Dunántúli Napló, 1971. március (28. évfolyam, 51-75. szám)

Mohácsi Napló

1971. Január 23. 9 DUNÁNTÚLI NAPLÓ U J s z A K M A t Panelszereli szakmunkásképző tanfolyamot indít A BARANYA MEGYEI Állami építőipari vállalat 1971. február 15-én A tanfolyam április 1-ig tart, heti 3 nap gyakorlati és 2 nap elméleti képzéssel. A tanfolyam idejére 7,50 Ft-os órabért biztosítunk, annak sikeres befejezése után SZAKMUNKASI OKLEVELET, beosztást és ennek megfelelő bérezést A nem pécsi hallgatókat a tanfolyam idejére munkásszállóban helyezi el a vállalat Jelentkezés a Munkaerőgazdálkodáson. PÉCS, RÁKÓCZI ÜT 56. SZ. Újdonság! Most érkezett! í ■A V NŐI KALAPOK NŐI SZŐRME SAPKA NŐI VÉKONYSZÁLŰ harisnyanadrág 370,— Ft 155,— Ft 78,— Ft-tél GYERMEK HARISNYANADRÁG NAGY VÁLASZTÉKBAN! „Budapest” ajándékbolt, Pécs, Kossuth Lajos u. 35. Építész- vagy általános mérnököt felveszünk. Építőipari minőségvizsgáló intézet, Pécs 19—40. Ne várja meg a tavaszt, MAR MOST VÁSÁROLJA MEG vetőmag­szükségletét sorbanállás nélkül a Vetőmagboltban.' Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. sz. alatt. fi A Mm JS Ulvassuk el! MIT AJÁNL AZ „ÉVA”? Angol jersey ruha 1130—1400,— Ft-ig Alkalmi kosztüm, fekete 890,— Ft Fehér alkalmi blúzok 218,— Ft Kötött mellény 279,— Ft TEKINTSE MEG EGYEDI MODELLJEINKET! „ÉVA” SZALON Pécs, Jókai tér 6, A r. ARANYA MEGYEI SZERELŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT értesíti kedves megrendelőit, hogy mohácsi üze­mében villamosmotor, háztartási kisgép, gépkocsimotor- t javítás és szerviz, valamint lakatosipari szolgáltatási munkákat rövid határidőre-vállal-. ■ . TÜDŐGYÓGYINTÉZET takarí­tónőt keres jó keresettel. (141) BARANYA megyei Tanács | Gyógyszertári Központja 4 lő | takarítónői állást hirdet. Jelent­kezés: Pécs, Lánc u. 22. alatt. (142) i AUTÓKÖZLEKEDÉSI Taninté- I zet felvesz érettségivel, hlvatá- ' sós személy, vagy személy-te- | her vezetői engedéllyel és gya­korlattal rendelkező férfiakat és nőket gyakorlati oktatói mun­kakörbe. Jelentkezni lehet az önéletrajz egyidejű átadásával. Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 32. szám alatt. (143) PÉCS város I. kér. Tanácsa VB Építési és Közlekedési Csoportja keres: építésztechnikust műszaki ügyintézői állás betöltésére, va­lamint érettségizett gyors- és gépirőnőt adminisztrátort mun­kakörbe. Jelentkezés: Pécs, I. kér. Fürst Sándor út 69. Tel.: 50-14/9. (114) VIRÁG KERTÉSZ ETBEN jártas technikust, vagy szakmunkást nagyárpádi út mellett lévő ker­tészetünkben felveszünk. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés Üj Élet Tsz. pécs-Reménypuszta személyzeti előadó. (138) NAPPALI műszakos takarítót és konyhai mosogatót vesz fel a Nádor Szálló. (116) 16 évet betöltött lányokat szö­vőnek felvesz a Pamuttextilmü­vek Jacquard Szövőgyára. A betanulási idő 12 hét: ezen idő alatt havi 1050.— Ft bruttó fi­zetés és napi 1,—ért ebédet biztosítunk. Lakást minimális té­rítés mellett leányotthonszerü elhelyezésben adunk. Jelentke­zés: írásban a P. T. M. Jacquard Szövőgyár üzemgazdasági osztá­lyán. Budapest XIU. Szekszárdi U. 19—25. (4568) HAJÖSLEGÉNYEKET, uszály­kormányosokat, gépészeket, gé­pésztechnikusokat és érettségi­zett fiatalokat hajós munkára felveszünk. Jelentkezés: Folyam­szabályzó és Kavicskotró Vál­lalat Dunai Kirendeltségén. Bu­dapest XIU., Cserhalom u. 2. (4280) LAKATOS és esztergályos szakmunkásokat, segédmunkáso­kat, felveszünk. Jelentkezés a Sopiana Gépgyár Személyzeti Osztályán. Pécs, Szálai A. u. 8. sz. (2108) FEBRUÁRBAN nyíló ultramo­dern leányotthonunkba előjegy­zéseket felveszünk. Jelentkezhet­nek 16 évet betöltött munka- Rőnyvve! rendelkező leányok. A vállalatnál lévő kedvezmények­ről és a leányotthonban lévő el­helyezésről, levélben a jelent­kezők részére tájékoztatást adunk. Levélcím: Kőbányai Textilművek, Munkaerőgazdál­kodás. Dudapest X., Gyömrői u. 90. (4402) PÉCSI Ingatlankezelő Vállalat felvesz: építőipari technikust legalább 2 éves gyakorlattal, kő­műves, bádogos, tetőfedő, vil­lanyszerelő, vlzvezetékszerelő, általános építőgép szerelő szak­munkásokat, áh. épftőgépkeze- lót és különböző munkákra se­gédmunkásokat. Vidékieknek útiköltséget térítünk. Felvétel mindennap reggel 8 órától 12 őriig, a vállalat központjában. 112«) TÜDŐGYÓGYINTÉZET segéd­munkásokat és konyhai dolgo­zókat felvesz, veszélyességi pót­lékot fizetünk, ft 33) A B. ÖL Tanács Kórháza azonnali felvételre fűtő segéd­munkásokat, valamint 1 fő mű­helysegédmunkást és 1 fő kő­művest keres. Jelentkezés: Pécs, Rákóczi út 2. Műszaki Irodában. run A PÉCS-MÉCSEK SZOT Üdü­lő február 1-1 belépéssel 1 kar­bantartó szerelőt felvesz. Je­lentkezni a vezetőnél. (149) FESTŐ és kőműves segédmun­kásokat felveszünk. Pécsi Építő­ipari Szövetkezet. Pécs, Sallai u. 11. Munkaügy. (248195) FÉRFI ÉS NŐI szabó szak­munkásokat, betanított munká­sokat és 6 órás munkaidőre 8 általánost végzett lányokat fel­veszünk. Textilfeldolgozó Válla­lat. Edison u. 17. Hőerőműnél. . (248194) A BARANYA megyei Agroker Vállalat felvesz közgazdasági végzettséggel az alkatrész osz­tályra áruforgalmi előadót, va­lamint műtrágya és alkatrész raktárba raktári munkásokat. Jelentkezni lehet: Megyeri út 90. (248174) LAKATOS, marós, esztergályos szakmunkásokat, férfi és női se­gédmunkásokat keresünk felvé­telre: Jelentkezés: Pécs, Fém-- Ipari Vállalat, Felsőmalom u. 13. sz. alatt. (248192) Dolgozókért felvesznek MŰVEZETŐI, gyártáselőkészí- | tői munkakörökbe gépésztechni- j kusokat tervstatisztikus, gépko­csielőadó és szállítóvezelő mun­kakörbe megfelelő szakvizsgával rendelkezőket keresünk (elvétel­re. „Vasipar” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. (248193) HATORAS (lehet nyugdíjas Is) takarítónőt és 4 órás fűtőt fel­vesz a Posta Hálózatépítő Üzem. Pécs, Rákóczi üt 1. sz. (Hátul az udvarban) (248191) FOALLASBA fegyveres polgá­ri őröket felveszünk. Jelentkez­hetnek 25-től 15 éves férfiak. Fizetés: 111/69. (12) Mü. M. és 116/1966. (6) számú Mü. M. uta­sítás szerint. Jelentkezés címe: Baranya megyei Tanács. Pécs, Széchenyi tér 9. III. em. 329. ajtó. (248175) AZ ORSZÁGOS Műemléki Fel­ügyelőség Pécsi Építésvezetősé­ge kőműveseket, ácsokat és se­gédmunkásokat vesz fel. Jelent­kezés: Pécs, Sallai u. 35. (239411) KAROSSZÉRIA-lakatosokat fel­veszünk, azonnali belépéssel előnyben. Posta, Gépjármű Szál­lítási üzem, Pécs, Diósi üt 51. (248188) GYORS- és géplrönőket áru- ■ forgalmi főosztályra és pénz­ügyi osztályra azonnal felve­szünk. TITAN Kereskedelmi V. Pécs, Lenin tér 6. (248172) VILLANYSZERELŐKET és vil­lanyszerelők mellé segédmunká­sokat. felvesz a Pécsi Bőrgyár. Jelentkezés a munkaügyön. (248177) TERVEZŐI munkakörbe elekt­rotechnikust (erősáramú) felve­szünk. Csak gyakorlottak je­lentkezzenek. Ajánlatokat: „Ter­vező L” jeligére kérjük a Sal­lai utcai hirdetőbe. (248180) TECHNIKUSOKAT gyakorlat­tal, gyártáselőkészltői, művezetői munkakörbe felveszünk. Mező­gazdasági Gépgyártó 3. sz. Ál­lomása, Pécsvárad. (248158) AZ AFTT XIV. Autó Javító Vál­lalat korszerű nagyjavítójába IKARUS (csuklós) autóbuszok díszítő-lakatos munkára betaní­tott munkásokat alkalmaz. Be­tanításról a vállalat gondosko­dik. Jelentkezés a termelési osz­tályon. Pécs, Bolgár Néphadse­reg u. 33. (248181) FELVESZÜNK nagy gyakorlat­tal rendelkező aütó-motorszere- lőt és egy fő lakatost. Jelentke­zés: Műszaki Erdészei, Pécs, Megyeri út 20. (239339) GYARTASELOKESZITOI mun­kakörbe faiparban jártas mun­kaerőt és raktári anyagkiadót felveszünk. Pécsi Bútorgyár. Pécs, Somogyi Béla u. 6. sz. (248164) MEGYESZER Vállalat felvesz gépésztecnlkust 2—3 éves gya­korlattal műszaki előkészítő munkára, valamint erősáramú tervező technikust több éves gyakorlattal, és gyors-gépfrónőt. (248179) A PÉCSI Hőerőmű Vállalat gépésztechnikusokat, érettségizett fiatalokat, villanyszerelőket, la­katosokat, férfi és női segéd­munkásokat vesz fel, szakmun­kás! és betanított munkás mun­kakörbe. Az érettségizetteket rövid Idő alatt vUlamosenergla- ipari szakmunkássá képezzük át. (248145) GÉPEK ismeretével rendelke­ző kereskedelemben jártas ügy­intézőt keresünk. „Kereskedő” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. (987) LOHAJTOKAT (KOCSISOKAT) felveszünk. Építőipari Szállítási Vállalat 2. sz. üzemegység. VIL kirendeltsége. Pécs, Megyeri út 72. (Vasút alatt.) (981) NŐI munkaerőt felveszünk magas órabérrel. Keményítőgyár, Siklósi út 47. (979) FELVESZÜNK A BEREMENDI CEMENTGYÁR SZERELÉSÉHEZ lakatos, hegesztő, ács-állványozó szakmunkásokat és segédmunkásokat 44 órás munkahét, kiemelt bérezés, szállást és napi háromszori étkezést biztosítunk. I! Jelentkezés: Gép- és Félvonószereid V. kirendeltségén, Siklós, Kossuth tér 2„ hétfő, kedd, szerda» csütörtök. lOrm .Iß Ipari üzemek! Vállalatok! Tsfrgépmühelyek ! Vállalatunk forgalmazza a jól bevált íol onamid ök oi csapágyanyagot! A sokoldalúan felhasználható, korszerű BONAMID műanyaggal kapcsolatos érdek­lődésükre Kaposvár, Zalka Máté u. 18. szám alatti telepünkön állunk szives rendelkezésükre. VÁLLALAT KAPOSVÁR — ZALAEGERSZEG

Next

/
Oldalképek
Tartalom