Dunántúli Napló, 1971. március (28. évfolyam, 51-75. szám)

Mohácsi Napló

17/ közlekedési rend A DUNÁNTÚLI NAPLÓ MOHÁCSI OLDALA B. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 1971. JANUAR 16. A Szék- és Kárpitosipari Vállalat tervei Kétezer Apolló garnitúra Pályaválasztás \T inden nemzedéknek visszatérő problémája az ifjúság felnőtté válása, a társadalomépítő munka tö­retlen folyamatosságának, lendületének biztosítása. A ma ifjúságát a holnapnak neveljük, szerepük rendkívül fontos, minden nép jövőjét tekintve. Érthető tehát a tár­sadalom és a szülők mind­azon törekvése, amellyel a fiatalok jellemének, sorsának alakulását kíséri. A pályaválasztás kettős probléma a társadalom éle­tében: egyéni és népgazda­sági. Szocialista társadal­munk foglalkoztatás-politi­kája, a társadalmi követel­mények keretein belül biz­tosítani az egyéni képessé­gek maximális kifejlődését, a képességeknek, ismeretek­nek megfelelő munkalehető­séget. Rendkívül fontos szempont a képességek mellett a te­hetséges gyermekek felkaro­lása széles társadalmi segít­séggel. A technikai forrada­lom megköveteli a tehetsé­gek kibontakoztatását. Szo­cialista társadalmunk fontos törvényszerűsége a fizikai munkások tehetséges gyer­mekeinek felkarolása. Az általános iskola nyolc osztályát végzett tanulók 82 --84 százaléka a különböző középiskolákban, szakmun­kástanuló iskolákban foly­tatja tanulmányait. A középiskolák közül a gimnáziumok szerepe az egyetemi, főiskolai tovább­tanulásra készít fel, míg a szakközépiskolák techniku­sok és a középkáderek kép­zését hivatott elősegíteni. Még bizonyos mérvű tartóz­kodás mutatkozik a gyakor­lati pályákra képző szak­munkástanuló iskolákkal szemben. A ma szakmunkás- képzése nem hasonlítható össze a múlt inasiskoláival. A szakmunkásképzés kor­szerűsítése, az emeltszintű B. tagozat létrehozása lehe­tőséget nyújt arra, hogy ta­nulói rövid idő alatt közép­iskolai végzettséget is szerez­hessenek, vitathatatlan szak­mai előnyük mellett. Váro­sunk Szakmunkástanuló In­tézete is biztosítja a szak­mák szerinti tagozódást és lehetőséget ad a gyengébb képességű gyermekek mellett a szakma iránt magasabb képzési követelményt bizto­sító tehetséges tanulóknak emeltszintű szakmunkáskép­zésre is. Sokszor visszatérő problé­ma, különösen a szülők ré­széről, az iskola milyen irá­nyú véleménnyel látja el a továbbtanulni kívánó gyer­meke jelentkezési lapját. Természetes, ez az érdeklő­dés, hiszen ez lesz az első ismertető az új munkahe­lyén. Az iskolák gyakorlatá­ban véleményezést a tantes­tület meghallgatásával, a gyerek fejlődésének figye­lembevételével, érdeklődési körének megfelelően állítja össze. Az ember életútja, élet­sorsa cselekvések, a körül­mények adta lehetőségek út­ján formálódik, alakul. Az emberi sorsokért felelős az egész társadalom, de külö­nös tekintettel a szülői ház és az iskola, a maga okta­tási és nevelési lehetőségei­vel. Pályánk kezdeti nehéz­ségeit a munkahely örömei és az alkotás vágyainak be­teljesülése teszi igazán gaz­daggá és szerez megbecsülést társadalmunkban. Csanádi László Tovább bővül a Szék- és Kárpitosipari Vállalat mohá­csi gyáregységének termelé­se az idén. A tervezett ter­melési felfutás eléri 1971- ben a 11 százalékot. Az elmúlt évi szép ered­ményeken felbuzdulva ez év ben 10 millió forinttal eme lik majd a mohácsi gyár ter­melési értékét. Ezzel a ter­melés mennyisége 1971-ben 94 millió forintra növekszik. A termelés felfutását a gyár a termékek arányának ked­vező kialakításával, korszerű kárpitos technológia beveze­tésével, és termelési koope­rációval fogja megoldani. Már megvan a kooperációs partner, a Mohácsi Építő­ipari Szövetkezet asztalos- ipari részlege. A szövetkezet asztalosai a különböző gar­nitúrákhoz kárpitkereteket készítenek a gyár részére. A gyár termékei között továbbra is a hagyományos kárpitozású „Mohács” gar­nitúra a legkeresettebb. A kétszemélyes heverő, a két fotel, a négy szék forma, méret, kivitel és ár tekinte­tében a bútorvásárló közön­ség jelentős rétegének igé­nyeivel találkozik, így évről- évre a gyár termelési volu- I ménénél? jelentős hányadát képezi ez a termék. A mohácsi gyár ízléses lak- berendezési tárgyainak to- j vábbra is jelentős vásárlói ■ a nyugati országok. A kár- ; pitozott székek, székállvá- ! nyok, piros és zöld színre pácolt gyerekágyak, gyerek- ! járókák, angol, holland és j svéd megrendelésre készül­nek. Üj gyártmánnyal is jelent­kezik a gyár az idén a bú­torpiacon. A Szék- és Kárpi­tosipari Vállalat a BÚ­TORÉRT választékbővítési együttműködés keretében kétezer „Apolló” típusú gar­nitúra gyártására kerül sor. Az Apolló gyártmány-csalá­dot osztrák licenc alapján tervezték. A garnitúrába egy darab kétszemélyes he­verő és két fotel tartozik. E garnitúránál a kényelmet, a tartósságot a magas ru- gózat és korszerű párnázat, újszerű kombinációja bizto­sítja. A csukott állapotban, kanapé szerepét is betöltő heverő nyitott helyzetben nagyméretű fekvőhelyet biz­tosít. Az új termék gyártása ez év első negyedében kez­dődik meg. Csery Károly Háromnapos továbbképzés Tanulnak a KISZ-titkárok A KISZ Mohács városi Bizottsága január 18—19— 20-án továbbképzést rendez az alapszervezetek titkárai részére. A Városi KISZ-Bi- zottság célja: felkészíteni az alapszervi titkárokat 1971. évi feladatok elvégzésére. A háromnapos program 18-án városi bizottsági ülés­sel kezdődik. Ez a fórum vi­tatja meg és hagyja jóvá a KISZ Városi Bizottságának 1971. évi akcióprogramját. Még ezen a napon, délután Fischer János elvtárs ismer­teti a Városi Tanács negye­dik ötéves ifjúságpolitikai tervét és válaszol az ezzel kapcsolatos kérdésekre. 19-én a KISZ Megyei Bi­zottságának munkatársa tart előadást Vezetési és szerve­zési módszerek a KISZ alap­szervezetekben címmel, majd a KISZ alapszervezetek és az úttörőcsapatok kapcsola­tát vitatják meg az úttörő csapatvezetők és a KISZ-tit- károk. A nap további prog­ramja: előadás a KISZ-ok- tatás szerepe a politikai munkában címmel. A tanfolyam harmadik napján Méri Sándor, a Vá­rosi Pártbizottság osztályve­zetője ismerteti a párt és KISZ alapszervezetek kap­csolatából adódó teendőket és feladatokat A továbbképzés záróak­kordja Balezer Károlynak, a Szék- és Kárpitosipari Vál­lalat párttitkáránaik, az MSZMP X. kongresszusáról tartandó élménybeszámolója lesz. Kalocsai László Ma reggel 8 oratol megvál­tozik a Dózsa György út for­galmi rendje a Rákóczi út és a Tömöri utca közötti szaka­szán. A Városi Tanács épí­tési és közlekedési osztálya, a Városi és Járási Rendőr- kapitányság közlekedésrendé­szetével. és a KPM-mel egyetértésben lezárta a Dózsa György utat az említett sza­kaszon. A Dózsa György út forgalmi rendjének megvál­tozását a löutca és a Zalka Máté utca sarkán lévő csa­tornaépítési munkák tették szükségessé. Az úttest alatt lévő munkákat rendkívül veszélyezteti a közúti forga­lom. A munkagödör dűcolá- sát a járművek okozta ráz- kódtatás tönkreteheti, és az ott dolgozók élete forog ve­szélyben. Az új forgalmi rend az itt folyó építkezés befejezéséig lesz érvényben. Mikor lesz kész ez az út­szakasz? Miért húzódik már | hónapok óta az építkezés? — e kérdésekre kerestünk vá­laszt. Az építést végző vál­lalat — a Városi Tanács Költségvetési Üzemének ve­zetőjét. Kele Jánost kerestük fel: — Ügy látszott, november elején, hogy a Zalka Máté utcai csatorna süllyedt meg. így, a hiba könnyen elhárít­ható. Sajnos, ez a feltétele­zés a feltárás során nem iga­zolódott. Ezután hozzáláttunk a főgyűjtő csatorna feltárá­sához és eljutottunk a tény­leges hibahelyhez. Megállapí­tottuk. hogy eltört a főgyűj­tő csatorna. Erre nem is gon­dolhattunk. Ezt a főgyűjtőt 1949-ben építették. Fiatal építmény, ha azt vesszük, hogy elvileg 150 évig nem szabadna meghibásodnia, ha megfelelően karbantartiák — mondta az üzem vezetője. — Hány helyütt tört el a vezeték? — Még teljes egészében nem tudjuk. Egy biztos, nem­csak ott van törés, ahol az úttest megsüllyedt, és több repedésről, törésről van szó. A reoedések irányából arra következtetünk, hogy körül­belül ötven méteres szaka­szon több helyütt is megre­pedt, eltört a főgyűjtőcsa­torna. — Még nem fejeződött be a feltárás sem? — Ezideig telies egészében 18 méteres csatornaszakaszt Az új közlekedési rend: az 56-os, 57-es országútról a felé igyekvő járművek haladási iránya a következő: Dózsa György út—Tompa Mihály utca—Szent István utca—Rákóczi út—Szabadság út. A városközpontból az országutakra köz­lekedő járművek haladási iránya: Szabadság út—Táncsics Mihály út—Kazinczy utca—Tömöri utca—Dózsa György üt. Az új forgalmi rend miatt a Bölcsődénél lévő MAVAÜT megállóhelyet a Tompa Mihály utca 6. számú ház elé helyezik tártunk fel, mintegy 30 mé­teres darab felnyitása még hátra van. Jelenleg 26 dol­gozónk van a munkahelyen. Géppel a feltárás lehetetlen, a gép ilyen helyen nein tud dolgozni, csak kézi erő áll rendelkezésünkre. Az időjá­rástól függően szeretnénk a feltárási munkákat a jövő hét végére befejezni. A mun­kások rendkívül nehéz körül­mények köztöt, öt méterre az úttest alatt dolgoznak. A fel­tárás során körülbelül 1500 köbméter földet kell meg­mozgatniuk. — A feltárás után ...? — Ha az építési és közle­kedési osztálytól megkapjuk a főcsatorna újjáépítési ter­vét, azonnal hozzákezdhetünk az új csatornaszakasz építé­séhez. Az építőanyag és mun­kaerő rendelkezésünkre áll. Ha minden jól megy, 27 nap nap alatt befejezzük a csa­tornaszakasz lefektetését, az­tán még 28 napos kötési idő­vel kell számolnunk a beto­nozásnál. Majd csak ezen idő eltelte után temethetjük be a munkagödröt. Számítá­saim szerint március végén indulhat meg a Dózsa György úton teljes hosszában a for­galom. Az építési költség is meglehetősen drága: több mint 700 ezer forint. — Nem lehetett volna ezt a munkát meggyorsítani? — Szerintem nem. Veszélyes átkelés r^lyan most a halászcsárda hatalmas üvegfala, mint egy mozivászon; az ember csak néz, néz ... Magában a Duna jeges panorámája is lebilincseli a szemlélőt. De csütörtökön délután négy és öt óra kö­zött ritka izgalmas „film” szemtanúi lehet­tek a vendégek. Címet is adhatnánk a pro­dukciónak: Veszélyes átkelés a dunai jég­mezőn. A túlsó parton a jeget próbáló emberek csak apró fekete pontoknak tűnnek. Aztán nekivágnak ketten, kisvártatva újabb két vállalkozó kedvű egyén akad. Óvatosan lép­kednek, kerülgetik a jókora szabad vízfelü­leteket. Néhány perc múlva már az innenső partnál járnak. Két diák: — Nem féltünk, oda kell lépni, ahol fel­torlódott a jég. Két éve itt tanulunk Mohá­cson, pécsiek vagyunk. Eddig még sohasem szeltük át száraz lábbal a Dunát, most meg­próbáltuk kíváncsiságból. Negyven perc alatt tettük meg oda-vissza az utat. Üjabb két fiatalembert a szükség vitt a felelőtlenségbe. Most kapták meg a tovább­tanulási jelentkezési lapot. A szülőknek alá kell írni. Istenem, a szigetben laknak ... A csárda vendégei komemntálják az ese­ményeket: — Nagy bátorság kell az átkeléshez! — Fenéket! Az itt lakók megszokták. — Juj! Az a kisgyerek megcsúszott... Hol az anyja? A gyengébb idegzetű asztaltársaságok el­húzódnak az ablaktól. — Ezt figyeljétek! — kiált fel egy férfi. A látvány valóban nem hétköznapi: egy kucsmás férfi rohan a Duna jegén. Bámu­latos virtuozitással szökdécsel egyik jégtáb­láról a másikra. De hova siet? Most ve­szem észre, megérkezett a szigeti oldalra a bajai autóbusz. A férfi elérte. Egy idősebb asszony megy a jégre. Ácso- rog, latolgat: átmenjek, ne menjek? Köz­ben egyre-másra érkeznek a jégmezők lo­vagjai: középkorúak, fiatal lányok, gyere­kek ... Látszik, hogy a néni fél. Végül rá­szánja magát, de mielőtt nekiindul, leveti a vastag télikabátot. Talán így könnyebb less, (méw) Tízéves a GELKA Tíz éve volt január másodi- kán, hogy megkezdte szolgálta­tásait a GELKA. Az 1%1-ben megalakult, két műszerészt és egy adminisztrátort foglalkozta­tó kis szervizről .ma már el­mondhatjuk, hogy képzett mű­szaki gárdával, műszerparkkal rendelkező szolgáltató egység. A GELKA-szerviz fejlődését az is jelzi, hogy az elmúlt évti­zedben háromszor költöztek; a helyiségek sorba kicsinynek bi­zonyultak. Jelenleg a GELKA mohácsi sezrvizében tíz műsze­rész, három tanuló és hét kise­gítő személy dolgozik. A város­ba és a járás 16 községébe négy, úgynevezett kiszálló műszerész jár rendszeresen megjavítani az elektronikus berendezéseket. Zubán Antal, a szerviz vezető­je beszámolt arról, hogy a kö­zeljövőben bővül a szervizben a szolgáltató tér. valamint, hogy a lakosság igényeit teljes egé­szében ki tudják elégíteni, a személyi állományt is fejlesztik. HÍREK — Értekezlet. A Városi Tanács művelődési osztálya értekezletre hívta össze a város általános is­kolai igazgatóit és helyetteseit. Mivel az értekezlet fő témája a pályaválasztás volt, így a meg­beszélésen résztvett a Városi Ta­nács munkaügyi főelőadója és a mohácsi Szakmunkásképző Inté­zet igazgatója is. — Munkalehetőség. A munká­ra jelentkezők elhelyezésére a vállalatok által bejelentett mun­kahelyek száma korlátlan lehe­tőséget biztosít. Az 1971. első ne­gyedére bejelentett munkaerő- igényét 24 vállalat, intézmény jelezte 592 dolgozó részére tud­nának munkalehetőséget biztosí­tani, ebből 431 férfi és 161 nő. A vállalatok, intézmények több­sége segédmunkást keres, hiszen a közel 600 fős igényből 148 a szakmunkás felvételi lehetőség. — Mit mutat az anyakönyv? Az elmúlt évben 245 születés; 169 házasságkötés és 207 haláleset volt a városban. HANGSZÓRÓ HELYETT..; A lakossághoz A Városi Vízműtársulat értesí­ti a lakosságot, hogy az év végi •zárlat elkészítése miatt január 25-töl február végéig ügyfeleket nem fogad. A Mohács Városi és Járási Rendőrkapitányság, valamint a Városi Tanács építési és közle­kedési osztálya ismételten fel­hívja a város lakosságának fi­gyelmét, hogy havazás esetén az ingatlanuk elé eső járdasza­kaszról a havat állandó jelleg­gel takarítsák le. Ellenkező eset­ben ezer forintig terjedő pénz­bírsággal sújtják a mulasztókat. Orvosi ügyelet Január 16-án és 17-én — szom­baton és vasárnap — dr. Varga Istvánná az ügyeletes. Ügyeleti szolgálat szombaton: délután 4- től 6 óráig, vasárnap délelőtt 9- től 11 óráig a Dózsa György út 4. szám alatti rendelőben. Dr. Varga Istvánná lakása: Kazinczy u. 3. Telefon: 17. a treten Szombat: 12 + 1 (6, 8). Vasár­nap: Az alvilág professzora (de. 10 órakor matiné), 12 + 1 (6, 8). Hétfő: Szép lányok, ne sírjatok. (6, 8.) Kedd: Szép lányok, ne sírjatok (6, 8). Szerda: Szép lá­nyok, ne sírjatok (6, 8). Csütör- ! tök: Halálos tévedés (6, 8). Péntek: Halálos tévedés (6, 8). A Bartók Béla művelődési köz­pont programja: Szombat: Ifjúsági bérletes Beethoven-hangverseny (de. 11 és fél 1 órakor). Hétfő: A Dél­szláv-klubban ankét a Pécsi Rá­dióval. MOHÁCSI NAPLÓ Szerkesztőség: Mohács Szabadság út 4. Telefon: 617.

Next

/
Oldalképek
Tartalom