Dunántúli Napló, 1970. június (27. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-03 / 128. szám

Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó édesanya, anyós, nagymama, testvér, só­gornő, nagynéni és kedves ro­kon, WEINTRAUT GIZELLA .*»8 éves korában elhunyt. Teme­tése jún. 5-én, pénteken fél 4 órakor lesz a központi temető­ben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férj, szeretett édes­apa, nevelőapa, após, nagypapa, testvér és kedves rokon, AMBRUS IMRE nyugdíjas (volt majláth-pusztai lakos) 12 éves korában elhunyt. Temetése jún. 5-én, pénteken •-Í órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó férj, édesapa, após, nagypapa, testvér és kedves ro­kon, ÁRVÁI ALAJOS nyugdíjas 63 éves korában fi­hunyt. Temetése jún. 5-én, pen- token 4 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy GRATZL ANNA 77 éves korá­ban váratlanul elhunyt. Teme­tése jún. 5-én, pénteken du. 3. órakor lesz a sásdi temetőben. A gyászoló család. Mélységes fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett jó férjem, édesapa, após, nagyapa, testvér és kedves rokon, ID. CSORDÁS GYÖRGY nyugdíjas pécsszabol- csi lakos 60 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Teme­tése jún. 4-én, csütörtökön 4 órakor lesz a pécsbányatelepi temetőben. A gyászoló család. | Fájdalommal tudatjuk, hogy , szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, dédapánk és apó­sunk, ENGERT ADAM oki. mérnök, ny. tanár életének ! 77. évében elhunyt. Temetése i június 5-én du. 1 órakor lesz a központi temető Szt. Mihály ká­polnájából. Minden külön érte­sítés helyett. A gyászoló család. Köszönet Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik felejthetetlen ha­lottunk. GOSZTOLAI GYÖRGY j temetésén megjelentek és fájdal- j munkai koszorúkkal, virágokkal i enyhíteni igyekeztek. Külön kö­szönetét mondunk a 12-es AKÖV, j valamint a Kaposvári Húskom­binát pécsi dolgozóinak és ve- zetőségének. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind- : azoknak, akik édesanyánk, ; ÖZV. TAKÁCS IMRÉNÉ temeté­sén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen drága halottunk, VICZE JÁNOS magyarürögi lakos temetésén megjelentek és fájdalmunkat koszorúkkal, virágokkal enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Ezúton mondunk halás köszö- I netet mindazoknak, akik drága i jó feleségem és anyánk: KAS- | SAI KAROLYNÉ temetésén részt i vettek, virágokkal, koszorúkkal I és részvétnyilvánításukkal mély- ! séges fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. A CARBON KÖNNYŰIPARI VALLALAT, KOMLÖ pályázatot hirdet mZ(h MUMáAKŰR (gépkonstrukció, gyártástechnológia) betöltésére GÉPÉSZMMÚK részére Jelentkezés a vallalat műszaki főosztály vezetőjénél. Telefon: 20-92. Cím: KOMLÖ, KOSSUTH L. U. 21. SZ. Világhódító útra indul a Harkányi Víz Bárki tnegrenáelluili — i\api ezer palackot is gyárthatnak Pécsett is kapható lesz Harkányfürdő — a reumá­sok Mekkája, a rendszeresen visszatérők paradicsoma. Ké nes, intenziven gyógyhatású vize kellemes fürdőzést, biz­tos gyógyulást igér az odaté- rőknek. Múltja már nagy — az elmúlt század fedezte fel, j s azóta sok százezer ember- j nek adta vissza egészségét, szerzett kellemes perceket. Lehetőségei nagyok, az ér­deklődés megnőtt, nyaralóte­lepe erősen fejlődik. Közü- letek és külföldi cégek ér­deklődnek állandóan: ho­gyan lehetne jobban ki­használni az áldásos gyógy­vizet. Az évek hosszú során azonban kiderült: a víz Gyermek szerető nagyma­mát keresünk falura, eg5 gyermekhez, jó fizetéssel külön szobába. ..Békés csa­ládi élet” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. _________l La kásomon gyermek gon­dozását vállalom. Pécs Pollack M. u. 4/A. JÖN ! Június 4-től J ö N ! az „OLYMPIA“ eszpresszóban JÖN! Pécsett először! „SUPER SEX-SHOW“ látványos, kétrészes műsor. Záróra reggel 5 órakor. Dolgozókat felvesznek lakas NAPPALI műszakkal gépkeze lói munkakörbe női dolgozót keres a Nádor Szálloda. (938) A B. M. TEMETKEZÉSI Vál­lalat felvételre keres <egy sír- ■'üót, egy női teraetőkárbautartó segédmunkást. Fizetés megegye­zés szerint. Jelentkezni lehet a központi temető irodaházának a munkaügyén. (3194) A KESZTYŰGYÁR pécsi T. »*. üzeme felvesz gyors- és gépíró- nőt, valamint segédmunkást. Fi­zetés megegyezés szerint. Meg­közelíthető a 32-cs autóbusszal. (3198) FELVESZÜNK gyakorlattal rendelkező személygépkocsi ve­zetőt, autószerelőket. Műszaki Erdészet Pécs. Megyeri út 20. (84279) NDK GYÁRTMÁNYÚ markoló­gépre vizsgázott kezelőt felvesz a Pécsi Bőrgyár. Jelentkezés a gépkocsielőadónál. (84281) ADMINISZTRÁTOROKAT, se­gédmunkásokat és kereskedő­segédet felveszünk. Élelmiszer Vegyiáru Nagyker. fiókja. Sik­lós, Felszabadulás 11. (84388) A PATYOLAT Mosoda Vállalat Uővágős/.öilősi munkahelyre női segédmunkást felvesz. Jelentke­zés: Patyolat Mosoda V. Tüzér u. 13. Munkaügyi osztály. (84387) NŐI segédmunkást és fiatal­korú lányokat felveszünk. Je­lentkezés: Patyolat Mosoda V. Tüzér u. 13* Munkaügyi osztály. (84386) VILLANY- és víz vezetékszere­lőt felveszünk. Jelentkezés: Pa­tyolat Mosoda V. Tüzér u. 13. TMK vezetőnél. (84385) GÉPKOCSIVEZETŐKET és se­gédmunkásokat felvesz a Postai Gépjármű Szállítási Üzeni. Je­lentkezés Pécs, Rákóczi út L sz. alatt a garázsvezetőnél. (84376) A BŐRGYÁR felvételre keres katonaidőt letöltött elektromű­szerészt, műszeripari technikust, automatikus berendezéseinél ügyeleti munkára. Jelentkezés a munkaügyi osztályon. (84277) FELVESZÜNK gépkocsivezetőt, valamint anyagkönyvelőt. Pécsi Faipari KTSZ, Pécs, Rózsa F. u. 20 1. Jelentkezés a munkaügy­nél. Zólyom utcai bejárat. (84390) KRESZ VIZSGÁS dolgozót ke­res felvételre virágnak házhoz szállításra való munkára a Pécsi Kertészeti Vállalat. Jelentkezés az üzemvezetőnél. Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 77. szám. (940) A BÁRÁNY A-TOLNA megyei Téglaipari Vallalat sásdi és szekszárd-csatári téglagyára ál­talános- vagy géplakatost fel­vesz. Bérezés megegyezés sze­rint, szociális juttatások biztosí­tásával. Jelentkezés az üzem­vezetőnél. (84352) A KAPOSVÁRI Húskombinát pécsi Tojásfeldolgozó ütemé fel­vételre keres női és férfi mun­kaerőt. (84354) FELVESZÜNK asztalos, vala­mint betanított- és segédmunká­sokat, takarítónőket. Pécsi Fa­ipari Ktsz. Pécs, Rózsa F. u. 20/1. (84436) AZ ABALIGETI Petőfi Mg. Tsz. mérlegképes könyvelőt ke­res azonnali belépéssel. Jelent­kezés a tsz-irodában, 8—16 ó-ig. Telefon: 17. (84454) A GYERMEK- és Ifjúságvédő Intézet Pécs, Kulich Gyula u. 22 . egy konyhalányt és egy ta­karítónőt keres felvételre. (84428) RAKTÁRI segédmunkást fel­veszünk. Posta Városi Távközlé­si Üzem. Pécs, Rákóczi út L (84430) I DIÁK fiúkat szünidőben, 17—18 i éves korban könnyű munkára I felveszünk. TITÁN Kér. Váll. Pécs, Lenin tér 6. (8448) FÉRFI és női ruházati-keres­kedelmi szakképesítésű dolgozó­kat azonnali belépéssel felve­szünk. RÖVJKÖT pécsi lerakat. Megyeri út 78. (84451) KÉPESÍTETT könyvelőt állan­dó munká É.LÖ.4ETA ETAET dó alkalmazásra felveszünk. Pécs, Kulich Gy. i|. L Gyógy­pedagógiai intézet. (540) EGY MŰSZAKBAN dolgozó mosodába mosónőt felveszünk. Cím: Pécsi Fodrászipari Válla­lat, Pécs, Irányi D. tér 9. (84351) ANYAGKIADÖT felveszünk. Jelentkezés: Sopiana Gépgyár személyzeti osztályán. Pécs, Szalai A. u. 8. (942) SOKOLD ALÜ férfi munkaerőt keres gondnoki munkakörbe a Művelődési Házak Igazgatósága. Komló, Kossuth tér 1. (911) A PÉCSI INGATLANKEZELŐ Vállalat felvesz bádogos, kő­műves, villanyszerelő szakmun­kásokat, - és segédmunkásokat kőművesek mellé. (919) GÉPKOCSIVEZETŐKET és gépkocsirakodókat alkalmaz a B. m. Szikvíz és Szeszipari V, Jelentkezés Bajcsy Zs. u. 12. sz. alatt. (939) Elcserélném dombóvári, másfél szoba. Összkomfor­tos lakájom hasonlóért, esetlen: egy szoba, össz­komfortos pécsiért. ,,Kál- rla” jeligére a Sallai U. hirdetőbe. ____________ k ülön bej arató, bútorozott szoba kiadó azonnal. Vi­rág u. 5.___________ K icserélném oécsi, Szigeti ut környéki, másfélszobás, összkomfortos. távfűtéses lakásomat pécsi kettő szo­ba. összkomfortos, főpálya- udvar közelében levő lé- késért. Ciin; Szabadság út 33. sz.__________________ k icserélném nagyméretű, magasföldszintee. 2 szoba, hálloti. összkomfortos la­kásomat kisebbre, I—H. emeletig, lehetőleg távfű­tésesre. Cím: Doktor Sán­dor _11. 3|i. földszint 5. , Különbej&ratú. csinosan i bútorozott szoljg., 2 nő I (dolgozó) részére azonnal kiadó. Kossuth Lajos u. 8. Andnell Különbc járatú. bútorozott mseóba két dolgozó férfinek vagy nőnek kiadó. Rudas L. u. 14.__________ 1 ballal u. 28. sz. házban 2 szoba. konyhás házrészt I cserélnék családi házért. Különbséget térítek. Ér- I deklödnl 5 után. j 1 szoba, konyha, éléskam- I I kiadó. Nagy árpád. Ha- 1 vasi u. 29. Böckh János utcában t\h szobás, nagyméretű lakás garázslétesítési lehetőség­gel tágas pincével eladó. ..Tulipán” jeligére a Bem u. hirdetőbe.______ B alatonszárszón a nyuga­ti villasorban, a Balaton­hoz legelső parcellán, két­szobás családi ház 300 négyszögöl területtel. Ezen a területen 16 darab 100 négyszögöles villatelek, szabadkézből, ölenként 250 forintért eladó. Érdeklőd­ni: Bíró Péternél. Gor­csöny. Petőfi u. 7. ______ E lköltözés miatt hárnm- szobás családi ház és egy harkányi nyaraló eladó. Dr. Szűcs. KLskŐszeg u. 7. 320 és 300 négysögöles gyümölcsös, hétvégi telek, műút mellett, a pellérdi elágazásnál eladó. Érdek­lődni: 39-es dandár út 15/b. m. 1. 17 óra után. Belvárosban 2x1 szoba, konyhás házré®: eladó. Ebből egy szoba, konyhás azonnal beköltözhető. Bar­tók Béla u. 51. ________ K ét szoba, összkomfortot, családi ház beköltözhetően eladó. Pécs, III.. Leven­dula u. 16. Uránvároo mellett.__________________ Vennék szoba. konyhás. elő szobás, esetleg másfél- szobás kis házat vagy ház­részt. Szabadság út ée Megyeri út közötti részen. ..Megegyezünk” jeligére a Sallai u. hirdetőbe.______ Elad ó V4 házrész. Jókat M. u. 21. sz. alatt. Meg­tekinthető dü. F-0-ig. B- lós.__ 2 , szoba. ös^Aoinioi büS , szövetkezét!. távfűtéses la­kás. azonnal beköltözhe­tően eladó. ..130” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. __ Két családnak is megfele­lő ház eladó. Másfél-két­szobás cserelakást be- számltok. Mihály u. 2. Kétszobás, családi ház építéséhez új anyag eladó. Érdeklődni: Pécs, HL, Gém u. 6. Nórák. SR-es FIAT 500-a*j sze- I mélygépkocsi eladó. Buda- , pest. II.. Vöröshadsereg . útja 92 /a. Mátrai Gábor. CM-e« Wartburg sürgősen : eladó. Piósi út 29. | 197L I. félévi Trabant j kiutalást átvennék. „Cse- reutalvánv” jeligére a Sal­lal u. hirdetőbe._________ 500-aN Trabant, garantál­tan felújítva. 27 000-ért eladó. Motort beszámítok. Pécs.ürög, Kócsak u. 28. 408-as Moszkvics eladó. Uránváros. Körösi Ca. út 6/a. g. cm. 10. a. Pannónia eladó. Telefon: 60-98. Gáspár. Televmó, mosogcp, centrifuga, rádió, szívó javítás, megyek. TeL: 43-3S. « K Ezer négyszögöl lucernás bérbeadó, két tömőgép el­adó. Pécs. Miklós u. 16. Bútorát ha régi vagy rozoga, el ue pazarolja, ALPÁR újjáalakítja. Alsóbalokány u. 41. Szoba, konyhás szóló, tel­jes terméssel bérbeadó, áronnál beköltözhető. Gaz­dálkodásra nagyon alkal­mas. főútvonal mentén. Id. Zelenl Percoel u. 35. nemcsak a reumatikus meg­betegedések, hanem egyéb idült belsőszervi gyulladás esetén is gyógyulás ered­ményével biztat. össze­tétele kedvez az idült gyo­mor- és bélhurut, a kró­nikus gyomorsa vtú 1 tengés, az epeutak krónikus gyulla­dásai, valamint a felső lég­utak idült betegségei — mint a dohányosokra oly jellemző krónikus bronchi- tos — gyógyulásának. A vízben bőven található Ká­lium, Nátrium, Mangán, kü­lönböző kloridok, bromidok, fluoridok, a jellegét adó szulfátok, hidrogénkarbonát, metabórsav, metakovasav és szabad szénsav is. Két éve kezdték meg a harkányi gyógyvíz palacko­zását — és kísérleti jelleg-, gél helybeli árusítását. A vi­zet szénsavval dúsították, és ezzel nagymértékben fo­kozták élvezhetőségét. Ízre hasonlít a boltokból már alig ismert parádi vízhez, a dús szénsavtartalom azon­ban hasonlatossá teszi egyéb kitűnő ásványvíz készítmé­nyekhez, melyek régóta ked­venc italok. Ez év januárjától rend­szeres vevője a harkányi ráznék a budapesti Mátyás Pince és a Berlin étterem. Jelenleg szervezik az elhe­lyezést országszerte. Bárki­nek, magánosoknak is szállít kis tételben a Harkányi Fürdőigazgatóság palackozó- üzeme, erre példa bőven akad az ország bármely ré­széből, Nemrég kötötték meg a szerződést, a Baranya megyei Élelmiszerkereske­delmi Vállalattal. E szerző­dés szerint június 15-töl Pé­csett a következő élelmiszer üzletek árusítják a palacko­zott harkányi vizet: A 10. számú ABC áruház Ü jmecsekalján, a Szigeti vámnál, a 20. számú ABC a Budai vámnál, a 124-es és 204-es Csemegeboltok a Kos­suth Lajos utcában, a 190-es önkiszolgáló élelmiszerbolt a Kórház térnél, a 206-os ön- kiszolgáló élelmiszerüzlet, a Jókai téren, a nemrég meg­nyitott . 205-ös Élelmiszer Aruház, az Irányi Dániel té­ren és máris kapható a Me­gyei Tanács büféjében. Ezen kívül Harkányban és Sikló­son — tekintettel a nagy idegenforgalomra és a vár­ható nagyarányú fogyasztás­ra — valamennyi élelmi­szerüzletben kapható lesz a szénsavas harkányi viz. Pa­lackonkénti ára: 1,50 forint. Keresse ön is! íze — kü­lönösen hűtve — kellemes, fogyasztható tisztán és ke­verve (persze, borral) egy­aránt. Bizonyára hamarosan megkedvelik a kékcimkés, félliteres kiszerelésű üvegben rejlő kitűnő italt. Utánpót­lás bőven lesz, hiszen a pa­lackozóüzem kapacitása nö­velhető, szükség esetén a napi 5—500 üveg helyett a dupláját képesek szállítani. Már túllépte a megyeha­tárokat — nemsokára világ­hódító útra indul a palac­kozott harkányi víz. Biztosít- ' sa magának rendszeres fo­gyasztását! Rendelje meg köz­vetlenül a palackozóüzem­től, vagy vásárolja meg a fent megjelölt élelmiszerüz­letekben! Fogyasztása javítja a közérzetet, megszűnteti az idült zavarokat a tápcsator­nában, egyenletes, jó emész­tést biztosít. Tűzze célul öt is maga elé: mindennap fo­gyasszon egy üveg harkányi vizet! (—) TCZIt'AF'ORfcSZKLtS} T A M A B! GYÖRGY o. «. Tel.; 39-91, Elveszett Plcur nevű bar­na daxli kutyám, a be­csületes megtaláló jutalom, ban részesül. Geisa Éva, ' Pécs. Hl. kér.. 39-es dán- : dár u. 3 B. Tel.: 23-40/ j 871 mellék. • • Harkányban. Rákóczi út I 2. alatt 100 négyszögöl ; házhely eladó. Érdeklődni: szombaton és vasárnap a helyszínen. ______ l Beköltözhetően eladó csa- 1 ládi ház, két szoba, kony- j ha. alatta pince. Patacs. | Fö u. 79. Érdeklődni 5 J után Vasárnap egész nap. ; Két szoba, összkomfortos, 1 öröklakás beköltözhetően eladó. Kisebb lakáscserét I beszámítok. Id. Zelenl, I Perczel u. 35.___________ l Pécsssabolcal szőlőhegyen 200 négyszögöl szőlő el­adó. Érdeklődni: Pécs. I. kér.. Tolbuhin út 82. Égy szoba összkomfortos családi ház beköltözhetően eladó. Rigó u. 14. sz. Graf>í.s3iúrke, garazsírozott FIAT 850-es sürgősen el­adó. Érdeklődni munkaidő­ben. hétfőtől. Siklósi út 92.. irodában. ____________ C L 601-es Trabant sür­gősen eladó. Komló-Szil­vás. Április 4 u. 4. Kaj- tos. 1000-KS WARTBURG, 56 000 knt-rel, áron alul eladó. Pécs, Jászay Mari u. 1. Skoda Octávia Super sze­mélygépkocsi eladó. Sza- badszentkirály JA___.__ R enault R 16-os kitűnő állapotban 26 ezer km— tel eladó. Érdeklődni le­het: Acsádi Gyula. Kony­hád Bolyai n. 2. Tele­fon:. 108. PARKETT-CSISZOLÁS*. VILUJPAI. OZÁST garanciával, gyorsan és vállalok Telefon: 45-36. Hálószoba, ebédlő, kony- haberendezés. férfi és női ruhanemű. Kalor-kályhá­in ind en elfogadható áron eladó. Kelemen. Pécs. Irá­nyi Dániel tér 8. HL. 8.. délután öt órától. _______ ^Építésből megmaradt 2 da­rab uj. kettes ablak éri 2 darab ajtó eladó. Érdek­lődni: ni.. Ybl Miklós u. í. n. cm. 7.______ E ladó 2 fotel, hálószoba- bútor. dupla csőóggyal. Munkácsy Tv. Super hű­tőgép. Petőfi u. 67. U. 3. 11. 1 Ratran méter redőnyvae eladó. Pécstsaabolce. Csók I. U. 5. ______ El adó igényesnek szép kombinált szobabútor, egyéb bútorok, sodronyok. Balatoni enyvesen, centrum­ban. vizparti telek. Pócs, Hunyadi út 87.____’ 800-a s Zündapp motor­blokk. kerekek, gumik nél­kül. Oldalkocöihoz féder. 30 darab gabona« zsák el­adók. . Pécs. Fekete Gyé- mánt ‘tér 14. Magyar. Telje« fodrásstoerendeaés és felszerelés, négy szemé­ly es, kifogástalan állapot­ban, sürgősen. megfelelő árért eladó. ..özvegy” jel­igére a Bem u. hirdető­be. ] I# darab ttree méhkaptár 1 olcsón eladó. Kevés alakí­tással nyúlketrecnek vagy tyúkketrecnek is használ­ható. Kővágóeaőiőa. Rákó­czi u, 44. Rábai István. Egy új Velence íróasztal eladó. ül. kér.. Móré Pü- löp u. 1/b, Bogáthyék. Harmaasaekrény, kis kom­binált szekrény. fotelok, dohányzóasztal. rekamJé. tv-szekrény nagy bloendel képkeretek eladók. Helm Pál u. 2,, földszint 1. Eladó jó állapotban levő sötét bárszekrény. tv- szekrény. építkezéshez zsa­luzó anyag. kb. 70 m3. 2 darab 100-as. 4,20-aa ,.U”- vas. Pécs. I.. Britfcner A. u. 1. Borbálatelep. f Nagyméreté üreges tégla, 10 cm et^rnitcső és kö­nyök. zsaluzó faanyag ei- adó. Telefon: 50-35.­S darab nagyon szép in- terziás szekrény, sublód, ovális barokk asztal eladó. 39-es dandár u. 7Vln­cac. ______________ E ladók: Jó állapotban, több méretben gerendák, deszka, szarufa, cement­lap. cserép. tégla. léc, ajtók. Kosztolányi u. 13. (Sörgyár alatt, a volt Klakereszt tt.). Pefcrovics Kálmánnál. ____________ R ellóeablakok. 7«oluzóde6',> da.' ajtók. tetőszerkezet, gerendák eladók. 16 órá­tól. Pécs. Tettye u. 8. DuTianitmi tiamo A* MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja ÍTiScvpvlríágvtn. Rn /w, Tévcipá Szerkesztőség: Pécs. Hunyadi út 11. Tel.: 18-32. 15-33, 21-60, SO-00. 60-11 Belpolitika) rovat: 31-68 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Kiadóhivatal: Pécs. Hunyadi út UL Tel.: 15-32, >5-33. M-60. 50-98. 66-11 Telex sz. 2320 PÉCSI SZIKBA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály u. 10. sz. — Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra 20 — forint. Indexszám: 25 054 Korszerű új lakásba korszerű új bútort a r Mecsek Áruházból! A Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat azonnali belépéssel felvesz VfZVEZETÉKSZERELÖ SZAKMUNKÁSOKAT. BETANÍTOTT SEGÉDMUNKÁSOKAT. Jelentkezés a vállalat szerelőipari f őépítésvezetőségeo. Szekszárdi, Tarcsay Vilmos u. Irodaház. I I 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom