Dunántúli Napló, 1971. március (28. évfolyam, 51-75. szám)

1971-03-02 / 51. szám

L DUNÁNTÚLI NAPLÓ 1971. március 2. Árcsökkentés Lengyelországban Kicserélik az árcédulákat az üzletekben. Törökország is aláírla az atomsfop- szerződést A Török Külügyminisztérium nyilatkozatot tett közzé azzal kapcsolatban, hogy Törökország aláírta az atomstop-szerződést. A nyilatkozat hangsúlyozza: „a tö­rök kormány úgy értékeli ezt a szerződést, mint újabb fontos lé­pést a teljes és általános lesze­relés felé vezető úton. ♦ TEL AVIV: Egy 24 éves izraeli asszony szombaton négyes ikreknek adott életet A kórház szerint Dulia Ke- dem, az anya, aki megter- mékenyülést elősegítő tab­lettákat szedett, kifogástalan kim pof ban van — csakúgy mint az újszülöttek. 4- PRAG A: Vasárnap este hazaérkezett Prágába a CSKP küldöttsége, amely Vasll Ellák­nak, az elnökség tagjának, a KB titkárának vezetésével az Arab Szocialista Unió meghívá­sára többnapos látogatást tett •z KAK-ban. TORINO: Cosimo Giannuz- zi teherautósofőr megállt egy országúti bisztrónál, hogy egy csésze kávéval frissítse ma­gát. Eközben ismeretlen tet­tesek ellopták a kocsiját a szállítmánnyal együtt. A szál­lítmány több tonna kávé volt. 4 SAN DIEGO: Több, mint egymillió dollárba került óddig az E vesült Államoknak az Ecuadorral vívott tonhal-háború. Vasárnap az ecuadori hatósá­gik 103 ezer dollár büntetés ellenében újabb négy olyan amerikai halászhajót bocsátottak szabadon, amely a parti vizek határán belül kutatott zsákmá'iy után. Ismeretes, hogy a dél- amerikai ország 200 mérföldben állapította meg felségvizeinek határát, míg az USA csak 12 mérföldet hajlandó elfogadni. + VARSÓ: Szombat óta havazik és helyenként hóvi­har tombol. Lengyelország­ban. A vonatok nagy késéssel közlekednek. Mintegy 5ÖÖ ki­lométer közút járhatatlan. Több száz autóbuszjárat szü­netel, Swinoujscied kikötőben és az Odera torkolatánál a folyó kiöntött és víz alá ke­rült egyebek között a folya­tni hajógyár és néhány pe­reink örzét. 4 LONDON: Anthony Grant, brit kéreskedeltni miniszterhe­lyettes vásárnap bejelentette: a görög Niki hajón La Manche- béli katasztrófája nem ismétlőd­het meg többé. Ismeretes, hogy iZón a helyén, ahol a görög hajó szombaton este szerencsét- lenül járt, két hónap leforgása alatt két másik hajó Is zátony­ra futott. Grant szerint sürgős tárgyalások kezdődnek a hajózás WttOhíágának megjavításáról. 4« VARSÓ: A lengyel Mi­nisztertanács március 1 -tői 5 százalékkal felemelte a fel- szabadulás óta 10 éves mun­kaviszonyt teljesített nyug­díjasok járadékát. Ez év ja­nuár elsejétől mintegy 740 ezer nyugdíjas kapott már emelést. Két hónán alatt te­hát ez a második intézke­dés a t tagdíjasok helyzeté­nek javítására. I ! I: •f VARSÖ: Stefan Jedry- ehowski lengyel külügymi­niszter 'meghívására szerdán báróit látogatásra Varsóba érkezik Jan Marko csehszlo­vák külügyminiszter. Marko három napot tölt Lengyel- országban. 4- MANILA: A fülöp-szlgeti Cotaboto tartomány több köz­ségében véres csatákat vívtak egymással a múlt hét végén keresztény és mohamedán hí­vők. A rendőrség megállapítása szerint az összecsapásokban több, mint 30 ember életét vesz­tette, egy falu pedig teljesen leégett. 4 BRÜSSZEL: Tavaly a Közös Piac legtöbb tagálla­mában emelkedett a fűtő­olaj ára. A könnyű fűtőolaj­nál Hollandiában 66, Bel­giumban 33, Olaszországban 30, az NSZK-ban 20 százalé­kos emelkedés mutatkozott. A nehéz fűtőolaj Ara Bel­giumban és Hollandiában megkétszereződött, az NSZK- ban pedig 33 százalékkal emelkedett. ♦ MADRID: Spanyolor­szágban február 27-től emel­kedtek a benzinárak. Spa­nyolország eddig Ausztriával és Svájccal együtt Európa legalacsonyabb benzinárakat érvényben tartó országai kö­zé tartozott Gyilkosságsorozat a tárgyalóteremben Söderhamn: Többszörös gyilkosság tör­tént a svédországi Söder- hamti bírósagának egyik tár­gyalótermében. A *:rt tár­gyaláson, amely egy férfi é* \ volt élettársa közötti r^rrel l f foglalkozott, a férfi, akinek ) nevét nem közölték, fegyvert } j rántott, lelőtte az asszonyt, a bírót és két ügyvédet. A lö­vések hallatára bírósági tiszt­viselők rohantak a terembe, dé már csak négy hol testet találtak —- a gyilkos elmene­kült. A gyilkost, aki valószí­nűleg perének elvesztése mi­att rendezett vérfürdőt, amely­hez hasonlóra 1952 óta nem vált néldá Svédországban, go­lyóálló-mellény es géppiszto- lyos rendőrök keresik. A tar­tományi fővárosból erősítése­ket küldtek Söderhamnba és valamennyi, a városról kive­zető utat lezárták. A tartományi rendőrfőnök / jelenleg sztrájkol, a 47 ööó $ svéd állami tisztviselővel > együtt, de közölte, újra fel- ) veszi a munkát, hö«rv kezébe \ vegye a gviíkós üldözésének > megszervezését. \ A LEMP Pofliükai Bízott- saga és a, koanaányelnökség február 15-1 határozatának megfelelően hájtfjőn reggeltől ismét a múlt éjv december 13-a előtti élelmiszerarak ér­vényesek Lengyelországban. Egyidejűleg visszaállították a régebbi éttermi^ étkezdéi és büfé árakat is. ,Ez a rendel­kezés az idén 11 milliárd zlotyval növelj a lakosság vásárid erejét. A fogyasztási iparcikkek csökkentett árá­nak meghagyása pedig éves viszonylatban további 13 mil­liárd zloty többletet jelent a család költségvetésekben. Ezen túlmenően iaz idényvégi kiárusításokon a vásárlók kb. 2,5 rriilliárdot takarítanak meg. E nagyjelentőségű életszín­vonal-emelést biztosító lépé­seket döntően a Szovjetunió segítsége tette lehetővé. A szovjet kormány, mint isme­retes, 1 millió tonna kenyér­gabonát adott el Lengyelor­szágnak és igen komoly hosz- szú lejáratú hitelt is biztosí­tott. Különösen lényeges dolog a hús- és hentesáru régebbi árának visszaállítása. Eredményhirdetés március 11-én Választások Indiábon Új Delhi: Kilenc államban és a köz­ponti kormány igazgatása alatt lévő néhány területen kezdődött meg hétfőn Indiá­ban a választás. Az ország nagy területén a választók nagy száma — mintegy 280 millió szavazásra jogosult személy járulhat az urnák­hoz — és más nehézségek miatt a szavazás 10 napon át tart, 8 a végeredményeket csak március 11-én teszik közzé. A szavazás több ál­lamban két, illetve három napon át tart. A szavazatok számlálását azonban csak március 10-én kezdik meg, amikor a sorrendben utolsó állam, Nyugat-B-ngália lako­sai is az urnák elé járulnak. Ez az utolsó szavazás egyéb­ként még a választás első napján is bizonytalan volt: az államban kialakult rend­kívüli ‘ feszültség, szélsőséges izgatás és sok esetben a fegy­veres összecsapásig terjedő erőszakosságok miatt egyesek javasolták a bengáliai válasz­tás elhalasztását Ehhez azon­ban a központi választási bi­zottság egyelőre nem járult hozzá. A szavazás kezdetekor az indiai főváros sajtóköreiben úgy látják, hogy Indira Gandhi miniszterelnöknő pártjának, a kongresszusnak van esélye a parlamenti több­ség megszerzésére az 522 tagú képviselőházban, a Lok- Szabha-ban. Az Indiai Kommunista Párt, amely Kerala Államban és néhány más körzetben együtt­működik Indira Gandhi kongresszus pártjával, hang­súlyozza, hogy a választáso­kon demokratikus, baloldali többségű parlamentet kell létrehozni. A párt 87 körzet­ben állított jelöltet Maga Indira Gandhi teljes erővel részt vett a kampány­ban: vasárnap például Delhi­ben öt választási gyűlésen | mondott beszédet A híres ! Vörös Erőd előtti gyűlésen I több mint százezren hallgat- I ták meg a miniszterelnököt, i aki élesen támadta a jobb- I oldali pártokat Árleszállítás a Szovjetunióban Moszkva: Hétfőtől kezdve több köz­szükségleti cikk árát szállí­tották le a Szovjetunióban. Leszállították többek között a televíziókészülékek, mosó­gépek, motorkerékpárok, ro­bogók, vlllanyborotvák és más árucikkek árát. A tévé- készülékek közül többnek az árát 19—30 százalékkal, a mosógépekét 16 százaléké -1 szállították le. Telentés az mdoldrcf hadműveletekről Heves ütközetek Laoszban Saigon: Az AFP saigoni tudósítója katonai körökből úgy érte­sült, hogy Laoszban a népi erők elfoglaltak egy tüzér­ségi támaszpontot, amelyet a dél-vietnami 1. gyalogos had­osztály egyik zászlóalja tar­tott Lao Baótól 15 kilomé­terrel délnyugatra. Hivatalo­san a jelentést még nem erő­sítették meg, ugyanakkor azonban közöltéle, hogy dél- vietnami „tengerészgyalogo­sokat” küldtek Laoszba, hogy segítséget nyújtsanak az ott szorult helyzetben levő dél-vietnami csapatoknak. Az UPI tudósítója szerint leg­alább tízezer dél-vietnami katonát szállítanak légi úton Laoszba és a légihidat heli­kopterek „egész ármádiája” bonyolítja le. Kambodzsából csupán ki­sebb összecsapásokat jelen­tettek, amelyek zöme a Phnom Penht körülvevő kül­ső védelmi gyűrűre esett Dél-Vietnamban eltemették Francois Sullyt, a Newsweek amerikai hetilap 44 éves tu­dósítóját, aki amúlt héten vesztette életét, amikor a kambodzsai határ közelében lezuhant az a helikopter, amelyen Do Cao Trí tábor­nok ás több más magasrangú dél-vietnami tiszt tartózko­dott. Az újságíró, vágakará- ban azt kérte, hogy Vietnam­ban temessék el, ahol több mint húsz évig élt Hanoi : A Nhan Dán hétfői szá- ; mában megállapítja, hogy a népi erők meghiúsították a ; Laoszba betört amerikai— ! saigom haderők taktikáját, I amely légi úton szállított és i páncélos egységek nagyará- I nyú bevetésén alapult A lap | szerkesztőségi cikkében kö- | zölte, hogy eddig a népi erők i eöbb, mint 270 ellenséges he­likoptert, vagyis az invázió­ban részt vevő helikopterek­nek a felét pusztította el, ugyanakkor harcképtelenné tettek több, mint 310 ellensé­ges páncélos járművet, a be­vetett ellenséges katonai gép­kocsiknak, harckocsiknak és páncélozott terepjáróknak több mint felét. Robbanás a Capiíoliumban Washington: „Igen tetemes anyagi káro­kat” okozott az amerikai kongresszus két házának székhelye, a washingtoni Ca- pltöüum ellen hétfőn reggel elkövetett bombamerénylet, sérülés azonban nem történt — közölte a Capitolium őr­ségének egyik szóvivője. El­mondotta, hogy hétfőn haj­nalban titkos telefonáló hív­ta fel az őrség figyelmét a »küszöbönálló- bombame­rényletre, de nem jelölte meg, hogy az Impozáns épü­letnek pontosan melyik szár­nyában helyezték el a rob­banószerkezetet. Harminckét perccel a bejelentés Utón hatalmas erejű detonáció rázkódtatta meg a Capítoli- um épületét. A robbanás a Capitolium épületének azt a szárnyát rongálta meg, ahol a szená­tus székel. A szövetségi nyomozó hi­vatal (FBI) helyszínre érke­zett különítményei megindí­tották a nyomozást. É1ÉI KSÍD. NAPLÓ, TELEFOTO Felgyógyult sebesüléséből Ivan Cserbak szovjet katona, aki ellen Nyugat-Berlinben a múlt év november 7-én fegyveres merényletet követett el egy Ekkehard Weil nevű fasiszta fiatalember. Képünkön Cserbak (baloldalt) Weil nyugat- i berlini törvényszéki tárgyalására induL ,A mi számunkra a háború befejeződött4* ♦ NIZZA: Vasárnap dél- | előtt Nizza fölött felrobbant ; | egy turistarepülőgép. A fe- i délzeién tartózkodó két em- j ! bér életét vesztette. A tra- 1 gikus história ezzel még nem ért véget: a gép egy nyers- olajraktárra zuhant, amely : kigyulladt. 4 RÓMA: Az „Örök városban” j vasárnap kimondták az első válást. Giuseppe Amatuccl bíró ; elválasztotta egymástól Eflsio is Maria Saco-t, aki’ 1939-ben kö­töttek házasságot és 1955 óta élnek különváltam ítéletében j Amatueel közölte: hiába pró­bálkozott, hogy a házasságot megmentse. Eddigi h'rek szerint, az új válási törvény bevezetése óta mindössze két „hivatalos” 1 válás történt. i „Az amerikai repülőgépek megérkeztek és állásunkra napalmot dobtak, minden lángolt Hallani lehetett a sebesültek segélykiáltásait, majd csend lett” — Idézi Joel Henri, az AFP tudósí­tója a dél-vietnami 39. „Ran- ger”-alakulat két katonáját, akik néhány nappal ezelőtt Dél-Laoszban, a 9. főútvo­naltól északra, az 5öö-as ma­gaslati ponton estek a laoszi hazafias erők fogságába. A 18 éves Nguyen Van Hien és a 19 éves Nguyen Thieu Minh, a dél-vietnami Duang Nam tartományban született é* a közelmúltban sorozták be őket a saigonl kormány hadseregébe. Hien ezeket mondja: „amikor be­szálltunk a páncélozott szál­lítóautókba, bajtársaink ezt mondták: »Ezúttal olyan út­ra megyünk, ahonnét nincs visszatérés«”. A két fiatal hadifogoly ez­után elbeszélte, hogy a pán­Két hzdifoqoly vallomása célozott tehergépkocsiról amerikai helikopterekre száll­tak át, amelyek az 500-as magaslatra vitték a dél-viet­nami katonákat. Minden gé­pen nyolc katona, két ame­rikai pilóta és két fegyveres kísérő volt. „Az amerikaiak­nak csak egy törekvésük i volt, hogy mielőbb távozza­nak a helyszínről. Durván kitaszigáltak minket a heli- j kopterekből, utánunk dobál­ták felszereléseinket. Töb­ben közülünk rosszul ugrot­tak és megsérültek.” Ismét Mính veszi át aszót: ..az ágyúk éjjel-nappal dö­rögtek. A sebesültek üvöl‘öl­tek. Egy helikopter megkísé­relte a leszállást a magasla­ton, hogy megpróbálkozzék elszállításunkkal, de telitalá­latot kapott és elégett. Két másik helikopter szintén megpróbálta a leszállást, de kigyulladt. így halottalnk és sebesültjéink köztünk ma­radtak”. A két fiatal katona ezután — arcán még mindig az át­élt borzalmak nyomaival — beszámolt az AFP tudósító­jának hadállásuk elestéről. „Este 11 óra volt, amikor az őrség riadót fújt. Géppuska­sorozatot hallottunk, beástuk magunkat A front harcosai jelentek meg mindenütt, grá­nátokat hajítottak és géppus­ka-sorozatokat eresztettek minden futóárokba, öt perc alatt egységem megtizedelő­dött. Akik életben maradtak, azokat lerohanták. Megadtuk magunkat. Ebben a pillanat­ban amerikai repülőgépek érkeztek és napalmot dob­tak állásainkra. Hallani le­hetett a még el nem szállí­tott sebesültek jalkiáltásait, i majd csend támadt. A írd számunkra a háború befeje­ződött Súlyos incidens Puteaux-ban Párizs : Puteaux-ban,. I á zs egyik elővárosában több mint két­ezren gyűltek össze néma tüntetésre, hogy tiltakozzanak a választási kampány lég­körét megzavaró súlyos inci­dens miatt. Szombaton ugyanis vad­nyugati ízű gengsztertámadás zajlott le Puteauxban a szo­cialista párt választási pla­kátjait ragasztó pártmunká­sok ellen. Ismeretien tettesek több gépkocsiból lövéseket adtak le a plakátra kasztok­ra, egyiküket megölték, s többet súlyosan megsebesí­tettek. A támadók elmene­kültek és a rendőrség még mindig nem tudta kézreke- ríteni őket. Az Humanité szerint táma­dás értelmi szerzői Puteaux jelenlegi polgármesterének környezetében keresendők. A lap szerint a támadók között felismerték a polgármester egyik sógorát. A szocialista párt vezető­sége és a Francia Kommu­nista Párt Központi Bizott- *ága nyilatkozatban ítélte el a támadást, amelyet — mint rámutatnak _ egy fasiszta kommandó intézett a plakát- ragasztók ellen. Politikai sztrájk Angliában Hétfőn mintegy hárommil­lió angol dolgozó vett részt a legnagyobb vasas-szakszerve­zet által meghirdetett egy­napos általános sztrájkban, tiltakozásul a Heath-kormány szatorervezetellenee törvény- javaslata ellett. A sztrájk az említett szak­szervezet tagságánál jóval több munkásra terjedt ki. így például nem lehetett be­indítani a lapnyomdák gé­pelt és Anglia újságok nél­kül maradt. Egyetlen köz­ponti napilap sem jelept meg. Megállt a munka sok autó­gyárban, gépipari üzemben, repülőgép- és hajógyárban Is, sőt néhány villamoseróniii turbinái sem műkődnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom