Dunántúli Napló, 1972. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-16 / 13. szám

8 DUNANTOLI NAPLÓ 1972. Január 16. THE GUARDIAN Japán bocsánatot kér? Takeo Fukuda japán külügyminiszter kijelen­tette, Japán hajlandó hivatalosan bocsánatot kérni a kínai néptől azért, amit „a kínai—japán háború idején kénytelenek voltak elszenvedni", amennyiben ez a bocsánatkérés feltétele a dip­lomáciai kapcsolatok felvételének. A japán külügyminiszter határozott hangú nyilatkozatában, amelyet japán vezetők jelen­tős gesztusként értékelnek Kína irányában, a parlament egyik bizottsága előtt kifejtette, hogy „a tárgyalások megkezdése előtt meg kell te­remteni a kölcsönös bizalmat és a mi kötele­zettségünk, hogy az első lépést megtegyük. Ez az első lépés hivatalos és nyilvános bocsánat­kérése a kínai néptől a háború miatt. Világo­san kifejezésre kell juttatnunk, hogy mélysége­sen sajnáljuk a kínai népnek okozott gondokat és bajokat. A kínai kormánnyal létesítendő kap­csolatok előkészítésének ez a kulcskérdése.” A bocsánatkérés ügyét már régóta úgy tekin­tik a japán fővárosban, mint a Tokio és Peking közötti diplomáciai kapcsolatok egyik kényes akadályát A háború alatt elkövetett japán bűncselekmények emléke még élénken él a kí­naiakban. A hazatérő látogatók arról számol­nak be, hogy számtalan népszerű film fut a kí­nai városokban, bemutatva azt a hősies ellen­állást, amelyet a kínaiak tanúsítottak a japán csapatok „felperzselt föld” taktikájával szem­ben. Ezt a taktikát kísérelte meg Japán — te­gyük hozzá sikertelenül —, hogy 1937 és 1945 között leigázza Észa'k-Kínát Egészen a közelmúltig Peking azt akarta, hogy Japán összesen 50 000 millió dollár érték­ben fizessen kártérítést a háborús károkért és veszteségekért. A japán üzletemberek legutób­bi látogatásaik után azonban arról számolta* be, hogy Kína — a hivatalos nyilatkozatból ítél­ve — nem kíván további problémákat okozni Ja­pánnak és ezért az anyagi kártérítés helyett megelégedne „erkölcsi” elégtétellel is. Fukuda külügyminiszter világosan kifejezésre juttatta, hogy a bocsónatkérés felajánlásakor számít arra, hogy Peking enged azokból a ki­kötésekből, amelyeket mint a két kormány tár- gyálásainak előfeltételét jelölt meg. „A kor­mányközi tárgyalások megkezdését egy sor vi­tás kérdés akadályozza — mondotta. — Gyakran szóba kerül Japán és Tajvan szerződése, nekem azonban személy szerint az a véleményem, hogy a legfontosabb feltétel a kínai—japán háború­val kapcsolatos bocsánatkérés.” Földrengés ufón A kumik nemzetiségű, pa­raszt származású Alipasa Uma- latov gyors mozgású, magas barna bőrű ember, mint a töb­bi kaukázusi hegyilakó. (A Kaspi-tónál 190 000 kumik él.) Negyvennégy éves, egy hegyi faluban született. Diplomát szerzett, kolhozéinak, majd « közgazdasági tudományok kan­didátusa lett. Jelenleg a Da- gesztáni Autonóm Köztársaság minisztertanácsának elnöke, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa 1517 küldöttének egyike. HAGYOMÁNYOS GAZDÁLKODÁS — ön a többi küldöttel együtt jóváhagyta a kilencedik ötéves tervet — kezdtük a vele folytatott beszélgetést • — Mit ad a terv az ön kis hegyi köz­társaságának? — Dagesztán a Kaukázus és Dél-Oroszország más területei­vel összhangban fejlődik. A he­gyek között nehéz lenne fejlett ipart létesíteni. Ezért köztársa­ságunk főleg a hagyományos juhtenyésztéssel, kertészkedés­sel, szőlőműveléssel foglalko­zik. Befejezés előtt áll a Szü­lök folyón létesített nagytelje­sítményű elektromos erőmű épí­tése. Ez szolgálja majd az energiát a nagyobb falvakban felépítendő konzervgyárak szá­A HEGYI FALVAK ÚJJÁÉPÍTÉSE — A múlt év májusában Da­gesztán északi részén erős föld­rengés pusztított. Előirányoz-e az ötéves terv ezen a terüle­ten kiegészítő beruházásokat? — Igen. Ilyen irányú javasla­tunkat támogatta a nemzetisé­gi tanács. így például 1972-re jelentős költségelőirányzatot biztosított mindenek előtt épít­kezés céljaira, bár 1971 végére gyakorlatilag felszámoltuk a földrengés pusztításait A rom- badőlt hegyi falvakat újjáépí­tettük, minden családnak saját háza van — sokkol Jobb, mint a korábbi. Most fejeződik be az iskoláik és kórházak építése. A helyreállítási munkában na­gyon sokat segítettek szomszé­daink, a dél-oroszországi, a kaukázusi és közép-ázsiai köz­társaságok, melyek megoldották a földrengést szenvedett és időlegesen kiürített területek gyermekeinek elhelyezését; épí­tőanyagokat, szerelősort és több ezer tonna élelmiszert küldtek ingyen. A TERV EGYEJTTES KIDOLGOZÁSA- Személy szerint ön részt vett az ötéves terv kidolgozá­sában? — A Szovjetunió Legfelsőbb Tonácsa Egészségvédelmi és szociális bizottságának tagja vagyok. A tervezetnek mun­kánkkal kapcsolatos pontjait megvizsgáltuk és kidolgoztuk ezzel kapcsolatos javaslatain­kat.- Figyelembe vették ezeket? — Igen. Az egészségvéde­lemre és a szociális juttatások fejlesztésére 1972-ben 9,7 mil­liárd rubelt fordítunk — 300 mil­lió rubellel többet, mint 1971- b-en. Társadalombiztosításra, — amelyet teljesen az állam fe­dez — 25,8 milliárd rubelt szán­tunk, vagyis 1,5 milliárd rubel­lal emeltük az 1971-es szintet. Ezeket a tervszámakat mi, a Legfelsőbb Tanács kül­döttei állapítottuk meg. Nixon „amputálja* a dollárt A külföldi képeslapokban, napilapokban egymás után je­lentek meg a különböző „gúny- dollár"-ok, közvetlenül azután, hogy az amerikai elnök beje­lentette, a dollár 7,9 százalékos leértékelését. Ugyanakkor a többi nyugati valuta árfolyamát — az angol font és a francia frank kivételével — felemelték. A dollár leértékelését meg­előzően néhány hónappal az International Herald Tribune ezzel kapcsolatban a követke­zőket állapította meg: „Az Egyesült Államok, ha le­értékel, akikor veszít a tekin­télyéből. Bevail Ija, hogy többé nem a legelső világhatalom amelynek valutájáért a kevésbé szerencsés országok törik ma­gukat. Azt is mondhatnánk: többé nem vagyunk a legna­gyobb, a legszilárdabb, a leg­biztosabb ország”. Milicista lányok, asszonyok Karrierruha Amerikában „1980-ig 12 millió amerikai egyenruhában je­lenik meg a munkahelyén”. — Ezt a kijelentést tette a világ egyik legnagyobb vegyipari kon- szerjének, A Dupont de Nemoursnak piackuta­tó menedzsere. Az évszázad végéig az amerikai cégek főnö­kei az eddig 50 millió dollár helyett évente mintegy 700 millió dollárt fordítanak majd az alkalmazottak egyenruhájára. A vegyipari veze­tők szerint ez nagy nyereség lesz számukra, J mert az egyenruhák elsősorban műszálas anyag­ból készülnek. Az Egyesült Államokban a postaalkalmazot­takon és a kalauzokon kívül még nemrégen csak a légikisasszonyok és a szállodai alkalma­zottak viseltek egyenruhát a szolgálatban. Most egyre több bank, biztosító vállalat és üzlet is egyenruhába bújtatja alkalmazottait. A New-York-i National Bank of North Ame­rican igazgatói tanácsa bejelentette: „Alkal- mazottainkat olyan csinosan öltöztetjük, mint a légitársaságok saját személyzetüket.” Ez meg­hozta a sikert: az egyenruha bevezetése után a felmondások száma 20 százalékkal csökkent. Ugyanakkor 27 százalékkal többen ajánlották fel szolgálatukat a banknak, mint azelőtt. „Az ügyfelek egész egyszerűen nagyobb bi­zalommal vannok az egyenruhás alkalmazottak iránt” — vélekedett a pennsylvániai bank egyik igazgatója is. Ezzel szemben az amerikai alkalmazottak egy része még vonakodik az egyenruha viselésétől. „Még mindig nagy problémát jelent — panasz­kodott az egyik vegyipari nagyvállalat üzemi pszichológusa — «z embereknek megmagyaráz­ni, hogy az egyenruha nem jelent egyformasá­got" A propagandafőnökök, hogy nagyobb kedvet csináljanak az egyenruhaviseléshez, ki­jelentették: „Nem egyenruháról van szó, hanem karrierruháról —, aki ugyanis ilyen ruhát visel az karriert akar csinálni.” Vietnam népe készen áll minden újabb tárna dós visszaverésére. Az egész világ békeszerető embereit felháborították azok az újabb népirtó bombatámadások, melyeket az amerikaiak Viet­nam ellen végrehajtottak. De a testvéri országból érkező híradások arról számolnak be, hogy a népet nem lehet megfélemlíteni. Dolgoznak, helyreállítják a romokat, begyógyítják a sebeket. Az ország védelmében fontos szerepet vállalnak a lányok, asszonyok is. Képünkön a Vietnami Demokratikus Köztársaság Quang Ninh-i szénbányák női milicistái láthatóak, akiket „A vietnami népi erők hősi egysége” címmel tüntettek ki, helytállásukért a munkában és a harcban JESZ A jénai örökség 1846-ban Kart Zeiss műszerész a Weimari Nagyhercegségben engedélyt kapott, hogy „egy Jénában felállítandó műhely szerszámait és be­rendezéseit megvásárolja, illetve elkészítse”. Ha rajta múlik, nem Jénát, hanem Weimart ajándékozza meg műhelye világhírével, de szü­Á gdanski ötösikrek A világsajtó érdeklődése nem csökkent a gdanski ötös ikrek iránt. Beszámolnak arról, hogy Lengyelországban milyen nagy figyelemmel kí­sérik fejlődésüket, elhalmozzák őket ajándékok­kal, neves közéleti személyiségek vállalták a névadó szülői kötelezettséget. Ezekben a na­pokban képes riportokban számolnak be a gdanski ötösikrek első karácsonyáról. A világ minden tájáról elhalmozták ajándékokkal a de­cember végi napokban Európa leghíresebb kvintettjét. Természetesen sok ajándékot kaptak o boldog szülők: Leonida és Bronislaw Rychert, de természetesen a legtöbbet az öt gyermek: Éva, Ágnes, Piotr, Adam és Roman. Ahogyan az angolok látják: Egy brit karikatúra a leértékelésről. A középen lévő felirat; „Egy amputált dollár” (óvárosának, Weimarnak pápaszemkészítői nem nézték jószemmel az újabb versenytársakat és minden engedélynek útját állták. Még a szom­szédos egyetemi városkában is, Jénában, amely akkor alig 60Ó0 lelket számlált, csak Schleiden professzor nyomatékos pártfogása biztosíthatta a sikert • . A FOGALOM MEGSZÜLETÉSE A műhely dolgozni kezdett és a vásárlók rgen elégedettek voltak a Zeiss-féle mikroszkópokkal. Nem úgy Zeiss. Bosszantotta, hogy a műszerben összegeződő optikai hatások eredményét nem tudják előre kiszámítani. Igaz, ismeretei csak a feladat meghatározásához voltak elegendők, a megoldásához már kevésbé. Ezért műhelye mindennapos vendégévé, később munkatársává avatott egy fiatal egyetemi docenst, dr Ernst Abbét, aki 1866-ban a vállalkozásnak új irányt adott. A hajszálfinom megmunkálás és az elmé­let szövetsége a technika történetében addig ismeretlen iramú fejlődést eredményezett az op­tikában, és megteremtette a jénai gyártmány fo­galmát, azt a fogalmat, amely újdonságot és elsőrangú kivitelezést jelent az egész világon. A MIKROSZKÓP TEÓRIÁJA Az Abbe-előtti mikroszkópok még nem adtak éles képet, a körvonalak a szivárvány minden színében játszottak. Olyan kutatóknak, mint Ru­dolf Virchow, vagy Robert Koch, be kellett érrvi- ök háromszázszoros nagyítással és olyan gyen­ge felbontó képességgel, amely a részleteket alig választotta el egymástól. Ezeknek eltünte­tésére dolgozta ki Abbe — akit 1870-ben az el­méleti fizika professzorává neveztek ki —, a mik­roszkópok elméletét, A TOXÉLETES LENCSERENDSZER A megvalósításhoz merőben új üvegfajták kellettek. És itt jutott szerephez Otto Schott. A „hármas szövetség" 1886-ra össze is állította az első olyan lencserendszert, amelyben a mik­roszkóp egész látómezejéről éles és minden za­varó szivárványszegélytől mentes kép jelentke­zett. A Zeiss-Művek világhírét a mikroszkópok ala­pozták meg. 1936 óta látják el őket azzal a fényelnyelő bevonattal, amely nemcsak jénai termék, ha­nem jénai találmány is. 1897 óta készítenek csillagászati műszereket; 1924-ben állították fel az első Zeiss-csillagvizsgálót. 1901-ben a jénai műszerek rohamos fejlődésre ösztönzik a foto­grammetriát és merőben új módszereket bocsá­tanak a földmérés, a geodézia, a földtani vizs­gálatok rendelkezésére. Aztán a fényképezés, gépek és műszerek következtek; az 1902-ben tervezett „Zeiss-Tessar" egész fotósgenerációkat hódított meg. A&[r.ósodik világháború után o gyártmányok o'rav széles skálája bontakozott ki, hogy azt már az 1956 óta megjelenő „Jénai Szemle” la­pozgatása közben is alig lehet áttekinteni. A kutatásnak, a tudományok alkalmazásának alig van olyan területe, ahol ne használnának Zeiss műszert Az oldalt összeállította: Mitzlá Ervin t

Next

/
Oldalképek
Tartalom