Dunántúli Napló, 1971. március (28. évfolyam, 51-75. szám)

1971-03-02 / 51. szám

ára: 88 Műér Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXVIII. év faljam, 51. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1971. március 3„ kedd Megnyílt a műszaki és közgazdasági propagandahónap Budapestre érkezett /. /. JakuboYszkij marsall Budapestre érkezett I. I. IZRAEL ELUTASÍTJA A KÜZEL-KELETI VÁLSÁG BÉKÉS RENDEZÉSÉRE 1 AN Vl'LO TÖREKVÉSEKET „Diplomácia' nagyüzem” Kairóban Szadiit egyiptomi elnök beszéde Jakubovszkij, a Szovjetunió marsall ja, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyve­res erői főparancsnoka és Sz. M. Stemenko hadsereg­tábornok, az egyesített fegy­veres erők törzsének főnöke. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Czinege Lajqs vezérezredes, honvédelmi mi­niszter és a minisztérium más vezetői fogadták. A re­pülőtéri fogadásnál jelen volt I. V. Tutarinov vezér- ezredes, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői fő- parancsnokának magyaror­szági képviselője és B. P. Ivanov vezérezredes, az ideig­lenesem Magyarországon tar­tózkodó szovjet hadsereg csapatainak parancsnoka. DR. HUSZAR ISTVÁN MEGNYITÓ ELŐADÁSÁT TARTJA a Palesztinul Semzeti Tanács ülésén Vasárnap megnyílt Kairó­ban a Palesztinái Nemzeti Tanács ülése. Megnyitó be­szédében Szadat elnök alá­húzta, hogy kormánya to­vábbra is küzd a közel-keleti helyzet politikai rendezéséért. Biztosította azonban a geril­lavezetőket, hogy Egyiptom, mint ahogy eddig is.megtet­te kötelességét a fegyveres harcban, ismét így tenne szükség esetén. Hangsúlyozta: az Egyesült Arab Köztársaság semmiféle külön békét nem köt Izrael­lel. Nincs — mondotta — egyiptomi megoldás, vagy Pa­lesztinái megoldás, szíriai megoldás, vagy jordániai A Tudomány és Technika Házában tegnap délután 2 órakor ünnepélyesen meg­nyitották a VI. pécs-bara- nyai műszaki és közgazda- sági propaganda hónapot. A rendező szervek képvisele­tében megjelent Palkó Sán­dor, a Megyei Tanács vb- elnöke, dr. Németh Lajos, a Pécs várceá Tanács vb-eJ- nökhelyettese, Gál Ödön, az MTESZ titkára, Nemeth Ist­ván, az MTESZ baranyai szervezetének elnöke, Ra- meisl Ferencné, az SZMT titkára, Kovács József, a RÍSZ megyei titkára és dr. Maress Zoltán, a TIT elnök­ségének tagja. A Technika 1 laza nagytermét zsúfolásig megtöltötték a megye mű­szaki, közgazdasági és tudo­mányos életének ismert kép­viselői, gazdasági vezetők, műszaki és közgazdasági szakemberek. A műszaki és közgazdasági propaganda hónapot az el­nöklő dr. Nagy József, a Megyei Pártbizottság titká­ra, a Magyar Közgazdasági Társaság megyei csoportjá­nak elnöke nyitotta meg. A propaganda hónap gazdag eseménysorozata nyitánya­ként dr. Huszár István, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke tartott előadást Gaz­dasági hatékonyság, műszaki fejlesztés címmel. Amint hangsúlyozták, ez a téma most népgazdaságunk kulcs- fontosságú kérdése, a párt X. kongresszusán is a figye­lem középpontjában állt, s egyre nagyobb szerepet kap minden fórumon. Huszár István államtitkár előadásá­ban mindenekelőtt tisztázta a hatékonyság fogalmát, e fogalom Összetevőit, bemu­tatta a gazdasági hatékony­ság eddigi érvényesülését a népgazdaságban és a haté­konyság növelését illetően körvonalazta azokat a fel­adatokat, amelyek a negye­dik ötéves tervben a nép­gazdaságra és a vállalatokra hárulnak. Gázömlés Pécsett Robbauásveszély a lakásokban — Ideiglenes szállás 28 családnak Lezárták a veszélyes útszakaszt — Más útvonalon közlekedik a 20, 27, 28, 36 és a 37-es autóbusz Hétfőn reggel érkezett a bejelentés a Pécsi Gázműhöz, hogy a dr. Doktor Sándor u. 9-es számú ház pincéjét el­árasztotta a víz és ezzel egy­idejűleg erős gázszagot ész­leltek. Bár a szerelők szinte perceken belül a helyszínre érkeztek, ekkor már a szom­szédos házakban és az utcán is érezhető volt a gázömlés. Azonnal lezárták a 6-os út Kórház tér és a Kóczián Sán­dor utca közötti több száz mé­teres szakaszát és gázvizsgáló készülékekkel kutatták a baj forrását Megállapították, hogy a 12-es számú ház előtt — az igen nagyforgalmú fő- közlekedési út alatt — egy vízmosta üreg keletkezett, s az itt húzódó víz és gázveze­ték, valamint a postai, beton­alépítmény eltörött. A 100 milliméter átmérőjű elosztó- vezetékből kiömlő gáz, a meghibásodott kábelcsatornán szivárogva egészen az Alkot­mány, illetve a Landler ut­cáig eljutott. Horváth Lajos, a Pécs vá­rosi Tanács vb-eínöke irányí­tásával a városi, valamint a III. kerületi Tanács építési osztályai közreműködésével a helyszínen megtették a szük­séges intézkedéseket. Áram- táianították az egész környé­ket, hiszen a gázzal teli épü­letekben fokozódott az rob­banásveszély. Elzárták a vi­zet, és a veszélyes szakasz két végén a vezeték gázta­Rekordforgalom várható a Balaton-parton Már 500 ezer „vendégéjszakát" előjegyeztek A siófoki móló mellett még hatalmas jégtáblák dombjai fehérlenek, de a ki­kötőben a téli pihenőjüket töltő hajók mellett már csak egy-két centi vastag a jég Ahogy közeledik a tavasz, úgy növekszik a munka a Siófok központjában lévő Somogy megyei Idegenfor­galmi Hivatalban. — Télen sem volt kihalt a Balaton partja — mondja dr. Fodor Janos, a hivatal vezetője. — Siófokon, Föld­váron és fjei lén 2 hetenként összesen 400—400 szakszer­vezeti beutalt töltötte sza­badságát. A téli hónapokban a nyárra készülünk. Ezekben a hetekben újabb 35 idegen- vezetőt képezünk ki és fo­lyik negyven idegenvezető továbbképzése. Ebben az év­ben rekordforgalomra szá­ra tunk. Ennek megvalósulá­sát sejteti már az is, hogy eddig mintegy 500 ezer ven­dege j szaka t jegyeztek elő. Nagy aZ érdeklődés. Tavaly 140 millió forint volt a hi­vatal bevétele, ebben az év­ben előreláthatóan megha­ladjuk. A hivatalhoz napohta mintegy 100 levél érkezik, belföldiektől, külföldiektől egyaránt. Már jegyeztetik elő az üdülőházakat, a fizető vendégszolgálat szobáit is. Az NDK-ból, az NSZK-ból, Csehszlovákiából, Kanadából, Hollandiából és még számos országból érdeklődnek az üdülési lehetőségek iránt. A hivatal a már meglévő mo­teljein, üdülőházam és a 13 ezer fizetővendégszolgá­lati ágyán kívül újabb üdü­lőházakat is épít — erre 13 millió forintot költenek. A belföldiek is, de különö­sen a külföldiek kedvelik az úgynevezett bungalókat, a fából készült kis üdülöhá- zakat. — Ebben az évben meg­nyitjuk az első üdülőhelyi klubot Balatonföldváron, — 4.5 millió forintba került, — folytatja Fodor elvtárs. — A klubban napközben újsá­gokat, folyóiratokat, köny­veket olvashatnak a vendé- | gék, különböző társasjátékok j állnak rendelkezésükre, ze- i negép, presszó. A klubban j koncertet, magyarnóta-estet j rendezünk, kiállításokat ! szervezünk. A heti bérlet 40 I forintba kerül, a bérletesek ] a belépődíjas rendezvények- I re, 20 százalékos kedvez- I menyt kapnak. i lanítasa is megkezdődött. Sú­lyosabb mérgezés szerencsére nem történt, mindössze két személyt szállítottak kórház­ba enyhébb mérgezéses tüne­tekkel Az, hogy a kérdéses üreg pontosan mekkora, az esti órákig nem lehetett megálla­pítani, hiszen az állandó rob­banásveszély miatt fúrógépet, fémszerszámokat nem hasz­nálhattak. Sárga tábla figyel­meztette a járókelőket: ciga- rettázás, nyílt láng haszná­lata még az Utcán is tilos és veszélyes. A gázömlés miatt a dr. Doktor Sándor utca páros számú házai közül a 2-től 22- ig, valamint a 7. és a 9. szá­mú épületekben lakó 28 csa­lád nem tölthette otthon az éjszakát, összesen mintegy 100 személyt helyeztek, él ideiglenesen a Hotel Tourist- ban, a Műszaki Főiskola, va­lamint a Tanárképző Főiskola kollégiumában. Előrelátható­lag egyetlen éjszakáról van szó, bár elképzelhető, hogy néhány lakásba még ma se térhetnek vissza. Biztonsági okokból meg kell várni a la­kások teljes kiszedlőzését. Zárva tart a Kórház léin vasbolt, a 12-es szám alatti OTP körzeti kirendeltség, a Tavasz presszó, különböző üzletek, intézmények. A Mo­ziüzemi Vállalat tájékoztatá­sa szerint, a Petőfi moziban nem tartottak tegnap egyet­len előadást sem. A meghibásodott vezeték­ből szivárgó víz tetézte a j gázömlés okozta gondokat. A I csúszás és megrokkanás ve- I szélye miatt a délutáni órák- ! ban dúcokkal kellett megerő- I síteni a 9-es számú házat. A rendkívüli helyzet következ­tében megváltoztatták több autóbuszjárat útvonalát. A 20-as, 27-es, 28-as, 36-os, 37- i es autóbuszok a Zsolnay-szo- bortól nem a Rákóczi úton, hanem a Szabadság út, Jó­zsef Attila utca, Petőfi utca közbeiktatásával térnek visz- sza a Doktor Sándor utcába. Wesztl Márta megoldás. Csak egy van, cs pedig az arab megoldás. Megerősítette Szadat elnök, hogy az egyiptomi álláspont változatlan: mindenfajta ren­dezésnek feltétele az izra~ü csapatok teljes kivonása és a palesztinaiak jogainak meg- oltalmazása. * Vasárnap Kairóban ,,diplo­máciai nagyüzem” volt. Sza­dat elnök megbeszélést foly­tatott a ceyloni, a chilei és a perui nagykövettel, majd fogadta a CSKP küldöttsé­gét, amelyet Vasil Bilak ve­zetett. Mahmud Riad kül­ügyminiszter eközben Otto Winzert. az NDK külügymi­niszterét fogadta, később pe­dig Ajubi szíriai miniszter­elnök-helyettessel tárgyalt. Mohszin Abul Nur, az Arab Szocialista Unió főtitkára ugyancsak vasárnap tájékoz­tatta az egyiptomi politika egyes kérdéseiről az EAK- ban vendégeskedő olasz par­lamenti küldöttség tagjait. A Gunnar Jarringboz el­juttatott izraeli dokumen­tum „becsapta az ajtót a kö­zel-keleti válság békés meg­oldására irányuló összes kí­sérlet előtt” — jelentette ki kormánya véleményét tol­mácsolva vasárnap este Mu­nir Hafez, az EAK hivatalos szóvivője. Hafez rámutatott: az egyip­tomi kormány úgy tekinti Iz­rael válaszát, mint „a meg­szállt területek kiürítésére vonatkozó Jarring-javaslat kategorikus elutasítását”. — „Izrael ezzel a hivatalos do­kumentummal leleplezte ma­gát az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt. Elutasítja a Biztonsági Tanács 1967. no­vember 22-i határozatát és ragaszkodik a terjeszkedés­hez, a megszállt területek megtartásához”. Munir Hafez vasárnapi nyi­latkozata azt követően látott napvilágot, hogy Jarring to­vábbította az EAK-nak az izraeli dokumentumot. Kijelölték az országos választási elnökség tagjait Ülést tartott hétfőn a Ha­zafias Népfront Országos El­nöksége. Kállai Gyula elnök vezette a tanácskozást, ame­lyen Bencsik István főtitkár beszámolt az országgyűlési képviselők és a tanácstagok általános választásának elő­készületeiről és a népfront- mozga’om tevékenységéről. Kijelölték az országos vá­lasztási elnökség tagjait, akiknek funkcióját az Elnöki Tanács erősíti tat& Az egyik tüzoUokészülék a gázömlés színhelyén. Drágul in Haram i ja Budapesten MA: HORVÁT—MAGYAR TÁRGYALÁSOK KEZDŐDNEK Tirnár Mátyásnak, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­sének meghívásara hétfőn este hivatalos látogatásra Bu­dapestre érkezett Dragutin Haramija, a Horvát Szocia­lista Köztársaság végrehajtó tanácsának elnöke. Társasá­gában van Dusán Reljics. a végrehajtó tanács elnökhc- lj'ettese. Veszel jko Volcsics, a végrehajtó tanács tagja és több más személyiség. A magyar és a horvát vezetők kedden kezdik meg tárgyalá­saikat a kél ország egy ütt­működésének fokozását érin­tő kérdésekről»

Next

/
Oldalképek
Tartalom