Dunántúli Napló, 1972. március (29. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-25 / 72. szám

T972. mérchis 75. DUNANTOLI NAPLÖ Tegnap történt... A Magyar Tudományos Aka­démia pécsi Bizottságának Tár­sadalomtudományi Szakbizott­sága regionális ülést tartott tegnap Pécsett, a bizottság székhazában. ^ Az értekezleten először, dr. Tigyi József akadémikusnak, a PAB elnökének tájékoztatója ! hangzott el, ezt követően Jóri i János kandidátus a komplex j kutatások metodológiájáról, dr. Judi István kandidátus pedig a ' társadalomtudományi kutatások I hasznosításáról tartott előadást. ' A hozzászólások után a bizott­ság albizottságokban folytatta munkáját. Olést tartott tegnap Pécsett a Hazafias Népfront Baranya megyei Elnöksége. Neszmély Lászlónak, a HNF megyei Bi­zottsága munkatársának előter­jesztése alapján megvitatták a Tanács és a Népfront együtt­működési megállapodás-terve­zetét, majd Sztergár János me­gyei titkár ismertette a megyei küldöttértekezlet szóbeli beszá­molóját. Korszerű technológia, új gépek Kétszáz lakás évente Még az idén elkészül a Baranya megyei Magas- és Mélyépítő Vállalat új telephelye Április l-én nyit a Vidámpark KeiyveBiégy újjászületett játék várja a szórakozni vágyókat Sajtótájékoztató a Mecseken A Fiatal népművelők fóruma keretében a Doktor Sándor Művelődési Központban talál­koztak Pécs-Baranya fiatal nép­művelői. A körzeti művelődési házak tevékenységéről, a köz- művelődés társadalmi környe­zetébe való beilleszkedésről és más szakmai kérdésről tanács­koztak. Kerülővel ment a Mecsek- expressz A Gyékényes—Budapest kö­zött közlekedő Somogy-expresszt pénteken reggel Dombóvár-al­són megállították és visszafor­dították. Jelentős kerülővel Fo­nyódon—Siófokon át jutott el a fővárosba. A Mecsek-expressz Pécsről indult utasai ugyancsak Kaposváron keresztül, a Bala­ton déli-partjának érintésével érkeztek meg Budapestre. Az útirány megváltoztatására azért volt szükség, mert reggel fél hatkor Keszőhidegkút—Gyönk és Szakályhőgyész állomások kö­zött a nyílt pályán kettészakadt egy tehen/onat A szerelvény — hátulról számított — 24. kocsi­ján elszakadt az úgynevezett csavarkapocs. A szerelvény au­tomatikusan fékezett, s amikor a személyzet ismét össze akarta kapcsolni a vonatot, két vasúti kocsi lecsúszott a sínről. Ezen a pályaszakaszon csak délután in­dult meg a forgalom. Addig át­szállással oldották meg a köz- ; lekedést A jövő esztendő első napján ismét nagyot lép előre a Bara­nya megyei Magas- és Mély­építő Vállalat. Két évtizede alig több, mint egymillió forint ér­tékű munkát végeztek el egy esztendő alatt, az idén 180 mil­lió, 1973-ban pedig 240 miihó forintos építési kapacitással rendelkeznek majd. Ez pedig azt jelenti, hogy évente 200 la­kás felépítésé,vei veszik ki ré­szüket a lakásépítési program végrehajásából. Az új telephely A várialat már hosszabb ide­je tervezi, hogy új, korszerű technológiák bevezetésével, az ehhez szükséges berendezések megvásárlásával növeli építési kapacitását. Több elképzelés, latolgatás után, most döntés született: a PEVA rendszerű j magyar készülékkel, az alagút- 1 zsalus technológiát vezetik be. Ezzel egyidöben, várhatóan I 1973 elejére elkészül a.vállalat ! új, központi telephelye, ahol az összes szakipari részleg, TMK, garázs egy helyen lesz. Ugyanitt épül fel a 300 szemé­lyes fürdő, öltöző és étterem is. A telephelyen iparvágány is lesz — így egyszerre felszámol­hatják a kisállomási rakodót, a Nagyárpádi úti és Zsolriay úti telephelyeket Korszerű géppark Az új telephely azonban sem­mit sem ér korszerű gépek nél­kül. A vállalat 1,972-es gépvá­sárlási tervei — a megrendelé­seket a szállító cégek már visz- szaigazolták és az anyagi fe­dezet is biztosított - jól szol­gálják azt a törekvést, mely szerint fokozatosan egy iparo­sított építési vállalatot kívánnak létrehozni. 1972-ben egy betonközpont, két szerelőállvány, egy-egy út­henger és toronydaru, valamint 2,2 millió forint értékű szakipa­ri gépeket kívánnak beszerezni. A gépvásárlásra szánt összeg ez évben meghaladja a 7,2 mil­lió forintot. Hol, merre, mi épül? Ezt nehéz lenne felsorolni. A legjelentősebbek is azonban jó áttekintést adnak megyénk második (legnagyobb építő vál­lalatának tevékenységéről. Pé­csett befejezik a Megyei Kór­ház felújítását és a sajátte­lephely építését. Még ebben az esztendőben megkezdődik a 23 millió forint értékű gyógyszer­tári decentrum és számítástech­nikai intézet építése. A mohá­csi takarmánykeverő részére üzemi épületet, raktárt, kazán­házat, trafó- és mérlegházat építenek. Ugyancsak Mohácson Vasutas Falatok a kuliuralt »özle«eáísÉrl A MÁV pécsi Igazgatósága területén lévő nyolc vasúti cso­mópont mintegy ötszáz fiatal­jának részvételével március 25 —26-án — szombaton és va­sárnap — a kulturált közleke­désért mozgalom keretében csi­nosítják a vasútállomások csar­nokait, előtereit és a váróter­meket. Az utasok minél ponto­sabb tájékoztatására új szem­léltető eszközöket helyeznek el a peronokon. A mozgalom cél­kitűzései közé tartozik a jármű­javítóban lévő kocsik javításá­nak .és üzernbehelyezésének se­gítése is. megkezdődik a kórház ideg- és elmepavilonjának építése. Szi­getváron 20 millió forint érték­ben lakás, Villányban két-két kocaszállás és hizlalda, Har­kányban 1200 személyes téli öl­töző, 12 lakás és üzletház, D>c- vaszabolcson pedig határátkelő épül. A vállalat ez évben mind­emellett 54 millió forint érték­ben mélyépítési munkákat is végez. L.J. A Vidámparkban gyors ütem­ben végzik a játékok festését, javítását. Hogyne, hiszen április elsején, déli 12 órakor már tárt kapukkal várják a szórakozni vágyókat. Erről tájékoztatta tegnap a sajtó képviselőit dr. Fülöp István, a Mecseki Kul­turpark igazgatója — értékelve az elmúlt esztendők forgalmát, a téli nagyjavítások ütemét. Az idei első látogató sze­rencsés lesz — mindenekelőtt erről érdemes szólni. Egész év­re szóló belépőjegyet köp, in­gyenes, játékhasználattal. Sok új játékot próbálhat ki, közte a legérdekesebbnek tűnő vitorlá­zót, ügetöt és lovaskörhintát. És a jutalmak sorában húsvét el­ső napján több pirosszemű nyulacskát kaphat — ketrec­ben. Az elmúlt esztendőkben ál­talában negyedmillió ember fordult meg a Mecseki Kultúr- parkban — idén a 10 éves ju­bileum, ugyancsak ennyi embert vár. A téli munkákkal elkészül­tek — az utolsó simításokat vég­zik már a park dolgozói. Egy adattal talán jól lehetne jel­lemezni ezt a felújítási idősza­kot: közel 4 mázsa festék fo­gyott el. összesen 44 játék szü­letett újjá, több mint háromszáz pad készült el. A domináló szí­nek a zöld, sárga és a piros. A kulturáltabb szórakozást több újdonság segíti elő: könyv- és újságkölcsönző nyílik, hogy a gyermekekre felügyelő nagypa­pák, nagymamák is találjanak elfoglaltságot. Értékmegőrzőt állítottak fel, s hogy az étkezési lehetőségek javuljanak - pe­csenyesütő is lesz. A szabadté­ri színpadon — amely szintén a Mecseki Kultúrparkhoz tartozik —, igen változatos nyári műso­rokkal várják a fiatalokat. Má­jus 30-án egy lengyel beat- együttes lép fel, június 23-án az Illés együttes, s a népszerű Halló itt Balaton és a Sláger­hullám műsorok után a sort augusztus 17-én az Omega együttes zárja. A jövő tervei a vidámpark szempontjából is érdekes képet mutatnak: lesz szellemvasút — a helyét már kijelölték —, auto­mata játékterem, úgynevezett pók-játék és lesikló pálya. Az állatkert leendő lakói: jaguár, sivatagi hiúz és egy póniló — mely alkalomadtán parányi hin­tával a vidámparkban a gyer­mekek kedvére teljesít majd szolgálatot.- kf ­Halált okozott Ittasan vezette a tehervágány-gépkocsit Gál Márton 37 éves kábái lakos a MÁV-nál tehervágány­gépkocsivezetőként állt alkal­mazásban. 1971. december 9-én I az 1255 számú járművel telje­sített szolgálatot. Déli tizenkét óra körül érkezett a pécsudvar- di állomásra, ahol leállította a járművet és bement a forgalmi irodába. Közölte a szolgálatot teljesítő Kőhidi Istvánné forgal­mi szolgálattevővel, hogy Pécs- bányarendezö állomásra kell mennie. Kőhidi Istvánné a me­netrend nélkül közlekedő mun­kavonat részére Pécsbá nyárén- j dező állomástól engedélyt kért az indításra —, amelyet meg is j kapott. A szolgálattevő felhív- j fa Gál Márton figyelmét, hogy az állomásépülettől távolabb le­vő sorompó nincs lezárva. Kő- hidiné ezzel súlyosan megszeg- \ te kötelességét, hiszen a jármű I indítását csak lezárt sorompó mellett engedélyezhette volna, i Tette helytelenségét fokozta, I Akik a hírekben szerepelnek Harkányban, a Baranya me­gyei Fürdő Vállalat központi székházában március 16-án Zsifkó Ferenc személyében új igazgatót neveztek ki. Zsifkó elvtárs nem ismeretlen sem Harkányban, sem a siklósi já­rásban. Dolgozott kereskedelmi vonalon, 1955-től Siklóson a Földművesszövetkezetek Járási Központjában, majd 1958-tól a Siklósi járási Tanács VB elnök- helyettesi tisztségét töltötte be. A Járási Tanács megszűntével a Beremendi Cementművek sze­mélyzeti és oktatási osztályának vezetője. — Egy évet és egy hónapot töltöttem ott — most pedig ez­zel a munkával bíztak meg — mondja. íróasztalán kimutatások, dosz- sziek. Lapozgatja az egyik vas­kos, gépelt füzetet, — Pillanatnyilag ezeket a do­kumentumokat tanulmányozom — mondja. — Ez például a Fürdő Vállalat ötéves terve, is­merkedem vele. A jövő megala­pozásához azonban a múltat is tudni kell — hozzáláttam pél­dául Harkány „őskorának" ta­nulmányozásához is. — Mielőtt találkoztunk, tele­fonon kerestem — azt mondták: „Az igazgató elvtárs Budapes­tien van." ZSIFKÓ FERENC — Igen. Vállalatunk a Me­gyei Tanácshoz tartozik, de leg­felsőbb felügyeleti szervünk az Országos Vízügyi Hivatal. Ott voltam bemutatkozó látogatá­son. — Mivel tért vissza a tarso­lyában? — Csak látogatás volt —, de kiérződött a szavakból, hogy számíthatok a segítségre, támo­gatásra. Konkrét dolgokat majd menetközben tárgyalunk. A fürdővállalathoz a harkányi gyógyfürdő, a szigetvári és a siklási strand tartozik. A dol­gozók száma 104 — az 1972-es év költségvetése több mint 17 millió forint. — Milyen tervek, elképzelé­sek foglalkoztatják? — Talán mondanom sem kell, hogy munkámhoz nagy örömmel láttam. Elődeim nagyon sokat tettek Harkány, de az egész vállalat fejlesztéséért. Most ezt szeretném folytatni, fokozni. Hadd szóljak először a legna­gyobb objektumról, Harkányról. Tavaly rekordforgalmat bonvo- litott le — mintegy 1 millió 300 ezer látogató volt. Vendégeink yö kiszolgálása a célunk. Most lolynak a park csinosításának munkálatai, játszótér építése — létesítünk „óriási sakk”-ot is. A figurák 65—70 centi nagysá­gúak lesznek — a játékosok maguk „lépnek" vele, a kívánt kockára viszik a bábukat. Eb­ben a szezonban már lehet sakkozni velük. Közel 25 millió forintos beruházással új öltöző épül a télikert mellett. Ezen már javában dolgoznak, a két­szintes épületben melegkonyha, büfé, női és férfi fodrászat, koz­metika is helyiségei kap. Át­adási határidő a jövő év vége. — Szigetvár, Siklós? — Sajnos . a szigetvári új strand építésének megkezdése — az ismert beruházási okok miatt — későbbre halasztódott. De azért itt is csinosítjuk a meglévő strandot, új padokat helyezünk ki, szeretnénk a ka­binok számát is növelni. Sikló­son is szépítgetjük a strandot, itt szükség lenne egy meden­cére a gyermekek részére. Eh­hez valószínű, hogy kérünk egy kis anyagi támogatást... Cseng a telefon. — Igen . . , rendben van . . . majd megbeszélem a főkönyve- lóvéi... — mondja a telefon­ba. — A Megyei Tanács hívott egy pénzügyi dologban — mondja felém fordulva, amikor leteszi a kagylót. Újabb telefonhívás. Az új igazgató már benne van a munka közepében. Azt szeretné, ha a vendégek kelle­mesen, kényelmesen töltenék itt napjaikat. „Ennek érdekében semmi fáradtságot nem sajná­lunk, sem én, sem a vállalat dolgozói." OF. hogy a szolgálati helyiségben tartózkodó Bosnyák Mihály vál­tókezelőt sem utasította a so­rompó leengedésére. Gál Márton ennek ellenére elindult a vasúti járművel. A pályát nem tudta áttekintetni 1 teljes mértékben, mivel a kis mozdony előtt, egy leponyvázott kocsi volt — így pedig csak ak­kor lehetett volna közlekedni vele, ha a kocsi elülső részén fékező tartózkodik. A jármű ve­zetője mellett kísérőként o gé­pen tartózkodott Németh Ferenc is. A sorompó előtt mintegy 150 méterre Németh észrevett egy, az útátjáró felé közlekedő mo­torost. Noha, erre figyelmeztet­te Gólt, az a gépjármű 10—15 kilométeres sebességét nem csökkentette, ehelyett hangjel­zésekkel figyelmeztette megál­lásra a motorost. A motoros azonban Gál feltevése ellenére nem állt meg, így a két jármű az útátjárónál összeütközött. A motorkerékpárt Bozsáno- vics György, 53 éves éjjeliőr ve­zette, aki — mint azt a véral­kohol-vizsgálattal megállapítot­ták — súlyos fokú alkoholos be­folyásoltság alatt állt, A bal­eset következtében a motoros a helyszínen meghalt. Ugyancsak a véralkohol-vizsgálat mutatta ki, hogy szolgálatban lévő Gál Márton is erősen ittas volt. A halálos baleset bekövet­kezéséért elsődlegesen Gál Márton felelős. Felelősség ter­heli Kőhidi Istvánné forgalmi szolgálattevőt és Bosnyák Mi­hály váltókezelőt is, akik nem az előírásoknak megfelelően jártak el. Emellett felelős volt a halott motoros is, mivel ittasan és a műszaki előírásoknak nem megfelelő motorkerékpárral köz­lekedett. A Pécsi Járásbíróság dr. Oltói László tanácsa csütörtökön hir­detett ítéletet, Gál Mártont egy évi szabadságvesztésre ítélte, amelyet fogdában kell letölte­nie, Kőhidi Istvánnét 8 hó sza­badságvesztéssel és kettőezer forint pénzbüntetéssel sújtotta, nála a szabadságvesztés végre­hajtását két évi próbaidőre fel­függesztették, Bosnyák Mihályt a bíróság figyelmeztetésben ré­szesítette. A vádhatóság Bos­nyák Mihály esetében súlyosbí­tást kért, Gál Márton enyhí­tésért fellebbezett. MA Hevesi András szerzői estje Zongorista, bőgős, csellista.., de ne folytassuk: kilenc hang­szeren játszik. Jól, vagy kitű­nően. De előfordult már, hogy Vörös Lászlóval ketten tizéig négy hangszert kezeltek «éjv gyermekelőadáson. Most, a hígít szombati szerzői estje előtt egy angol dirigensre hivatkozik, aki szerint a karmester legfonto­sabb kötelessége, hogy minden hangszeren játsszék. Azt mond­ja: — Valahogy így képzelem én is, körüljárogatni a karmesteri munkát, kívülről, a zenekari székről is látni, hallani az egész munkát. Ezért tanultam meg ennyi hangszeren. Egyéb­ként a Zeneművészeti Főiskola pécsi kihelyezett tagozaton szol­fézstanári és zeneszerzői okle­velet szereztent, s megvan az A kategóriás bögővizsgám. Az életcélom: jó karmester lenni. — A zeneszerzés is tanulmá- nyokat jelent ehhez? — Ezt már nem mondom. Hogy miért szerzek zenét? Gyerekes a válasz, de legalább semmi nagyképűség nincs ben­ne: csak. Talán úgy is mond­hatnám: szórakozom vele. Évekkel ezelőtt Erdős János megkérte: Írjon az együttes szá­mára, bábjátékhoz zenét. Meg­írta Sziszifusz címmel. A békés­csabai országos bábfesztiválon első díjat nyert vele. Olt kezdő­dött. Ma, szombaton este 7 ára­kor pedig Meszesen, a József Attila Művelődési Házban kör­képet ad önmagáról, zeneszer­zői munkásságáról, összes mú­zsáiról. Nem csak a leglris- sebb müveit mutatja be — ahogy mondja: „Szeretek kicsit ülni azokon!" — hanem in­kább a régieket. József Attila- dali, népdalokat, zongoramü­vet, kamarazenekari alkotáso­kat. Az ellen mindenesetre til­takozik, hogy a zeneszerzés, mint „komoly" művészet és a színházi „könnyűzenei" alkotá­sok dirigálása ellentétes. Hiszi: ez színvonal és nem műlaj kér­dése. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom