Dunántúli Napló, 1972. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-01 / 1. szám

ViJáa o'roletérjal, egyesültetek! Ära: 1,20 forint XXIX. évfolyam, 1. szóm Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1972. január 1., szombat A népgazdaság 1972. évi terve A kormány tájékoztatási hivatala közli: A Minisztertanács megtárgyalta és jóváhagyta az 1972. évi népgazda­sági tervet, amelyet a IV. ötéves tervben meghatározott gazdaságpolitikai célok és az 1971. éri gazdasági fejlődés tapasztalatainak figyelembevételé­vel dolgoztak ki. A kormány . megállapította, hogy 1971-ben a kitűzött célok nagy részét sikerült elérni. A társadalmi termék mintegy 7—8 százalékkal emelkedett, a nem­zeti jövedelem snnél némileg gyorsabban nőtt. A népgazda­ságban a foglalkoztatottak szá­ma a tervezett mértékben, 1,6 százalékkal emelkedett. Az ipari termelés 5,5—6 szá­zalékkal haladja meg a tava­lyit. Az építési-szerelési teljesítmény 11—12 százalékkal, a mezőgaz­dasági termelés.— a kedvezőt­len időjárási viszonyok miatt viszonylag alacsony 1970. évi színvonalhoz képest — 9—10 százalékkal emelkedett. Javult a termelékenység. Az iparban az egy foglalkoztatott­ra jutó termelés 5,5—6 száza­lékkal nőtt. Az ipari termelés emelkedését teljes egészében a termelékenység növekedése biztosította. A munkaerő-ván­dorlás mérséklődött. Az építőiparban az egy mun­kásra jutó termelés körülbelül 7 százalékkal több, mint tavaly. Az építőipari termelés növeke­désének mintegy kétharmad ré­sze a termelékenység emelke­déséből származik. Jóllehet, a termelő ágazatok a tervnek megfelelően fejlődtek és számos területen kedvező tendenciák mutatkoznak, né­hány területen o fejlődés eltért a tervezettől. A belföldi fel- használás a nemzeti jövede­lemnél gyorsabban emelkedett, aminek fő aka a beruházások­nak az előirányzatot meghaladó növekedése. A tervezettnél gyorsabb ütemben emelkedtek a készletek is. Emellett a fo­gyasztás növekedési üteme és volumene is meghaladja a ter- 'vezett mértéket. A behozatal mind szocialista, mind tőkés viszonylatban a ki­vitelnél és a tervezettnél gyor­sabban emelkedett. A kivitel és a behozatal eltérő fejlődése következtében a külkereskedel­mi áruforgalom egyenlege ked­vezőtlenebb, mint ahogy azt az éves terv alőirányozta. A lakosság életkörülményeit meghatározó tényezők 1971-ben az ötéves tervnek megfelelően alakultak. Az életszínvonal növekedése összességében meghaladja a tervezettet. A lakoiság egy főre jutó reálbére mintegy 3 százalékkal, egy főre jutó re­áljövedelme kb. 6 százalék­kal emelkedett. A lakosság pénzbevételei kö­rülbelül 10 százalékkal haladják meg a múlt évit. A jövedelmek növekedése és a teljesítmények emelkedése között a kapcsolat szorosabb, mint a korábbi évek­ben volt. A munkaviszonyból származó jövedelmek növeke­dése nagyobb részben az átlag- keresetek emelkedéséből, a me­zőgazdasági jövedelmek növe­kedése pedig az áruértékesítés bővüléséből származik. A kiskereskedelmi forgalom 10 százalékkal nagyobb a tava­lyinál. A fogyasztói árszínvonal körülbelül 2 százalékkal — a számítottal megegyező mérték­ben — emelkedett. 1971-ben mintegy 73—74 ezer ,lakás épült, ami 3—4 százalék­kal több a tervezettnél. Az 1971. évi tapasztalatok a'apján a kormány a gazda­ságirányítás 1972, éVi fő fel­adatát a fejlődés kedvező vo­násainak erősítésében és ezen keresztül a gazdasági egyen­súly javításában jelölte meg. Ennek megfelelően az 1972. évi népgazdasági terv a társadal­mi-gazdasági előrehaladás és ai életszínvonal folyamatos nö­velésének tartós megalapozása érdekében a termelés egyenle­tes fejlesztését és a felhaszná­lásnak a lehetőségekkel össz­hangban álló növelését irányoz­za elő. Nemzeti jövedelem A terv szerint 1972-ben a nemzeti jövedelem 5—6 száza- | .lékkai emelkedik. Ez lényegé- I ben megfelel a IV. ötéves terv- j ben számított éves növekedési i ütemének. A nemzeti jövedelem felhasz­nálásának növekedési üteme ; az 1971. évihez képest mérsék- I lődik. Ezen belül a fogyasztás 5 százalékkal, az ötéves terv­vel megegyezően nő. A felhal­mozás volumene (beruházások, készletek) az 1971. évi szinten marad, így a felhasználás ará­nya kismértékben a fogyasztás javára változik. Beruházások 1972-ben 106 milliárd forint értékű beruházás megvalósítá­sára van lehetőség. A terv a beruházási eszközökét a folya­matban lévő beruházások be­fejezésének meggyorsítására összpontosítja, következéskép­pen az 1971. évinél kevesebb új beruházás kezdhető meg. A terv az állami eszközökből megvalósuló beruházásokra 49—50 milliárd forintot, az öt­éves tervben az ez évre számí­tottnál 5—6 milliárd forinttal -és az 1971, évinél 2—2,5 mil­liárd forinttal nagyobb össze­get irányoz elő. A vállalati és a szövetkezeti döntésektől füg­gő beruházások értéke 56—57 milliárd forint lehet. A beruhá­zások tervszerű végrehajtását szolgálják az 1972. január 1-én életbe lépő kormányzati intéz­kedések. Ipar - építőipar Az ipari termelés 1971-hez képest 5—6 százalékkal emel­kedik. A növekedés a belföl­di igények jobb kielégítése mellett biztosítja a tervezett exportot is. A terv számításai szerint — a negyedik ötéves tervben elő­irányzott szerkezeti változások­nak megfelelően — az átla­gosnál gyorsabban növekszik a vegyipar, a vitlamosenergiaipar, valamint az építőanyagipar ter­melése. A terv előirányozza a kapa­citások eddigieknél hatéko­nyabb kihasználását, a munka­erőgazdálkodás javítását, a ter­melés és az értékesítési lehe­tőségek jobb összehangolását. Az iparban foglalkoztatottak létszáma körülbelül 0,5 száza­lékkal, mintegy 8—9 ezer fő­vel bővül. A műszaki intézke­dések, a munkaszervezés javí­tásának eredményeképpen a munka termelékenysége a ter­meléssel közel hasonló ütem­ben emelkedik. Az építőipar termelése 3—4 százalékkal lesz nagyobb, mint 1971-ben. A kapacitásnöveke­dést elsősorban a közműépítő vállalatok fejlesztése, továbbá a könnyűszerkezetes építési program folytatása segíti. Az építőipari munka termelékeny­sége a mérsékelt termelési elő­irányzattal összefüggésben kö­rülbelül 4 százalékkal nő. Mezőgazdaság A terv 1972-ben a mezőgaz­dasági termelés- 2—3 százalé­kos emelkedésével számol. A j növénytermelés mintegy 3—4 százalékkal nő. Szántóföldi nö­vényekből a, terv — tekintettel az 1971. évi jó eredményekre — terméshozam emelkedéssel nem számol, míg zöldségfé­lékből 23—24, szőlőből 12—13, gyümölcsből pedig 21—22 szá­zalékos növekedést irányoz elő. Az állattenyésztésben a ter­melés mérsékelten, mintegy 1—2 százalékkal nő. Hasonló ütemben emelkedik a vágóál­lattermelés is. A terv a sertés- állomány 1971. évi szintjével és a szarvasmarhaállomány növe­kedésével számol. A mezőgaz­dasági termelés és a tervezett Import ehhez megfelelő takar­mány-ellátást biztosít. A vágó­baromfi termelés a keresletnek megfelelően tovább növekszik. A mezőgazdasági és élelmi- szeripari termelés 1972-ben is kiegyensúlyozott belföldi ellá­tást tesz lehetővé. A húsellá­tás az 1971. évihez hasonló lesz. A feldolgozott, csomagolt élelmiszerek mennyisége to­vább bővül. Közlekedés A közlekedés teljesítménye az áruszállításban körülbelül 3, a személyszállításban mintegy 2 százalékkal nagyobb lesz. Ezen belül a vasúti áruszállítás csekély mértékben, a közúti közlekedés mintegy 9 százalék­kal növekszik. A személyszállí­tásban a vasút igénybevétele kismértékben csökken, míg o közúti közlekedés körülbelül 5 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolít le. A fővárosi közlekedésben 1972 végén teljes hosszában üzembe lép a Metró kelet— nyugat irányú, valamint a szentendrei HÉV hozzácsatla- kozó vonala. A Metró észak— dél irányú vonalának építése meggyorsul, A hírközlés területén a táv­beszélő főközpontok kapacitá­sa bővül; mintegy 28 ezer al­központi állomás belépése vár­ható. Mindezek ellenére a táv­beszélőigényeket teljes mérték­ben még nem lehet kielégíte­ni. Külkereskedelem Az 1972. évi népgazdasági terv a külkereskedelmi mérleg javulását irányozza elő. Ennek megfelelően a behozatal növe­kedése mérséklődik, a kivitel jelentősen nő. A szocialista országokba irá­nyuló .kivitel 13—15, az onnan történő behozatal 6—7 száza­lékkal emelkedik. A szocialis­ta viszonylatú külkereskedelmi forgalomban a legnagyobb nö­vekedést a gépexportban kell elérni, de jelentősen emelkedik az anyagok és alkatrészek, a gyógyszerek, a könnyűipari ter­mékek és a mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek kivite­le is. Nagymértékben bővül az energiahordozók, az anyagok, alkatrészek és a fogyasztási cikkek behozatala. Jőkés viszonylatban a kivitel mintegy 13 százalékkal, a be­hozatal pedig 5—6 százalékkal nő. Tőkés viszonylatban a leg­gyorsabb exportnövekedés a kohászatban, a gépiparban, a mezőgazdaságban és az élel­miszeriparban várható, de je­lentősen emelkedik a könnyű­ipar exportja is. Az import nö­vekedése megfelelő mértékű a népgazdaság anyag- és kész­termék szükségletének biztosí­tósához. Életszínvonal Egynapos tűzszünet Dél-Vie inamban Pénteken éjszaka, helyi idő szerint egy órakor (közéo-euró- pai idő: csütörtök, 18 óra) élet­belépett a DNFF által kihirde­tett háromnapos újévi tűzszü­net, A saigoni katonai parancs­nokság szóvivőié kijelentette, hogy a rfeggeli órákig, nem ér­kezett jelentés akciókról. A saigoni és az amerikai hadsereg ugyanúgy, mint kará­csonykor, ezúttal is csak 24 órás tűzszünethez járult hozzá. Ez pénteken helyi idő szerint 1S órakor lépett életbe (közép- európai idő: 11 óra). A saigoni hadsereg egyik szóvivője kijelentette, hogy az amerikai és a kormányhadse­1972-ben tovább nej a lakos­ság életszínvonala. Körülbelül 5 százalékkal emelkedik o munkások és alkalmazottak, va­lamint a parasztság egy főre jutó reáljövedelme. Az egy ke­resőre jutó reálbér — figye­lembe véve a fogyasztói árszín­vonal tervezett változását is — körülbelül 3 százalékkal nő. Az 1972. évi társadalmi-gaz­dasági célok elérése érdeké­ben bevezetett árpolitikai in­tézkedések következtében a gazdaság egyes ágazataiban termelői és fogyasztói ár eme­léssel, illetve csökkenéssel szá­mol a terv. így az építőanyag- ipar területén egyes építöanya.- gok ára, valamint o fogyasz­tási cikkek közül a sör fogyasz­tói ára emelkedik. Ugyanakkor a kedvező áruellátási helyzet lehetővé teszi a mosószerek, szapponok és háztartási tisztí­tószerek fogyasztói óraihak csökkentését. A tervezett árin­tézkedések hatására a fogyasz­tói árszínvonal legfeljebb 3 százalékkal emelkedik. A sokgyermekes családok anyagi gondjainak csökkenté­sét szolgálja, hogy a három- és többgyermekes családok, valamint az egyedülálló egy- és kétgyermekes szülők gyer­mekenkénti családi pótléka ha­vi 100 Ft-tal emelkedik. (Folytatás az 5. oldalon.) reg egységei egészen az utolsó percekig folytatják „ofíenzivá- jukat”. Miként az AFP hangoztatja, Dél-Vietnamban még1 sosem telt el tűzszünet incidensek né1- kül, de a legutóbbi karácsonyi tűzszünet 19Ó5 óta a legnyu­godtabbnak bizonyult. Pénteken C5él-Vietnamból csak szórványos harci tevékeny­ségről érkeztek jelentések. így kisebb csata bontakozott ki saigoni egységek és szabadság­ba cosok között a Mekong fo!'ó deltavidékén, a tengerparti Dinh Binb tartományban és az észa­ki Nam Ruang tartományban. Az összecsapások részletei nem ismeretesek. Virágos szilveszter A fagy és a hó - a szilvesz tér e hagyományos „kellékei" — az idén elmaradtak. Bár pen tekre virradóan kissé megszigo rodott az időjárás, az ország te- j I rületének nagyobb részén az év l j utolsó napján is márciusra em j | lékeztetö tavaszi napsütésben j I fürödtek az erdők. A lillafüredi ; í Hámori-tó korábbi 10 centimé i tér vastag jégpáncélját ugyan | ! nem tüntette el az utóbbi hetek I i enyhe időjárása, az év utolsó j j napján azonban messzehangzó : a hegyekből visszaverődő dör j düiések jelezték, hogy a napsü j tés hatására megkezdődött a j rianás - a jégpáncél felrepede- | ; zése. A szomszédos Heves me- j gye székhelyén — Egerben - ! 1825-ben, tehát csaknem másfél j évszázaddal ezelőtt jegyeztek , fel az ideihez hasonló dac; i- I béri időjárást. A város piacán [ már a hét közepétől árulták a ! barkát, a Bolatonfelvidéken it tömegesen árusították a ritka- I ságnak számító „szilveszteri bar. kát”. Teljes ütem volt oz év utolsó munt a nap jón is a Pécsi Aut ójavitó Ktsz műhelyeiben. Idén négyezerötsiáz kocsi ment át az üzemen, ezeken a futójavítástól o nagyjavításig vé geztek különböző szerelő munkákat. A javított kocsik bát­yán százaléka karambolos autó y«U A rendkívüli időjárás, bár bi­zonyos változásokat hozott o hagyományos programban, se­hol sem csökkentette a jóked­vet. Bugacon, ahol az idén elő­ször fogadtak szilveszterre kül­földi — francia - vendégedet annyiban kellett módosítani ai eredeti elképzelést, hogy a ven­dége» csilingelő szánok helyet1 lovasfogatokon tettek kirándu­lást a pusztán. A göndör szerű suba azonban még az idei de­cemberi tavaszban is elkelt. Sopron megyébe — a Lő'é- rek aljára - ezer.osztrák, NSZK beli, angol és francia érkezett Éjfélkor tűzijátékot rendeztek c vendégek nagy örömére. Élénk volt .a Balaton menti üdülőköz­pontok forgalmg is. Balatoni.': reden, Siófokon, Keszthelyen é? Hévízen több mint kétezer be- utalt töltötte a szilvesztert. A) északi part leglátványosabb szilveszter estéire a balatoníü redi Balaton Étteremben, ar Aranycsillag Szállóban és a Baricska Csárdában került sör A székesfehérvári Velence Szállóban osztrák turistacsoport szilveszterezett. Bugac francio vendégeihez hasonlóan, előze­tes disznótoron vettek részt. A nevesebb Zala megyei vendég­látó helyeket már december kö­zepén lefoglalták. Nagykanizsá­ra pénteken a délelőtti órákban érkeztek meg a város szilveszteri jugoszláv törzsvendégei. Hangu­latos nemzetközi óév egyik leg­hangulatosabb rendezvényére a 700 éves kőszegi Jurisics várbai1 került sor, 1 4 t

Next

/
Oldalképek
Tartalom