Dunántúli Napló, 1971. március (28. évfolyam, 51-75. szám)

Mohácsi Napló

Üj lakóépület a városközpontban HloMcsl napló A dunántúli napló mohácsi oldala M. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 1971. JANUAR 23. Napirenden: a tsz-demokrácia és a vezetés színvonala Ülést tartott a városi párt-végrehaj tóbizottság A termelőszövetkezetek ve­zetésének színvonalát, a szö­vetkezeti demokrácia hely­zetét tárgyalta meg tegnapi ülésén az MSZMP Mohács városi Bizottságának végre­hajtó bizottsága. Nem vé­letlen, hogy napirendre tűzte ezt a fontos témát a város vezető politikai testületé. Napjainkban már minden szervezet, legyen az politi­kai, gazdasági vagy hivatali, működésének eredményes­sége nagymértékben függ a vezetés módszereitől, a ve­zetők képességeitől, felké­szültségétől és erkölcsi ma­gatartásától. A vezetés foko­zódó jelentőségét mutatja az is, hogy kérdései világszerte egyre nagyobb teret kapnak az üzemszervezési és egyéb szakirodalomban. A végrehajtó bizottság megállapította, hogy az utób­bi években a város termelő- szövetkezeteinek vezetése so­A törzsgárda megbecsülése Hűségjutalom­biztosítás Mohácson elsőként a Ve­gyesipari Vállalat hűségjuta­lom biztosítást kötött az Ál­lami Biztosító Mohácsi Vá­rosi, Járási Fiókjával. Az Állami Biztosítónak ez a kezdeményezése igen ötle­tes. A vállalatok, a vállalat vezetése a szakszervezeti bi­zottság javaslata alapján a dolgozók beleegyezésével a vállalat egyes dolgozóira sze­mélyre szóló biztosítást köt­nék. A dolgozó elkötelezi ma­gát tíz évre az üzemhez, vál­lalathoz, a tíz év letelte után tízezer forint jutalomban ré­szesül az Állami Biztosítótól a munkás. A biztosítási ösz- szeget a vállalat fizeti. A biztosítás egyben gátat igyek­szik vetni a munkásvándar- lásnak, de egyben a törzs­gárda megbecsülésének egyik jele is. Az Állami Biztosító vala­mennyi mohácsi vállalattal. ÁFÉSZ-szel, ktsz-el felvette a kapcsolatokat, hogy hűség­jutalom-biztosításokat szer­vezzen. Télen a mohácsiak legna­gyobb problémája mindig a híd volt. Nekem két mohácsi híd marad örökké emléke­zetes, míg élek. 1944. november 26-a. a vá­ros felszabadítása után, no­vember 29-én, egy szovjet hadmérnök, mivel a ponto­nok még nem érkeztek meg — de az átkelést gyorsítani kellett a Dunán, utánpótlás­ra nagy szükség volt —, 4— 5 hektós hordóknak geren­dákkal való összekapcsolása útján hidat tervezett. A rév­ben ehhez hozzá is kezdtek. Ekkor a szigeti oldalon a pontonok megérkeztek. Elő­ző munkájukat abbahagyva, a pontonhidat gyorsan fel­építették. Munkásokat a vá­ros is adott a híd építésé­hez, akik felett Both Barna­bás gyakorolta a felügyele­tet. Megindult az átkelés. A csapatok, járművek, fogatok nem lépésben, hanem gyor­san, szinte rohanva keltek kát fejlődött. A vezetés fej­lődését bizonyítják a közös gazdaságok évről évre növek­vő eredményei, a tagok jö­vedelmének emelkedése. A párt-végrehajtóbizottság tag­jai azonban szólták arról is, hogy a vezetés színvonalának emelkedése lassúbb, mint amilyet a társadalmi, gaz­dasági fejlődés szükségessé tenne. Az új gazdaságirányí­tási rendszer támasztotta követelményeknek megfelelő vezetéstechnika megvalósítá­sa sürgős követelményként lép fel. Ehhez azonban fel­tétlenül szükséges a vezetők állandó, folyamatos szerve­zett és önképzése, amivel nem lehetünk elégedettek. A vezetés funkcióinak elemzése során a pártbizott­ság gazdaságpolitikai osztá­lya beszámolt arról, hogy a tervezés terén komoly ered-» mények mutatkoznak, de a szervezési és ellenőrzési teen­dőket csak alapjaiban oldot­ta meg a tsz-ek vezetése. Közös gazdaságaink ma már nagy jelentőséget tulaj­donítanak a tervezési funk­ció gyakorlati megvalósításá­nak. A rövid és kö­zéptávú terveiket kellő megfontoltsággal, szakérte­lemmel a helyi sajátosságok­nak megfelelően határozzák meg. A tervkészítés módsze­re is helyes. Gyakorlattá vált az, hogy a tervkészítést meg­előzően a tagság körében közvéleménykutatást végez a vezetőség A tervezés funk­ciójához szorosan kapcsoló­dik a szervezés. Lényege: az elvégzendő feladat minden részletére ki legyen jelölve a megfelelő munkaerő és munkaeszköz. Ez az elv, sajnos, a gyakorlatban nem mindenkor érvényesül. A szervezés során felmerülő nehézségeket gyakran úgy intézik el, hogy majd „menet közben megoldódik”. Tudo­másul kell már végre venni; a jó munkaszervezésen na­gyon sok múlik, a tsz-ben dolgozók munkakedvét és fegyelmezettségét, a munka termelékenységét nagyban rontja a szervezetlenség. Na­gyon fontos, hogy maga a tsz vezető jól szervezze meg saját munkáját. Ne egyma­ga akarjon elvégezni min­dent, bízza nyugodtan rá a feladatokat beosztottjaira, és a maga részére csak a leg­át. Ha a város felől át akar­tak kelni a sziget felé, ak­kor. a belvárosi templom ha­rangját megkongatták. Ilyen­kor a sziget felöli forgalom leállt. Később a telefont is átvezették a pontonhidon. E hidat december 5-én 10 óra tájban és december 10-én éjjel német repülőgépek ke­resték. Mindkét alkalommal sikerült elködösíteni a hi­dászoknak a Dunának ezt a szakaszát. A főterünkön fel­állított négy légvédelmi ágyú elűzte a támadókat. Decem­ber 10-én az eltávozó repü­lők a városra dobták bom­báikat. Ekkor 12 ház sérült meg az Alkotmány utca és a Tompa Mihály utca kör­nyékén. Késity György és több mo­hácsi szemtanú, rendkívül érdekes és egyben megrázó eseményt közöl e híddal kap­csolatban: „1944. december elején a híd szigeti felén az volt a feladatunk, hogy a híd feljárója előtti utat fontosabb döntéseket, az el­lenőrzést és az irányítást tartsa fenn. Ehhez természe­tesen az is szükséges, hogy megbízzon munkatársaiban. A tervek alapján kialakított szervezetet a vezető utasítá­sa hozza mozgásba. E téren is akadnak problémák a vá­ros termelőszövetkezeteiben. Sok esetben nem veszik fi­gyelembe az utasítás során a beosztottak egyéniségét, korát, egyazon hangon szól­nak az idős gazdaemberhez, és a tapasztalatlan fiatalok­hoz. Előfordul az is, hogy a kiadott utasítások megfogal­mazása nem eléggé pontos és egyértelmű. Nagy hibának róható fel — állapítja meg az előterjesztés —, hogy az utasításokat nem követi min­denkor az ellenőrzés. Általá­nos jelenségként állapítható meg, ha a beosztottak, tsz- tagok azt látják, hogy csak parancsolgatnak, „de számon nem kérnek semmit”, a fe­gyelem lazul, a dolgozók közömbössége, nemtörődöm­sége növekszik. A végrehajtó bizottság tagjai hangsúlyoz­ták: a vezetői felelősségvál­lalás abban jelentkezik, hogy a vezető tud és mer dönteni, ez nemcsak joga, hanem kö­telessége is. A szövetkezeti demokrácia alapján felépülő vezetési szervek — közgyűlés, kül­döttgyűlés, vezetőség, ellen­őrző, vezetőségi, szociális­kulturális bizottság — mű­ködéséről a végrehajtó bi­zottság megállapította, hogy tevékenységük ma már tar­talmas, betöltik hivatásukat és egyre inkább csökken for­malitásuk. A testület felhív­ta a tsz vezetők figyelmét, hogy a gazdaság minden te­vékenységéről folyamatosan tájékoztassák a tagságot. Orvosi ügyelet Január 23-án és 24-én — szom­baton és vasárnap — dr. Köny­ves Zoltán az ügyeletes. Ügye­leti szolgálat szombaton: 4-től 6 óráig, vasárnap 9-től 11 óráig a Dózsa György út 4. szám alatti rendelőben. Dr. Könyves Zoltán lakása: Liliom u. 28. Telefon: 405. Különbejáratú albérletet keres egyedülálló férfi. Mohács, Men­tőállomás. egyengessük. Oszwald Fe­renc házát szedtük szét és a téglákat az út kátyúiba raktuk, mert a rengeteg jár­mű megrongálta az utat. Ek­kor éppen egy páncélos csa­pat kelt át. Hirtelen riada­lom. kiáltozás támadt a ka­tonák közt. Mi is a partra futottunk. Megdöbbenve lát­tuk, hogy a pontonhíd a parttól 50—60 méterre szét­szakadt és egy tank a Du­nába zuhant. Mentésről szó sem lehetett. Sem búvárok, sem más eszköz nem volt ott. Egy percnyi dermedt csend! Mindannyian némán mered­tünk a hullámsírra. Aztán egy negyed óra múlva az összekapcsolt hí­don ismét megindult a harc­kocsik áradata.” Pár évvel később Késity György a búvároknál dol­gozva kereste a tankot a Dunának azon a táján, de azt már belepte az iszap, homok. * Acélkoporsóba zár­va ma is ott vannak a fel- szabadulást hozó katonák közül néhányan a Duna mé­lyén. Ezt a pontonhidat a december 26-tól megindult jégzajlás december 28-án hajnalban elszakította m Mesél Mohács múltja Acélkoporsó a Duna mélyén Impozáns, új lakó- és iro­daépület emelkedik 1972 vé­gére Mohács korszerű város- központjában. A Baranya megyei Tanács Tervező Vállalata elkészítet­te a Vörösmarty utca 2. sz. telken megépíteni tervezett lakó- és irodaépület beépí­tési javaslatát. E szerint a jelenleg még álló, de bontás­ra kerülő épületek helyén egy ötszintes objektum ke­rül elhelyezésre. A modem megjelenésű épületben 29 la­kás alakítható ki. A földszin­ten helyezik el a 250 négyzet­méter alapterületű új Ifjú­sági Áruházat. Az épület dé­li szárnyának első emeletén lesznek a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Bédai Erdésze­te vezetőségének helyiséged, ezen kívül további irodák el­helyezésére nyílik lehetőség. Az univáz szerkezetű épület kivitelezési munkáit a Bara­nya megyei Tanács Magas- és Mélyépítő Vállalat végzi, és a tervek szerint 1972. vé­gén kerül átadásra. ' Az új objektum megépíté­sének feltétele: az építési te­rület. Így ez évben bontásra kerül a Szabadság út és Vö­rösmarty utca sarkán lévő Ifjúsági Áruház épülete. De hova helyezzék el ideiglene­sen az Ifjúsági Áruházat? — erről tárgyalt a napokban Nagy Tibor, a Városi Tanács VB elnökhelyettese, a Bara­nya megyei Ruházati Keres­kedelmi Vállalat vezetőjével. A tárgyalás során megálla­podás született, melynek ér­telmében a gyermekruházati és női divatáru üzlet a Sza­badság út és a Jókai utca sarkán lévő tejbolt, és a Tol- buhin utcában, az Állami Biztosító üresen álló helyisé­geibe költözik. Tekintettel arra, hogy e két helyiségben nem biztosítható zavartala­nul a ruházati ellátás, áru­házi célokra még egy ideig­lenes épületet is létrehoznak. Az Ifjúsági Áruház költözé­sére ez év áprilisában, a hús- i véti ünnepek után kerül sor. • HÍREK • Évadnyitó bál Óriási érdeklődés előzi meg a január 30-án megrendezendő mohácsi városi és járási mező­gazdász bált. Ez a rendezvény lesz a farsang évadnyitó bálja a városban. A rendező szervek, a Magyar Agrártudományi Egyesület mo­hácsi városi és járási szakosztá­lya és a TIT Mohács járási ag­rártudományi szakcsoportja mél­tóképpen készül a bálra. A báli estét a Marek József Mezőgaz­dasági Technikum népi tánc cso­portjának farsangi köszöntője és tánca nyitja meg. A Béke Szálló valamennyi terme a bálozók rendelkezésére áll. A jó hangu­latról három zenekar gondosko­dik. ♦ POLITIKAI AKADÉMIA. Szent- istványi Gyuláné, az MSZMP Pécs városi Bizottságának tit­kára kedden délután a Városi Tanács épületében kultúrpoliti­kánkról tartott előadást, Vandálok a könyvtárban Napjainkban a könyvtárak egyre inkább az információs központok szerepét töltik be. Kutatók, szakemberek, értel­miségiek és diákok egyaránt a könyvtárhoz fordulnak se­gítségért. De segítség helyett gyakran bosszúság éri őket. Egy szakmai vita ismerteté­sének egyik lapja hiányzik, mert túloldalán Brigitte Bar- dot mosolyog lenge öltözék­ben. Azt hiszem, a tudni vá­gyó kevésbé méltányolja a filmcsillag bájait, s fogcsi­korgatva gondol az eféle szí- nészkép gy ű j tőre. A mate­matikai feladat megoldó kép­lete helyén hiányos laptöre­dék. A könyv másik példá­nyából kiderül a folytonos­sági hiány oka: egy BMW 2800 sportkocsi fotója. egy részét a Cigányzátonyig vitte. 1945. január 6-án a Duna beállt. Kostyutyenko szovjet hadmérnök a mohá­csi fűrésztelepről padlókat hordatott a jégre. E mun­kákban sok mohácsi és kör­nyékbeli lakos is segített. A mohácsi kovácsmesterek 20— 25 centiméter hosszú vas­kampókat készítettek, me­lyekkel ezeket a padlókat összekapcsolták. A padlókra vizet öntöttek, mely ott meg­fagyva erősítette azt. Később az mellé egy másikat is épí­tett a mérnök. Németvarga József és Bárány Mihály, mohácsi villanyszerelők a híd kivilágítását is elvégez­ték. Az átkelés éjjel-nap­pal folyt. Ez a híd 1945. feb­ruár 1-ig állt. Mindkét mo­hácsi híd nagy segítséget adott a Dunántúlon harcoló szovjet csapatoknak utánpót­lás szempontjából. A dunán­túli előretörésben és a szé­kesfehérvári német ellentá­madás megállításában óriási jelentősége volt. Becslések szerint több, mint egymillió ember kelt át rajtuk. E két híd megalkotásában Mohács lakossága is részt vett. Kiss Béla Nyolcezer forint értékben vásárolt olasz, angol, ameri­kai, francia, német, jugo­szláv, román, cseh és szlo­vák folyóirat biztosítja az ol­vasótermi szórakozást. Köl­csönzés végére azonban siral­mas állapotba kerülnek. Sa­látává szaggatják, „finomabb érzésűek” zsilettpengével me­télik ki a lapokat. A könyv­tári személyzet száma, saj­nos nem teszi lehetővé a fo­kozott ellenőrzést. Kölcsön­zési napokon azonban 250— 300 olvasó látogatja a könyv­tárat, s ennyi könyvszerető ember között egyetlen-egy sem akad, akinek a becsüle­te fellázad a forintban nem mérhető, valutára értéket képviselő rongálás láttán. Nem gondolnak arra, hogy esetleg három hét múlva ne­kik is szükségük lehet in­formációra? Emmert Anikó HANGSZÓRÓ HELYETT... A lakossághoz A Városi Tanács Mezőgazda- sági és Élelmezésügyi Osztálya | értesíti a város lakosságát, hogy i a háztáji, kisegítő és egyéni | gazdaságok a saját nevelésű, il- , letve tenyésztésű, tenyésztésbe állított üszőkre is igénybe vehe- | tik a nyolcezer forintos állami i támogatást, amennyiben kötele- j zettséget vállalnak arra, hogy az első elléstől számított négy évig a tehenet tenyésztésben tartják. Az érvényben lévő ren­delet értelmében a saját tenyész­tésből, illetve nevelésből szár­mazó és tenyésztési célra visz- szatartott üszőket két hónapos | vemhességi stádiumban a Váró- j si Tanács Mezőgazdasági és Élelmezésügyi osztályánál kell | bejelenteni. A szakigazgatási ; szerv a bejelentések alapján ké­szített kimutatást havonta egy­szer megküldi a Baranya me­gyei Állattenyésztési Felügyelő­ségnek. Az Állattenyésztési Fel­ügyelőség szakemberei felkeresik a jelentkező gazdákat, és meg­kötik velük a tartási szerződést, amelynek alapján a felügyelőscg központja kiutalja a nyolcezer forintot. A tartási szerződés megkötéséhez be kell szerezni az állat járlatlevelét, tbc-mentességi igazolást, valamint a vemhességi igazolást is* ÜJ ÓVODA. Egy 75 férőhelye< óvoda kiviteli terveinek elkészi- tésére adott megbízást a napok­ban a Városi Tanács tervcso­portja a Baranya megyei Ta­nács Tervező Vállalatának. Az új óvodát a Liszt Ferenc utcai lakótelepen a panel épületek környékén építik fel. ZÁRSZÁMADÁS. A Dunavölgye Termelőszövetkezetben befejezés előtt állnák a zárszámadás ké­szítésének munkálatai. A zár- számadási közgyűléseket telepü­lésenként -tartja meg a tsz. Üj- mohácson január 26-án, Sárhá­ton január 28-án, Homorúdon pedig január 30-án lesz a zár- számadási közgyűlés. HANGVERSENY. Ifjúsági bér­leti hangversenyt tartottak a Bartók Béla Művelődési Központ­ban. A Pécsi Filharmonikusok Beethoven műveiből adtak elő zenei összeállítást. A két mo­hácsi előadáson 1800 általános és középiskolás diák veit részt. MENNYI LAKAS ÉPÜLT A VÁROSBAN? 147 lakás épült az elmúlt év folyamán Mohácson, ebből 75 állami, és 72 magán­erőből épült. A lakásokból 24 földszintes, 107 háromszintes, 15 pedig négyszintes épületben ka­pott helyet. PÁLYAVÁLASZTÁS. A Park utcai és a Szabadság úti isko­lában megtartották a pályavá­lasztási értekezletet. A megbe­szélésen az érdekelt szülőkön, tanárokon kívül megjelent a Vá­rosi Tanács munkaügyi főelő­adója, a Szakmunkásképző Inté­zet és a Mezőgadaságl Techni­kum megbízottja. Nagy tanács­talanságot eredményezett a szü­lök és a gyerekek körében az a tény, hogy a technikum csak négyes, a Szakmunkásképző In­tézet az emelt szintnél négyes. a többi tagozatnál pedig hármas tanulmányi átlagon aluli taitmlót nem vesz fel. a treten MOZI: Kossuth: Szombat: Halálos tévedés te. 8). Vasárnap: Nyúl kolléga hár zassága (de. 10 órakor, matiné), Nyúl kolléga házassága (6. 8). I Hétfő: Akit nem lehet elítélni I (6, 8). Kedd: Akit nem lehet el- | ítélni (6. 8). Szerda: Akit nem ' lehet elítélni (6. 8). Csütörtök: Gyula vitéz télen-nyáron (6, 8). Péntek: Gyula vitéz télen-nyá­ron (6. 8). A Bartók Béla Művelődési Központ programja: Hétfő: Á Nők Klubjában Kiss Béla előadása (este 7 órakor). Kedd: A Kossuth Filmszínház kamaratermében Kasimir Gatev (Bulgária) zongoraestje (este 7 órakor). Kiállítás: Mai magyar festészet a Kossuth Filmszínház galériájá­ban MOHÁCSI NAPLÓ Szerkesztőség: Mohács Szabadság út 4, Telefoni 617.

Next

/
Oldalképek
Tartalom