Dunántúli Napló, 1972. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-16 / 13. szám

DUNANTOLI NAPLÓ 9 # HÍREK HO. JANUÁR 16 SnnWM kAszöntfOk aéntopjuk alkalmából GUSZTÁV öj novényvédoszer A MÉM Növényvédelmi F6- •sztólya Ideiglenesen engedd, lyezte a Buvicid gomba ölő poro- zőszer gyártását, forgalmazását és felhasználását. A szer felhasználható: Nszt- harmat kivételével gomba beteg­ségek ellen szőlőben, gyümöl­csösben és zöldségkultúrákban 17,5—28 kg/ha adagolásban, a lombozat fejlettségétől függően. A porozás csak permetezések szükségszerinti kiegészítése, te­hát csak porozással védekezni nem célszerű. Méregjelzés nélküli készít­mény, halakra veszélyes. Mun­kaegészség ügyi várakozási idő 3 nap. Élelmezésügyi várako­zási idő gyümölcsösben 10 nap, zöldségkultúrákban 14 nap, sző­lőben és bogyósgyümölcsűeknél 30 nap, csemegeszőlőben 10 nap. Munkaegészségügy/ óvórend­rendszabályok: védőfelszerelés az előkészítőknek: munkaruha, védőkalap, gumikesztyű, por el­leni védőszemüveg, kolloidbeté­tes ipari félólarc. Felhasználók­nak: munkaruha, védőkalap, 3 napot meghaladó munkánál kolloidbetétes ipari félálarc. Ke­rülni kell a szer felesleges el- szóródását, szembe, bőrre jutá­sát, belégzését, esetleges lenye­lését. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát félbe kell szakítani, elsősegélyt nyújtani és orvost hívni. A csomagoló burkolaton rajta kell lenni a fenti szöveg tartal­mának, és az alábbiaknak: A szer fel nem használt maradé­kát, csomagolóburkolatát álló­vizekbe, folyókba, vízfolyásba, tározókba juttatni tilos, illetve élővizek partjától számított 200 méteren belül kizárólag az egészségügyi szervek engedé­lyével használható fel. Ez utób­bi korlátozás csak a 400 négy­szögölet meghaladó területekre vonatkozik. A szert 2 évig tárolhatjuk ere­deti csomagolásban, zárt hűvös helyen. RManűs és tűz Pénteken a késő esti órákban üzemzavar keletkezett a Mát- ravidéki Erőmű 2-es számú — 30,5 megawattos — turbinájá­ban. Műszaki hiba következté­ben a turbina forgó része kire­pült az álló részből, majd rob­banás következtében tűz kelet­kezett a gépházban. A hatvani tűzoltók a helyi tűzoltók segít­ségével mintegy 30 perc alatt •loltották a tüzet A robbanás következtében a berendezések megsérültek, a szilánkoktól pedig egy dolgozó könnyebb sérülést szenvedett. A vizsgálat folyamatban van. Az üzemzavar nem volt ha­tással a villamosenergiaszolgál­tatásra, a többi erőmű fedezte a kiesett energiát Szakemberek az MTI munkatársának elmond­ták, hogy ilyen jellegű üzemza­var igen ritkán fordul elő. Halálozás Méff fájdalommal tudatjuk, hogy drága feleségem, édesanyánk, nagy­mamánk, MATOSI MIHAL YNÉ torig Mária türelmesen viselt hosz- szű szenvedés után, 55 éves korában elhunyt. Szeretett halottunkat január 19-én, szerdán du. 1 órakor kísérjük 8r5k nyugovóra a központi temető- ban* A gyászoló család« PÉCSI OJSAGIRŐ STÚDIÓ Közel-Kelet Chrudinák Alajos, a Tv mun­katársa tart előadást a Közel- Keletről a Pécsi Újságíró Stúdió második évfolyamán hétfőn dél­után 5 érakor a Bartók klub­ban. Vendéghallgatók a Dunán­túli Napié titkárságán vehetik át a látogatási jegyet — A műnkohefyi tájékoztatás ÚL hasznos módszerét vezették be az új évben a szombathelyi cipőgyárban az üzemi pártbi­zottság kezdeményezésére. Min­den héten rendszeresen vala­melyik üzemi vezető mikrofon elé áll s tájékoztatja a dolgozó­kat. Az „adásokra" szignál hívja fel a figyelmet s minden eset­ben valamely fontos vállalati feladatot problémát ismertet Mindig a legilletékesebb veze­tő ad tájékoztatást — A televízió legutóbbi Kék fény adásában Bóra István be­törő körözéséhez kérték a lakos­ság segítségét A közveszélyes bűnözőt elfogta a rendőrség. Akkor érte tetten a rendőrjárőr, amikor rejtekhelyéről újabb be­törés színhelyére igyekezett A betöréses lopást elkövetett bün­tetett előéletű Bóra István 59 éves veresegyházi lakost a rendőrség előzetes letartózta­tásba helyezte. Lottó A Spártfogóddá éc Lőtté tgasgaté- tag közlés« szerint « 2. Játékhéten öttc ló hatos szelvény nem érkezett. Négy találatot 20 fogadó ért el, nye­reményük egyenként 205 241 forint. Három találata 3000 fogadónak volt, nyereményük egyenként 682 forint. A kéttalálatos szelvények száma 103113 darab, ezekre egyenként 20 forintot fizetnek. A nyereményösszegek a nyeremény- Illeték levonása után értendők, a kö­zölt adatok tájékoztató jellegűek. — Tiszta égbolt a Sörgyár fe­lett. Az új évben megkezdődött a Pécsi Sörgyár olajtüzelésű ka­zánjainak próbaüzeme. Már gőzt adtak a kazánok, bizton­sági okokból azonban egyelőre még a szenes kazánokat is fel­fűtik. Amint az üzempróbák be­fejeződnek, a Porcelángyár után a Sörgyár felett is kitisztul az égbolt. — A Baranya megyei Rendörföka­pitányság Közlekedésrendészeti Osz­tálya kéri, hogy jelentkezzen az az idős férfi, aki 1971. december 29-én, 15 óra 40 perckor Pécsett, a Zsolna? Vilmos utcában a járdára fellépve az arra közlekedő gépkocsi elöl el- ugrott, s kéri annak a három sze­mélynek jelentkezését is, akik a Zsolnay-dombon lévő társasgépkocsi megállóhelyen várakoztak, s akik a feléjük közeledő gépkocsi elől a kor­láton túl ugrottak. Jelentkezni lehet: Pécs, Kilián György u. 3. szám. II. e. 105. n* vagy a 14-60/25 telefonszá­A mecseknádasdi Réka-völgyben új vikendtelep van kialakulóban. A festői tisztáson 32 telket parcelláztak. Több ház már felépült és jónéhány építés alatt áll. Erb János felvétele Magyar—bo'gár belkereskedelmi áruegyezmény Január 10. és 15. között tar­totta Budapesten 4. ülésszakát a magyar—bolgár belkereske­delmi munkacsoport. Az ülés­szak végén Borsos László bel­kereskedelmi miniszterhelyettes és Hrisztaki Kanev, a bolgár belkereskedelmi miniszter első helyettese jegyzőkönyvet írt alá az 1972. évi, mintegy 3,2 millió rubel értékű választékcseréről és a műszaki-tudományos együtt­működésről. A bolgár fél a töb­bi között zöldség- és gyümölcs- konzerveket, bórpapucsokat, de- mizsonokat szállít Magyaror­szág főleg textilárukkal szere­pel az árucserelistán. A bolgár delegáció szomba­ton elutazott Budapestről. — Magyar fejtésbiztositó paj­zsok a Ruhr-vidéken. A Várpa­lotai Szénbánya Vállalat tavaly elkészült pajzsgyártó üzemének termékei külföldön és hazánk- bon egyaránt keresettek. Az ön­járó frontfejtés-biztosító páncél- pajzs segítségével a bányákban nemcsak a dolgozók biztonsága és testi épségének védelme, ha­nem a termelékenység is fokoz­ható. Az NSZK-beli Prosper bá­nyában, a 2G0 tagból álló ma­gyar pajzs-berendezéssel Nyu- gat-Európában egyedülálló tel­jesítményt értek el. Mivel a vár­palotai pajzsok sikeresen vizs­gáztak az NSZK-ban a Ruhr- vidéki antracit és feketeszén bá­nyákban, ahová eddig 330 tag­ból álló berendezést szállítottak — ez évre 352 pajzstag szállítá­sára jelentették be igényüket, s a közeljövőre újabb megrende­léseket helyeztek kilátásba. A várpalotai gyártó üzem jelenleg 122 pajzstag elkészítésén dol­gozik. A terv szerint ezt a szál­lítmányt tavasszal küldik el az NSZK-beli megrendelőknek. Újfajta, kétliteres autószifon. A Jászberén I Hűtőgépgyár legújabb terméke a kétliteres autósrifon, amelyet választékbővítés céljából készítettek — Export növekedés Baranya megyében. A megyében hét ipa­ri szövetkezet termel exportra. Az idei évben kilencvenegymil- lió forintért gyártanak különbö­ző cikkeket exportra az elmúlt évi közel hatvanhatmiilióval szemben. — Jön Zorán. Február 24-én Pécsett szerepel Zorán és a Metró együttes. Hangversenyük a Liszt-teremben lesz. — Zománcozott edények olcsón, kp lós árban kaphatók. 39-es dandár u. 2/c. Nyitva 8—17-ig, szombaton 8— 12-ig. GYERMEKBÉNULÁS ELLENI VÉDŐOLTÁSOK A Pécs m. Városi Közegészségügyi- Járványügyi Állomás közli a lakos­sággal, hogy az 1971/1972. évi gyer­mekbénulás elleni védőoltás első részletét folyó évi január 17—22-e között kapják a csecsemők és kis­gyermekek. Védőoltásban részesülnek az 1968. október 1.—1971. szeptember 30. napja közötti időben született gyermekek. A védőoltásokat a kör­zeti gyermekorvosi rendelőkben vég­zik. Felhívjuk a szülőket, hogy gyer­meküket feltétlenül vigyék el védő­oltásra, és a Sabin-cseppek beadá­sához szükséges kiskanalat is vigyék magukkal. A bölcsődében lévő gyer­mekek védőoltásukat a bölcsődékben kapják meg. CSÚCSOT DONT A TÉL? A magyar fővárosban szom­bat hajnalra mínusz 11 fokig süllyedt a hőmérséklet, hazánk leghidegebb pontja Miskolc volt mínusz 15 fokkal. De a hideg magyar városok közé tartozik Békéscsaba, Nyíregyháza, Szol­nok és Debrecen: egyaránt mí­nusz 13 fokkal. A „legmele­gebb” város Nagykanizsa: ahol „mindössze" mínusz 6 fokot mértek, itt és Szentgotthárdon havazik. A meteorológusok vé­leménye szerint a szombati hi­deg minden bizonnyal csúcsot dönt: várhatóan mínusz 5—6 fokkal lesz alacsonyabb a kö­zéphőmérséklet, mint a sokévi átlag. A hideg ellenére egyelőre pontosan közlekednek a belföl­di vonatok, s általában kedve­zőek a belföldi közlekedési vi­szonyok. A KPM útügyeletén el­mondták, hogy az ország vala­mennyi közútja száraz, síkosság nem fordul elő, jók a látási vi­szonyok. Az országban és Buda­pesten is felkészültek azonban az esetleges havazásra. Várható időjárás vasárnap estig: a Dunántúlon erősen felhős idő, szór­ványosan előforduló kisebb havazás­sal, az ország többi részén derült, száraz idő. Mérsékelt, időnként élénk keleti, délkeleti szél. Hideg marad az idő. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet: mínusz 6—mínusz 13 fok között, északkeleten helyen­ként — mínusz 15 fok alatt. Legma­gasabb nappali hőmérséklet vasár­napi mínusz 3—mínusz 7 fok között. Dr. Diniény Imre hazaérteit Varsóból A KGST élelmiszeripari állan­dó bizottságának Varsóban tar­tott 16. üléséről szombaton ha­zaérkezett a dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter vezette delegá­ció. Kinttartózkodása alkalmá­val — többek között — a ma­gyar-lengyel élelmiszer- és fa­gazdasági együttműködés to­vábbi fejlesztésének lehetősé­geiről tárgyalt J, Okuniewski mezőgazdasági miniszterrel és J. Popko erdészeti és faipari miniszterrel. Dr. Dimény Imrét varsói tartózkodása alkalmával fogadta M. Jagielski, az Állam­tanács elnökhelyettese. — Parketta helyett vásároljon kev­szerd és tartós Pálma-Tepp padló­szőnyeget, többféle színben érkezett a Pécsi ÁFÉSZ Gumiáru Szaküzleté­be. Hal tér 5. szám. (x) Pártnapok időszerű gazdasági feladatokról A Megyei Pártbizottság elő­adói a következő helyeken tar­tanak 1972. január és február hónapban pártnapot: Január 17-én 13 órakor Hóból, tsz Ambruszt György, MSZMP Okt. lg. igazgatóit. Január 20-án 15 órakor: Drávaszabolcsi tsz, Kertész Ist­ván, MB. pol. munkatársa. Január 21-én 18.30 órakor: Szederkény, Pap János, AKÖV Vállalat igazgatója. Január 24-en 18.30 órakor: Borjád, Békés Sándor újságíró. Január 25-én 17 órakor: Zengőaljai Állami Gazdaság, Fördős László, KB. munkatársa. Január 26-án 19 órakor: Nagydobsza, Mach Péter párt- iskoiai tanár. Január 27-én 14 órakor: Cserkút, Gépjavító Vállalat, dr. Nagy József, MB. PB. titkár. 19 órakor: Zádori tsz: Csendes László MNB. megyei Igazg. osz­tályvezető. Január 28-án 16 órakor: Pécs városi Tanács, dr, Nagy Józsel MB. PB. titkár. Február 2-án 18 órakor: Mágocsi tsz, Zámbó István, Bi- kali Állami Gazdaság igazgató. Február 2-án 18 órakor: Gödre, dr. Nagy Jánosné párt- iskolai tanár. 18 órakor: Bikali Állami Gazda- | ság, Benkö László pártiskolai tanszékvezető. 18 órakor: Sásd, Stámusz Ar- pádné pártiskolai tanszékvez. Február 3-án 16 órakor: Pécsi Építőipari Vállalat Köz­pontja, Tóka Jenő Ércbánya Vál­lalat igazgatója. 14 órakor: Mohács, Farostle­mezgyár, Nemeskéri László, B. m. Építőipari Vállalat igaz­gató, 14 órakor: Mohács Városi Ta­nács Hív. dr. Földvári János Me­gyei Tanács elnökhelyettese. Február 9-én 17 órakor: Hidas, Nagy Sándor, B. m. MÉ­SZÖV elnöke. Február 14-én 16 órakor: Szigetvár, MEZŐGÉP Vállalat, dr. Takács Béla Jogtud. Egye­tem tanára. 19 órakor: Mozsgá, Rapi Jánosi közgazdász. Precíz gyártmányaikkal, exporttermékeikkel kisiparosaink Is öreg­bítik hírnevünket mind a megyén túl, mind hazánkon kívül, Tóth Zoltán hirdi öntőkisiparos a KTV-n és a NIKEX-en keresztül expor­tálja a legkülönbözőbb színesfém-öntvényeket, alkatrészeket. A képen látható: nagyméretű szüröházak az NSZK-ba, a müncheni Bárt és Madler cég résiére készülnek Fotó kiállítás és vetítettképes élménybeszámoló A bajai Duna Fotóklub két fiatal tagja, Görbe Ferenc és Horváth Péter mutatkozik be a pécsi közönség előtt a Mecseki Fotóklub rendezésében o Dok­tor Sándor Művelődési Házban január 21-én 18.30-kor nyíló ka­marakiállításon. Mindketten a korszerű fotózás hívei. Képeik mind tartalmuk­ban, mind formájukban a mai életet ábrázolják. Fotáéletünk ismert jelentős képviselői, szá­mos hazai kiállításon nyertek díjakat. A kiállítás megnyitása után 19 órakor a nagyteremben dr. Szá­lai István, a pécsi Sportorvosi Intézet vezető főorvosa „Köruta­zás Európában" címmel színes diavetítéses előadást tart. A tu­ristaútjai során szinte egész Európát bejárt fotós legszebb felvételeit mutatja be. Elviszi a nézőt az Akropoliszra, a hel­sinki halpiacra, Bázelbe és Gra­nadába. Láthatunk egy spanyol bikaviadalt Barcelonában. Lon­donban a híres királyi testőr­gárda őrségváltását, hangulatos sétát teszünk a Loire-menti kas­télyokban, bepillantunk a Vezúv kráterébe és Antwerpen régi há­zacskái közé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom