Dunántúli Napló, 1972. március (29. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-01 / 51. szám

2 1972. március 1. DUNÁNTÚLI NAPLÓ 24 ora a nagyvilágban r?Vi. A Német Demokratikus Köztársaság nemzeti néphadseregének napja alkalmából Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter táviratban köszöntötte Karl-Heinz Hoffmann hadseregtábornokot, a Nemet Demokratikus Köztársaság nemzetvédelmi miniszterét. KOSZIGIN FOGADTA CHNOUPEKET Alekszej Koszigin szovjet mi­niszterelnök kedden a Kreml­ben fogadta Bohuslav Chnou- pek csehszlovák külügyminisz­tert, aki a szovjet kormány meg­hívására tartózkodik Moszkvá­ban. A megbeszélésen részt vett Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter, Sztyepan Cser- vonyenko, a Szovjetunió prágai nagykövete és Jan Havelka, Csehszlovákia moszkvai nagy­követe. ♦ MADRID: Hétfőn ismét be­zárták a madridi egyetem böl­csészkarát. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy fegy­veres rendőrök törtek a diákok egy tiltakozó gyűlésére és az egyetemisták ellenálltak. A hí­rek szerint több diákot és egy egyetemi tanárt is letartóztat­tok. ♦ HELSINKI: Stefan Stani- szewszki, a lengyel külügymi­nisztérium főosztályvezetője hét­főn Helsinkiben megbeszélése­ket folytatott Richard Tötterman finn külügyi államtitkárral, az európai biztonsági értekezlet előkészítéséről és a lengyel- finn kapcsolatokról, 4 STUTTGART: A München­ben február 18-án és 19-én le­zajlott tárgyalások eredménye­ként február 1-i hatállyal 7,5 százalékkal emelkedik a Német Szövetségi Köztársaság nyom­daipara 187 000 dolgozójának órabére. A megállapodás 14 hónapig marad érvényben. 4 BONN: A Német Szövet­ségi Köztársaságban július 1- től emelkedik a levelek, kis- és nagy csomagok, valamint a te­lefonállomások és a távolsági beszélgetések alapdija. A kül­földi levélforgalomban (a közös piaci tagállamokon kivül) a szabvány levelek kézbesitési di­ja az eddigi 60 pfennig helyett 70 pfennig lesz.-f BERLIN: Az NDK-francia és a francia—NDK gazdasági vegyesbizottság egyik munka- csoportja Berlinben a Francia- ország és a Német Demokrati­kus Köztársaság közötti árucse- reforgaiom bővítésének lehető­ségeiről tanácskozott. 4 MOSZKVA: Manuel Perez Guerrero, az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Szervezetének (UNCTAD) főtit­kára Moszkvába érkezett. 4- VARSÓ: A Poznani Nem­zetközi Vásárt az idén június 11. és 20-a között tartják meg. A vásárra eddig 35 ország ki­állítói jelentették be részvételü­ket. TÜNTETÉS PÁRIZSBAN Tíz személy kórházba került és harminchármat letartóztattak a Renault-gyárnál lelőtt Pierre Overney meggyilkolása ellen tüntető szélsőbaloldali csopor­tok és a rendőrség hétfő éjsza­kai összecsapása során. Mint­egy húszezren vonultak fel Pá­rizs utcáin Jean Paul Sartre, a neves filozófus és író, és Si­mone De Beauvoir írónő veze­tésével. A tüntetés végcéljánál rendőrök várták a felvonulókat és felszólították őket, hogy oszoljanak szét. Sartre, Simone De Beauvoir és mintegy tízez­ren engedelmeskedtek a felszó­lításnak, a többiek azonban barikádokat emeltek és egyórás csatát vívtak a rendőrökkel. A Renault gyár őrét, aki pénteken agyonlője Overnoyt, vcsárnap gyilkosság vádjával letartóztat ták. 4- BELGRAD: Mint ismeretes, a jugoszláv kormány múlt heti ülésén bizonytalan időre meg­hosszabbította az eredetileg március 1-ig bejelentett árrög­zítést. Ezzel egyidejűleg hozzá­járult több árucikk, így az ét­olaj, a növényi zsír, a margarin, a déligyümölcs, a fűszer, a szá­rított hal és a behozatali takar­mány árának bizonyos emelé­séhez, összhangban a kormány hosszabb távra meghatározott árpolitikájával. 4- KAIRO: A Kairóban aláirt megállapodás értelmében Bul­gária 21 000 acre területen min­tagazdaságokat létesít az EAK- ban. A mintagazdaságokat megművelésre alkalmassá tett földeken hozzák létre, a Szov­jetunió által az Alexandriától délre fekvő Nubariában aján­dékként létesített gazdaságot véve alapul.-A VARSÓ: A lengyel nép­gazdaság szocialista szektorá­nak jelenleg 10,3 millió dolgo­zója van. Ebből 4,2 milliót az ipar foglalkoztat. A szocialista szektorban 1971-ben 2592 zloty volt az egy főre jutó átlagkere­set, vagyis 134 zlotyval több, mint 1970-ben. SZABADLÁBRA HELYEZIK A TELL-MERÉNYLŐKET Kairó: Fejenként ezer egyiptomi font óvadék ellenében ideiglenesen szabadlábra helyezik Vaszfi Teli, a Kairóban meggyilkolt jordániai miniszterelnök merény­lőit. Az Egyiptomi Legfelsőbb Allambiztonsági Bíróság dönté­sét a Mena hírügynökség is­mertette. A Szíriái útlevéllel ren­delkező négy palesztin férfit a múlt év novemberében helyez­ték vád alá, Kairóban. 4- AACHEN: ötvenketten se­besültek meg, közöttük ketten súlyosan, amikor Aachen mel­lett kedden egy expresszvonat egy rendező mozdonyba rohant. A balesetet a sűrű köd okozta. KS/D. NAPL6, TELEFOTO Genfben megnyílt a leszerelési tárgyalások új ülésszaka. Képün­kön: Roscsin szovjet födelegátus üdvözli új amerikai tárgyaló- partnerét Joseph Martint, az amerikai delegáció nemrég kinevezett vezetőjét. 4 BUENOS AIRES: Negyven­nyolcórás általános sztrájk kez­dődött Argentínában. A mun­kások a munkabérek emelését, a kollektív szerződések megkö­tését és a politikai foglyok sza- badonbocsáíását követelik. Az argentin kormány a sztrájkot törvényellenesnek minősítette és katonákat küldött az ország va­lamennyi kulcsfontosságú pont­jára. 4 HAVANNA: Kuba és Fran­ciaország az 1972-es évre szóló tudományos együttműködési megállapodást írt alá. Ennek értelmében a két ország kicse­réli tudományos információit a geológia, a kémia és más tu­dományágak területén. 4 BARCELONA: A spanyol- országi Barcelona városának : különböző pontjain hétfőn éj­jel három házikészitésű bomba robbant. A robbanások csupán anyagi károkat okoztak a Fa- ; lange, az ország reakciós, j egyetlen engedélyezett pártjá- ; nak helyiségeiben, 4 PÁRIZS: A marxista könyv­hét alkalmából most jelent meg Francois Billouxnak, a Francia Kommunista Párt PB [ tagjának „Amikor miniszterek 1 voltunk" című könyve, amely a ! kommunista minisztereknek a fel-szabadulás után alakult első j kormányokban kifejtett tevé­kenységét ismerteti. 4 VARSÓ: Május 8. és 12. között magyar gazdasági napo- i kát rendeznek Varsóban, Kato- I wicében és Bielso-Bialán. KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO észak-írországi Londonderry immár világhírű katolikus negyedé- , a Bogsk'e-on gyűlésre kei ült sor. Képünkön: Bernadette Devlin (csuklyával) a gyűlés résztvevői között FÖLDRENGÉS JAPANBAN Tokió: Magyar idő szerint kedden délelőtt fél tizenegykor földren­gés rázta meg Tokió központ­ját. A rengések két és fél per­cig tartottak és a 0-7-ig terje­dő japán skálán 4-es erősséget értek el. A károk egyelőre még nem ismeretesek. 4- BERLIN: Az NDK-beli ma­gyar kereskedelmi kirendeltség és a Terimpex Külkereskedelmi | Vállalat kedden nagysikerű ma­gyar étkezési konzervbemutatót rendezett a berlini Budapest ! étteremben. 4 RÓMA: Az Olasz Kommu­nista Párt vezetősége keddi ülésén úgy döntött, hogy a vá­lasztási előkészületekre való te­kintettel, két nappal elhalaszt­ja a milánói XIII. országos kongresszus időpontját. A kong­resszus új időpontja: március 13-17. Nixon hazaérkezett a Kínai Népköztársaságból JAKUBOVSZKIJ POZNANBAN Ivan Jakubovszkij marsall, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek fő- parancsnoka és Szergej Stye- menko hadseregtábornok, az egyesített fegyveres erők törzsé­nek főnöke látogatást tett Poz­nanban. Az egyesített fegyveres erők főparancsnoka megtekin­tette a „Cegelski” Fémipari Műveket, ahol találkozott a vál­lalat pórt- és gazdasági aktí­vájával. 4 KAIRÓ: A Nílus deltájánál levő, több mint 10 000 lakosú Kuturban ünnepélyes keretek között felavattak egy, a Német Demokratikus Köztársaság tá­mogatásával felépített rizshán­toló üzemet. 4- BILBAO: Négy fegyveres bandita hatolt be kedden reg­gel a Bilbao közelében lévő i Berriz bankjába és 700 ezer 1 pesetát rabolt. A támadóknak j sikerült elmenekülniük. 4- DACCA: Mintegy száz ha- ) lálos áldozata van a Bongta Desh Népi Köztársaság Borisai i tartományában tíz napja tom­boló himlőjárványnak. A ható­ságok 300 megbetegedést vet­tek nyilvántartásba. 4 LÜBECK Lübeck városa kedden ünnepélyes keretek kö­zött díszpolgárává avatta szü­löttét, Willy Brandt nyugatné­met kancellárt. 1955-ben a vá- i ros Thomas Mann írót tisztelte [ meg a címmel. 4 ÚJDELHI: Dr. Szekér Gyu­la nehézipari miniszter vezeié- sével kedden magyar küldött- \ ség érkezett Újdelhibe. A kül- | dötiség S. M. Kumaramangaiarn I indiai árvány- és acélipari mi- : niszterrel folytat majd tárgyald- j sokat a két ország közötti alu- 1 miniumipari műszaki együttmű­ködés fejlesztéséről. Washington. Magyar idő szerint keddre virradóan, hajnali 3.10 órakor érkezett meg Sanghajból Alasz­ka érintésével az elnöki külön- gép az amerikai főváros köze­lében lévő katonai repülőtérre, ahova 16 000 kormányalkalma­zottat, s azok családjait hívták meg Nixon elnök ünnepélyes fogadtatására. Az elnök üdvözlésére Agnew alelnökkel az élen kivonult az egész amerikai kabinet, meg­jelentek a vezérkari főnökök és a kongresszus vezetői is. Ott voltak a diplomáciai képvisele­tek vezetői, kivéve James Shen nagykövetet, a Csang Kaj-sek rezsim távollétével tüntető kép­viselőjét. Nixon elnök rövid repülőtéri beszédében összegezte a kínai vezetőkkel folytatott tárgyalásai­j nak eredményeit, amelyeket — mint hangoztatta — „kellő táv­lati megvilágításban" kell vizs­gálni. Emlékeztetett rá, hogy az USA a legutóbbi 30 év folya­mán „háromszor ment háború­ba Ázsiában, a Csendes-óceán térségében" és — mondotta — kínai „békeutazásárlok” egyik legfőbb indítéka „annak meg­akadályozása volt, hogy ez ne­gyedszer is megtörténjék az amerikaiak egy újabb nemze­dékével". A vietnami háborúról az ame­rikai elnök nem tett említést. Ross Terrill, a CBS stúdiójá­ban megszólaltatott ismert Kína- i szakértő a pekingi bizalmas | megbeszélések lényegét a maga részéről prózai tömörséggel így foglalta össze: „ez az adok- j veszek kapcsolat kezdete Wa- 1 shington és Peking között". Moszkvai vélemények a kínai—amerikai tárgyalásokról A szovjet fővárosban figyel­mesen tanulmányozzák az ame­rikai-kínai csúcstalálkozóról ki­adott közleményt, amelyet a TASZSZ hírügynökség jelentése alapján valamennyi keddi poli­tikai napilap nagy terjedelem­ben ismertet. A közleménynek ahhoz a ré­széhez, amely a két félnek Taj­van ügyében kifejtett álláspont­ját tartalmazza, Moszkvában egyelőre csak azt a megjegy­zést fűzik, hogy ebben a kér­désben teljesen nyilvánvaló az álláspontok közeledése. Az indokínai álláspontok lát­szólagos változatlansága viszont eleve felveti a kérdést, hogy mi szükség volt a régi álláspontok részletes kifejtésére, ha azok valóban semmit sem változtak. Moszkvai megfigyelők általá­ban nyugtalanítónak tartják azt a körülményt, hogy gyakorlati­lag mindkét tárgyaló fél beis­merte: a közlemény az egyetlen okmány, amelyet a világközvé­lemény rendelkezésére bocsáta­nak, s maguknak a tárgyalások­nak a tartalmát továbbra is ti­tokban tartják. Ez annál kevésbé elégítheti ki a közvéleményt — állapítják meg Moszkvában, mivel a do­kumentumban foglalt fontos megállapítások egy része, pél­dául az ázsiai hatalmi törekvé­sekről való „lemondásról", il­letve az ilyen törekvések „meg­akadályozásáról" szóló kitéte­lek részletesebb magyarázat nélkül igen sokféleképpen ér­telmezhetők. A sokféle értelmezés közül a legkézenfekvőbb minden esetre a külső megfigyelő számára az, hogy Peking és Washington nem egymásnak ellenében, ha­nem együttesen kívánja fenn­tartani hegemóniáját a térség­ben. A keddi Pravda a közlemény mellett a Francia Kommunista Párt lapjának, a Humaniténak a cikkét idézi, amelynek leg­fontosabb megállapítása, hogy a sanghaji kommünikének nem szabad illúziókat keltenie, s csak a partnerek gyakorlati cseleke­detei fogják megmutatni, hogy valójában mire is jutottak a csúcstalálkozó részvevői mara­toni megbeszéléseiken. A dél-vietnami bábkormány Nixon tekintélyét félti Támadás hét hullámban Az amerikai B—52-es légi­erődök hétfő déltől kedden ko­ra reggelig hét hullámban bom­bázták Dél-Vietnam Thua Thien, i Quang Nam és Kontum íarto- j mányának különböző körzeteit, főleg a Shau völgyét és a köz- I ponti fennsíkot. A saigoni főparancsnokság , kedden délelőtt nem adott hírt komolyabb szárazföldi harcok­ról és semmiféle tájékoztatás nem hangzott el a Kambodzsá­ban három ponton harcoló sai­goni inváziós egységek hadmű­veleteiről. j Thieu, a dél-vietnami rezsim bábelnöke hétfőn egy vidéki katonai kiképzőtáborban ma- , gasrangú parancsnokok előtt I azt a feltevését fejtette ki, hogy a népi erők valamikor július és augusztus táján indítanak újabb nagyszabású offenzívát a kor­mánycsapatok ellen, hogy az amerikai választási kampány fi­nisében érzékeny csapást mér- 1 jenek Nixon tekintélyére. Krómozott füllentés Valamennyi világlap vezető helyen közölte az ENSZ Bizton­sági Tanácsának legújabb ha­tározatát. A döntés lényege: változatlanul érvényben van a világszervezet minden szank- j ciója a fajüldöző rhodesiai rendszer és mindazok ellen, I akik ezt a rezsimet akár gazda- I sági, akár politikai, akár más eszközökkel támogatják. A Biztonsági Tanács azonban már lassan négy esztendeje, 1968-ban is hozott egy Rhode­siával kapcsolatos határozatot, amely nemcsak szellemében, hanem betűjében is jórészt megegyezik a mostanival. Jogos a kérdés: akkor miért volt szük­ség erre a néhány órája meg­született döntésre, illetve egy már régebbi elvi-gyakorlati ál­lásfoglalás megismétlésére. A Biztonsági Tanácsnak azért kellett megismételnie 1968-as döntését, mert azóta a helyzet megváltozott. 1968-ban London — bár titokban üzleteket kötött a salisburyi rezsimmel — hiva­talosan még zendülőnek, áruló­nak tekintette lan Smith-t és te­lepes kormányát. Néhány héttel ezelőtt azonban rendkívül lénye­ges fordulat történt, amely már a konzervatívok választási győ­zelmének pillanatában előre' vetette árnyékát. A London és Salisbury közötti tárgyalások eredményre vezettek: Anglia — ötmillió elnyomott afrikai háta mögött és rovására — megegye­zett egy kétszázezer főnyi ki­sebbség fasiszta vezetőivel. A megállapodás annyit jelentett, hogy London szemében egyen­rangú partnerré lépett elő a minapi zendülő. Csakhogy a vi­lág szemében nem, és ezt a fontos tényt rögzítette a BT- határozat. Ezt a határozatot a tanács 13 szavazattal fogadta el. Két tar­tózkodó volt, természetesen Lon­don és Washington. Az ame­rikai képviselő ráadásul meg­jegyezte: elkerülhetetlen, hogy az USA Rhodesiából importálja a krómot. Erre nem a Pravda, vagy valamelyik nyugati kom­munista lap, hanem a New York Times mutatta ki, hogy erre az importra nincs szükség, hogy a vásárlás lényege Smithék támogatása. A füllentést az sem szépíti meg, ha csillogó krómmal von­ják be. 1 fi Ütivöz i távirat az NDK nemzeti néptiaiiserepeif papja alkalmából

Next

/
Oldalképek
Tartalom