Dunántúli Napló, 1972. július (29. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

Ara: 80 fillfc Világ proletárjai, egyesüljetek 1 Dunántúlt napló XXIX. évfolyam, 153. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1972. július 1., szombat Kevesebb gépkocsival G yakran elgondolkodtatott, hogy helyes-e, népgazda- ságilag jó-e, ha az a vál­lalati ember, aki a magánélet­ben saját gépkocsiját vezeti, munkaideje alatt egy állami gépkocsit köt le gépkocsiveze­tővel együtt. Vagy az, ha a vál­lalati vezető emberek hivatalos útjukra kisebb gépkocsi-kara­ván formájában indulnak el, hi­szen mindegyiküknek megvan a személyre szóló gépkocsi, amit használni kell. Aztán az utóbbi egy-két évben az is egyre fel­tűnőbb lett, hogy a közületi gépkocsik mind inkább státusz­szimbólummá váltak. Egy jól- menő vállalat azzal is kifejezés­re juttathatta kiválóságát, ha elegáns, nyugati márkájú gép­kocsik sorakoztak központi iro­daháza előtt, mert egyszerűbb, olcsóbb gépkocsiba ülni már nem volt sikk. No és persze az is elgondolkodtató volt, hogy miközben a tömegközlekedést, az áruszállítást bonyolító válla­latok kétségbeesett erőfeszíté­seket tettek a feladataik ellátá­sához szükséges minimális gép­kocsivezető-létszám biztosításá­ra, a személygépkocsikat fölös számban fenntartó vállalatoknál a gépkocsivezetők naphosszat ténferegtek, hiszen a „gazda” csak a hivatalba menet, vaqy onnan jövet ült be a „márká­ba”, eltekintve a napközbeni egykét órás igénybevételtől, amibe esetleg a gyerek iskolá- bavitele, a piaci beszerzés és egyéb házkörüli teendő is bele­fért. Mindezek a gondolatok óha­tatlanul is felmerülnek bennünk, hiszen a dolgok előttünk fejlőd­tek odáig, hogy az elmúlt négy év alatt megkétszereződött kö­zületi gépjárműpark értéke el­érte a 3 milliárd forintot, éven­kénti fenntartási-üzemeltetési költsége pedig még ezt az ősz- szeget is meghaladta. Ez az országos probléma for­dulóponthoz érkezett ma: meg­kezdődik az április 7-i kormány- határozat végrehajtása a közü­leti személygépkocsik számának csökkentésére. Szigorú normá­kat állítottak fel, amelyek meg­határozzák, hogy egy-egy vál­lalat, intézmény a jövőben hány személygépkocsit tarthat, s je lenlegi személygépkocsi-állomá­nyából mennyit köteles leadni szeptember 30-ig, Az intézkedés nem túlzottan népszerű az érdekeltek körében. Ha az volna, nyilván nem keres­nék már most sok helyen ama bizonyos kiskapukat, amelyeken bejutva módját ejthetnék né­hány - hivatalosan felesleges­nek ítélt - gépkocsi „megmen­tésének”. A közületi személygépkocsik zöméből tehát egy ne­gyedév leforgása alatt magángépkocsi lesz. De mi tör­ténik a gépkocsivezetőkkel? Bi­zonyára ez jelenti a legkisebb gondot. A márciusban megtar­tott közúti közlekedési munka- értekezleten a miniszterhelyettes mondta, hogy legalább 20 ezer ember irányítható a közlekedés más területeire, ha a tervbe vett gépkocsiállomány-csökken­tést végrehajtják. Hatalmas szám ez! Az autóbuszvezetők körében egészen a legutóbbi időkig elérhetetlen vágyálom­nak tűnt a havi 210 órás mun­kaidő a rendesen kiadott sza­badnapokkal és fizetett szabad­sággal együtt. Ma már realitás­ként beszélhetnek erről, sőt - legalábbis pécsi viszonylatban — már bizonyos minőségi köve­telményeket is állíthatnak a gépkocsivezetők elé, amire ed­dig gondolni sem lehetett a szorongató létszámhiány miatt. A gépkocsirendelettől sokat vár a társadalom. Hisszük, hogy a végrehajtás, majd a későbbi­ekben a rendelet előírásainak megtartása meg is felel a vá­rakozásnak. Hársfai István Focfe Jen# Mongóliába utazott Jumzsagijn Cedenbalnak, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Mongol Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének meghívására Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke és fele­sége pénteken hivatalos, baráti látogatásra a Mongol Nép- köztársaságba utazott. A Minisztertanács elnökét a látogatásra elkísérte Marjai József külügyminiszter-helyettes és Kádas István nagykövet, a Külügyminisztérium főosztályvezetője. Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja a Ma­gyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, felesége és kíséretének tagjai úton a Mongol Népköztársaság felé pénteken megszakították útjukat Moszkvában. Fogadásukra a Vnukovoi repülőtéren megjelent Dmitrij Noljanszkij, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjet­unió Minisztertanácsának első elnökhelyettese, Nyikolaj Rogyio- nov külügyminiszter-helyettes és több más hivatalos személyiség. Ott volt Rapai Gyula, hazánk moszkvai nagykövete is. Fock Jenő rövid pihenő után folytatta útját. Dr. Csanády György (elöl balról a harmadik) a megye és a város párt-, állami és társadalmi vezetőinek társaságában megtekinti a kiállítást áib kanos íeirv étele Hatalmas, dús mezei bokré­tára emlékeztetett a Széchenyi tér tegnap este, amikor nem sokkal 7 óra után felsorakozott a X. szövetkezeti néptáncfeszti­válon résztvevő együttesek egy része. A járókelők megálltak és a tüzes román népi muzsika csalogató hangjaira — még a szemerkélő esőnek is fittyet hányva — mind többen gyüle­keztek össze, lassan megtelt a román Hóvirág, a bolgár Pleven és a lengyel Halka néptánc­együttest. A felvonulás közben óramű pontossággal rákezdett az eső. Szerencsére néhány perc múlva — látva, hogy senki nem moc­can a helyéről — abba is hagyta. Ezúttal kegyesnek bizo­nyult az időjárás, reméljük ma sem rontja el ezt a szép táncos ünnepet. Omnibuszos előjáték Megnyílt az országos közlekedési kiállítás Információk a tévéadásról és a pécsi távközlésről Dr. Csanádi György miniszter ünnepélyes megnyitója Az ünnepi megnyitó résztvevői a Széchenyi téren Csinos kis menet ügetett vé­gig tegnap a déli órákban a pécsi belváros utcáin. Egy sze­kér, egy omnibusz (a járdán állók között egy anyóka a szí­véhez kapott, ha ez igaz, akkor én harmincéves vagyok .. .), egy emeletes busz és egy nyi­tott autóbusz - a MÁV pécsi zenekarával. Ez volt az előjá­téka a magyar közlekedés pé­csi seregszemléje ünnepélyes megnyitójának. Tegnap délután fél kettőkor, a Köztársaság téri iskolákban ünnepélyes külsőségek között kaput nyitott az országos köz­lekedési kiállítás. A megnyitón megjelent dr. Jerszi István, a Megyei Pártbizottság titkára, Horváth Lajos megyei tanács­elnök; ott voltak a KPM és a kiállító vállalatok vezetői, szá­mos más vendég. Dr. Németh Lajos, Pécs megyei város ta­nácselnök-helyettese üdvözölte a megjelenteket, majd dr. Csa­nádi György közlekedési és postaügyi miniszter, a kiállítás fővédnöke mondott ünnepi be­szédet. A miniszter mindenekelőtt a magyar közlekedés és távközlés megváltozott arculatáról be­szélt. A mai közlekedés és táv­közlés már magán viseli a hol­nap reményteljes színvonalá­nak biztató vonásait is. De sok még a kényelmetlenség. Az or­szágban, Pécsett és Baranyá­ban egyaránt. Látni kell azon­ban, hogy ez az egész hatal­mas szervezet egy megújhodó folyamaton megy keresztül. Dr. Csanádi György részlete­sen taglalta a pécsi közlekedé­si viszonyok eddigi változásait és a jelenlegi gondokat. Az eredmények és gondok, a pé­csiek előtt, mondhatjuk, közis­mertek. Nagyok az eredmények, de nagyok a gondok is. A kö­zeljövőről és a távolabbi jö­vőről a miniszter a következő­ket mondotta: — Még ebben az évben be­fejezzük a pécsi tévé adóál­lomás épitését, és felszereljük a második tévé műsor adóját, amelyet Japánból hozattunk, s ehhez bővíteni fogjuk a Buda- pest-Pécs közötti mikrohullá­mú összeköttetést. A PetőH­adá hallgatói érdekében és Pécs zeneszerető közönségének kedvében járva 10—10 kilowat- tos URH-adókat helyezünk üzembe. Postahivatal épitését kezdjük meg Pécsett és Sziget­várait. Pécsett új erősegitőól- lomást és új távíróközpontot he­lyezünk üzembe. A Pécs és körzete Crossbar helyi és táv­író-központ ez évi üzembe lé­pésével automata közpon'af kap Pécsen kívül Komló, Ma­gyarszék, Kárász, Szósrvór és Szent/őrinc, hogy részt vehesse­nek az országos, újszerű táv­hívó rendszerben. Az országos közlekedési ki­állításról szólva dr. Csanádi György megjegyezte: a mai közlekedés, a maga újsze'ű eszközeivel, modernizáló szer­vezetével még arra vár, hogy megismerjék. Az ismeretek megszerzésére kitűnő alkalom a pécsi kiállítás. A miniszter ez­után lelkesítő szavakat mon­dott. A kép, a napi kényelmet­lenségek és bosszúságok elle­nére, biztató. Alkalmas azon­ban arra, hogy vonzza a fiata­lokat a közlekedésbe, mint hi­vatásba.- A legszívesebben azt mon­danám most — mondta Csanádi György - fiatalok, be a közle­kedésbe! A közlekedés és táv­közlés korunk élenjáró műszaki és technikai ismereteivel vár benneteket! Hivatás ez, még­pedig olyan, amit egyenesen a fiatalságnak találtak ki a mai közlekedési eszközök és be­rendezések alkotói. A miniszter végezetül köszö­netét mondott a kiállítóknak és a kiállítás rendezőinek, majd megtekintette a kiállítást. Az ünnepélyes megnyitó után fo­gadást adtak. A fogadáson Horváth Lajos megyei tanács­elnök mondott rövid pohárkö­szöntőt, amire Csanádi György válaszolt Körben a kiállítás kapui a nagyközönség számá­ra is megnyíltak. Dr. Csanádi György délután a Techniko Házába látogatott. Mint az MTESZ országos elnö­ke, kötetlen eszmecserét folyta­tott az MTESZ megyei szerveze­te elnökségi tagjaival, tájékoz­tatva őket az MTESZ új orszá­gos elnökségének vezetési kon­cepcióiról. Az országos közlekedési ki­állítás ma délelőtt 10, vasár­nap délelőtt 8 órakor nyit. tér, A kőpárkányok mentén tar­ka emberkoszorú ölelte körül a felvonuló táncosokat: Hajdú­böszörmény, Hódmezővásárhely, Gyula, Nógrád megye, Miskolc, Szany, Sopron, Sobor, Pécs együtteseit, valamint a három külföldi vendégcsoportot: a A felsorakozott együtteseket Magyarcsik Gyula, a KISZÖV elnökhelyettese köszöntötte. — Megnyitó beszédében kiemelte, hogy ezúttal tizedszer ad helyet városunk az ipari szövetkezetek néptáncfesztiváljának, egy má­sik jubileum, az 50. nemzetközi szövetkezeti nap előestjén. Eb­ből az alkalomból mutatják be művészetüket az ide érkezett táncegyüttesek, köztük — a nemzetközi összefogás eszméjét hirdetve — a három külföldi szövetkezeti táncegyüttes. Ez a találkozó a szövetkezeti nép­táncmozgalom fejlődését is jel­zi. A mostani országos ver­senyt elődöntők előzték meg. S akik ott előbbre jutottak, azok — mintegy 900 néptáncos — szombaton mérik össze tudásu­kat a Pécsi Nemzeti Színház színpadán. Ennek a versenynek a végén derül ki, hogy melyik együttes kapja meg a fesz­tivál fődíját és a különböző erre a célra alapított díjakat. A ver­seny másik sajátossága, hogy most először állami minősítést is kaphatnak az együttesek. Végezetül a rendező szervek és Pécs város művészet szerető kö­zönsége nevében köszöntötte a fesztivál szereplőit, ünnepélye­sen megnyitotta az ipari szövet­kezetek X. országos néptánc- versenyét és fesztiválját. Miklósvári Zoltán A bajai halászok ünnepén LÁTVÁNYOS FELVONULÁS A SUGOVICAN (Tudósítás a 3. oldalon) (Fotó: Szokolat) Országos n é ptá n cfesztivá í Pécsett

Next

/
Oldalképek
Tartalom