Dunántúli Napló, 1970. június (27. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-24 / 146. szám

»imimitmt nama 1970. június 24. 24 SZERDA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából lián nevű kedves olvasóinkat ♦ A Nap kél 3.47, nyugszik 19.46 órakor. A Hold kél ^ 23.03, nyugszik 9.39 órakor. Az élet kapujában Zrínyi Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola A Zrínyi Miklós Kereske­delmi Szakközépiskolában az idén két osztály érettségizett. A IV. A. osztály 34 ta­nulója közül Acél József, Hrubin László, Lukács Már­ta, Vesz Imre jelesen, 8 ta­nuló jól, 15 közepesen, 7 elégségesen érettségizett. — Tantárgyi átlag: 3.45. A IV. B. osztály 39 tanuló­ja közül Békéi Anna, Frank Mária, Gergyesi Zsuzsa, Hosz- szú Piroska, Schnell Erzsé­bet és Winkler Zsuzsa jele­sen, 8 tanuló jól, 15 köze­pesen, 10 elégségesen érettsé­gizett. Tanulmányi átlag: 3.36. A legtöbben a Marx Ká­roly Közgazdasági Egyetem­re jelentkeztek. I — Párizsi kiállításra készül a Pécsi Cipészipari Szövet­kezet. A hagyományosan szeptemberben megrendezés­re kerülő, rangos bőr és cipő­heteken a szövetkezet 10 mo­dellt mutat be, képviselőjén, a Tannimpex Külkereskedel­mi Vállalaton keresztül. — Márka-boltot nyit Pé­csett, a Sallai utcában a Szek­szárdi Vasipari Vállalat. A BARANYAKER Vállalattal közösen üzemeltetett boltban a hiánycikknek számító hő­csöves olajkályhákat értéke­sítik majd. Megtalálták az eltűnt fiú holttestét Vasárnapi lapunkban hírt adtunk róla, hogy az elmúlt hét péntekjén csónakázás közben eltűnt és feltehetően az orfűi nagy tóba fulladt a 16 éves Dienes Mihály kom­lói ipari tanuló. A szeren­csétlenül járt fiú holttestét hétfőn találták meg a tóban. — A Bóbita Békéscsabán. Tizenöt fős „stábbal” kelt útra tegnap a Bóbita báb­együttes Békéscsabára a jú­nius 24—28. között rendezen­dő nemzetközi gyermekbáb­fesztiválra, ahol Ránky: Két bors ökröcske című árnyjá- tékával szerepelnek. — AZ ELMÚLT ÉVBEN egy- millió ember üdült a Balaton­nál és hárommilliót is megha­ladta a magyar tenger nyári vendégeinek száma. Az idei fő­szezonban hasonló forgalomra számítanak,. A tízezret is meg­haladja azoknak a száma, akik a nyaralókat, a kirándulókat ellátják, kiszolgálják és szál­lítják. Csupán a nyaralóházak­ban háromezren dolgoznak an­nak érdekében, hogy a beutal­tak kellőképpen pihenhessenek és szórakozhassanak, és több mint négyezer nyaralótulajdo­nos áll a fizetővendéglátó há­lózat révén a balatoni üdülte­tés szolgálatában. Tegnap délután Pécsre érkezett a Lengyel Néphadsereg 180 tagú együttese. A kedves vendégeket Kerékgyártó Béla alezredes, Pécs-Helyőrség parancsnoka, a Városi Tanács vb. nevében pedig dr. Sebők Imre fogadta és köszöntötte a Széchenyi téren. A képen: a len­gyel művészek megérkezésükkor a Széchenyi téren. Elhunyt Fekete István Fekete István író, mezőgazdasági szakíró, keddre virra­dóan meghalt. Göllén született 1900-ban. Írói tehetségével 1937-ben egy irodalmi pályázaton tűnt fel: a „Koppányi aga testamentuma” című történelmi regényével. Sorra követték ezután egymást regényei és elbeszéléskötetei. Közülük az állattörténetek („Csi”, „Lutra”, „Kele”, Bogáncs”) lettek a legnépszerűbbek. 1956-ban megjelent „Halászat” című kézi­könyve e témában hézagpótló munka lett. Elbeszélései, kar- colatai sűrűn szerepeltek a rádió műsorában. Számos folyó­iratnak volt munkatársa. Széleskörű olvasótáborral büszkéi • kedhetett, leginkább állattörténeti és ifjúsági regényei révén vált kedvelt íróvá. Regényei és kisebb írásai francia, lengyel és német nyelven is napvilágot láttak. Balesetek — Felsőmindszenten meg­kezdődött a tűzoltószertár felújítása. A nyolcvanezer forint értékű munkát a kis- hajmási termelőszövetkezet építő brigádja végzi el. f? O0”! Rövidesen megszűnik Pécsett, a Kodály Zoltán út „csatatér” jellege. Építik a lakóházakhoz vezető lépcsőket, az épületek közötti járdákat és összekötő utakat, a teraszos kiképzésű részeken pedig a támfalakat. Ezzel a munkával párhuzamosan termőtalajjal borítják be a törmelékes részeket, ahol nemsokára pázsit zöldell majd. Fotó: Erb János — Üj töltőállomás. Ben­zint, szuperbenzint és ház­tartási fűtőolajat árusító üzemanyagtöltő-állomést ad­tak át rendeltetésének ked­den Pécsett, a Kandó Kál­mán utca és a Kolozsvár ut­ca sarkán. — Leesett a padlásról teg­nap délután Pécsett, Neu­bauer Ernő 32 éves Siklósi út 103. szám alatti lakos. A mentők combsérüléssel szál­lították az I. sz. Sebészeti Klinikára. — Űj idegenvezetők. Vé­gétért az idegenvezetői tan­folyam, megtörténtek a vizs­gák is, s a nyári idegenfor­galmi szezonban hetven, most vizsgázott idegenvezető kezdi meg a munkát. Június 25-én adják át számukra a műkö­dési igazolványokat. Idő járásjelentés Várható időjárás szerda estig: Főként nyugaton és északon át­menetileg megnövekvő felhőzet, szórványosan előforduló zápor­esővel, zivatarral, egy-két he­lyen jégesővel. Gyenge, a ziva­tarok idején átmenetileg meg­erősödő, változó irányú szél. A hőmérséklet alakulásában lénye­ges változás nem lesz. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 15—20 fok között, legma­gasabb nappai hőmérséklet 30 fok körül. A Balaton vizének hőmérséklete kedden 11 órakor Siófoknál 25 fok volt. Súlyos baleset történt hétfőn este Abaliget közelében. Egy személyautó elütötte Bozóky Eszter 17 éves gyalogost, aki fej­sérülést és agyrázkódást szenve­dett. Az eszméletlen állapotban lévő sérültet az idegklinikára szállították a mentők. 1 * Felrobbant egy házi készítésű sörrel töltött palack június 22- én Pécsett a Hétvezér utca 32. számú házban. Az üvegszilánkok megsebesítették Molnár Gyula 43 éves műszaki előadót vala­mint feleségét. Mindkettőjüket a Megyei Kórházba szállították a mentők. * Vasalás közben áramütés érte tegnap délelőtt Szigeti Józsefné 23 éves, Pécs, Építők útja 6. sz. alatti lakost. A mentők az I. Belklinikára szállították. — Fakó rétihéjával gazda­godott tegnap a Mecseki Ál­latkert. A hazánkban meg­lehetősen ritka, kiveszőiéiben lévő, zsombékos területeken élő madarat dr. Brandtner Ottó szentlőrinci lakos aján­dékozta az állatkertnek. — Borkimérést nyitott Pé­csett az Irányi Dániel téren az Állami Pincegazdaság.. A már ismert palackos és hor­dós borokon, pezsgőkön kí­vül újdonságukat a Pannó­nia Gyöngye elnevezésű édes­kés pecsenye bort is árusít­ják. t A MÉK árai A szerdai piac újdonsága a zöldbab, amely 14 forintos kilón­kénti áron kapható. Az újburgo­nya kilója 4,60, míg a kelká­poszta ára 3,20-ra mérséklődött. A fejeskáposzta 2,50, míg a ka­ralábé csomója 2 és 3,60 között van. Olcsóbb a velőborsó, kilója 5,40. A további árak: karfiol 4,50, a hegyes paprika 0,90 és 1,20, a töltenivaló pedig 1,70 és 2,20. Az átmeneti ellátási nehézségek miatt az uborka ára 18 forintra emelkedett. Olcsóbb a paradi­csom, kilója 37 forint, a fözőtök pedig 5 forint. A zöldség csomó­ja 1,60, míg a főzőhagyma 1,10 —1,50 csomónként. Van elegendő gyümölcs. Az eper 9,50—13, a málna 20, a ribizke 14, a cse­resznye pedig 9,50—11,50 közötti áron vásárolható. Elkészült a Barkakán és a várkert Pécs város Tanácsa végre­hajtó bizottsága, a Városi Idgenforgalmi Hivatal és az Országos Műmléki Felügylő- ség tartott tegnap sajtótájé­koztatót az átaldás előtt álló, i helyreállított Barbakánról és várkertről, valamint azokról a tervekről, amelyek szerint mintegy két évtized alatt hazánk egyik legszebb mű­emléki együttese alakítható ki Pécs történelmi belváro­sának központjában. Ennek legfontosabb része az úgyne­vezett püspökvár vagy belső vár, amelyben a székesegy­házat és a püspüki palotát már helyreállították, és most van folyamatban a káptalani levéltár tatarozása. A Dóm tér így nemsokára teljes szépségében fogadhatja majd a látogatókat. A tervek sze­rint a tér alatt húzódó ős­keresztény temetőterületet is teljes egészében feltárják, és ha folytatódik a vár erődi- tésrendszerének a felszaba­dítása, kikutatása, akkor az egész terület együttesen al­kotja majd azt a látványos­ságot, amely európai szem­szögből is kiemelkedő lesz. A tegnapi tájékoztató szű- kebb témája azonban a kö­vetkező volt: a Barbakán és a körülötte feltárt várkert elkészült a közelmúltban, s ennek átadását tervezik jú­lius 3-ra, a Pécsi Ipari Vá­sárral egyidőben. Július 4-én a nagyközönségnek Is ünne­pélyesen adják át a város egyik új látványosságát és kellemes, intim parkját. A Barbakán kiszabadítását 1967-ben kezdték meg, a Vá­rosi Tanács és az Idegen- forgalmi Hivatal nagyon hat­hatós közreműködésével, a Műemléki Felügyelőség szak­emberei. (Régész: Sándor Mária, építészeti tervező: Ferenczy Károly, kertész ter­vező: örsi Károly.) Mint Kriszt György, a Műemléki Felügyelőség részéről tegnap elmondotta, a műszaki szak­emberek számára nagyszerű munkalehetőséget teremtet­tek a „házigazdák”, a város iránti szeretetükkel és gon­doskodásukkal lehetőséget nyújtottak a munka gyor­sabb és magasabb színvonalú elvégzésére. Mint ismeretes, a Barbakán körül meghúzódó rozoga házakat lebontották, így a hajdani er^fiöt ki lehe­tett bontani, meg lehetett találni a vár nyugati bejá­ratát. A várkert rendelke­zésre álló részét parkosítot­ták, a Dóm tér felől meg­nyitják a közönségnek, s úgy tervezik, hogy ide kerül Borsos Miklós Janus Pan­nonius szobra és egy disz­kót is. A parkban a későb­biekben zenei vagy más ese­ményeket is lehet majd ren­dezni. A Barbakánt és a kertet — ha megtörtént a megnyitása — minden nap szabadon látogathatják az érdeklődők, természetesen díjtalanul. ♦ • — Szekszárdon nemzetközi néprajzi filmszemle és tudo­mányos tanácskozás lesz au­gusztusban. CSÖ2 Miklós: 18. — örülnénk, ha ilyen megtisz­teltetés érne bennünket — sietett Faragó megelőzni Weinhoffert — Ugyanis van szerencsém a tu­domásukra hozni, hogy osztályom Győrbe költözött a budai Naphegy utcából. Innen, ebből az épületből folytatjuk tevékenységünket. Köz­vetlen munkatársaimon kívül ren­delkezésünkre áll egy harminc fős csendőrkülönítmény. Elhelyezésük­ről már gondoskodtam. Weinhoffer zsibbadt fejéről nem akart elmúlni a kábulat. — Mindenben számíthat ránk főhadnagy úr. — Köszönöm. Máris otthon ér­zem magam. Éppen ezért kezdjük mindjárt a munkával. Weinhoffer testvér említette azt a levelet. Szeretném az értésükre adni: en­gem a levélben jelzett ügy érdekel a legjobban. Lássuk, miben jutot­tak előre. — Egyenesen a végszóra érke­zett főhadnagy úr — nyerte visz- sza hangoskodó stílusát Weinhof­fer. — Már csak a felgöngyölítés van hátra. Homlokát kényesen ráncolva fi­gyelt a főhadnagy. — Hányán vannak? — Kilencen, jelentem tisztelettel. — Név szerint is meg tudná ne­vezni őket? — Természetesen! Németh Já­nos, Kiss István, Balogh Mihály, Kucsera László, Juhász Lajos. Ba­ranyai Mihály, Kurella Mátyás, Osztermann László, Bogdanov Ist­ván. Weinhoffer mohón várta az el­ismerést. Doktor Demeter Zoltán nem is tagadta meg tőle. — Igazán remek. Ahhoz képest, hogy amatőr besúgó vezetett nyom­ra. Még sokra viheti ez a Nagy Rezső. Soványabb lett az elképedéstől az amúgy is cingár Weinhoffer. — Ismeri a főhadnagy úr?... — Csak úgy mellékesen... Majdnem pontos a létszám. Mind­össze három személy hiányzik ró­la, noha a három közül az egyik rendkívül fontos. Ez már sok sok Weinhoffernek. Ültében hevesen az asztalra tenye­reit, aztán felpattant — Szomszéd, ez képtelenség. Én csak tudom, hogy teljes a lista. Alig jelezte meglepettségét De­meter a dühös-bizalmas „szom­széd” miatt. — Tessék elhinni, okkal hiányo­lom a további három nevet. Hiány­zik a listáról Németh János, Stel- czer Lajos és Novák Jánossi Pé­ter. — De iiiszen Németh János ott van a listán! — Az egyik — ellenkezett bo­csánatkérj mosollval Demeter. — Mert bizony két, azaz kettő Né­meth János van. ön valószínű Németh László Jánosra, a költőre gondol. A vagongyári öntöde írno­kára. Én pedig a sima Németh Já­nosról beszélek, a munkásról. Ugye hisz nekem? Kelletlenül hátrált meg Wein­hoffer. Mogorva pofát vágva ült vissza a helyére. Faragóban viaskodott a káröröm a dermesztő félelemmel. Kedvére való volt főnöke felsülése, ugyan­akkor a hideg futkosott a hátán doktor Demeter Zoltán kimért, szerényen fölényes tájékozottságá­tól. Megint bebizonyosodott, a Gestapo mindent tud. Mert egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy a Nemzeti Számonkérő Szék kulcsembere a Gestapo besúgói jelentéseinek köszönheti jólérte- sültségét. Nagyobb rémülettel féltette éle­tét, mint valaha. A puskacsőtől sem rettegett annyira, mint^ a Gestapo mindentudásától. Megér­tette, akkor védheti irháját, ha mi­nél tjamarabb a kegyeibe férkő­zik ennek a fess, udvarias főhad­nagynak, aki közéjük csöppent rettenetes hatalmával. Egész egy­szerűen tudomásul vette, hogy gyilkosnak kell maradnia. Lelóczyék cukrászdája a Koro­na köz és a Deák Ferenc utca sar­kán márcsak úgy hasonlított régi önmagára, mint az elnyűtt hölgy hajdani szépségére. Parkettjét göd­rösre szálkázták a katonacsizmák, zsírosra kopott a zsöllyék bárso­nya, piszkosra pácolódott a falak tapétája, és ebben a lompos, po­ros környezetben értelmetlenné váltak az előkelő márványaszta­lok. Idegenül nézelődött Németh László János a jámbor nosztal­giákkal eltelt kereskedők, hivatal­nokok között. Némi öniróniával gondolta el, vajon belőle is ilyen cukrászdában gubbasztó kicsinyes filiszter válna-e öregségére, ha be­fejezné a háború miatt megszakí­tott jogi tanulmányait? (Folytatása következik) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom