Dunántúli Napló, 1970. november (27. évfolyam, 257-280. szám)

1970-11-01 / 257. szám

1 > Ar»! I ÍM+Bl Világ proletárjai, egyesüljetek' Dunántúli napló SJTVn. évfolyam, 257. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1970. nov. 1., vasárnap Baranya kommnnistáHnszen állnak a X. kongresszus határozatainak végrehajtására Befejezte kétnapos tanácskozását a megyei pártértekezlet Dr. Csendes Lajos elvtársnak, a Megyei Párt- bizottság titkárának elnökletével szombaton reggel a Pécsi Orvostudományi Egyetem aulájában folytatta tanácskozását az MSZMP Baranya megyei pártértekezlete. ' Lapunk tegnapi számában közöltük, hogy a pártértekezlet első napján, pénteken, fel­szólalt Aczél György elvtárs, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának titkára. A szocializmus az egész nép ügye nak a munkásoknak, parasz­toknak, értelmiségieknek, akik szorgalmukkal, becsüle­tes helytállásukkal bizonyít­ják be a szocializmushoz, a párt, a nép ügyéhez való hű­ségüket, szeretetüket. Azt valljuk, hogy aki többet dol­gozik, aki többet tesz az or­szág asztalára, az kapjon is többet. Aczél György felszólalása Aczél György elvtárs fel­szólalása elején tolmácsolta a partórtekezlet résztvevőinek a Központi Bizottság üdvözle­tét, jókívánságait. Elmondta, hogy a kongresszusi irányel­vek vitájában hatszázezernyi kommunista vett részt, tár­sadalmi szervek, tömegmoz­galmak vezető testületéi vi­tatták meg, sokrétűen ele­mezve, a dokumentumot. A vita rendkívül alapos é6 mélyreható volt, a szocialista demokrácia komoly iskolájá­nak tekinthetjük. A felszóla­lások ezrei hangzottak el, amelyek mindenekelőtt egyet­értésüket fejtették ki, és ugyanakkor bővítették, ki­egészítették, árnyaltabbá tet­ték a közreadott irányelve­ket. Az irányelvek betöltöt­ték feladatukat: alapját ké­pezték az országos vitának, lehetőséget biztosítottak a vélemények kifejtésére, az elmúlt négy esztendőben megtett út és a mai helyzet értékelésének, a feladatok kijelölésének. Jólésően fog­ják tapasztalni, hogy mennyi minden került bele a kong­resszus dokumentumaiba mindabból, amit a vita során felszólalók felvetettek öröm­mel állapítható meg, hogy si­került a széles tömegek ér­deklődését felkelteni, pártta­gok és pártonkívüliek milliói látják, értik, hogy mit, miért csinál pártunk abba bele­szólhatnak, kifejthetik véle­ményeiket a terveinkkel kapcsolatban. Ezt követeli a szocializmus építése, a szo­cialista demokrácia. Még so­kan emlékeznek arra, hogy 15—20 évvel ezelőtt az ön­berek nem érezték, hogy szavuknak súlya van, nem ismerték, hogy mit tervez az ország politikai vezetése. Ma ez az ország, a dolgozó nép, beavatottabb minden politikai, gazdasági lépésbe, mint bármikor is volt. Erősítsük politikai irányvonalunkat Az eddigi viták, felszólalá­sok egyik legfontosabb ta­pasztalata, hogy a párt X. kongresszusától a kommu­nisták, egész dolgozó népünk azt várja, hogy erősítse meg eddigi politikai irányvonalát és azt töretlenül, még követ­kezetesebben, még magasabb színvonalon folytassa tovább. A pártértekezleten előterjesz­tett írásos dokumentumok­ból, a járási, városi és e me­gyei pártértekezlet vitájából kiderül, hogy ezt kívánják a baranyai kommunisták is. De ezt csak akkor tudjuk elérni, ha a párt általános politiká­ját a megye sajátosságait fi- gyelembevéve alkalmazzák az élet minden területén. Ugyanakkor fordítsunk na­gyobb figyelmet arra, hogy elveink a gyakorlati tevé­kenységben maradéktalanul és jól érvényesüljenek, a munkában, az életben szer­zett tapasztalatainkat általá­nosítsuk helyesen és azt is­mét gyümölcsöztessük gya­korlati tennivalóink során. A nemzetközi helyzet ér­tékelésével foglalkozva kü­lön is felhívta a figyelmet arra, hogy a béke megvédé­sében, a szocialista és a ha­ladó erők küzdelmének segí­tésében, milyen felelősségtel­jes, nagy szerepe van ha­zánknak. Kifejtette, hogy a IX. kong­resszus határozatait sikeresen végrehajtottuk országos mé­retekben, de végrehajtották rtt Baranya megyében is. A pártértekezleten elhangzott felszólalások is megerősítet­ték, hogy a IX. kongresszus határozatainak végrehajtása érdekében felelősségteljes, be­csületes, áldozatkész munka folyt a megyében, melynek kimagasló eredményeiről ad­hattak számot. Baranya kom­munistái az elmúlt négy esz­tendőben a IX. kongresszus határozatainak szellemében, annak végrehajtása érdeké­ben jól dolgoztak Ez tette lehetővé, hogy pártértekezle­tük számot adhasson arról a gazdasági, politikai, kultu­rális, ideológiai fejlődésről, melyeket a legutóbbi kong­resszus óta a megyében elér­tek. És ami még szintén na­gyon fontos, hogy ezzel együtt erősödött Baranyában is a szocialista közgondolkodás. Növekedett a párt vezető sze­repe, a munkásosztály tekin­télye, erősödött a párthoz, a szocializmus eszméihez való hűség. Külön örvendetes az a nagy fejlődés, mely a megye mezőgazdaságában ment vég­be, elismerésre méltó az a munka, amit dolgozó paraszt­jaink végeztek A pártbizott­ság beszámolója és a felszó­lalók is utaltak arra, milyen nagy eredmény, hogy a ked­vezőtlen időjárás ellenére az idei termésátlagok messze meghaladják azt, amit né­hány évvel ezelőtt a legjobb esetben is csak remélhettek, vagy gondolhattak volna. Ez a közös, jó munka eredmé­nye. Jól tudjuk azonban, hogy a mezőgazdaság fejlesz­tése terén sok ,még a tenni­való, előrehaladásunkhoz még további kemizálásra, műtrágyára, istállókra, gé­pekre, raktárakra és még sok mindenre Szükség van. Hogy ezt biztosíthassuk, annak anyagi alapjait először ma­gának a mezőgazdaságnak kell megtermelnie. Mi, kommunisták dolgozó népünket több, jobb munká­ra buzdítjuk, nem egyszer az áldozatok vállalását is kér­jük. Eközben azonban arra is gondolnunk kell, hogy «ed­ményeinket dolgozó népünk napjainkban akarja élvezni, most szeretne még jobban élni, örülni előrehaladásunk­nak. Mindezt csak a szocia­lizmus építése tudja biztosí­tani, ezért mi azt valljuk, hogy minden közösségnek, az egyéneknek boldogulása, ér­deke elválaszthatatlan attól a politikától, melyet pártunk jelöl meg. Ennek valóravál- tásáért közös összefogással kell dolgozni Á gazdasági reform eredményei A gazdaságirányítás re­formja értékelésével kapcso­latban megállapította, a párt­értekezlet több felszólalójá­val együtt, hogy a reform be­vált, már eddig is sok olyan eredményt hozott, amit vár­tak tőle Természetesen a kezdeti évek nem lehettek mentesek a problémáktól, nehézségektől, ezektói nem szabad megijedni, nem sza­bad őket eltúlozni, de fel kell figyelni rájuk. A vitához kapcsolódva kijelentette: tár­sadalmunkban még nagyobb megbecsülést akarunk bizto­sítani a jól dolgozóknak, ha­tározottabban kell fellépni a lógósokkal, a vándormada­rakkal szemben, akiket csak az érdekel, hogyan tudnak minél kevesebb munkával, minél nagyobb jövedelemhez jutni. Ha szükséges, velük szemben ne riadjunk vissza az erélyesebb eszközök al­kalmazásától sem. Minden munkahely vezetője és kol­lektívája együttesen felelős azért, hogy a 10—20—30 éve ugyanazon a helyen dolgozók érezzék megbecsülésüket, az úgynevezett „ügyeskedőkkel” szemben. Adjunk nagyobb megbecsülést, tiszteletet azok­A gazdasági reform sike­rének egyik fontos feltétele, hogy a központi irányítás és a helyi vezetés összhangban legyen egymással, az országos érdek és a helyi érdek egy irányba hasson. Pártszerveze­teink egyik fontos feladata ezen elv érvényesülésének segítése. Egyetértéssel szólt arról, amit a pártértekezlet vitájá­ban többen felvetettek, hogy államunknak, társadalmunk­nak többet kell törődnie a nagycsaládosok gondjaival, jobban kell őket segíteni. Amilyen mértékben gazdasá­gi fejlődésünk megteremti ehhez az anyagi alapokat, a nagycsaládosok támogatását fokozni kívánjuk. A pártértekezlet vitájában többen szóltak arról, hogy egyre jobban erősödik társa­dalmunkban a szocialista közgondolkodás. Ez örvende­tes jelenség, de ugyanak­kor nem szabad megfeled­kezni arról sem, hogy még bőven találkozunk önző, anyagias szemlélettel is, van­nak még sokan olyanok, akik csak egyéni érdekeikkel tö­rődnek, harácsolnak, vissza­éléseket követnek eL Párt- szervezeteink kötelessége, hogy ez ellen fellépjenek, ne, csak a központi szervektől várják az intézkedéseket A megye sajátosságára ala­pozva felhívta a pártértekez­let résztvevőinek figyelmét arra, hogy a kommunisták, az állami vezetők továbbra is, az eddigi felelősséggel foglalkozzanak a párt nem­zetiségi politikájával. Fordít­sanak nagy figyelmet a Ba­ranyában élő nemzetiségek hagyományaira, szokásaira, anyanyelvűk használatára. Ne elégedjenek meg soha azzal, amit eddig tettek, ha­Aczél György elvtárs Egri Gyula elvtárssal beszélget a tanácskozás szünetében. nem szakadatlanul, nagy fi­gyelmet fordítva a nemzeti­ségek helyzetére, jegitsék elő a megyében is a lenini nem­zetiségi politika gyakorlati érvényesülését. Örök érvényű ezzel kapcsolatban az a meg­állapítás, hogy a nemzetiségi politikában, a lenini útmuta­tások gyakorlati alkalmazá­sában soha nem lehet eleget vagy sokat tenni. Felszólalásában foglalko­zott a fizikai dolgozók gyer­mekeinek tanulási nehézsé­geivel, lehetőségeivel. Ki­emelte, hogy minden vitánál, szónál fontosabb itt a tett: segítse mindenki ezeket a gyerekeket, hogy tanulni tud­janak. A pedagógus az isko­lában, a tanácsok, az üzemek, állami gazdaságok, termelő- szövetkezetek a különböző alapítványokkal, ösztöndíjak­kal, diákcsoportok elhelyezé­sével, további diákkollégiu­mok építésével. Ugyanakkor a fizikai dolgozó szülőket éb­resszük rá arra. hogy vállal­ják a gyerekük továbbtanulá­sával együttjáró áldozatokat, ne csak a mára, hanem gyer­mekeik ék az ország jövőjére is gondoljanak. Társadalmunk fejlődésében nagy a szerepe a fiataloknak, akik a megfelelő szakképzett­séggel, tudással rendelkezve, fontos résztvevői lesznek a szocializmus építésének. Fia­taljaink rendelkeznek azok­kal az adottságokkal, lelke­sedéssel, hogy ennek a vára­kozásnak megfeleljenek, de az egész társadalmunknak segíteni kell őket fejlődésük­ben, formálódásukban, neve­lésükben. A vitában elhangzottakhoz kapcsolódva megemlítette, hogy a Központi Bizottság megérti a pedagógusokat, is­meri a helyzetüket és amint lehetőség nyílik rá, az erköl­csi elismerésen túl, maga­sabb szintre kívánja emelni anyagi elismerésüket is, De az ts fontos, hogy a pedagó­gusok jó érezzék magukat az iskolákban, szívesen végezzék munkájukat, tapasztalják tár­sadalmi megbecsülésüket. Azt szeretnénk, ha minél több idejük maradna a tanításra, mert ez a gyerekek érdeke is. Ha egy pedagógus jól fel tud készülni a feladataira, ha van ideje kiválasztani, hogy mit tanítson, mit oktasson, akkor a gyermekek megter­helése is kisebb lesz az isko­lákban. Jobb, szebb lesz az élet Politikai tömegmunkánk feladatairól szólva arra hív­ta fel a pártértekezlet figyel­mét, hogy a kommunisták­nak a szocializmus teljes fel­építése érdekében meg kell nyerni az emberek szívét. A kommunisták csak egy részét alkotják társadalmunknak, a szocializmus az egész dolgozó Komloi küldöttek a tanácskozáson. nép érdeke, felépítése a ha­zánkban élő sok millió mun­káskéz együttes tevékenysé­gének eredménye lehet. — Mit várhatunk a jövő­től? Mi úgy véljük — mon­dotta Aczél elvtárs —, hogy jobb, szebb lesz az élet. de bonyolultsága nem csökken majd. Egy nagyon fontos korszakot hagytunk magunk mögött. 25 évvel ezelőtt az emberek vágytak egy boldo­gabb, szabadabb élet utón. Már elérkeztünk ahhoz a korhoz, amikor dolgozóink, a becsületes munKasoK, a hazá­jukat szeretők emberi életet élhetnek. Örömmel gondol­hatunk arra, hogy a mi gyer­mekeink ma már nem hor­doznak vóllaikon annyi gyöt­relmet, mint az a generáció, amely 1945-ben indult harc­ba a proletárdiktatúráért Azért, amit eddig elértünk, akármilyen nehéz körülmé­nyek között is, de érdemes volt dolgozni. A párt közelgő kongresszu­sa újabb célokat határoz meg annak érdekében, hogy a szocializmus teljes felépítése útján tovább haladjunk elő­re. A megyei pártértekezlet vitájában és határozataiban kijelöli majd azokat a fel­fFolytatás a 2. oldatom

Next

/
Oldalképek
Tartalom