Dunántúli Napló, 1971. augusztus (28. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-01 / 180. szám

2 DUNANTOLI NAPLÓ 1971. augusztus 1. Húszéves pregpam A NAGYVILÁGBAN Szoc. dem. vezetők értekezlete Kitüntették a volt jugoszláv kormányfát Nyilatkozatok a KGST bukaresti ülésszakáról Szombaton délután a svéd miniszterelnök festői fekvésű harpsundi rezidenciáján meg­nyílt az európai szociáldemok­rata vezetők szokásos évi érte­kezlete. A téma ezúttal a Közös Piac lesz, A vita „családias” légkör­ben folyik majd, némi sporto­lással körítve. Figyelemre méltó Nagy-Bri- tannia ezévi távolmaradása az értekezletről. Wilson, a brit Munkáspárt vezére, valamint fő pórtonbelüli riválisa, Roy Jen­kins táviratban fejezték ki saj­nálkozásukat Olof Palménak amiatt, hogy nem tudnak Harp- sundba jönni. Az okot természetesen nem jelölték meg, de megfigyelők előtt nyilvánvaló, hogy az csak egyvalami lehet: a brit Mun­káspárt belső megosztottsága a közös piaci belépés kérdésében. A harpsundi értekezlet ven­dégnévsora így is tekintélyes. Megérkezett Willy Brandt nyu­gatnémet kancellár és Herbert Wehner, az SPD parlamenti csoportjának elnöke, Bruno Kreisky osztrák szövetségi kancellár, továbbá Bratteli nor­vég kormányfő és Jens Otto Krag volt dán miniszterelnök. Tito jugoszláv köztársasági elnök a jugoszláv Zászló ér­demrend vállszalagos rendjé­vel tüntette ki Mitja Ribicsl- cset, a szövetségi végrehajtó tanács (kormány) korábbi el­nökét a szocializmus építését, az ország szabadságát és füg­getlenségét szolgáló társadal­mi tudat fejlesztésében és erő­sítésében, valamint a Jugoszlá­via békés nemzetközi együtt­működése megszilárdításában és nemzetközi kapcsolatainak erősítésében szerzett érdemei­nek elismeréséül. A kitüntetést a köztársasági elnök nevében Mijalko Todoro- vics, a szövetségi nemzetgyű­lés elnöke nyújtotta át. Berlin : A Neues Deutschland szom­bati száma vezércikkben üdvözli a KGST bukaresti ülésszakának eredményét. A vezércikk cime: „Világos, közös irányvonal”. „Ennek a tervnek — amely 15—20 év alatt szakaszonként fog megvalósulni — a gazda­sági és politikai jelentőségét nem lehet eléggé nagyra érté­kelni — írja a Neues Deutsch­land. — Ez az integráció — hangsúlyozta Vilii Stoph, az NDK Minisztertanácsának el­nöke első állásfoglalásában a román fővárosból való haza­térése után — hozzájárult, hogy országaink még szorosabbra fűzzék politikai-ideológiai kap­csolataikat. Ennek pozitív hatá­sa lesz a Varsói Szerződés ke­retében való együttműködé­sünkre nézve is. Az imperializ­mus minden próbálkozása, hogy megzavarja a KGST országai­nak még szorosabb összefogá­sát, a mi testvéri kapcsolatokra lépett szocialista államaink egy­séges cselekvése révén kudarc­ra van ítélve". Prága : „A CSKP Központi Bizottsága és a csehszlovák kormány a KGST 25. ülésszakát jelentős lépésnek tekinti, amellyel befe­jeződtek a szocialista gazdaság] integráció komplex programjá­nak előkészületei” — mondotta Lubomir Strougal csehszlovák miniszterelnök a Rudé Právo bukaresti különtudósítójának. Hangoztatta, hogy a párt és a kormány a jelen szakaszban a gazdasági integrációt tartja az iparilag fejlett szocialista kö­zösség további fejlődése egyet­len hatékony útjának, amely ezenkívül minden területen ked­vezően hat majd a szocialista országok egységének és együtt­működésének erősítésére. Csehszlovákia üdvözli azt a döntést — mondotta Strougal, — hogy a tudományos forrada­lom korában a KGST-országok egy különbizottság létrehozásá­sóval és egész tudományos mű­szaki kutatási potenciáljuk in­tegrációjával magasabb szintre emelték az együttműködést ezen a téren. B e I g r á d : A KGST ülésszakán részt vett jugoszláv delegáció vezetője Alekszander Grlicskov nyilatko­zott a bukaresti tanácskozásról. Grlicskov méltatta a Buka­restben elfogadott dokumentum jelentőségét, hangsúlyozva, hogy annak realizálására 15— 20 év alatt kerül sor. Han­goztatta, hogy a program fel­hívja a szocialista országokat és a nem szocialistákat is az együttműködésre. Kijelentette, hogy az elfogadott dokumen- j tűm — az együttműködést te- I kintve — nagy lehetőségeket biztosít Jugoszlávia számára. Ennek intenzitása a jövőben — mint mondotta —- a jugoszláv kormány és gazdaság döntésé­től függ. mint mindenki tudja — nem vett részt, sőt amelyet el is ítélt” - írja a tudósító, majd megjegyzi, hogy a vád egyet­len tanúja megtagadta a ta­núvallomást Mahgub ellen. Az amerikai sajtó is elismeri a Mahgub ellen támasztott vá­dak megalapozatlanságát. A New York Times khartoumi je­lentése felhívja a figyelmet a koronatanúnak arra a kijelen­tésére, hogy semmit nem tud arról, hogy a vádlott találko­zott volna más vezetőkkel, ahol szó lett volna az államcsínyről. A katonai bíróság - jegyzi meg 0 New York Times - nem tudta bebizonyítani azt a vá­dat, hogy „Mahgub háborút folytatott a kormány ellen”. „Mind valószínűbbé válik, hogy a Szudáni Kommunista Párt és annak főtitkára — Mah­gub, semmiféle részt nem vett e tisztán katonai összeesküvés előkészítésében. Eszerint Ni­meri nem a puccs résztvevőit, honért pusztán politikai ellen­feléit végezteti ki, méghozzá a leggusztustalanabb módon, akasztással” — írja a Figaro. Végei ért a tripoli k csúcs 4* LA PAZi Bolivia északi részén eier felfegyverzett paraszt elfoglal­ta Pardo Rojas volt kabinetminisz- tef birtokát és huszonkilenc ameri­kai tisztet tart fogva mindaddig, ómig Torres elnök törvényesnek nem ismeri el a birtokfoglalást 4- TOKIÓ Hivatalos adatok szerint tavaly 33 ember halt meg abban a hirosimai kórház­ban, ahol a 26 évvel ezelőtt le­dobott atombomba áldozatait kezelték. Legtöbbjük különböző rákos megbetegedésben szen­vedett. 4- NEW YORK: Aj EgresOH Alto- siókban hamarosan új koleraszérum- mai kezdenek próbaoltásokat, amely 9? eddigi hat hónapi védettséget biztosító vakcinákkal szemben két évig ellenállást biztosit a betegség­gel szemben. Az állatokon folytatott kísérletsorozat után sikerült kiszűrni a készítmény nem kívánatos mel­lékhatásait, 4 FOKVÁROS: Christian Bar­nard professzor „teljesen elé­gedett" Adrian Herbert egész- i ségi állapotának javulásával | Mint ismeretes a híres sebész vasárnap hajtott végre szív és tüdőátültetési műtétet o betegen, TJk.'4AR!ZS: A freneia kormány el­határozta, hogy *7 kilométeres sza­kaszon megépítteti a világ elsá légpárnás vonat vonalát, A légpár­nás vonat lineáris elektromotorok által légpárna I8!5tt vontatott ka­raikból áll. A 6« személyt szállító kocsik bitumenből készült, V őrépen rémbordával rendelkező pályán köz­lekednek éránként *90 Hlomótmes sebességgel. A ünárl* motornak nincsenek mozgérészoi. A vasúti ka­rai szolgál rotorként és a fémből készült bordázat statorként, a forgó elektromotorhoz hasonlóan. 4- AKRON: (Ohio): Nixon el­nök oz Ohio állambeli Akronba repült, ahol először a repülő­téren, majd egy nyugalomba vonuló futball sztárokat búcsúz­tató díszvacsorán beszédet mon­dott, Ezúttal néhány kommen­tárt fűzött pekingi utazásá­hoz, Hangsúlyozta: nem lehet béke a világon, amíg az em­beriség egynegyedét kirekesztik a Föld lakosságának közössé­géből, kiemelte, hogy az Egye­sült Államok „békekorszak kü­szöbére érkezett” ami óriási fel­adatokat ró az országra. 4- NEW YORK: McGovern szená­4- WASHINGTON: Átkeresztelték az amerikai légierő egyesszámú el­nöki gépét. A Boeing—707-es új ne­ve az Egyesült Államoknak 1976-ban esedékes kétsxázadlk évfordulójára utaol; „The Spirit of ’76." 4- AMPALA: Az ugandai ha­tóságok elkoboztak négy ere­detileg Tanzániának szállított svéd helikoptert, A helikopte­reket szállító repülőgép az egyik hajtómű hibája miatt kényszerleszállást hajtott végre az ugandai Entebbe repülő­terén. Az ugandai hatóságok a szállító repülőgépet tovább engedték, de rakományát lefog­lalták. A kampalai hadügymi­nisztérium szerint Uganda ezzel torolja meg azt, hogy Tanzánia „hat hónappal ezelőtt lefoglalt 25 tonnányi ugandai rendel­tetésű fegyvert és lőszert". 4- VALETTA: A közelmúltban két nyugatnémet küldöttség járt Máltán, hagy Dom Mintoff kormányával a kát ország közötti gazdasági együtt­működés fejlesztéséről tárgyaljon. A látogatásukról kiadott közlemény sze­rint Málta nyugatnémet szakértóket kért fel • szigetországon elterjedt csempészés, kábítószer-kereskedelem és orvhalászat megfékezésére. 4- PEKING: A Nixon elnök meghívása óta nyilvánosság előtt elhangzott eddigi legje­lentősebb kínai beszédben Huang Jung-seng, a Népi Fel­szabadító Hadsereg vezérkari főnöke szombaton leszögezte, hogy az Egyesült Államoknak vissza kelt vonnia katonai sze­mélyzetét és katonai berende­zéseit Tajvanról — mint mon­dotta, „Tajvan tartományból” és a tajvani-szorosból. Huang Jung-seng vezérkari főnök be­szédében hangsúlyozta, hogy „noha a hadsereg minden elő­készületet megtett, nem fog támadni, csak ha megtámad­ják”. 4 WASHINGTON; Az amerikai szenátus külügyi bizottsága pénte­ken zárt ülésen úgy döntött, hogy kezdeményezni fogja ez Egyesült Államok és Kuba 1961. január Mn megszakadt diplomácia! kapcsola­tainak helyreállítását és e törvény­hozás üléseinek ősz! felújítása után Ilyen értelmű javaslatot terjeszt Nixon elnök elé, A bizottság elő­zőleg azonban még nyilvános ülésen Is megvitatja a kérdést. Szudánban folytatódik a ke­gyetlen leszámolás a Szudáni Kommunista Párt tagjaival és a haladó személyiségekkel. A katonai bíróságok folytatják tevékenységüket. Mint a Hír- ügynökségek közük, a szudáni hadsereg katonatisztjeinek újabb csoportját ítélték 10 év­től életfogytiglanig terjedő börtönbüntetésre. A szudáni sajtó folytatja az uszítást a kommunisták ellen. A khar­toumi Nile Mirror című lap közölte Idrisz Mahmud gazda­ságügyi miniszter beszédét, aki kijelentette, hogy „minden szudáni kommunistát letartóz­tatnak és a kommunista pártot megsemmisítik”. A szudáni véres terror elleni világméretű tiltakozás hullá­mai tovább gyűrűznek. A szov­jet fővárosban a pénteki nap folyamán számos tiltakozó gyű­lést rendeztek. Nyilatkozatban ítélte el a szudáni haladó erők üldözését a Szovjet Vöröske­reszt végrehajtó bizottsága, a Szovjet Szakszervezetek Köz­ponti Tanácsa, a Szovjet Bé­kebizottság, Walter Ulbricht, az NDK Államtanácsának elnöke Szu­dán berlini nagykövetének út­ján eljuttatott levelében szó­lította fel Nimeri elnököt, hógy hagyjon fel a kommunisták és egyéb haladó erők elleni meg­torló intézkedésekkel. A világ közvéleményében kü­lönös felháborodást keltett e „bírói” leszámolás Abdelkha- lik Mabgubbal. A külföldi új­ságírók a bírói tárgyalásnak csupán az első részén lehettek jelen. Ami a halálos ítéletet Il­leti, azt zárt ajtók mögött hóz­ták meg, A hatóságokat ag­gasztotta, hogy nyilvánvalóvá válik a vád álaptalansógg és ezért jobbnak látták a négy- szemközti leszámolást az áldo­zattal, A Figaro éímű párizsi lap kiküldött tudósítója írja. „Részt vettem a Mahgub elleni bíró­sági paródián. Szudánnak étt a legnagyobb politikai szerhé- lyiségét elítélik amiatt az ősz- szeesküvés miatt, amelyben — A Kődhofl elnök által köve­telt „drasztikus" akció nélkül fejeződött be szombaton Tripo- liban őt arab ország vezetői­nek Jordániával foglalkozó csúcsértekezlete. Husszein király, aki felmond­ta e Tripoliban képviselt Öt arab állam (és más államok) által aláírt kairói egyezményt, majd véresen leszámolt orszá­gában e palesztin gerillákkal, figyelmeztetésen kívül nem ré­szesült egyéb „büntetésben”. Szombaton a Tripoli „kiscsúcs” résztvevői elutaztak a líbiai fó- várösból. Elsőként Asszad Szí­riái elnök távozótt, őt követte Anvar Szadat, majd a két je­meni elnök, Kadhafi, a vendéglátó ország Forradalmi Parancsnoki Taná­csának elnöke eközben beje­lentette, hogy vasárnap sajtó- értekezletet tart ,,a csúcsérte­kezlet befejezése alkalmából”. Értekezletén, mint az AFP jelen­ti, érinti majd a jordánlai prob­lémát s kitér a legutóbbi szu­dáni és marokkói eseményekre is. Nimeri a szudáni rendszer ve­zetője tripoli források szerint, noha nem jelent meg a kis- csúcson, támogatásáról biztosí­totta az ott hozandó döntése­ket. VILÁGHIRADÓ HÉTFŐ. Szádot beszéde ez ASZÚ kongresszuson Riadókészültség Guineában KEDD: Bukarestben megkezdődik a KGST 25, ülésszaké A Szíriái külügyminiszter elutazik hazánkból SZERDA: Szudánban kivégzik Mahgubot, a Kommunista Párt főtitkárát, világszerte fokozódó tiltakozás a terror ellen MTI közlemény a szudáni eseményekről CSÜTÖRTÖK: A párizsi Vietnam-értekczlet 123. Ülése A chilei külügyminiszter kubai tárgyalásai PÉNTEK: Megalakul az új jugoszláv kormány Arab államfők találkozója a líbiai Tripoliban SZOMBAT: Az Apollo—15 űrhajósai a Holdon Erősödő harci tevékenység Kambodzsában tor egy New York-i lap vasárnapi mellékletének adott Interjújában ki­jelentette, ő javasolta Danié! Ells- bergnek, hogy a Pentagon ©kraá- nyalt juttassa el egy „tekintélyes lapnak”. EUsberg ugyanis felkereste a szenátort és tájékoztatta őt Qz ok­mányok létezéséről* Ekkor McGovern ezt mondta neki, a kőt érdekét szol­gálná, ha a dokumentumokat átad­ná a sajtónak* „Véleményem szerint Ellsberg a helyes utat választotta, amikor a New York Times-hez for­dult” — mondotta McGovem. 4- AMMAN: A jordániai ha­tóságok szombaton hajnalban felakasztották az El Fatah há­rom tagját. A palesztinai ge­rillákat azzal vádolták, hogy június elsején az Ammontól 10 kilométerre északra fekvő Ru- szeifa községben megöltek egy jordániai állampolgárt. Husszein király csütörtökön hagyta jóvá a Minisztertanácsnak a kivég­zéseket elrendelő döntését. 4- VARSÓ: Gdanskban épül a Lengyel Népköztársaság legnagyobb tengerparti létesítménye, az északi kikötő, amely elkészülte után 100 ezer tonnánál is nagyobb befogadó­képességű hajóóriásokat fogad majd. A bátor és úttörő űrhajósok ismét ott vannak a Holdon — ezúttal még a „kozmikus taxi­nak becézett járművüket is ki­próbálják — a figyelemnek azonban változatlanul Földünk­re kellett irányulnia. A válság- területek nem csendesülnek, s I félként ez arab világ bon foly­tatódik a drámai eseménysorozat. Minden becsületes és tisztes­séges ember, megdöbbenéssel párosult felháborodással érte­sült a szudáni fejleményekről. A július 19-i vértelen baloldali hatalomátvételt ellenpuccs és véres megtorlás követte, amely­nek a szudáni nép legjobb fiai estek áldozatul, köztük Mahgub, 0 kommunista párt főtitkára. Az 0 tény, hogy a Nimeri-vezetés kivégzésekkel akar végetvetni a nemzeti mozgalomban kialakult vitának — súlyosan árt Szudán nemzeti érdekeinek, szinte fel­mérhetetlen károkat okoz az on- tiimperidlista küzdelemben, ép­pen a közel-keleti ideggócban. Világszerte növekszik a tiltako­zás, s elsőrendű feladataink kö­zé tartozik a réakció szörnyű ámokfutásának megfékezése Khartoumban. A helyzetet súlyosbítja, hogy ezekben a napokban sok ellent­mondás és zavar rajzolódik ki az arab világ horizontján. Erre mutatnak az arab csúcsértekez­let körüli bonyodalmak is. Az államfői konferenciát többször el kellett halasztani, s a tizen­négy arab ország közül csupán öt képviseltette magát. Érthető, ha elmaradt a hatékony fellé­pés, a tanácskozás jelentősége inkább abban volt, hogy lehető­vé vált néhány ismert arab ve­zető eszmecseréje. Tripoliban elsősorban a pa­lesztin ellenállás problémaköré­ről tárgyaltak a megfogyatko­zott csúcs-résztvevők. Nem tud­ni érintették-e és ha igen, meny­nyiben a szudáni eseményeket, hiszen Nimeri végül is nem uta­zott el Líbiába. Merjük remélni, hogy a haladó arab országok, amelyek Irak kivételével, támo­gatták a megbuktatott szudáni elnök visszatérését, legalább most, a véres bosszú által ki­váltott sokk nyomán megállj-t tanácsolnak a szudáni vezetés­nek. Ez egyetemleges érdeke lenne az arab népek antiimpe- rialista küzdelmének. A jordániai udvarnak közben sikerült leszámolnia a gerillák helyi gócpontjaival, a Jordán- folyó mentén lényegében meg­Légikatasztrófák A Pan American légitársaság Boeing-747 típusú óriásgépe fe­délzetén 212 személlyel indult útnak Tokió felé. San Francisco repülőterének betonján azon­ban a pilóta — mint később elmondotta — túl sokáig hagyta „gurulni” a gépet, amely éppen a levegőbe emelkedve futómű­vével beleütközött a kifutópálya végén lévő világítótestbe. A „Jumbo” futóművének 16 kereke közül 4 megsérült, s a futómű egy része felcsapódva átfúrta a gép hasát, és beha­tolt az utastérbe. Az ellenőrző torony a visszatérés és a kény­szerleszállás mellett döntött. A gép két óráig körözött a repü­lőtér fölött, hogy üzemanyagát elégetve csökkentse a kigyulla­dás veszélyét, Végül is a gép sérült futóművéve! többé-ke- vésbé sikeres leszállást hajtott végre. Tizenöt utast szállítottak kórházba; egyikük lábát, egy másik utasnak pedig a karját amputálni kellett, * A francia légierő kétmotoros szállítógépe támaszpontjáról 39 tisztiiskolással szállt fel. A tisz­tiiskolások ejtőernyős ugráshoz készülődtek. Két kiképző tiszt előre ugrott, hogy kipróbálja a szél erejét és irányát. Még a levegőben voltak, amikor látták, hogy a fölöttük köröző gép ki­gyullad, felrobban és darabokra hullik. A légikatasztrófát, amely ebben az évben már a hetedik volt a francia légierőnél, a két tiszten kívül senki sem élte túl, * Tokió: A rendőrség szom­baton letartóztatta a japán lé­gierő két pilótáját, akiknek ha­nyagsága okozta a pénteki bor­zalmas légi szerencsétlenséget, 162 ember halálát. A két pilótát a 22 éves Josimi Icsikavát és oktatóját, Tamocc Kumát a re­pülési szabályok megsértése miatt halált okozó gondatlan­ság vádjóval vették őrizetbe. — A vadászgépek gyakorlórepü­lést végeitek a katasztrófa szín­helyén. Kuma elmondta, hogy látta közeledni az utasgépet, fi­gyelmeztette tanítványát a má­sik gépen, hogy térjen ki, ám a figyelmeztetés későn érkezett: az összeütközést már nem le­hetett elkerülni. Icsikava kata­pultált így menekült meg. A fiatal repülő egyébként alig töl­tött eddig húsz óránál többet a levegőben. A kormány Idő­közben elrendelte, hogy to­vábbi intézkedésig függessze­nek fél minden katonai gye korlórepülést. Phoenix-akcIA I Miiít a bostoni Christian Monitor cikkéből kitűnik, ez Egyesült Államok közvetlenül részt vesz a dél-vietnami bör­tön- és koncentrációs láborhó- ! lázat kiépítésében és aktív „se- ! „f*-x—nv(jjt sni-'oni bábjai­nak a 'V osság e”::i irányuló terrorintézkedések „kivitelezé­sében”, A tekintélyes függet­len lap utal a hírhedt Phoenix akcióra, amely nem más, mint a CIA áltel szervezett hajtó- vadászot, volemint „Con Son szigeti „tigrisketrecekre”, aho! embertelen körülmények kö­zött tartják a politikai foglyo- kát. Ez ez „intézmény” egyéb­ként Pentagon „találmány”, szűntek az ellenétlós bázisét, Husszein „nagylelkűen” har­minckilenc (!) palesztin harcos­nak engedélyt adott eddigi te­vékenységük folytatására, de ezek az alibi-gerillák aligha hozzák el a megváltás*. A pa- lesztin-ügy végképp kiélezte Irak, Szíria és Jordánia viszo­nyát, tulajdonképpen felbomlott az arab keleti front. Ez termé­szetesen fokozza az EAK-ra ne­hezedő nyomást, nem véletlenül helyezték a hét folyamán ké­szültségbe a Szuezi-csatorna övezetében állomásozó egyipto­mi csapatokat. A Közel-Kelet számos helyi válsága nem választható el a térség átfogó krízisétől. Egyelő­re teljes holtpontról szólhatunk, s ezzel kapcsolatban lépten- nyomon kiábrándult, türelmetlen megjegyzéseket hallani-olvasni a politikai rendezés ügyében. Ennek változatlan feltétele: az arab világ sorainak kiegyenge- tése, az egységes és erőteljes fellépés, a haladó örök közös harca. Ez az elmúlt hetek talán legfőbb tanúsága. Világméretű tiltakozás a szudáni véres terror ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalom