Dunántúli Napló, 1971. május (28. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-01 / 102. szám

2 DUNÁNTÚLI NAPLÓ 1971. május 1. KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO Angela Davis (jobbról), aki ellen koholt vádak alapján bűnvádi eljárást indítottak, kihallgatása előtt védőügyvédjeivel tart meg­beszélést 4 TEGUCIGALPA: Az Amerikai Államok Szervezetének katonai megfigyelői alátámasztották azt a hírt, hogy a múlt héten sal­vo dóri és hondurasi katonai egységek háromszor is meg­ütköztek a határon. A konflik­tus nem egészen 24 órával az­után robbant ki, hogy a két ország látványosan kibékült az AÁSZ-ban. 4- SAN JÓSÉ: A kaliforniai rendőrség csütörtökön letartóz­tatta a 18 éves Karl Werner San JöseM egyetemistát. A vád; 1969 ífugusztusában leszúrt két San Jose-i lányt és húsvét vasárnap is végzett eggyel. A serif szerint Werner „jó diák, jól nevelt fiú volt".-A ANKARA: Istanbulban a katonai parancsnokság bejelen­tette, hogy letartóztatták a Gumhuriyet és az Aksam című napilapok felelős szerkesztőjét. A két lapot az ostromállapot előírásainak megszegése miatt szerdán 10 napra betiltották. Részleteket nem közöltek, csak annyit, hogy két letartóztatott újságíró kihallgatása megkez­dődött. 4 MEXIKÓVÁROS: Hőhullám söpört végig Mexikón. A helyen- kint 43 Celsius fokos hőség első­sorban a gyermekek köréből szedte áldozatait. Lapjelentések szerint Észak-Mexikóban ötszáz gyermek betegedett meg. 4 VARSÓ: A Lengyelország­ban tartózkodó lean de Lip kowski francia külügyi államtit­kár varsói sajtóértekezletén kö­zölte: a francia kormány a Re- nault-müvek által Lengyelor­szágban építendő gépkocsigyár létesítéséről folytat tárgyaláso­kat. Francia részről azt remé­lik, hogy a Romániával megkö­tött megállapodáshoz hasonló egyezményt sikerült létrehozni. 4 NICOSIA; Makariosz cip­rusi köztársasági elnök június 2-4 között hivatalos látogatást tesz Moszkvában —, jelentették be pénteken Nicosiában és a szovjet fővárosban egyszerre. 4 MESSINA: Fasiszta diákok csütörtökön megostromolták a messinai egyetem rektori irodá­ját, betörték az ablakokat, ösz- szetörték az ajtókat és a bú­torokat. A lázadás oka állító­lag az volt, hogy nem kaptak ingyenes menzajegyeket. Nixon sajtóértekezlete Jó kapcsolatok a Szovjetunióval és Kínával Nixon elnök csütörtök esti sajtóértekezletén nyomatékosan hangsúlyozta, hogy változatlan eltökéltséggel folytatja eddig „he- j lyesnek bizonyult" indokinai politikáját. Egyúttal azonban taktikai j változást sejtető kétértelmű célzásokat is tett a VDK-ban lévő i amerikai hadifoglyokkal, illetve a Vietnamban lévő amerikai csapa­tok kivonásának határidejével kapcsolatban. Nixon újra leszögezte, hogy nem hajlandó bejelenteni az amerikai csapatok teljes kivo­násának végső határidejét: „Az USA nem elégedhet meg azzal az észak vietnami ígérettel — mondotta hogy ebben az esetben hajlandók lennének tárgyalni az amerikai hadifog­lyok szabadon bocsátásáról ... Ennél lényegesen többre van j szükség, cselekvést várunk tő­lük és határozott kötelezettség- I vállalást a hadifoglyok szaba­don bocsátására". További kérdésekre válaszol­va az elnök kijelentette, hogy az USA-nak nincs szándékában „koreai" típusú állandó rezi­dens haderőt tartani Dél-Viet- namban. Megismételte, hogy az I amerikai , csapatok tfeljes és | végleges kivonásának két felté­tele van: 1. az amerikai hadi­foglyok szabadon bocsátása és 2. Dél-Vietnam „védelmi képes­ségének olyanfokú megerősö­dése, hogy legalábbis jó és esélye legyen a fennmaradás­ra”. A magyar idő szerint pénte­ken hajnalban a Fehér Házban lezajlott elnöki sajtóértekezle­ten, összesen tizenhét kérdés hangzott el. Felvetődött a há­borúellenes tüntetések, a Calley- ügyben történt elnöki beavatko­zás és — nagy hangsúllyal — a kínai-amerikai kapcsolatok problémaköre. A veterán-megmozdulásokra reagálva Nixon elnök, rendkívül magabiztosan beszélt arról, hogy „nem hagyja megfélemlí­teni magát”. Hangoztatta azon­ban, hogy „odafigyel” ugyan a törvényeket tiszteletben tartó béketüntetőkre, de eddigi po­litikáján nem változtat Az amerikai elnök kijelentet­te, hogy nem tartja hasznos­nak az utóbbi időben lábra- kapott túlságosan sok speku­lációt az USA „új Kína-poli­tikájáról". Megállapította, hogy az USA két hosszútávú célját | a kapcsolafók normalizálását és Kína elszigeteltségének meg- I szüntetését illetően az utóbbi időben haladás történt, első­sorban az utazási és kereske delmi könnyítések terén. „A diplomáciai elismerés és az ENSZ-tagság kérdését azonban még nem kívánom megvitatni — fűzte hozzá —, mert korai lenne ezekről spekulációkba bocsátkozni, megjegyezte: „Re I mélem, sőt számítok rá —, hogy ■ valamikor, valamilyen minőség­ben ellátogatok a kontinentális I Kínába, azt még nem tudom, I hogy milyen minőségben”. Ehhez kapcsolódva később feltették a kérdést, meghívta-e | Mao elnök Nixont kínai láto­gatásra. „Nem céloztam kife- I jezetten ’meghívásra, csupán reményemet és várakozásomat | fejeztem ki egy ilyen látoga- { tást illetően” — mondotta. A | továbbiakban kifejtette, hogy I „az USA Tajvan iránti szerző­déses kötelezettségeit fenntart­va mértéktartó módon törek­Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Taná­csának Elnöksége és a Szov­jet Minisztertanács pénteken a Kremlben fogadást adott a Szojuz 10. űrhajó legénységé­nek és a kétnapos földkörüli űrrepülésben közreműködött tudósoknak, mérnököknek és munkásoknak a tiszteletére. A nagy Kreml palota György termében rendezett fogadáson megjelent Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszigin, Nyikolaj Podgorni], valamint az SZKP és a szovjet kormány több más vezetője. Satalov ezredes jelentette a szik normálisabb viszony kiala­kítására a Kínai Népköztársa­sággal". Nixon a témát lezárva hang­súlyozta, rendkívül fontosnak tartja, hogy kitérjen olyan spe- kulciókra, amelyek szerint a kontinentális Kínához való kö­zeledésünk egyetlen célja a Szovjetunió ingerlése volna. Hangoztatta, hogy ez távol áll az igazságtól. „Jó kapcsolatokra törekszünk a Szovjetunióval — folytatta — és nem tekintem bátortalanf- tónak a SALT-tórgyalások ala­kulását. Véleményem szerint mindkét ország érdekeit szol­gálná, ha ezeken a tárgyalá­sokon megegyezés jönne létre. Jó kapcsolatokra törekszünk a Szovjetunióval, jó kapcsolatok­ra törekszünk a kommunista Kí­nával és a világbéke érdekei megkívánják, hogy jó kapcso­latok legyenek a Szovjetunió és a kommunista Kína között Is. Sem az USA, sem a világbéke érdekei szempontjából nem lenne értelme megpróbálni e két országot egymás torkának ugrasztani, mert mi magunk is belekeverednénk az ebből szár­mazó viszályba” — hangoztatta az amerikai elnök. párt és a kormány vezetőinek, hogy az űrhajósok a kitűzött feladatot teljesítették és ké­szek újabb feladatok végrehaj­tására. Az űrhajósokat Nyikolaj Pod- gornij, a Legfelső Tanács El­nökségének elnöke üdvözölte. A Legfelső Tanács Elnöksé­gének elnöke bejelentette, hogy Vlagyimir Satalovot, a légierő vezérőrnagyává léptették elő és felolvasta az űrhajósok kitün­tetéséről szóló rendeletet. Majd átadta Vlagyimir Sata- lovnak, Alekszej Jeliszejevnek, és Nyikolaj Rukavisnyikovnak a magas kitüntetéseket. Fogadás a Kremlben az űrhajósok tiszteletére (ÄVILAGH1RAD0 HÉTFŐ; Feszültség Pakisztán és India között, határincidensek KEDD: Törökország nagy részében ostromállapot A SEATO ülése SZERDA: Kétmillió olasz dolgozó sztrájkja Rogers Londonban CSÜTÖRTÖK: Az amerikai külügyminiszter Párizsban PÉNTEK: Diplomáciai lépések a közel-keleti válság megoldá­sára - Nixon nyilatkozata — Készülődés május 1-re Világesemények - Bécsből tekintve 4 NEW YORK: Szombaton új luxusszálloda nyílik New York­ban. A Central parkra néző, 46 emeletes Park Lane szálló épí­tési költségei 30 millió dollárra rúgtak. A szobák falán eredeti festmények függnek. Minden szobába színes televíziót állí­tottak, s az emberek elzárkózás! v'ágyát olyannyira tiszteletben tartják, hogy még a takarítósze­mélyzet sem tarthat plusz-kul­csokat. Mindezt napi legkeve­sebb 32, maximum 140 dollárért. 4 LE MANS: Csütörtökön este sztrájkba lépett a Le Mans mel­letti Renault-gyár 2500 munká­sa. A dolgozók, miután a veze­tőség visszautasította a szak­munkások követeléseit, meg­szállták az üzemet. 4 TASKENT: A szovjet föld­gáz Közép-Ázsióból érkezik az európai országokba. A Kara- Kum sivatagban már megkezd­ték a világ egyik legnagyobb gázvezetékének építését. A si­vatagban feltártak egy új föld- gázlelóhelyet, melynek készletei elérik az 1,3 trillió köbmétert. A vezeték elkészülte után évente több mint 30 milliárd köbméter gázt szállít. Már megkezdték az igen gazdag naipszki földgáz­lelőhely feltárását is, amely a Türkmén SZSZK területén he­lyezkedik el a Közép-Azsiából a Szovjetunió európai részének központjába irányuló gázveze­téktől 50 kilométerre. Az igen jóminőségű gáz alig tartalmaz korróziót előidéző anyagokat 4 BUENOS AIRES: Argentin gerillák csütörtökön megtámad­tak egy katonai teherautót, meg­ölték, illetve megsebesítették a kísérő személyzetet és a lőszer­rel megrakott gépkocsival elhaj- Httak. Egy kevéssé nyugati szem­üvegen át láttam a világot a hét első napjaiban, úgy láttat­ta velem az osztrák sajtó és a televízió... Az ausztriai köztár­sasági elnökválasztás idejére átrándultam a szomszéd fővá­rosba, de természetesen nem­csak azért, hogy szemtanúja le­gyek az újra megválasztását ké­rő szocialista párti elnökjelölt, Franz Jonas és jobboldali ellen­fele, a néppárti dr. Kurt Wald­heim párharcának. (Az eddigi elnök győzött.) Becs belpolitikai helyzete, a belső erőviszonyok változása természetesen nem érdektelen, ha nyilvánvalóan nem is jelent világszenzációt egy osztrák el­nökválasztás kimenetele. Az egykori császárváros ugyanak­kor más politikai érdekességet nyújt: itt folyik mindenekelőtt a SALT — a Szovjetunió és az Egyesült Államok közti hosszú tárgyalás a hadászati fegyverek korlátozásáról. Ott-tartózkodá- som napjaiban pedig — ugyan­csak Bécs kongresszusvárós jel­legéből folyóan — rendezték meg a világ kereskedelmi ka­maráinak kongresszusát, ame­lyen fontos gazdasági kérdése­ket vitattak meg. S végül, de nem utolsó sorban említhetem, hogy Bécs katolikus érseke, Kö­nig bíboros éppen ezekben a napokban indult lengyelországi látogatásra, nem csupán a sa­ját elhatározásából, hanem nyilvánvalóan vatikáni ösztön­zésre és felhatalmazásra. Az j utazás azért is jelentős, mivel I az osztrák főpap Wroclawban, Szczecinben és Gdanskban járt, elismerve e városok és környé­kük lengyel mivoltát... Bécsben sok találgatást hal­lottam az utóbbi hetekben any- nyit emlegetett „amerikai ping­pong-diplomáciával" kapcsolat­ban, azaz az amerikai—kínai vi­szony további alakulásáról és — ami ettől teljesen el nem vá­lasztható: — a szovjet—amerikai viszonyról. Mivel Bécs a SALT színhelye, az osztrák főváros diplomáciai megfigyelői árgus szemekkel lesik e tárgyalások menetét. Abban persze még nem lehet döntő érvet találni a megítéléshez, hogy a tárgya­lások ütemét heti egy találko­zásra csökkentették. A március­ban volt heti két plenáris ülés helyett (akkor még minden ked­den és pénteken találkoztak a delegációk) most már csak min­den szerdán ülnek össze a két nagyhatalom képviselői, felvált­va hol a szovjet, hol az ameri­kai nagykövetség épületében. Szakértői szinten - a kulisszák mögött - a bennfentesek sze­rint gyakorlatilag ezután isany- nyi különmegbeszélésre kerül­het sor egy héten, amennyit a szembenálló felek éppen jónak látnak. A plenáris ülésekről ugyanolyan szűkszavú tájékoz­tatást adnak, mint akkor tették, amikor általában mindenki mindenütt derűlátóan nyilatko­zott a tárgyalások lehetséges eredményéről. Ha akkor ezt a lakonikus stílust, a diszkréciót az eredményes munka feltételé­nek mondották, ez ma is meg­állhatja a helyét. Mindenesetre Bécsben még az amerikai dele­gáció sem nyilatkozik úgy, mint Washingtonban Laird hadügy­miniszter a minap, amikor azon sopánkodott, Rogy a szovjet ra­kétahaderő tovább fejlődik ... Az osztrák fővárosban nagy figyelemmel tekintenek Wa­shingtonra és Pekingre. Közben saját kínai politikájukat is fe­lülvizsgálják: a kiszivárgott hí­rek szerint küszöbön áll Auszt­ria és a népi Kína között a dip­lomáciai kapcsolatok megte­remtése. Az osztrák bulvársajtó nyelvére lefordítva ez annyi, mint hogy „a kínaiak Peking- ben már építik az osztrák nagy- követség leendő épületét”. Az osztrák polgári sajtó igyekszik előrevetíteni, hogy a kínai-amerikai tárgyalási kísér­letek talán az indokínai hábo­rúra is befolyással lehetnek. Ugyanakkor például az osztrák televízió sem térhetett ki az elől, hogy be ne mutassa az amerikai földön valaha is volt legnagyobb szabású háborúel­lenes tüntetés képsorait. A föl­dön heverő tüntetőket rugdosó, a védteleneket fegyverrel táma­dó rendőrök és katonák látvá­nya felháborította a békés bé­csi polgárt is ... Az indokínai helyzettel kapcsolatban a hadi­jelentések szintén rácáfolnak a kínai-amerikai „pingpong-dip­lomácia” nyomán a háború gyors befejezését jósolgató nyugati propagandistákra. Itt kell megemlíteni, hogy a saigo- nl katonai szóvivők állításai sze­rint az amerikai légierő ezen a héten hajtotta végre az év leg­súlyosabb légitámadásait Dél- Vietnamban és Kambodzsában, ugyanakkor a VDK területe el­len is intéztek támadásokat amerikai bombázók. Sírik Matak az új kambodzsai kormányfő A Phnom Penh-i rádió pén­tek reggeli jelentése szerint Sí­rik Matak, a múlt héten lemon­dott kambodzsai kormány volt miniszterelnök-helyettese elfo­gadta Cheng Heng államfő megbízását, hogy alakítsa meg az új kormányt. A kambodzsai államfó csü­törtökön a késő esti órákban bízta meg Sirik Matakot az új kabinet megalakításával. A Reuter úgy értesült, hogy a szélütés következtében rész­ben még mindig béna Lón Nol most már véglegesen visszavo­nul a politikai életből. Ügy hír­lik azonban, hogy megrokkant egészségi állapota ellenére a kambodzsai fegyveres erők fő- parancsnokának tisztét meg akarja őrizni. CENTO­tanácsülés Ankarában Pénteken délelőtt Ankarában megnyílt a CENTO miniszteri tanácsülése. A megnyitó ülésen Rogers amerikai külügyminiszter han­goztatta, a Szuezi-csatorna meg­nyitása az általános rendezés­nek adhat ösztönzést. Az Egye­sült Államok kész lépéseket tenni a víziút megnyitásával kapcsolatos részegyezmény elő­mozdítására, „ha Egyiptom és Izrael igényli ezt a segítséget”. Saját maga közel-keleti kör­útjáról szólva Rogers kijelentet­te: nem vár frontáttörést a lá­togatástól. Reméli azonban — mondotta -, hogy az út „konst­ruktívan járulhat hozzá azoknak a tapogatózó elképzeléseknek a kimunkálásához, amelyeket erről (t. i. a csatorna megnyitá­sáról) már kifejtettek”. Rogers pártfogóan szólt Irán és a Perzsa-öböl arab orszá­gainak együttműködéséről, és - a Nixon-doktrina szellemében — azt fejtegette,-hogy a fokozatos brit csapatkivonások befejezté­vel a térség országainak, ma­guknak kell gondoskodniuk biz­tonságukról. Az amerikai diplomácia a Közel-Kelet vonatkozásában is aktivizálódott: Rogers külügy­miniszter londoni, párizsi villám- látogatásai és megbeszélései után a Közel-Kelet váláságá­ban érdekelt országok főváro­sait járja végig. (Tizennyolc esztendeje nem fordult meg amerikai külügyminiszter ezek­ben a fővárosokban!) Rogers — az amerikai propaganda íratlan törvényei szerint — rendkívül derűlátóan nyilatkozott Azt mondta, hogy soha ilyen ked­vező a helyzet nem volt a Kö­zel-Keleten a válság megoldása szempontjából . .. Természete­sen korai lenne elébevágni mindannak, amit Rogerstől vár­nak s amit Rogers vár, de az amerikai külügyminiszter opti­mizmusát inkább kincstári jel­legűnek minősíthetjük. Az iz­raeli vezetők legutolsó nyilatko­zatai csak árnyalati eltérést mutatnak a korábbiaktól: fel­vetik ugyan a lehetőséget, hogy néhány kilométernyire visszavo­nuljanak majd a Szuezi-csator- nótól, de utána ismét elzárkóz­nak a Biztonsági Tanács hatá­rozatának végrehajtása elől. Visszatérve az európai prob­lémákhoz és azok bécsi szem­léletéhez: az olasz sztrájkolt láttán az itáliai belpolitikai vál­ság elmélyülésére számítanak. Bécsben felhívják a figyelmet a déli szomszédnál fellépő gon­dok sokrétűségére. Milliók sztráj­kolnak azért, mert a kormány a munkásság terheit megnövelő adóreformot akar elfogadtatni. Érdekes volt látnom szomszé­daink gondjait, helyzetét, és megfigyelnem a világ esemé­nyeit az ő szemükkel is. P. Jo

Next

/
Oldalképek
Tartalom