Dunántúli Napló, 1972. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-01 / 1. szám

2 DUNÁNTÚLI NAPLÓ 1972. január 1. 24 ora a nagyvilágban V>í! J??íf A szuperbomba Gyújtó- és robbanóbombát dobtak fvan Neillnek, ai észak-ír parlament «'nő­kének Rostrevor grófságban lévő vidéki rezidenciájára. A merénylet idején a ház üresen állt, így sérülés nem történt ♦ MEXIKÓVÁROS: Hans Joachim Ollenburg, akinek a nyugatnémet rendőrség szerint része van Theo Albrecht nagy­iparos elrablásában s a mesés összegű váltságdíj (7 millió márka) kikényszerítésében, csü­törtökön mexikói fogvatartói előtt kijelentette, hogy semmi köze nincs az ügyhöz, s kész az NSZK hatóságai előtt meg­jelenni. 4 TIBERIAS: Az izraeliek ál­tal megszállt sziriai területen a Tiberias tó északkeleti csücs­kénél egy ötödik századból va­ló keresztény templom romjaira bukkantak a' régészek. Az iz­raeli műemlékfelügyelőség sze­rint a templomot valamikor az ötödik században építették, s hódítók 636-ban rombolták le DUPLÁN IKREK 'Egy hollandiai kisvárosban szinte hihetetlennek tűnő ese­mény történt. Két ikertestvérnek, Piet és René Tijssennek ugyan-, azon a napon iker gyermekei "nszülettek. Az apróságok, Edwin és Cantal, illetve Roy és Udó egészségesek, / ♦ BUENOS AIRES: Alejandro Lanusse argentin elnök csütör­tökön bejlentette, hogy január elsejével 10 százalékos béreme­lést kap az ország összes mun­kása. Áz elnök további 10 szá­zalékos béremelést helyezett ki­látásba 1972. július 1-ével kez­dődően. A munkásjövedelmek emelkedése a megélhetési költ­ségek óriási arányú növekedé­sét hivatott ellensúlyozni, 4 TAIPEI. A tajvani angol nyelvű United Daily News sze­rint a honi légitársaság Cara­velle mintájú rrtenetrendszerű gépének november végi ka­tasztrófáját egy időzített bom­ba okozta, amelyet két ,,külföl­di állampolgár" helyezett el a gép fedélzetén. A lap azt is tudni véli, hogy a tajvani biz­tonsági szervek a két külföldit letartóztatták és ügyüket most vizsgálják. 4 BUENOS AIRES: Decem­beri melegrekordot mértek csütörtökön az argentin fővá­rosban. A hőmérő higanyszála 37.7 fokra szökött fel, ami még mindig hősnek tűnhet Monte- videához képest, ahol 45.3 Cel­sius fok volt a hőmérséklet. 4 HÁGA: Az Algemeen Dag- blad című holland lap becslé­se szerint Júlianna királynő ma­gánvagyona 50—63 millió hol­land forint körül van. Júliannát a világ leggazdagabb asszo­nyának tartják. A Frankfurtéi Rundschau jel- j lemző adatokat közöl a Viet­namban bevetett amerikai „szu- perbombáról'' ... Az elmúlt hó­napokban több mint százszor alkalmazott „szuper-fegyver”' ; hivatalos elnevezése: „BLU— 82/b légnyomás-bomba”. ) Első alkalommal áprilisban , vetették be. A bomba ejtőer- | nyőn ereszkedik alá és a föld felszínén robban. Detonációja ; nyomán kétezer méter magas , felhő keletkezik. Másfél kilomé- j teres körzetben még a talaj- ' ban lévő rovarok is elpusztul- j nak, Hatását csak az atom­bomba múlja felül. Méretei: kerülete 150 centi­méter, hossza 365 centiméter, súlya 7.5 tonna. Belsejében 5.6 tonna ammóniumnitrátot és alumíniumport tartalmazó ko­csonyás pép van, A bomba krátert nem üt, vi­szont a keletkező légnyomás „leradírozza” a föld felszínét, s még a szilárd erődítményeket is szétrombolja. Hegyes vidé­keken a bomba egy fél hegy­csúcs leomlasztására is képes. 4 LONDON: Lord Carring­ton, brit hadügyminiszter csü­törtökön este a londoni televí­zióban kijelentette: Nagy-Bri- tannia március 31-ig kifizette az általa használt támaszpon­tok bérét, s szüksége lesz er­re a három hónapra ahhoz, hogy Máltán állomásozó fegy­veres erőit teljes egészükben visszavonja. Miközben Carring­ton a tv-kamerák előtt beszélt, Dom Mintoff Kadhafi líbiai el­nökkel tárgyait Tripoliban. A líbiai elnök a közelmúltban je­lentős segélyt ajánlott fel Mál­tának arra az esetre, ha meg­tisztítja területét az „idegen” katonai jelenléttől. Maga Kad­hafi, mint ismeretes, gyors ütemben számolta fel a forra­dalom győzelme után a Líbiá­ban lévő brit és amerikai tá­maszpontokat. Hadgyakorlat Egyiptomban Egyiptom pénteken éjjel be­jelentette, hogy fegyveres erői egyhetes hadgyakorlatot fejez­tek be az összes fegyvernem részvételével. Az éles lőszerrel lebonyolított gyakorlat — Umint a MENA hírügynökség leírásá­ból kitűnik — a Sínai-félsziget felszabadításának modellje is lehetett. „A hadgyakorlatot a meg­szállt területek felszabadításá­ból adódó feladatoknak meg­felelően állították össze. A gya­korlatban részt vevő alakulatok vízi akadályokat küzdöttek le; sor került a harckocsizó egysé­gek és a légierő együttes be­vetésére; csaták folytak a tü­zérség különböző nemeinek fel- használásával; ejtőernyős vala­mint badtáp-műveletekre került 1 sor” — írta a MENA, hozzá­téve, hogy „a légierő súlyos csapásokat mert olyan' célpon­tokra, amelyek az ellenséges terület belsejében fekvő cél­pontokhoz hasonlóak". Míg a, támadások folytak, a népi vé­delmi erők Egyiptom belsejé­ben lévő létfontosságú létesít­ményeket fedezték. A műszaki alakulatok „fontos megbízatást teljesítettek, amihez a haditen­gerészét nyújtotta a tüzérségi támogatást”. Szadek tábornok, hadügy­miniszter a hadgyakorlat befe­jeztével „teljes sikerről" szá­molhatott be. Teljes volt az összhang a fegyveres erők és a népi védelmi erők között, •— mondotta. 4 MONTEVIDEO: Az uruguaí kormány betiltotta ,a „Széles Front” nevű ismert baloldali tömörülés egyik lapját, az „El Eco"-t, amely hosszabb ideje folytat kampányt az Egyesült Államok és Brazília intervenciós mesterkedései ellen, Legutóbb azt fedte fel az „El Eco”, hogy a tupamaro-gerillák által meg­gyilkolt fő CIA-ügynök, Dán Mitrione egy Lee Echols nevű ember személyében utódot kapott. Sikerekben gazdag r « U| esztendőt kíván DDGÁZ minden krJ 's ‘og/c'r'é.'ó a1- is "gyfslének A DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZGYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ VALLALAT 4 RÓMA: Ingyenes az őrök városban a közlekedés, de ez legalábbis az első nap tapasz­talatai szerint — nem nagyon érdekli az autósokat. Hivatalos közlés szerint alig észlelhető szaporodás mutatkozott az in­gyenbuszt, ingyenvillamost használók számában a korábbi, pénzért utazókhoz képest. Meg­maradt viszont a csúcsforga­lom, Így hát igazuk lett mind­azoknak a jósoknak, akik azt mondták, hogy nem az autó­sok, hanem a gyalogosok fog­nak villamosra, buszra szállni. 4 PASADENA: A Mars kö­rül keringő Mariner—9 ameri- j kai űrszonda csütörtökön ki­sebb pályamódosítást hajtott í végre. A pasadenai irányító- j központ a vörös bolygótól kissé távolabbra eső pályára vitte a I Marínért, mégpedig abban a j reményben, hogy az onnan ka- ! pott fényképek jobb minőségű­ek lesznek, mint a korábbiak. 4 AMMAN: Ammani közlés szerint Jordánia légiterét pén­teken reggel két izraeli repülő­gép kötelék sértette meg. A hangsebességnél gyorsabb gé­pek a Jordán völgyében fekvő Ghor és Szalt városok fölött repültek el t— a jelek szerint zavartalanul, mivel — Így hang­zik a jordániai hadügyminist- • tórium nyilatkozata -, „rossz látási viszonyok és a nagy .re­pülési magasság miatt a honi légierőnek nem volt esélye ar- I ra, hogy az ellenséget föltar- 1 tóztassa", Ammani szemtanúk szerint a gépek a főváros kül- : ső kerületei fölött is elhaladtak, de a' robbanásokat, amelyek igen jól hallhatóak voltak, nem a jordániai légvédelem tüze, hanem a hanghatár átlépése idézte elő. ❖ ELHUNYT AZ UTOLSÓ EUNUCH Nyolcvan éves korában Isz­tambulban elhunyt Selim Ab- dullahman Ersan, az utolsó eunuch. V, Murat szultán ked­vence gyermekkorában kezdte , űzni ezt a „foglalkozást". Mint- \ egy tucatnyi kollégájával együtt őrizte a szultán' háremét. 1918- ; ban I. Mehmet mellett fö \ eunuchhá lépett lő. 1922-ben. amikor Musztaía Kemal került az ország éléje, a tö-eunuch- j nak állást kellett változtatnia Ajtónálló, majd inas lett belő- .i le. így tehát továbbra is a . szépasszonyok őrzője maradt, j Alakjával valószínűleg örökre eltávozott egy jellegzetes ke­leti figura. 4 TRIPOLI: A francia posta egyik pénzszállító kocsiját, amely a Connaux-i országúton, Nimes közelében haladt, gép- pisztolyos banditák feltartóztat- j ták és kirabolták. A pénteki i rablás során szerzett zsákmányt | kezdetben 200 ezer frankra be- l csülték, időközben azonban ki- I derült, hogy a rablók több mint 1 millió frankkal szeleitek el. A sztyeppel nimfa Titokzatos lény foglalkoztatja az ausztráliai kíváncsiskodók fantáziáját. Fiatal leány, szőke haja van, az ország nyugati sztyeppéin bukkan fel alkalman­ként, miniszoknyát hord, semmi egyebet. < A sztyeppéi nimfa kilétére vo­natkozóan a vidéken lévő egyetlen település, Eucla ma­roknyi lakója az alábbi elméle­teket állította fel: 1. Egy lány Sydney-ből, aki beleunt a nagyvárosi életbe. 2. Végzős biológus, aki a he lyi flórát és faunát tanulmá­nyozza ; 3. Sikerre vágyó színésznő vagy modell, aki az ingyen nyilvánosságnak ezt a módját eszelte ki; . 4. Az angol nő, aki 15 hó­nappal ezelőtt tűnt el itt. A településnek egyetlen tele­fonja van, amely szüntelenül cseng, minthogy a világlapok gyakran tudakozódnak a mini- szoknyás ismeretlen után. Né­melyek csak legyintenek az egészre: az Amber-motel, Eucla egyetlen ilyen épülete csináije magának „a publicitást” - mondják. Mint az ilyenkor lenni szokott akadt valaki, aki többször is látta a hölgyet. Ez Ron Sells, hivatásos vadász. Azt mondja éppen kenguruhúsért ment o kutyáinak, amikor a közelben felbukkant a mezítlábas, mini szoknyás (semmi több) szőke ség. Sells szerint a lány a környék­beli barlangok egyikében lakik nyulakkal és madarakkal táp lálkozik, sziklarepedésekből isz sza a vizet. E héten az egyik ! barlangban egy ócska matracot találtak, valamint egy kis kan- csót vízzel, és női lábnyomokat ü iisasrf íÉcsüzik hivatalától „Optimista vagyok, bízom az J Egyesült Nemzetek Szervezete j és az emberiség jövőjében" - j mondotta újságíróknak U Thant | a világszervezet leköszönő fő- j titkára, aki tíz esztendeig állt , az ENSZ élén és most az óév/e1 I együtt búcsúzik hivatalától. Áz elmúlt néhány év esemé- | nyeiről és tanulságairól szólva I a burmai diplomata megállap'- totta, hogy örvendetes mérték I ben érvényesült az egyetemes [ ség elve, bár egyes fejlődő or I szágok még sajnálatos módon | nem tagjai az ENSZ-nek. Ha*i- goztatta azt a meggyőződését, hogy a két német állam a jövő évben a világszervezet tagja lesz. Reményt keltő az európai légkör javulása, ugyanakjro' aggodalomra ad okot az ázsiai helyzet - mondotta U Thant A volt főtitkár — egy ENSZ- szóvivő szerint — egy könyv meg­írását tervezi és már számos állásajánlatot kapott különbö­ző egyetemektől és más intéz­ményektől. HetíVILÁGHIRADÓ HÉTFŐ: Laird amerikai hadűgyminisstter nyilatkozata a VDK ellőni légi­támadások újrakezdéséről. — Az egyiptomi parlament ülése KEDD: Nixon—Brandt találkozó az amerikai elnök floridai üdülőjében Dorticos kubai elnök elutazott Moszkvából SZERDA: Nixon pekingi útjának előkészítésére delegáció utazott m kínai fővárosba Bejelentették, hogy oz angol csapatokat kivonják Málta szigetéről CSÜTÖRTÖK: Szovjet kormánynyilatkozat a vietnami kérdésről Abbahagyták a VDK elleni amerikai légitámadásokat PÉNTEK: Belpolitikai tárgyalások Nyugat-Pakisztánban Bhutto és Rahma« ménbizoitaí között Deficittel zárult oz USA külkereskedelmi mérlege, 16f3 óta először Nixon vietnami „rriíéiíjöi" Más években szilveszter nap- ] jón a, külpolitikai kommentárok csak az eltelt esztendő nemzet- közi eseményeire tekingetnek vissza. Most viszont oz utolsó csonka hét is megannyi fontos témát szolgáltat — a VDK elleni amerikai terrorbombázósok ab­bahagyásától a Közel-Keleten történtekig. Igen fontos és egy­értelmű esemény: a Szovjetunió bejelentette a harcoló Vietnam­nak nyújtott segítség fokozását. Még javában folyik a világ sajtóban a találgatás, mi is késztette Nixon elnököt és az amerikai hadvezetést arra, hogy qí napig tartó, de ritka, kegyet­len „bombgzási hullámot" in'- dítson el a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság ellen? A fel­tevések között szerepel az is hogy az amerikai légierő talán most akart kipróbálni egy új fegyvert, egy új bombát . . . Akik ezt állítják, arra hivatkoznak, hogy Laird amerikai hadügymi­niszter három héttel ezelőtt Brüsszelben, a NATO hadügy­miniszterek értekezletén, az ún védelmi tanács ülésén már be- , jelentette, hogy az USÁ-nck ! új fegyver áll a rendelkezésére, j E sorok írója is ott volt Brüsz- szélben (no nem az atlanti mi- j niszterek szigorúan elzárt ülés- i termében, hanem csak a sajtó nak fenntartott folyosókon és konferenciateremben), s maga is tanúsíthatja, hogy a NATO szóvivő az említett hadügymi niszteri ülés után valóban ho­mályos célzást tett valamilyen úi amerikai fegyverre, amelyre pe­dig azért lenne szükség, mert a Szovjetunió az utóbb' időben fölénybe került volna a maga fegyvereivel a NATO-vaf szem­ben, ■,, Februárban már hét eszten­deje lesz annak, hogy az ame­rikai légierő megkezdte a ter­rortámadásokat. A hét év alatt gyakran volt alkalmuk az ame­rikai hadiipar kutatóinak „horc­szerü körű.menyek közt” kipró- ,| bálni a „technikai újdonságai­kat", a láncos bombáktól a na­palm új válfajaiig, a műanyag srapnellt tartalmazó (hogy a röntgen ne mutassa ki a sebe­sült testében!) bombától a „na­rancsbombáig” (amely gerez­dekre hűli szél robbanáskor). Meglehet azonban, hogy még-. sem ilyen „üzleti és technikai" ok vezette Nixon ejnököt és ta­nácsadó karát oz ötnapos légi­támadás-sorozat megindításá­ra. Az erőfitogtatás texasi mód­szerét lehet felfedezni a „bom­bázási hullám” mögött. Erre pe­dig legalábbis két okból érez­hette szükségét a washingtoni „héják” csapató. Az egyik: fe­ledtetni azt a tekintélyvesztesé­get, amit Washington Kelet-Pc- kisztán esetében szenvedett el! Hiszen — Pekinggel együtt —■ az amerikai főváros vezető kö­rei is a pakisztáni központi kor­mánynak fogták pártját A másik ok — persze még több is lehet, — amiért Nixon most rendelte el a VDK elleni terrortámadásokat: közeledik a pekingi látogatásának időpont­ja. Az „erő helyzetéből” akar tárgyalni^ ha szóba kerül ott Vietnam kérdéscsoportja . . . Esetleg efajta összefüggésre utalhat az olyan időzítés is, hogy Washington akkor hagyta abba a légitámadás-sorozatot, amikor útnak indult Pekingbs az a 25 tagú küldöttség,' amely „technikai szempontból” készíti eiő Nixon elnök februárra kitű- ' zött látogatását

Next

/
Oldalképek
Tartalom