Dunántúli Napló, 1971. május (28. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-01 / 102. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! 4. ira: t teriél Dunántúli napló XXVIII, évfolyam, 102. sióm Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1971. május 1„ »tombol Nyolcadszor is Bolyban a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlaja Hunyó István (középén), 0 MEDOSZ elnöke átadja a vándorzászlót Kisjakab Lajosnak, a gazdaság igazgatójának Ülést tartott az Elnöki Tanács Május 12-én lesz az országgyűlés alakuló ülése Felmentését kérte a kormány Boly község mór tegnop ün- j népéit. A falu ünnepi zászló- I díszben köszöntötte azokat, akik oly sok dicsőséget szereztek mór I jó munkájukkal az utóbbi évti- ! zedben e község lakóinak- az állami gazdaság dolgozóit üze- j műk magas kitüntetése olkal- I mából. A Vörös Csillag filmszínház ! zsöllyéiben ezúttal a kitüntetett üzem dolgozói foglaltak helyet, s pontban délután ötkor o Him­nusz Hangjainak felcsendülésé- vel vette kezdetét a díszünnep- 1 ség. Az elnökségben helyet log- I Iáit dr lakab Sándor, az MSZMP Központi Bizottsága párt es tö-“ megszervezetek osztályának ve- 1 zetője, Egri Gyula, a Központi ; Bizottság tagja, a Megyei Párt- I bizottság első titkára, Hunyó István, a MEDOSZ elnöke. Ne- rpes Alajos vezérőrnagy, a Me j gyei Párt végrehajtóbizottság I tagja. Bogát József, az SZMT : megyei titkára, Nagy Dániel, at j Állami Gazdaságok Országos I Központjának vezérigazgató-he- í lyettese, dr, Földvári János, o Megyei Tanács vb. elnökhelyet­tese, Fehér Gyula, a MÉM tájé­koztatási főosztályának vezető­je, Ambrus Lajos, a Mohácsi Járási Pártbizottság titkára, ünnepi beszédet Kisjakab La­jos, a kitüntetett gazdaság igaz­gatója mondott, aki bevezető­ben méltatta azt a lelkes és odaadó munkát, amit Boly köz­ség valamennyi üzemének dol- ' gozói kifejtettek az elmúl1 é> ben a párt X. kongresszusába meghirdetett munkaversenyben, A gazdaság kollektívája e ver- j senyben 16 millió forint többlet nyereség elérését vállalta, ezzel szemben sikeres munkával 38 millió forint többlet nyereséget ért el. Ezzel elnyerte a Szocia- j lista munkavállalat címet és a Központi Bizottság kitüntető ok­levelét. Az elmúlt nehéz és elemi ká­rokkal sújtott esztendőben is helytállt a gazdaság, halmozott termelési értékét 7 százalékkal 365 millió forintra növelte. Ezen belül a növénytermesztés 9 szá­zalékkal, az állattenyésztés 11 százalékkal fejlődött 1969-hez képest. A gazdaság nettó nye­resége 6 százalékkal javult, s elérte a 108 millió forintot. Egy hold szántóra 14 ezer forint hal­mazation termelési érték és 4160 forint vállalati nyereség esik. Búzából 19,5, kukoricából 40,4, lucernából 42,3 mázsás hozamot takarítottak be, egy te­hén után 3528 liter tejet, egy tojótyúkra vetítve pedig 262 da­rab tojást állítottak elő. Fő profiljuk a vetőmag és a hibridbaromfi-előállítás. Dr, Jakab Sándor, a Köz­ponti Bizottság nevében köszön­tötte a gazdaság kollektíváját, tolmácsolva Kádár János elv­társ üdvözletét abból az alka­lomból, hogy ez a kollektíva tíz éven át mindig az elsők között tudott maradni, mindig élenjárt. Majd elismerő szavak­kal méltatta a gazdaság érde­meit, a korszerű gazdálkodás­ban példamutató szerepét és végül átnyújtotta a kongresz- szusi versenyben kimagasló eredményt elért üzemnek a Központi Bizottság kitüntető ok­levelét Ezt követően Hutrya István, a MEDOSZ elnöke emelkedett szólásra. Nem a számszerű eredményeket méltatta, hisz azok önmagukért beszélnek, hanem a szakvezetés és o kol­lektíva összehangolt odaadó munkáját, az emberek szorgal­mát. Felhívta azonbon a figyel­met, hogy a holnap még többet követel s nem kétséges, hogy ezen az úton Boly azt a többet is nyújtani fogja az egész nép­gazdaság javára. Ehhez kívánt sok sikert a gazdaság kollektí­vájának, amikor átnyújtotta Kisjakab Lajos igazgatónak a Minisztertanács és a SZOT Vö­rös Vándorzászlaját, amelynek őrzője és nyolcadszor is tulaj­donosa lett a gazdaság. Majd Hunya István miniszteri kitün­tetéseket adott át a gazdaság legjobb dolgozóinak. A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa pénteken ülést tartott, amelyen a választások utáni feladatokkal és egyéb időszerű kérdésekkel foglalkozott. Az Elnöki Tanács az alkot­mány 18. paragrafusa (5) be­kezdése alapján az országgyű­lés alakuló ülését 1971. május 12-én, (szerdán) délelőtt 11 órára összehívta. Az alkotmányos állaimén- dünk gyakorlatának megfelelő­en Fock Jenő, a kormány el-, nöke — mivel a kormány meg­bízatását a korábbi országgyű­léstől kapta - kérte az Elnöki Tanácstól a kormány felmen­tését. Az Elnöki -Tanács a ké­rést elfogadta, a felmentést megadta és egyben megbízta a kormányt, hogy az újjává- lasztásig — a jelenlegi össze­tételben — intézze a kormány­zati ügyeket. Az Elnöki Tanács módosítot­ta a népi ellenőrzésről szóló, 1968. évi V. törvény, valamint O bíróságok népi ülnökeinek ^álásztásáró) szóló, 1960. évi 6, számú törvényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanács megtár­gyalta és jóváhagyólag tudo­másul vette a művelődésügyi minszternek a kitüntetéses dok­torrá avatások tapasztalatairól szóló tájékoztató jelentését, va­lamint határozatot hozott az 1971. évi kitüntetéses doktorra avatáshoz voló hozzájárulásról. E szerint kitüntetéses doktorrá avatásra kerül sor az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a József Attila Tudományegyetem, a Kossuth Lajos Tudományegye­tem, a Marx Károly Közgazda­ságtudományi Egyetem, a Bu­dapesti Műszaki Egyetem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, valamint a szegedi és debreceni orvostudományi egye­tem egyes jeles eredménnyel végzett hallgatóinál. Tímár—Chaban-Delmas találkozó Csou En-laj fogadta a magyar külkereskedelmi minisztert Tímár Mátyást, a Miniszter- tanács elnökhelyettesét, pén­teken délelőtt fogadta Cha­ban-Delmas francia miniszter- elnök. A megbeszélésen Timár Mátyás tájékoztatta a minisz­terelnököt gazdasági, társadal­mi életünk helyzetéről, fejlő­déséről. Chaban-Deimas mi­niszterelnök a francia hatodik ötéves terv célkitűzéseit, prob­lémáit ismertette. Tanácskoz­tak a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének szükségességé­ről és ezzel összefüggésben szóba került az európai együtt­működés erősítésének gondo­lata, a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok bővítése. Timár Mátyás megerősítette Chaban-Delmas miniszterelnök magyarországi meghívását. A francia miniszterelnök közölte, hogy megfelelő időpontban Magyarországra látogat. Paul Huvelin, a Francia Gyáriparosok Szövetségének I elnöke, pénteken délben ebé- | det adott Timár Mátyás és kí- : sérete tiszteletére. Az ebéden I részt vett a francia ipari körök több vezető személyisége. Az ebéden Paul Huvelin és Timár Mátyás pohárköszöntőt mon­dott. Pénteken o kora délelőtti órákban Timár Mátyás előadást tartott és kérdésekre válaszolt a Francia Gyáriparosok Sző- vetségébafe Csou En-laj, a Kínai Állam­tanács elnöke csütörtökön este fogadta Bíró József külkeres­kedelmi minisztert és megbe­szélést folytatott vele. A meg­beszélésen, amely baráti han­gulatú volt, jelen volt Gádor Ferenc, a Magyor Népköztár- j saság pekingi nagykövete, Paj Hsziang-kuo külkereskedelmi miniszter és az illetékes kínai hivatalok vezető munkatársai. A magyar külkereskedelmi miniszter kínai látogatásának befejeztével kíséretével együtt pénteken tovább utazott Ko­reába. Elutazásakor a repülő­téren megjelent Paj Hszieng- kuo, a Kínai Népköztársaság külkereskedelmi minisztere és a minisztérium vezető tisztviselői. Marx és Engels emlékmű Budapesten Budapest közterületi díszeinek sorában új, monumentális kép­zőművészeti alkotást avattak pénteken: Marx és Engels kö­zös emlékművét - a Jászai Mari téren. A nemzetközi munkás- mozgalom két kimagasló alak­jának közös szobormuvét a mun­kásosztály nemzetközi ünnepé­hez, május elsejéhez kapcsolódó ' eseménysorozat keretében adták ót a fővárosban. Az avató ünnepségen megje­lent Kádár János, az MSZ.MP Központi Bizottságának első tit­kára, Aczél György, Benke Va­léria, Nemes Dezső, Németh Ká­roly, a Politikai Bizottság tag­jai. ünnepi beszédet Óvári Mik­lós, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára mondott V t

Next

/
Oldalképek
Tartalom