZ Budapesti Bizottsága a következő hónapokra mintegy 1400 fiatalt mozgósított közér­dekű, fontos munkálatok elvég­zésére. Az idei „szezon" újdon­sága, hogy a XV. kerületben, az újpalotai lakótelep szom­szédságában, a Felszabadulás úti lőtérnél vasárnap avatják a KISZ Budapesti Bizottságának Váci Mihály építőtáborát

Next

/
Oldalképek
Tartalom