Dunántúli Napló, 1972. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-25 / 121. szám

1972. május 25. DUNÁNTÚLI NAPLÓ 5 Tegnap történt... Járási és városi KISZ titkári értekezletet tartottak Harkány- | ban a megye 11 önálló KISZ bizottságának titkárai. Az érte­kezleten tájékoztató hangzott el a KISZ pártépítő tevékenységé­nek Baranya megyei tapasztala­tairól. a lakóterületi KlSZ-mun- ka feladatairól, valamint a KISZ Központi Bizottsága és a Megyei Pártbizottság közelmúlt­ban megtartott üléséről. A tit­kári beszámolók a tanintézeti választások menetéről, eddigi tapasztalatairól, valamint a nyári táborokba történő mozgó­sítás helyzetéről szóltak. Az ér­tekezlet résztvevői délután meg­látogatták a BCM építkezését. * A megyei terjesztésű üzemi lapok lelelős szerkesztőinek részvéteiével egész napos érte­kezletet rendezett tegnap Pé­csett a Megyei Pártbizottság propaganda és művelődési osz­tálya az Épitők újmecsekaljai szállójában. Gyimesi Gáspár, a Megyei Pártbizottság munkatár­sa tájékoztatót mondott a Köz­ponti Bizottság és a Megyei Pártbizottság gazdaságpolitikai határozatairól s azok végrehaj­tásáról. Nemeskéri László, igaz­gató a Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat munkáját, programját ismertette, Horváth János az Építők pártbizottságá­nak politikai tevékenységét vá­zolta. A tanácskozás résztvevői megtekintették az épülő lakása- í kát, a műszergyárat és a tv- I toronynál folyó építkezéseket. *■ Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága Propaganda és Mű­velődési osztálya és a Kossuth Könyvkiadó megyei kirendeltsé­ge mellett működő Könyvpropa­ganda Bizottság tegnap dél­után ülést tartott Pécsett. Csó­ka Magda, a bizottság vezetője — a Mecseki Bányász felelős szerkesztője vázolta a bizottság előtt álló feladatokat, majd Né­meth János, a Kossuth Könyv­kiadó kirendeltségének vezetője ismertette a május 27-től június 2-ig megrendezésre kerülő könyvhéten a Kossuth Kiadó gondozásában megjelenő köny­veket. A tizenegy újdonság kö­zött található Kádár Jánosnak A szocialista Magyarországért című (1968—1972 között mon­dott beszédeiből és cikkeiből összeállított) műve és Biszku Béla A párt és az állam a nép szolgálatában című könyve. Az ünnepi könyvhét alatt a Kossuth Könyvkiadó Pécsett a „könyvutcában" a Boltív közben állítja fel pavilonját. Német színészek sétáltak teg­nap délután Pécsett, a Kossuth utcában: megérkezett a város­ba a Karl Marx Stadt-i Städ­tische Theater huszonhárom ta­gú társulata. Az NDK és Ma­gyarország közötti kulturális egyezmény keretében jöttek hozzánk vendégszerepelni, Pest­re, Tatabányára, Pécsre, Hajós­ra. Kleist, a nagy romantikus német drámaíró Az eltört korsó című vígjátékát mutatják be mindenütt. Az együttes vezető­jét, Waltraud Waury igazgató^ helyettest kérdeztük meg: — Magyarországon kis számú a német nemzetiség. Nem lett volna jobb próza helyett ope­rával vendégszerepelni? — Kicsit mi is tartottunk attól, hogy kevés németül értő nézőnk lesz. De az illetékes magyar szervek klasszikus prózát kértek. Előadások előtt azért kiosztjuk a darab magyar nyelvű, rövid kivonatát. Nagy örömünkre, ed­dig mindenütt váratlanul naqv sikert arattunk. Ha a közönség egy része nem is értette a szö­veget, magát a játékot megér­tette. — Manapság világszerte na­gyon sokféleképpen és egymás­nak ellentmondóan értelmezik, játsszák a nagy német kommu­nista drámairó és színházi szak­ember, Bertold Brecht alkotá­sait. A Német Demokratikus Köztársaságban melyik Brecht- utat követik? — Brechtet úgy kell játszani, ahogy ő maga szándékozta. Vagyis szórakoztatni akarunk velük, de egyben tanítani is, úgy, hogy mindenki képes le­gyen felfogni Brecht alapvető szándékát. Véleményünk sze­rint az a jó Brecht-előadás, amely - igaz ugyan, hogy a néző azonnal megérti - de mégis, napok múltán is több­ször eszébe jut és mindig új gondokat tud a segítségével megoldani. — Sokan még mindig csupán az értelemre akarnak hatni Brecht-tel. Mi a véleménye a teljesen érzelemmentes játék­módról? — Nem jó. Mi egyszerre aka­runk a néző érzelmeire és ér­telmére hatni. Előadásainknok ez a törekvésük. Természetesen — Az utóbbi években nem volt példa ... A kedvező tava­szi időjárás hatására kitűnő a szőlők jelenlegi állapota Tokaj- Hegyalja teraszos földjein. A fürtképződés olyan gazdag és szép, amilyenre az utóbbi évek­ben nem volt példa ezen a tör­ténelmi borvidéken. Kesztyíívarrónak 14 ÉVES KORTÓL női munkaerőt felveszünk Betanulási idő: 6 hónap, melyre 700,- Ft/Havi bért fizetünk. Jelentkezés: KESZTYŰGYÁR, SIKLÓS, GYÜDI U, 1. SZ. ALATT, A BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR IDEJE ALATT szaktanácsadással egybekötött, kedvezményes pótalkatrész- árusítást rendezünk: az UE—28-as és az UE 50 es tipusú trak­torok alkatrészeit 20 százalékos árengedménnyel adjuk Ezzel egyidejűleg telephelyünkön kiszolgáljuk ve­vőinket az ez ideig gyártott traktor- és dömper­alkatrészekkel. Az önrakodók, a forgórakodók, a különböző tipusú dömpereink, valamint jelenlegi főgyárttnányunk, a D4K—B tipusú traktor alkatrészeiből gazdag kész­lettel és bő választékkal állunk vevőink rendelke­zésére. Május 17-től 31-ig naponta reggel 8—17 óráig várjuk kedves vevőinket a kispesti gyártelepünkön, „VÖRÖS CSILLAG” TRAKTORGYÁR. Magyar-szovjet megállapodás komplett mezőgazdasági laboratóriumok exportjáról Lehner Kóroiy, o Labor Mű­szeripari Müvek vezérigazgatója és T. Patyehin, a szovjet Maspri- borintorg külkereskedelmi egye­sülés elnökhelyettese szerdán a BNV-n magyar gyártmányú komplett mezőgazdasági labo­ratóriumok szállításáról írt alá szerződést. Már korábban meg­állapodtak abban, hogy az idén hétmillió rubel értékű laborató­riumokat szállít Magyarország o Szovjetunióba, most e kontin­genst 280 000 rubellel felemel­ték. Hosszú lejáratú megállapo­dást is aláírtak amelynek alap­ján 1973 és 1975 között évente 1,1 millió rubel értékben szállít Magyarország a Szovjetunióba 'takdrmányvizsgáló laboratóriu­mokat Ez azonban a várható szovjet igényeknek csupán tö­redéke. Már most megkezdték a tárgyalásokat arról, hogy jö"- vőre a Labor Műszeripari Mű­vek mintegy 9 millió rubel érté­kű komplett laboratóriumot gyártana szovjet partnere ré­szére vagyis az idei forgalmat csaknem 30 százalékkal növel­nék. Magyar—NDK szerződés orvosi készülékek szakosítására Az együttes néhány tagja a Pécsi Nemzeti Színház előtt Erb János felvétele a nézőtől függ, hogy ki hogyan oldja ezt fel. De ez a törekvé­sünk eddig, úgy érezzük, sike­rült. A Städtische Theater tegnap este a pécsi meszesi József At­tila Művelődési Házban mutat­ta be Az eltört korsót, ma pe­dig továbbutazik a részben né­metlakta Duna-Tisza közi falu­ba, Hajósra. Földessy Dénes A Medicor Művek és az OM- KER, illetve az NDK-beli Inter- med, TÚR és MLW vállalatok vezetői szerdán a BNV-n szer­ződést írtak alá orvosi készülé­kek gyártásának szakosításáról | és kölcsönös szállításáról. Meg- I állapodtak abban, hogy a Ms­Sörmúzeum és újfajta barna sör Jövőre 125 éves lesz a pécsi Pannónia Sörgyár dicor Művek gyártja az NDK részére is a műtőasztalokat, vizsgálószékeket, tüdőfunkció vizsgáló berendezéseket, külön­féle diagnosztikai készülékeket, és t^z izomműködés vizsgálatá­hoz szükséges miográfokat, ugyanakkor Magyarország az NDK-ból vásárolja a belső szer­vek tükrös vizsgálatára alkal­mas endoscópokat, különféle rövidhullámú készülékeket, rönt­gen tartozékokat. így hazánk­ban és az NDK-ban egyaránt növelhetik a szakosított készü­lékek sorozatát. Az NDK-beli szakemberek a második nagyteljesítményű palackozó gépsor üzembeállításán dolgoznak A Pannónia Sörgyárban má javában készülődnek a jubile­umra, méltón szeretnék megün­nepelni a ritka évfordulót. A tervekről szólva dr. Rugási End­re igazgató elmondotta, nagy­szabású kiállítást és az Élelmi- szeripari Tudományos Egyesü­lettel karöltve tudományos ülés­szakot rendeznek. (Itt vetítik le azt a filmtekercset, amelyet j egészen véletlenül találtak, s" j amely még a régi, részvénytár­sasági időkről szól.) Az évfor­duló alkalmából könyvet adnak ki a gyár 125 éves történetéről. Tervbe vették sörmúzeum felál­lítását és berendezését, ezenkí­vül újfajta, speciális barna sör- rel örvendeztetik meg a fo­gyasztókot. Az évforduló tiszte- i letére jubileumi versenyt hirdet- l tek meg, s a szocialista brigá- j dók már meg is tették vállalá­saikat, A tárgyalóteremből A Pannónia Sörgyárban egyéb-- ként az idén fejeződik be a re­konstrukció- A termelés a tava- j lyi 565 ezer hektóval szemben I az idén már 575 ezer hektoliter j lesz, tehát több jut a fogyasz­tók asztalára. A gyárban az NDK-beli szakemberek épp most szerelik fel és állítják üzembe a második nagyteljesít­ményű palackozó gépsort. En­nek eredményeként a palackos sörök aránya eléri a 75 száza­lékot. Bár a technológia most már „beállt”, a fejlődés azon­ban nem szünetel. A tervek sze­rint az elkövetkezendő években további automatizálást hajta­nak végre, emelik a műszere­zettség színvonalát, megoldják a rakodás teljes gépesítését. A Sörgyár 1975-ben már 600 ezer hektolitert szeretne a fogyasz­tók asztalára küldeni. M, Z. Tejipari gépsor az NDK-ból Ritka jubileumra készülődik c Pannónia Sörgyár. Jövőre les; 125. éve annak, hogy Hirschfelc Sámuel pécsi lakos Pécs Sza bad Királyi Várostól iparenge délyt kért és kapott sörfőzésre A manufaktúra időközben, pon tosabban az utóbbi két évti zed nagyszabású rekonstrukció: munkálatai eredményeként, eu rópai viszonylatban is korszerű nek mondott, nagy gyárrá fej lődött, másfél éve pedig elnyer, te önállóságát is- (Érdekes, c Pannónia hazánk egyetlen olyar sörgyára, amely ma is ott üze­mel, ahol megszületett. Igaz akkor még a város szélére esett ma pedig mór épületrengeteg - új lakónegyed, főiskolák, kol­légiumok, kórházak veszik körül Ebbe a környezetbe illeszkedik be a sörgyár, tegyük hozzá, ma már harmonikusan. Amióta át­tértek az olajtüzelésre, tiszta az égbolt a gyár felett.) Görcsöny környékén csavar­gód az elmúlt év nyarán Pápai Eszter 20 éves, Pécs, Tüskésdűlő 13. sz- alatti lakos. Vele tartott fiatalkorú élettársa, I. Antal, va­lamint a 15 esztendős, analfa­béta K. József is. Mivel pénzük nem volt, Pápai Eszter kezde­ményezésére elhatározták, ki­fosztják, aki útjukba akad. ösz- szetalálkoztak az országúton magányosan gyalogló id. Ko­vács Lukács, néma, szociális gondozottal és megszólították. A lány lefogta az idős férfit, miközben I. Antal elvette a pén­zét. K. József őrködött és fenye­gető kifejezésekkel félemlítette ' meg a sértettet. A rabolt pénzt í élelemre költötték a fiatalok- Az ügyet a Pécsi Járásbíróság j tárgyalta. Bűnösnek mondotta ki a vádlottakat rablásban, amelyet Pápai Eszter és I. Antal társtettesként, K. József pedig ! mint bűnsegéd követett el, Pá­pai Esztert V évi, társát pqdig 8 hónapi szabadságvesztésre ítélték. K. Józsefet a bíróság próbára bocsátotta. Enyhítőként értékelték az ítélethozatalnál, j hogy mindhárom fiatal enyhe fokban gyengeelméjű, valamint hogy a vádlóitok igen nehéz ; anyagi körülmények között él-, i tek. Automata vezérlésű berende­zéseket vásárolt az NDK-ból a Baranya megyei Tejipari Válla­lót. Az úgynevezett „pasztőr- vonal" gépei az elmúlt na­pokban megérkeztek és kicso- ittagolásrá várnak. A gépsor szerelése a jövő hónapban kez­dődik és — várhatóan — még a nyár folyamán üzembehelye­zik. A legkorszerűbb, PA—500/ 102-es típusú gépsor részei: egy 10 ezer liter óránkénti teljesít­ményű pasztőröző, tisztító cent­rifuga, fölözőgép, különféle szi­vattyúk, valamint az automata vezérlő berendezés. Előnye, hogy kétszeres kapacitású, mint ] a gyár jelenleg működő hasonló j gépei. I FELVÉTEL a Pollack Mihály Építőipari Technikum és Szakközépiskola esti és levelező tagozatára az 1972/73. évben Az 1972/73 iskolai évben mind sí esti, mind a levelező tagozaton egy* egy szakközépiskolai osztály indul Pécsett, és egy levelező tagozatos osztály Kaposváron. Az esti tagozaton az oktatás a hét három munkanapján (hétfő, szerda, péntek) heti 15r—18 órában folyik. A tanítási órákon való részvétel köte­lező. Az esti tagozatra a helybeliek nyernek felvételt. A levelező tagozaton a tanulók he­tenként egy alkalommal (Pécsett csü­törtökön, Kaposváron kedden) 5—6 órás konzultáción vesznek részt. Erre a tagozatra azok nyernek felvételt, akik vidéken laknak és ezért nem iátogathatják az esti tagozat előadá­sait. A felvétel feltételei: A dolgozók szakközépiskolájának első osztályába azt lehet felvenni, aki igazolja, hogy a) az általános iskola 8. osztályát sikeresen elvégezte, vagy azzaj egyen­lő iskolai végzettsége van, b) a be­iratkozás évének augusztus 31. nap­jáig a 17. életévet betöltötte, c) az építőipari szakmára előírt egészség- I ügyi követelményeknek megfelel, ezt orvosi bizonyítvánnyal igazolja, d) az építőipar valamelyik területén szak­munkás bizonyítvánnyal rendelkezik, I illetve ezzel egyenértékű szakmai vég- ■ zettséget igazol, e) az a dolgozó, aki i ugyan nem rendelkezik szakmunkás | bizonyítvánnyal, de igazolni tudja, hogy három évi szakmai gyakorlat^ van és o felvételi vizsga követelmé­nyeinek megfelelt. A szakmunkás végzettséggel ren- í delkezők létszámkereten belül felvé­teli vizsga nélkijl nyernek felvételt. A szakmunkásvizsgával nem ren­delkezők, dé máskülönben a felvételi követelményeknek megfelelt dolgozók felvételi vizsgán vesznek részt, csak annak sikeres letétele alapján nyer­hetnek felvéte t. A B-tagozat (emelt szinten) végzett kőműves és ács szakmunkások részére 1972. október 15-től 9 hónapos elő­készítő tanfolyamot indítunk és egyéni minősítés, valamint különbözeti vizsga olapján az est- tagozat III. osztályá­ba nyerhetnek felvételt. A felvételi vizsga tárgyal: magyar hefyesírós (to'lbamondás, fogalma­zás), matematika (az áit. isk. V— Vili. o. anyaga), szabadkézi rajz (síklapú testek ábrázolása szemlélet alapján). A jelentkezés ideje: 1972. május 15 I július 5. között. A jelentkezéshez az iskola .Jelentkezési lap”-ot és rész­letes tájékoztatót ad. A kitöltött je­lentkezésig laphoz mellékelni kell: a) szakmunkás bizonyítványt, vagy ha nincs, három éves szakmai gyakorla­tot igazoló alkalmazói igazolást, b) az általános iskolai bizonyítványt, c) orvosi igazolást (üzemorvos, SZTK). A jelentkezési 'apón a vállalatnak, in­tézménynek javasolnia kell a jelent­kezőt. Csak az nyerhet felvételt, aki alkalmazásban áll. Érettségizettek, vagy hasonló vég­zettséggel rendelkezők: különbözeti vizsga alapján a II. osztályba nyer­hetnek felvételt, ha három éves szak­mai gyakorlattal rendelkeznek, vagy szakmunkás bizonyítvánnyal. Jelent­kezés hasordóan az első osztályosok­hoz történik. Az orvosi alkalmassági igazolás számukra is előírt. A külön­bözeti vizsga anyagáról az igazgató­ság tájékoztatót küld. # * Rablás az országúton Német színház Pécsett

Next

/
Oldalképek
Tartalom