Dunántúli Napló, 1971. augusztus (28. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-01 / 180. szám

XXVIII. évfolyam, 180. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1971. augusztus 1., vasárnap roletárjal, egyesüljetek! Ära: 1 forint Hagycsaládosok segítése Pécsett a Volán 12-es Vál­lalatánál a Szakszervezeti Bi­zottság a napokban körlevelet küldött valamennyi szakszerve­zeti titkárának. A levélben ar­ra kérik őket: mérjék fel üze­mükben, üzemrészlegükben a nagycsaládosok helyzetét, tegye­nek javaslatot segélyek folyó­sítása érdekében. A levél tartalma, majd a fel­mérések utáni segélyfizetés nem vitás, hogy örömmel tölt el minden nagycsaládos szülőt, — konkrét és nagyon is kézzel fog­ható megvalósulását látják ben­ne a társadalom irántuk érzett segitőkészségének. De hasonló jó példa akad több. így helyes. Mert kétségtelen, hogy abban a családban, ahol például há­rom, vagy még több gyermeket nevelnek, az egy főre jutó ösz- szeg bizony eléggé alacsony az egy gyermekkel, vagy az egy gyermekkel sem rendelke­ző családokéhoz képest. A szü­lőnek kétszer is meg kell gon­dolnia minden forint helyét, — hogyan is ossza be a keresetet Különösen jól jön ez a segély most a tanév kezdetének köze­ledtével, amikor több gyermeket kell megfelelő módon ruhával, cipővel ellátni, hogy ilyen for­mában is „iskolaképesek" le­gyenek. A lehetőségekhez mér­ten gondoskodni kell a nagy- családosok anyagi helyzetének javításáról, — ne kerüljenek hátrányba csak azért, mert vállalják a több gyermek ne­velésével járó amúgysera ke­vés fáradságot, munkát Az üzemhez való hűség, a jobb munkakedv nagymérték­ben függ attól is: látja-e és érzi-e a dolgozó, hogy számon- tartják örömét, gondját és ha segítségre van szüksége, biza­lommal fordulhat-e vállalatához, üzeméhez? A tanév közeledtét említettük. Nem egy üzemnél a segélyezésnek egyéb formá­ja is gyakorlat Elmennek a nagycsaládos szülővel az áru­házakba és segítenek összeál­lítani, megvenni — természete­sen az adott határokon belül — a gyermekek számára a legszükségesebb holmikat Le­gyen a segítség bármilyen for­májú, — minden bizonnyal jó hatást vált ki és nagyban hoz­zájárul az üzem iránt érzett felelősségteljes munkához is. Az üzemek, vállalatok készítik a költségvetésüket nyereség- tervüket azok felhasználásának módjait Az üzemi, vállalati kol­lektívák beleszólnak, megjavít­ják a nyereségrészesedés elosz­tásának mikéntjét milyen cé­lokra mennyit kívánnak fordí­tani. A nagycsaládosok hely­zetének javítása, anyagi gond­jainak enyhítése egyetlen kol­lektívának sem lehet közöm­bös. Az lenne örvendetes, ha minél több, az említett tartal­mú levél indulna útnak és ezek nyomán az üzemi társadalmi szervek, tömegszervezetek, ak­tíváinak segítségével alaposan megvizsgálnák: kiket és milyen formában kívánnak segélyben részesíteni? Az lenne örvende­tes, ha a már meglévő helyes és jó példák alapján ez a segítés mind nagyobb visszhang­ra találna és a nagycsaládo­sok helyzetének javítása ebben a formában is rendszeressé és mind hatékonyabbá válna. Egyetemes, társadalmi érdek ez. GARAY Lélegzetelállító utazás a Holdén A tv-nézők milliói kísérték figyelemmel az első kirándulást Felállították a tudományos kutatóállomást A Falcon elnevezésű hold­komp középeurópai idő szerint pénteken 23 óra 16 perckor ereszkedett le a Hold felszínére az Appennin hegység térségé­ben, a Hadley síkságon. A hold-komp mindössze néhány- száz méterre ért Holdat a prog­ramban kijelölt helytől. A földi irányító központ a leszállást „mintaszerűnek” minősítette. Három napos program Mintegy két órával a leszál­lás után felnyitották a Falcon tetőnyílása zárólapját, és Scott derékig kiemelkedve mintegy fél órán át végzett megfigyelése­ket a leszállási hely környé­kéről. Az egyébként hallgatag Scott elragadtatott felkiáltá­sokkal tarkított beszámolót adott a földi irányító központ­nak a látottakról. Scott és Irwin, akik a tervek szerint három napot töltenek a Holdon, összesen 35 kilométert kívánnak megtenni a televíziós kamerával és a legkülönbözőbb tudományos műszerekkel felsze­relt hold-járó segítségével. A Hold-expedíció harmadik tagja, Worden űrhajós az En­deavour anyaűrhajó fedélzetén a Hold felszínétől 120 kilomé­teres magasságban futó pályán kering és minden két órában halad el társaik támaszpontja felett. A Holdon szombaton kora- délután megkezdődött David Scottnak és James Irwinnek, az Apollo—15 amerikai űrhajó két asztronautájának átfogó tudo­mányos programja. Kisebb üzemzavar Scott — szombaton 14 óra 29 perckor szállt kJ a hold­kompból, s öt perccel később Irwin is követte őt A két aszt­ronauta a kiszállást követően kőzetmintákat gyűjtött, felállí­totta a tv-kamerákat, majd ki­emelte a „Falcon” holdkompból a „Rover” elnevezésű járművet, a Holdvándort, amelyen három kirándulást tesznek majd a Holdon. Hírügynökségi jelenté­sek szerint a holdautó súlya a földön 209 kilogramm volt, a Holdon viszont mindössze 35 kilogrammot nyom. A 3.10 mé­ter hosszú és 1.83 méter széles járművet — amelynek megépí­tése hivatalos jelentések sze­rint 12 millió dollárba került — 36 voltos ezüst-cink-telepek lát­ják el energiával. A két asztronauta a „Sólyom" tooldkompból történt kiszállá­sát követően a Holdvándor mű­ködésbe hozásával foglalatos­kodott. A houstoni földi ellen­őrző állomás tv-képernyőin vi­lágoson látható volt, hogy a jármű beindítása bizonyos ne­hézségeket okozott a két űr­hajósnak. Kitűnt, hogy a holdautó két telepe közül az egyikben nincs feszültség. Ez megnehezíti az elsőkerekekkel való kormány­zást. Az asztronauták közölték a földi ellenőrző központtal, hogy a hátsó kerekekkel való kormányzás „működik” és ele­gendő a jármű irányításához. 9 km-es sebességgel A „Holdvándor” közép-euró­pai idő szerint 16.19 órakor indult el óránként mintegy 9 kilométeres sebességgel a Hadley-rianós irányában. A holdautó kisebb zökkenőkkel haladt előre/ s Scott közölte a földi irányító központtal, hogy „óvatosan kell gázt adnia”, mert ellenkező esetben kifor­dulnak a kerekek. „Valóságos rock-and roM utazást teszünk..." - mon­dotta. Az asztronauták lelkesen és bőbeszédűen számoltak be a látottakról, nevezetesen a krá­terektől hemzsegő tájról. Az utazás a Hadley-rianás mentén a legnagyobb koncent­rációt igényelte az asztronau­táktól. A két űrhajós mintegy fél órával járművének „be­gyújtása” után elérte a Had­ley-rianás peremén lévő úgy­nevezett Könyök-krátert. Közép-európai idő szerint 16.45 órakor itt tartották első rövid pihenőjüket. Ezt követően járművük a kráter keleti olda­lának mintegy 10 fokos szög­ben hajló lankáján haladt to­vább. A két asztronauta lélek- zetelállító útja során folyama­tosan tájékoztatta a látottak­ról a houstoni központot. Dimbes-dombos táj A Hadley-repedés közelében kiszálltak jérművükből, s mint­egy 45 percen át kőzet- és ta­lajmintákat gyűjtöttek. Az aszt­ronauták közben arról számoltak be, hogy „a táj dimbes-dom­bos, ameddig a szem ellát”. A „Holdvóndor” parkolóhe­lyének környékét finom holdpor lepte, csak egyetlen sziklatömb emelkedett ki a térségből, amely különösen magára vonta az asztronauták és a houstoni geo­lógusok figyelmét. Scott és Ir­win kis darabkákat tört le a sziklatömbről, s a szikla talap­zata köréből talajmintákat gyűj­tött Scott és Irwin eiső kirándulá­sa során számos fényképfelvé­telt is készített. A mintegy két és egynegyed órás kirándulás után, amelynek során körülbelül hét kilométeres utat tettek meg, a két asztro­nauta járművével közép-európai idő szerint 18.35 óra körül ér­kezett vissza a holdkomphoz. Tudományos kutatóállomás A két asztronauta első kirán­dulását —, amelynek során a holdautóval megtett körutazás után, mintegy száz méternyire a holdkomptól, fel kell építe­niük a tudományos kutatóállo­mást is némileg meg kellett rö­vidíteni, mert David Scott űr­hajó-parancsnok „túl sok oxi­gént használt fel”. Az Apollo—15 amerikai űr­hajó két asztronautája által a „Sólyom”-holdkomp leszállásá­nak színhelyétől mintegy száz méter távolságra felállításra ke­rült tudományos kutatóállomás műszerei elsősorban a holdké­reg struktúrájáról, az égitest felszíne alatti hőfolyamatokról és a holdatmoszféra nyomairól szolgáltatnak majd adatokat James Irwin és David Scott a houstoni földi ellenőrző köz­pont utasítására közép-euró­pai idő szerint 20 óra 43 perc­kor visszatért a „Sólyom" holdkompba. Az első holdbéli kirándulás során összesen hat óra 32 percet töltöttek a Hold felszí­nén, s ez idő nagyobb részét a Holdvándoron. A két asztronauta a késő es­ti órákban pihenni tért. Máso­dik hold-kirándulásukat vasár­nap, közép-európai idő sze­rint 11 óra 44 perckor kezdik meg. Kádár elvtárs a Szovjetunióban Kódór János, az MSZMP KB első titkára az SZKP Központi Bizottságának meghívására szombaton reggel a Szovjet­unióba utazott. Leonyid Brezs- nyev, valamint Nyikolaj Podgor- nij július 31-én találkozott Ká­dár Jánossal, aki pihenésre ér­kezett a Szovjetunióba. A meleg, baráti hangú be­szélgetés során Leonyid Brezs- nyev, Nyikolaj Podgornij és Ká­dár János kölcsönösen tájékoz­tatták egymást az SZKP XXIV. kongresszusán, valamint az MSZMP X. kongresszusán hozott határozatok végrehajtásának fo­lyamatáról, továbbá azokról a sikerekről, amelyeket a Szovjet­unió és Magyarország dolgozói a kommunizmus és a szocializ­mus építésében elértek. A beszélgetés során nagyra értékelték az SZKP és az MSZMP, a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság sok­oldalú kapcsolatainak sikeres fejlődését, véleményt cseréltek a szovjet—magyar barátság to­vábbi elmélyítésének és fej­lesztésének, valamint a két or­szág népei közötti barátság megerősítésének módozatairól. A beszélgetés során érintettek egy sor időszerű világpolitikai kérdést is. A beszélgetés, amelyet a szí­vélyesség, a barátság, vala­mint a teljes és kölcsönös meg­értés jellemzett, újólag meg­erősítette az SZKP és az MSZMP, a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság néze­teinek azonosságát a kommu­nizmus és szocializmus építésé­nek kérdéseivel, valamint a nemzetközi politika problémái­val kapcsolatban. ■yen manapság aratás ötén ■ „modem" tartó Fotó: Erb János Új fajták a búzák versenyében Vezet a Rannaja, Aurora Kavkaz Jól vizsgázott a tritikálé Végétért az aratás, lezárultok az idei búzokísérletek és a pa­pírra kerültek az eredmények. Ezúttal is igen sok új fajta volt „versenyben”. Az évet az új ma­gyar búzák előretörése jelle­mezte az üzemi kísérletekben. De, ahogy az eddig nyilvános­ságra hozott eredmények jelzik, ez a hazai előretörés megmarad a kísérletek szintjén, s előrelát­hatóan nem gyűrűzik ót a nagy­üzemi tömegtermesztésre. A fa­voritok ebben a kitűnő évjáratú esztendőben is az új szovjet fajták maradtak — az Auróra, a Rannaja és a Kavkaz. Sík vidéken Búzafajta összehasonlító kí­sérlet az idén hat baranyai üzemben folyt: a Bolyi Állami Gazdaságban, a Szentlőrinci Tangazdaságban, a somogy- apáti, szabadszentkirályi, ibafai és siklósi termelőszövetkezetek­——— Kéthetes nyári ruházati vásár Országszerte augusztus 2— 14-e között rendezik meg a ha­gyományos nyári szezonvégi ru­házati vásárt A vásárban mintegy 600 mil­lió forint értékű árut — a ta­valyinál 35 százalékkal többet — kínálnak 20—40 százalékos engedménnyel. Budapesten 351 üzlet és áruház 190 millió fo­rint értékű árut hoz fogalomba. A vásár árualapját és kedvez­ményét tekintve a lakosság kö­rülbelül 220 millió forintot ta­karíthat meg. A szezonvégi vásárba bevont cikkek körét és az engedmény mértékét a vállalatok ezúttal is önállóan határozták meg. Köz­ponti intézkedés, hogy a vásárt nem hosszabbítják meg, s köz­ben az engedmény mértéke nem változhat A tavaszi—nyári ki­egyensúlyozottabb, javuló ellá­tás következménye a bőséges készletek kínálata. Szezonvégi értékesítés a vásár, amelyben legtöbb cikkből még gazdag a választék. A kiárusításhoz ezút­tal az ipari vállalatok is tete­mes árualappal és pénzügyi eszközzel járulnak hozzá. ben, és természetesen Eszteróg- pusztán. Siklós hat magyar, három szovjet és két francia fajtát ha­sonlított össze. Legnagyobb át­lagtermést 30,6 mázsát egy sze­gedi fajtajelölttel a 42—33-as búzával érték el. Gyengébben szerepelt a két francia fajta és a magyar Pannónia búza (16,3 mázsát adott) közepesen a Kis- zombori 1-es. A keménybúzák versenyét az Auróra és a Kav­kaz nyerte 26,8, illetve 25,4 má­zsával. Máyer Béla főagronó- mus szerint Siklós búzája a jö­vőben az Auróra lesz. Hegyek között Szovjet búzát választott ma­gának az ibafai Petőfi Tsz is éspedig a Rannaját Náluk a Rannaja 12-es fajta hat búzá­val versenyzett és győzött, 27 mázsát adott holdanként Kipró­bálták a Kompolti 2-es magyar fajtát is — 21 mázsát adott hol- donként, de betegségekre fogé­konynak találták, s Szegő Jó­zsef, főagronómus szerint sem ez, sem a Kiszombori nem tud­ja még náluk a soványabb hegyvidéki talajokon sem kiszo­rítani a Fertődit Ez az egyetlen magyar búza, amit termelnek. Favorizálni ezen a vidéken a Rannaját fogják. Kitűnően te­rem, a többinél kevésbé érzé­keny és nagy előnye itt a he­gyek között, hogy szálkás búza, ezért a vadak nem szeretik. A magyar fajtákat Szentlőrin- cen is kipróbálták. A Kompolti 2-es 26,1 mázsát adott, de le­feküdt, ez a fajta több üzem egybehangzó véleménye szerint gyengébb szárszilórdsága miatt a baranyainál lényegesen sová­nyabb talajokra való. A Kis­zombori megadta a 29,2 mázsát, de a másik szegedi fajtához a 423/3-os fajtajelölthöz hason­lóan lisztharmat fertőzöttsége elérte a 25—30 százalékot, és pergésí vesztesége is jelentős. A Bezosztája még mindig olyan nagy termést ad a Tangazda­ságban — az idén megadta a 26,5 mázsát —, hogy érzékeny­sége ellenére is megfelelő nö­vényvédelemmel — érdemes ve­le foglalkozni. Bolyban az Auróra A Bolyi Állami Gazdaság mór nem kis parcellán, de üzemi­táblán termelte az idén az új szovjet favorit búzát, az Aurórát — igen jó eredménnyel. Ezer hold bevetésére elegendő vető­magot állítottak elő s ebből 1973-ban már el tudják látni a környező termelőszövetkezete­ket. A kísérletekben is jól sze­replő Rannajóból ez év őszén már 5600 mázsa vetőmag érke­zik a megyébe, Kiszombori 1-es- ből 1500 mázsára van igény. Baranyában hosszú ideig nem tudott meghonosodni a búza és rozs keresztezéséből szárma­zó hibrid gabona, a Tritikálé. Pedig kár volt lebecsülni ezt a kitűnő hibrid növényt, mert me­gyénkben is vannak olyan so­ványabb földek, amelyekbe a mai intenzív búzák nem valók. A legrosszabb földeken A siklósi tsz-ben öt holdas porcelán a Tritikálé 22,3 má­zsás termést adott holdanként. Az egyházasharaszti Jóbarát Termelőszövetkezetben már nagyüzemi táblán termelték a gazdaság leggyengébb földjein. Egy sovány drávai öntés, homo­kos, vizes területen vetettek el az idén első ízben 80 hold Tá­tikáiét, ahol a búza a legjobb években is csak 7—8 mázsát adott. Most a Tritikálé átlag 17,9 mázsás terméssel hálálta meg a bizalmat

Next

/
Oldalképek
Tartalom