Dunántúli Napló, 1971. március (28. évfolyam, 51-75. szám)

1971-03-10 / 58. szám

4 DUN^NTCLI NAPLÓ 1971. március 10. mm 1971. MÁRCIUS 10 I i SZERDA Szeretettet köszörűjük névnapjuk alkalmából Ildikó nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 6.08. nyugszik 17.4’ órakor. A Hold kél 16.11, nyugszik 1.28 órakor. Műszaki és közgazdasági propagandaliónap Március 10-én Pécsett a Tudo­mány és Technika Házában két , érdekesnek ígérkező előadást tar- | tanak: Szabó Antal, illetve dr. ; Kemény Antal. Az ifjú mérnö- * kök helyzetéről délután kettő- I kor, a vállalati gazdasági prob- | lémák matematikai-statisztikai módszerekkel történő megoldá­sáról pedig fél háromkor beszél­nek. 10-én délután a Ságvári Mű­velődési Házban tanácskoznak a szocialista brigádok: a napiren­den a termelékenység emelése érdekében bevezetett új módsze­rek szerepelnek. Március ll-én délután kettőkor a Tudomány és Technika Házá­ban négy geológiai témájú elő­adást tartanak — a témák: víz­kutatás Máriakéménd környékén, építőanyagkutatás a villányi j hegységben, üregkutatás Pécsett, i illetve a mecseki karszt vízföld- ! tani térképének elkészítése. A József Attila Művelődési Házban március ll-én este hat órakor dr. Tóth László csillagász az elmúlt év műszaki szenzáció­járól beszél, ugyanebben az idő­pontban az Alajos utcai Népfront ' Klubban Balatkó István, a Pécsi i városi Tanács osztályvezetője az j új Szigeti városrészről tart elő- j adást. Március ll-én délelőtt 9 órakor ; a Mecseki Szénbányák Igazgató- j ságán műszaki fejlesztési ankét ' keretében három előadást tarta­nak az MSZB mérnökei. — ínyencfalatok bemutató­ja Pécsett. Csemege-hét kez­dődik március 10-én. szerdán a Kossuth Lajos utcai Cse­mege boltban. Az első napon gyümölcsöket, míg a továb­biakban hidegkonyhai és cukrászati különlegességeket kínálnak. Többek között a fő­városi Vörösmarty cukrászda híres süteményeit is megis­merhetik a vásárlók. — Nól és térti szivacs átmeneti kabátok érkeztek a Leértékelt Aruk Sallai u. boltjába. (x) — SZELLEMI KÉPESSEGEINK címmel tart előadást a pszicho­lógiai kollégiumon ma este 6 órakor Király József pszicholó­gus a Doktor Sándor Műv. Köz­pontban. Tesztek, önkísérletek, (x) — Március 9-1 távirati értesítés szerint az angol posta külföld­del megnyitotta a légipostái és a csomag-, valamint a távirat- forgalmat. Ennek alapján a Ma­gyar Posta március 10-től ismét felvesz Angliába szóló légipostái küldeményeket. légi leveleket, táviratokat, csomagokat. A nem légi levélpostai küldemények felvétele egyelőre továbbra is szünetel. A forgalom teljes fel­vételéről a Magyar Posta a sajtó útján fogja a nagyközönséget tá­jékoztatni. — A Dunántúli Napló szer­kesztősége március 10-cn, szerdán délután 5-től 6 óráig jogi tanácsadást tart székhá­zában (Pécs. Hunyadi u. 11.). A tanácsadás díjtalan. — A választási törvényről dr. Bihari Ottó, a Pécsi Tu­dományegyetem Állam- és Jogtudományi karának tan- J székvezető egyetemi tanára ' tartott ismertetőt tegnap a ' választó-kerületi bizottságok | tagjainak a Városi Művelő- ; dési Házban. — Határidő előtt. Az Épí­tő és Tatarozd Vállalat a Munkácsy utca 29-es számú ! házának tatarozását az út le- j zárásával és 14 család kiköl­töztetésével kezdte meg. A közel másfél milliós munka első határideje 1972 első ne­gyedéve volt. Most vállalták az ott dolgozók, hogy 1971. november 7-re már végez- 1 nek, a lakók visszaköltözhet­nek. Megkezdődött az ország egyik leg­nagyobb beruhá­zásának. a Bere- mendi Cement- és Mészmünck az építése. A BCM elkészültekor évente egymillió tonna cementet ad. Costa Ric*a-i delegáció Pécsett i — Üzleti tárgyalások. Ha­marosan Pécsre érkezik az olasz COMEX export-import cég képviselője és üzleti tár­gyalásokat folytat a Kesztyű­gyárban és a pécsi Cipőipari Szövetkezetben. — Nylon harisnya 23 Ft-ért, kamasz ingpulóver 6—12 évesnek. 93 Ft-ért, férfi műszál ingpulóver ; 159 Ft-ért női félkötény 15.80 j Ft-ért, melles kötény 32 Ft-ért vásárolható a Leértékelt Aruk j Sallai u. boltjában. (x) — Ismét pince okozta a bajt. Még az elmúlt évben ' szakadt be Pécsett a Felső- vámház utcai általános iskola udvara. A közelmúltban szak­értők vizsgálták a helyszínt és megállapították, hogy az iskolaudvar szintje magasabb i mint a hozzá csatlakozó tele- I ké, s az érintkezési ponton i észlelhető az állandó omlás. Kiderült, hogy a szomszédos területen egy régóta haszná­laton kívüli pince van, amelyr nek tömedékelését rövidesen megkezdik. — Értesítjük a város lakossá­gát, hogy a Sallai u. 32. szám : alatti női fodrász részlegünket ! kozmetikai részleggel kibővítet- i tűk. Ahol elsőrendű szakembe- j rekkel állunk a lakosság rendel- | kezésére. Pécsi Fodrászipari Vál- | lalat. (x) ’ — Szuper Patyolat-szalon Űjmecsekalján. Már megkez­dődtek az átalakítási munká­latok a Korößi Csorna Sán­Costa Rica-i szakszervezeti küldöttség érkezett tegnap Pécsre, három napos látoga­tásra a Szakszervezetek Bara­nya megyei Tanácsa vendé­geként. A három tagú delegációt Antonio Gonzalez Munoz, a Costa Rica-i Munkások Álta­lános Szövetsége titkára ve­zeti. A küldöttség tagjai: Marcos Castillo Rojas, a köz- alkalmazottak szakszerveze­tének elnöke és Carlos Mora Marin, a banánültetvényeken dolgozók szakszervezetének titkára. — Megjelent. A Statiszti kai Kiadó Vállalat gondozá­sában a napokban jelent meg az 1969-es Demográfiai Év­könyv. — A TIT Munkácsy Mihály Szabadegyetem irodalmi tagoza­tának vezetősége közli, hogy a francia regényirodalomról mára tervezett előadás Gyergyal Albert egyetemi tanár akadályoztatása J miatt elmarad. Az előadás új idejéről a sajtó útján tájékoztat- I ják majd a közönséget. | A tengerentúli szakszerve- i ! zeti tisztségviselőket Bogár | József, az SZMT vezető tit­kára fogadta és tájékoztatta Baranya gazdasági életéről, ipari és mezőgazdasági ered­ményeiről, a szakszervezeti mozgalom helyzetéről. A be­szélgetésen részt vett Szili Jó­zsef és Rameisl Ferencne az SZMT titkára. A közép-am erikái szakszer­vezeti tisztségviselők ma el­látogatnak a Sörgyárba és Harkányfürdőre. Csütörtökön Pécs város ne­vezetesebb műemlékeivel is­merkednek. » -............................... — Üdülés a Dunaj luxus- hajón. Először fordul elő, hogy nyaranta a Duna teljes hosszában közlekedő Dunaj nevű szovjet luxushajó ma- ■ gyár utasokat is szállít, még­pedig üdülő, pihenő embere­ket. A 12 napos üdültetést az IBUSZ szervezi. — Finnországba utazott dr. Szabó Zoltán. Dr. Szabó Zol­tán egészségügyi miniszter vezetésével küldöttség uta­zott Finnországba, a finn egészségügyi és szociálisügyi miniszter meghívására. — AFOR-kút Dunaszek­csőn. Olajkutat létesít Duna- szekcsőn az ÁFOR. A kút helyének kijelölésére a hely­színi bejárás megtörtént. • A Pécsi Szikra Nyomda vezetősége és társadalmi szer­vei, a kötészet II. és a mo­hácsi telep dolgozóival egy- időben rendezték meg nőnapi ünnepségüket. Virágot és ajándékot nyújtottak át a vállalat nődolgozóinak, majd ezután került sor az 1970. évi nyereségrészesedés — össze­sen 580 ezer forint — kifize­tésére. dór utcában az egykori férfi szabóság helyiségében, ahol még ebben az évben egy kor­szerű mosó- és vegytisztító szalont létesít a Patyolat. A MÉK árai A szerdai piac egyetlen jó hí­re: a tojás ára darabonként 1,40- re mérséklődik. A kedvezőtlen időjárás miatt még mindig kés­nek a primőrök, a szokásos tél­végi a kínálat. A jelenlegi árak: fejeskáposzta 4,80, kelkáposzta 5,20—5,80, vöröskáposzta 4—4,60, gyökér 5,50—6,50, sárgarépa 3,80— 4,20. Kapható paszternák is ki­lója 5—5,50, a zeller 6—6,80, a cékla 4,40—5,—, a vöröshagyma pedig 4,80—5,20. A szárnélküli fokhagyma 26 forint, a dughagy- mát pedig 8 és 18 forint közötti áron kinálják. Van elegendő bur­gonya. Gülbaha és kifli 3,70, kis­várdal rózsa 3,40, somogyi korai és sárga 2,90, egyéb burgonya- fajták 2,40. A kétkilós úgyneve­zett hálósburgonya, fajtától füg­gően 6,80—8,40. A téli piros alma 3,80, 6,80, a fehér alma 5,20, a válogatott csomagolt alma pedig 7,30-ért vásárolható. A zöldség és gyümölcsárak kilóra értendők. — Ikarus 180-asok a mű­helyben. A XIV-es Autójaví- tó Vállalat megkezdte az Ikarus csuklós autóbuszok j nagyjavítását. Előreláthatólag i az Ikarus 180-as család első j két példányának teljes fel­újításával a hónap végére el- j készülnek. — VEGKI ÁRUSÍTÁS CSAK SZOMBATIG 20—50 SZÁZALÉ­KOS árengedménnyel. Bé­lelt szivacs leányka szoknyák, ! fiú átmeneti kabátok, kardigá­nok. pulóverek. Árusítás Petőfi ; u. 63. (x) — Tacskó szakcsoport ala­kul Pécsett. A MEOE Bara­nya megyei csoportja 1971. március 15-én du. 5 órai kez­dettel tartja tacskó szakcso­portjának alakuló ülését, a Repülőklub helyiségében; Pécs, Perczel u. 21/b. sz. (a Kossuth mozi pénztárával szemben). Felhívják a tacskó tulajdonosok figyelmét, hogy összejövetelükön vegyenek részt. A további klubnapok időpontját, a szakcsoport programját az alakuló ülésen ismertetik. William Anderson levelei ine«írta... Az einepielenedett zselici falu — Gyűrű fű — sorsa mind több ember képzeletét foglalkoztál ja. mégpedig nem­csak Magyarországon, hanem külföldön, sőt a tengeren túl is. A település több mint 600 éves története során soli a nem volt annyiszor közbeszéd tárgya, mint az Utóbbi száz napban, amióta az utolsó csa­lád is elhagyta a falut. Az ország különböző részéből ér­keztek és érkeznek érdeklődő levelek az ibafai tanácselnök Bakonyi László címére. Ér­deklődnek: lehetne-e házat, vagy telket vásárolni a vad­regényes Gyűrűfűn. Mint is­meretes. felmerült annak a terve, hogy tábort építenek itt budapesti gyermekek és fiatalok egész évi üdülte le­sére. A sajtó híradása nyo­mán külföldön is sokan tu­domást szerezlek az elnémult zselici faluról. A napokban több levelet hozott a posta Ibafára az Egyesült Álla­mokból. William F. Anderson, az lllionis állam Rockford vá­rosából — többi között azt kérdi:... mennyibe kerülnek azok a házak? Milyen a köz­lekedés? Erdő mellett, hegyen vagy tóparton fekszik? Ápri­lisban vagy májusban Auszt­riába látogat feleségével. A szomszédos államból átrán- dulnának Magyarországra és megnézik a falvai... Mrs. Dprothy Berg, a Massachusetts állam Newton városából írt levelet — s ha rögtönzött fordításunk jó — akkor megtudjuk a sorokból, hat gyermekét szeretné a csendes helyen pihentetni, az elnéptelenedett magyar falu­ban. —nist— — A Bcethovcn-Bartók jubileumi év alkalmából a szigetvári Városi Könyvtár házi hangversenysorozatot indít március 9-től kezdődő­en. A havonta egyszer meg­rendezésre kerülő — irodal­mi szemelvényekkel egybekö­tött — előadásokat Várnai Ferenc zeneszerző vezeti. — Terliszter mintabolt. — Jókai tér 2. A Centrum Aruház keze­lésében. (x) — Üj általános iskola épül üippón. A jelenlegi összedő- léssel fenyegető épület he­lyett egy minden igényt ki­elégítő hat tantermes iskolá­ban tanulhatnak majd a lip- pöi és bezedeki gyerekek. Az ötmilliós létesítmény tervei most készülnek és előrelát­hatólag az építkezés is meg­kezdődik 1971-ben. Időjárásjelentés Várható időjárás szerda estig: erősen telhős, párás, főként az éjszakai és a reggeli órákban helyenként ködös idő. Többfelé havazás, a keleti, délkeleti me­gyékben esetleg havaseső. Mér­sékelt, időnként megélénkülő északi, északkeleti szél. Az éj­szakai lehűlés gyengül. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet mínusz 3, mínusz 8, leg­magasabb nappali hőmérséklet szerdán plusz 3, mínusz 1 fok között. 8. — Máris összetörtük a trónt, amely az önkényuralomnak, a né­pek elnyomatásának, a rabszolga­tartásnak és a vérrel-vassal dol­gozó régi világrendnek volt alap­köve. Szabad és független nemzetté lettünk, elszakadván a német szö­vetségtől és az osztrák közösség- fil... Összejöttünk, hogy kimond- k most államformánk megváltoz­tatását: a szabad és független köz­társaságot. Így lett a vérözonből megváltás, a halál pusztulásából dicsőséges feltámadás. Az ülés befejeztével a Nemzeti Tanács tagjai kivonultak az Or­szágház lépcsőire. A Parlament előtt már sok tízezres tömeg so­rakozott. Azt kiáltották, azt énekel­ték: „Éljen a köztársaság!” A kül­városok háborútól meggyötört, le­soványodott. lerongyolódott lakói együtt kiáltottak éljent Károlyi Mihállyal. Vörös és nemzeti színű zászlók lobogtak a hideg szélben. A Schlick-gyár munkásai egv kis fekete koporsót emeltek a magas­ba. Felirata: „A királyság”. A je­lenlévőknek Bokányi Dezső jelen­tette be a köztársaság kikiáltását. Cigányzenekarok húzták a Him­nuszt, a munkások zenekara a Marseillaise-t játszotta. A polgári demokratikus forradalom győzelme után az új kormány ki­dolgozta és rendelettel léptette életbe az új választójogi törvényt. Alkotmányozó nemzetgyűlés össze­hívását határozták el, egyenlő, ál­talános és titkos, nőkre is kiterje­dő választójog alapján. A bonyo­lult törvény továbbra is tartalma­zott különböző cenzusokat. így pél­dául továbbra is megkövetelték az írni-olvasni tudást, holott a letűnő­ben lévő úrivilág bűnös öröksége­ként milliók voltak analfabéták, s a korhatár tekintetében megkülön­böztették a férfi és női választókat. A férfiak 21 éves, a nők 24 éves kortól szavazhattak. Megkezdődött a választások elő­készítése, a különböző pártok kö­zötti harcok. A Kommunisták Ma­gyarországi Pártja nem indulhatott a választáson. A párt vezetőit már előzőleg letartóztatták, a pártot féllegalitásba, valójában illegali­tásba szorítoták. A régi közigazga­tás készítette elő a választásokat, ezzel eleve a polgári pártoknak juttatva előnyt. A Vörös Újság a választási küzdelem előtt állást fog­lalt: „A nemzetgyűlési választásokon a szociáldemokratákkal szemben a polgári pártok nagy többséggel fognak győzni. A polgári ellenfor­radalom korlátlan szabadsággal szervezkedik... a szolgabírói ter­ror, a papi uszítás akadálytalanul folyik. Ha valaha azt hihette a Szociáldemokrata Párt, hogy par­lamenti többség útján egyszerű szavazással kisajátíthatja a kapita­lizmus osztályállamát és kiépítheti a szocialista államot, ennek a naiv ábrándnak az orosz, most pedig a német és osztrák példa után vé­ge.” A választásokra végülis nem ke­rült sor. 1919 tavaszán győzött a proletáriátus diktatúrája, s a ha­talomra került munkásság hozzá­látott, hogy kidolgozza saját álla­mának választójogát. Díszelnök: Vlagyimir Iljics Lenin 1919. március 23-án a magyar történelem e felejthetetlen napján az Országház téren több mint száz­ezer ember köszöntötte a két nap­pal előbb kikiáltott Magyar Ta­nácsköztársaságot. Ebben az idő­ben még nem voltak hangszórók, s a százezernyi emberhez egyszer­re több szónoknak kellett beszél­nie. Kun Béla, Bokányi Dezső, Garbai Sándor a munkások vállán állva beszélt, Böhm Vilmos had­ügyi népbiztos egy automobil te­tejéről, Hamburger Jenő és Nyisz- tor György a földművelésügyi nép- biztosság. Vágó Béla pedig az igaz­ságügyi Palota erkélyéről tartott szónoklatot. Az egész tér vissz­hangzott a proletárdiktatúrát, a Forradalmi Kormányzó Tanácsot, Szovjet-Oroszországot. a III. Inter- nacionálét és Lenint éltető kiáltá­soktól. (Folytatása következik)

Next

/
Oldalképek
Tartalom