Dunántúli Napló, 1970. augusztus (27. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-01 / 179. szám

Ära: 80 fillér Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli XXVII. évf. 179. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1970.aug. 1.,szombat Kihasználják a kedvező időjárást Baranyában Százmillió forintos beruházás A tartalomból: Az izraeli kormány válaszolt (2. old.) Nixon sa j tóértekezl ete (2. old.) Gyorsul a gabona betakarítása A hozamok 11—16 mázsa között ingadoznak Befejezéshez közeledik a Sörgyár korszerűsítése KISZ-titkár hberswaldeból (3. old.) 1 Idojarasjelzes a kórházaknak (3. old.) Erb János felvétele Folytatódtak a szovjet —nyugatnémet tárgyalások Az aratás befejezésének idei rekordere, a megyei első vejti tsz után, a minap újabb négy termelőszövetkezet vég­zett a gabonatakarítással. Üjpetrén a Petőfi Tsz-ben már szerda este leálltak a kombájnok, több mint 1200 hold gabonatarlót hagyva maguk mögött. A három nagykapacitású német kom­bájn 18 napig birkózott igen nehéz körülménye!, között a területtel s csütörtökön már Bükkösd felé tartottak, ahol 400 hold búza béraratását vállalták el az újpetreiek. Két-három nap alatt — ha ilyen jó marad az idő — ott is végeznek s akkor vonul­nak tovább előreláthatólag Pellérd vagy Kővágószőlősre, attól függően, hol sürgetőbb a munka. A siklósi Magyar Bolgár Testvériség Tsz-nek 10 kom­bájnja szabadult fel szer­dán és csütörtökön, miután befejezték az 1400 holdat ki­tevő kalászos terület aratá­sát. Siklós is felajánlotta kapacitását a szomszédjai­nak, de ezt sorra vissza­mondták, különböző okokból nem igénylik. Drávasztára szerdán, Teklafalu pedig csütörtökön fejezte be az aratást, ebben a két tsz-ben is felszabadult négy—négy kombájn, amelyeket egy kis szervezéssel át lehetne csoportosítani. Az érdektelen­ség oka minden bizonnyal az, hogy a megyének ezen a ré­szén minden nagyüzem előbbre van a betakarítási munkákkal, mint másutt. Ami az átlagterméseket illeti, igen változóak. Űjpet- rén például 811 hold átla­gában a tavalyi 16,7 mázsá­val szemben mindössze 13,3 mázsát adott a kenyérbúza, s 14 mázsát a takarmány­búza-fajták. A kiesést itt a téli kifagyás mellett jégve­rés és szembeszorulás fokoz­ta. A drávasztárai tsz-ben 500 hold átlagában 11,5 má­zsát adott a kenyérbúza, a takarmánybúza pedig mind­össze 10,5-det. A siklósi ter­melőszövetkezet sem elége­dett az átlagos 15—16 mázsa közötti hozammal, különösen ha a tavalyi eredményével veti össze, ami 23 mázsa volt. Ehhez képest 2,2 millió forint a szövetkezet kiesése. Ugyanakkor a teklafalusi tsz többletbevételre tett szert, mert a tervezett 11 mázsá­val szemben, 603 hold átla­gában, 12 mázsát adott ná­luk a kenyérbúza. A közis­merten belvíz sújtotta szö­vetkezet tagjai elégedettek, hisz náluk a korábbi évek­ben 7—8 mázsánál nem szo­kott többet teremni a búza, ez az idei jó termés a bel- vízlecsapolásnak köszönhető, mert a búzájuk jórésze a Űj üzletek, korszerűsítés már vízrendezett, mintegy 80C holdat kitevő endrőci határban volt. A búza minő­ségét mind a négy termelő- szövetkezetben átlagosnak mondották. Befejezéséhez közeledik az építési munka a Pécsi Pannónia Sörgyár rekonstrukciójánál. A mintegy 100 millió forint ér­tékű bővítés során új palackfejtő, hordófejtő és olajtüzelésű kazánház épül. A fejtőkben jelenleg a belső szigeteléseket készítik és előreláthatólag szeptemberben megkezdődhet a gépek szerelése. A képen: a palackfejtő épületén felszerelik a tető-ventillátorokat Ülést tartott as Elnöki Tanács Rendelet az erdő- és vadgazdálkodásról, szocialista tár­sulások létrehozásáról, a felsőoktatás egységének meg­teremtéséről, tisztképző főiskola alapításáról, kisipari engedélyek kiadásának egyszerűsítéséről Külföldi jogi személy, il­letőleg külföldi vállalat gaz­dasági társulásban a pénz­ügyminiszter engedélyével és az általa meghatározott fel­tételek szerint vehet részt. Fejlesstik a fodrássssolgáltatást A Baranya megyei Fod­rász Ktsz fejlesztésének me­nete szorosan összefügg a baranyai városok rendezési koncepciójával. Pécsett a Szigeti úton férfi és női fod­rászatot létesítenek, a nem­rég szanált Aradi vértanúk útjai üzlet helyett a Kodály Zoltán utcában nyitnak új üzletet, mely néhány hóna­pon belül üzemek A jövő évben adják át a Surányi Miklós úton a férfi és női fodrászatot. Felújítják a Bem utcai női fodrászat berende­zését, de elmondható, hogy minden üzletben korszerűsí­tésre kerül sor. A Jókai utcai Pálma kozmetikába szaunát terveznek — ez nem hagyo­mányos, hanem gépi beren­dezés lesz — ezt a részleget ugyancsak korszerűsítik. Mohácson, a Kossuth La­jos utcában a szövetkezet be­ruházásában a férfi és női fodrászat kozmetikai szol­gáltatással egészül ki. Orfűn szolgáltatóházat létesítenek, ennek egyik részében férfi és női fodrászatot nyitnak. Korszerűsítik Hird, Olasz, Nagydobsza és Mozsgó meg­levő üzleteit. A hirdi már elkészült, az olaszi építés alatt áll. Terven felül ké­szül el az idén Drávasza- bolcson a férfi és női fodrá­szat. Szándék a szövetkezet­ben, hogy Siklóson fejlesztik a szolgáltatás hálózatát, Komló is igényekkel lépett fel. A szigetvári strandon fürdőjellegű szolgáltatások­kal létesítenek üzletet. Az épületek fejlesztésére, vala- í int a berendezések korsze­rűsítésére a Baranya me­gyei Fodrász Ktsz az idén hat és félmillió forintot for­dít. Az Állami Fodrászipari Vállalat — mint arról már korábban hírt adtunk — kozmetikai szalonnal kívánja bővíteni két női fodrászatát Pécsett. A Medico Művek a második negyedévre ígérte az új kezelőszékeket a szál­lítás azonban késik. Ezért a meszesi és Kórház téri üz­letek bővítésére csak a ne­gyedik negyedévben kerül sor. Űj központjuk viszont az Irányi Dániel téren ké­nyelmes otthont kapott. A karbantartó részleg költözött a központ régi helyére, ahol a dolgozók munkafeltételei javultak. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Tekintettél a gazdasági életben a legutóbbi években végbement változásokra, az Elnöki Tanács törvényerejű rendelettel módosította az erdőkről és a vadgazdálko­dásról szóló 1961. évi 7. tör­vény egyes rendelkezéseit. A törvénymódosítás az er­dőgazdálkodás szakmai irá­nyításának jelenlegi rendsze­re helyett — a nagyobb vál­lalati önállóság elvével össz­hangban — az erdők és fá­sítások kezelőinek kötelessé­gévé teszi, hogy maguk biz­tosítsák a munka szakszerű­ségét. Űj rendelkezések lép­nek életbe — egyebek között — az erdők kezelésének át­ruházása, a művelési ág meg­változtatása és rendeltetés- szerű használatot akadályozó ] tevékenység engedélyezése | terén is. A törvényerejű rendelet ezen kívül — a vadászat és a vadgazdálkodás területén — a vadkártérítésről, a ha­tósági jogkörök decentralizá­lásáról és az ágazati össz­hang továbbfejlesztéséről is intézkedik. A vállalatok, szövetkeze­tek és más szocialista gaz­dálkodó szervezetek társu­lásainak előmozdítását szol­gálja az Elnöki Tanács új törvényerejű rendelete a gaz­dasági társulásokról. A törvényerejű rendelet kimondja, hogy a gazdálko­dó szervezetek szerződéssel hozhatnak létre gazdasági társulást. Ennek egyik for­mája az egyszerű társaság, amely a társuló tagok egy­mással szemben fennálló bel­ső kapcsolatát jelenti, a tár­sasviszony a kívülállók irá­nyában rendszerint nem je­lentkezik. A törvényerejű rendelet mindamellett meg­engedi, hogy az egyszerű társaság közös néven foly­tathassa tevékenységét. A ta­gok a társaság kötelezettsé­geiért közvetlenül, korlátla­nul és egyetemlegesen felel­nek. A gazdasági társulás má­sik formája a közös vállalat, amely jogi személy és meg­alakulásához meghatározott vagyoni betétek szükségesek. Legfőbb szerve az igazgató- tanács, amely a közös válla­lat tagjainak egy-egy kül­döttéből áll. Vezetője az igazgató, aki a közös válla­latot harmadik személyek­kel szemben, valamint bíró­ságok és más hatóságok előtt képviseli. Felsőoktatásunk egységes rendszerének megteremtése, felsőoktatási intézményeink növekvő képzési és tudomá­nyos rangjának . elismerése érdekében az Elnöki Tanács törvényerejű rendeleteket al­kotott egyes felsőoktatási in­tézmények szervezéséről, il­letve megszüntetéséről. A törvényerejű rendeletek a debreceni és a szarvasi agrártudományi főiskola, il­letve technikum, valamint a keszthelyi és a mosonmagya­róvári agrártudományi főis­kola összevonásával Debre­cenben és Keszthelyen ag­rártudományi egyetemet lé­tesítenek: a felsőfokú pénz­ügyi és számviteli szakisko­lát főiskolává szervezik át; a szegedi és a budapesti fel­sőfokú élelmiszeripari tech­nikum összevonásával Sze­geden élelmiszeripari főisko­lát, továbbá — a megfelelő budapesti és szegedi felsőfo­kú gépészeti technikum fel­adatkörének megfelelően — Pécsett Polláck Mihály mű­szaki főiskolát hoznak létre; s — egyelőre a nyíregyházi pedagógiai főiskolán — lehe­tővé teszik az alsófokú okta­tás számára a szaktanárok képzésén felül a tanító és az óvónőképzést. Az Elnöki Tanács törvény- erejű rendeletet alkotott a belügyminiszter felügyelete alatt működő tisztkéző főis­kola létrehozásáról. Harminc, elsősorban a la­kosság igényeit kielégítő szakmákban, 5000-es lélek- számot meg nem haladó köz­ségekben és külterületi tele­püléseken adtak ki eddig is az iparhatóságok — mester- vizsgához nem kötött — kis­ipari működési engedélyt. Az Elnöki Tanács most törvény­erejű rendeletet alkotott, amely megszünteti a kisipari működési engedélyek kiadá­sának a helység lakosság­számától függő korlátozását. Az Elnöki Tanács végül egyéni kegyelmi és egyéb [ ügyeket tárgyalt. Siklóson, a BCM-lakótelepen új Iskola épül. A tizenkét tan­termes általános iskola jövőre készül el A Moszkvában folyó szov­jet—nyugatnémet- tárgyalások keretében péntek délután so- ronkívül találkozott Gromiko szovjet külügyminiszter nyu­gatnémet kollegájával, Wal­ter Scheellel. A magyar idő szerint 15 órakor kezdődött megbeszélés előtt Scheel meg­jelent a nyugatnémet szóvivő által tartott sajtóértekezleten is. Gunnar Jarring New Yorkba utazik N ew York : U Thant főtitkár sürgősen New Yorkba hivatta Gunnar Jarringot különleges közel- keleti képviselőjét, hogy ta­nácskozzék vele legközelebbi közel-keleti megbízatásáról. Jarring vasárnap este érke­zik New Yorkba. Kállai Gyula Debrecenben Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja az országgyűlés elnöke két­napos látogatást tett Hajdu- Bihar megyében. Pénteken délután az MSZMP Hajdu-Bihar Megyei és Deb­receni városi Bizottsága, va­lamint a Hazafias Népfront Megyei és Városi Bizottsága országgyűlési képviselői be­számoló gyűlést rendezett Kállai Gyula választókerüle­tében, a debreceni 4. számú választókerületben. A Ma­gyar Gördülőcsapágy Művek anyagraktárának nagycsarno­kában több mint 1500 dolgozó vett részt a gyűlésen. Karakas László megnyitója után Kállai Gyula mondott beszédet választói előtt Műszaki főiskola Pécsett

Next

/
Oldalképek
Tartalom