Dunántúli Napló, 1970. június (27. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-02 / 127. szám

DunnnTtm namo 1970. június 9 I'öldrelígér Peruban Andre) Gromiko Párizsban ff a kexdödnek a szovjet—jraneia tárgyalások Párizs: Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter héttő délután ötnapos hivatalos látogatásra Párizsba érkezett. A szovjet külügyminisz­tert és kíséretét az Orly-i repülőtéren Mau­rice Schumann francia külügymlnisztea fo­gadta A francia külügyminiszter üdvözlő sza­vaira válaszolva Gromiko rövid nyilatkoza­tában kijelentette, hogy nagy érdeklődéssel várják a Szovjetunióban Georges Pompidou francia köztársasági elnök ősszel esedékes hiva!alos látogatását A szovjet külügyminiszter a továbbiakban hangsúlyozta a szovjet—francia politikai és gazdasági együttműködés jelentőségét, és kifejezésre juttatta azt a reményét, hogy a most kezdődő tárgyalások erősíteni fogják a két ország együttműködését minden terü­leten. Hangsúlyozta, hogy a Franciaország iránti barátság a szovjet külpolitika állandó tényezői közé tartozik. A hivatalos szovjet—francia tanácskozá­sok kedden délben kezdődnek. amikor Pompidou köztársasági elnök az Elysée- palotába’-. ebéden látja vendégül a szovjet külügyminisztert. Az ebédet négyszemközti megbeszélés követi. A felvétel Limában, Peru fővárosában készült, ahol a vasár­napi földrengés után az. emberek az utcákra menekültek. Haláleset a fővárosban nem történt, Peru más vidékeiről azonban, ahol ugyancsak rengett a föld. sok ember halálát és nagy károkat jelentetlek 99 Nixon elnököt [ megnyugtatták“ tanácsadói INDOKÍNA Kállai Gyula kitüntetése A Népkö/,társ>aság Ülnöki Ta­náccsá Kállai Gyulának, az or­szággyűlés elnökének, az MSZ­MP Politikai Bizottsága tagjá­nak több évtizedes munkásmoz­galmi és közéleti tevékenysége elismeréséül 60. születésnapja alkalmából a Magyar Népköz- társaság Érdemrendje kitüntetést adományozta, a kitüntetést Lo­soncod Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Jelen volt Ká­dár János, az MSZMP KB első titkára, Fock Jenő. a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke, Biszku Béla, az MSZMP KB titkára, Cseterki T.ajoe, az Elnöki Tanács titkára, űr. Beresztóczy Miklós, az or­szággyűlés elnöke és Bencsik István. a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára. ♦ NYUGAT-BERLIN; Nyu- ’.g^t-Berltn demokratíkiis, .tár-' fí^^lma erélyesen tiltakozik ' & ellen a törvénytervezet el­len, amely szerint a rendőrö­ket nemcsak gumibotokkal, -vízfecskendőkkel ellátott pán­célautókkal és könnyfakasztó gázzal látják el, hanem golyó­szórókkal és kézigránátokkal ♦ VARSÓ: A Lengyel Nyom­daipari Dolgozók Szakszerveze­tinek meghívására íeugyelorszá- gi látogatáson tartózkodott az NSZK Nyomda- és Papíripari Dolgozói Szakszervezetének kül­döttsége, élén Leonard Mahlein elnökkel. A küldöttség tárgya­lásokat folytatott a kétoldalú kapcsolatokról, a nemzetközi sz.akszervezeti mozgalom kérdé­seiről és megismerkedett a len­gyel nyomdaipari dolgozók' te­vékenységével. + OTTAWA: Vancouverben es Brit-Columbia más kikö­tőiben (Kanada) sztrájkolnak a vontatóhajók tengerészei. A vontatóflotta 1200 tengerésze új kollektív szerződéseket kö­vetel. *■ BOGOTA: Négy fegyveres, álarcos személy vasárnap útirá­nyának megváltoztatására kény- szerllette az Avianca kolumbiai légitársaság egyik belföldi jára­tának pilótáját. A bogotai re­pülőtér irányító tornyának köz­lése szerint az eltérítők felszó­lították a pilótát, hogy Kuba felé vegye útját. ♦ KATMANDU: Nepálban befejeződött a Béke-Világ- tanécs küldöttségének látoga­tása. A küldöttség elutazása előtt adott nyilatkozatában megelégedéssel nyilatkozott a nepáli nép részvételéről a bé­kéért és a nemzeti független­ségért vívott harcban ♦- LISSZABON: Portugáliai látogatásának befejeztével, va­sárnap Lisszabonból hazautazott Rogers amerikai külügyminisz­ter. Rogers szombaton — mint már jelentettük — Patricio kül­ügyminiszterrel találkozott, ezt követően pedig 15 perces meg­beszélést tartott Caetano minisz­terelnökkel. ■f WASHINGTON: Az Egyesült Államokban naponta ISO ember meghal és 10 000 megsebesül közlekedési bal­eset következtében. ♦ BECS: Mint az ADN jelenti, újra megválasztották a Központi Bizottság tagjává Franz Mtthri pártelnököt, valamint Friedl Füraberg, Hans Kait és Erwin Seharf titkárokat. A pártfegye­lem megsértése és ideológiai el­hajlást miatt a jelölőbizottság nem ajánlotta fr,’'-tagságra töb­bek között Martin Brünberget, Egon Kodieeket és Franz Ma­I MOSZK V A: A Lenin-cen- í tenáriummal kapcsolatban I Moszkvában, a szakszerveze- 1 tek házának oszlopcsamoká- 1 ban vasárnap ifjúsági világ­találkozó nyílt meg, „A lenl- nlfcmus és az ifjúság harca a békéért, a nemzeti független­ségért, a demokráciáért és a társadalmi haladásért” téma­kör jegyében. •f HANOI: A VDK légelhárl­tása Ha Tlnh tartomány fölött lelőtt egy amerikai i felderítő repülőgépei — jelenti a VNA hírügynökség. Ezzel 3S5S-re emelkedett a VDK léglterében megsemmisített amerikai repülő­gépek száma. 9 MADRID: Tömegtünte­tésre került sor a spanyol fő­városban Horacio Fernandez Iguanzo spanyol kommunista vezető perének tárgyalása al­kalmával. A bíróság előtt összegyűlt tömeg rokonszenv- tüntetését a rendőrség szét-' verte, többeket letartóztatott Keresik Vramburut San Clemente: Nixon elnök San Clemente- ben — a „nyugati Fehér Ház­ban” — két és fél órás meg­beszélést folytatott legmaga­sabb rangú katonai tanács­adóival a kambodzsai had­műveletekről és az úgyneve­zett vietnamizálási program menetéről. Részt vett a megbeszélésen Abrams tábornok, az Egye­sült Államok dél-vietnami haderőinek parancsoka, Whee­ler, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának el­nöke és Laird hadügyminisz­ter is. A Fehér Ház szóvivője, Ge­rald Warren szerint a kapott értesülések Nixon elnököt „megnyugtatták” és elhatá­rozta: szerdán este rövid te­levíziós beszédet mond. Statárium Kambodzsában Föld körüli pályán a Szojuz 9. Folyib a hajsza Argentínában ; Pedro Aramburu volt argen­tin államelnök elrablói és a I volt elnök hollétének felku­tatására. Több mint 20 ezer rendőr és katonai személy többszáz épületet kutatott át eddig és sok embert letartóz­tattak. i ♦ HAVANNA: Vasárnap kifutott Cienfuegos kikötőjé­ből az a szovjet hadihajó- raj, amely udvariassági láto­gatást tett Kubában. ■f NANCY: Lezuhant vasárnap Nancy közelében egy könnyű sétarepülőgép. Négy helyi lakos a szerencsétlenségnél életét vesztette. A repülőgép lezuhaná­sakor felrobbant. ♦ COLOMBO: Slrimavo Bandaranaike asszony, Ceylon új miniszterelnöke vasárnap Ismertette kormányának ösz- szetételét. A kormány ugyan­aznap letette az esküt Wll­; liam Gopallawa tábornok. ! kormányzó előtt. +• OSAKA: Beleütközött egy távirányítású repülögépmodell egy parkoló autóba Osaka japán i v'roiban. A kis gép megsebesí- j ; tett egy gyermeket, aki kopo- j l nyacsonttöresébe belehalt. (Folytatás az 1. oldalról) űrrepülés tényezői az emberi szervezetre, a Föld körüli űr­pályán való tartózkodás kö­rülményei között; . — A Föld különböző öve­zeteiben geológiai és földrajzi objektumok, kontinensek és vízfelületek tudományos meg- | figyelése és lefényképezése j azzal a céllal, hogy kidolgoz- l zák az ígv szerzendő adatok felhasználásának módját a népgazdaságban; — Légköri képződmények- i nek, s Föld hó- és jégtakaró­jának megfigyelése, vizsgála- ] ta és fényképezése azzal a , céllal, hogy a megfigyelések adatait az operatív és hosszú- ! távú időiárásielzésekben hasz- : nálják fel; — A Föld körüli kozmikus térség fizikai jellemzőinek, jelenségeinek és folyamatai­nak tudományos vizsgálata; — Az űrhaió kézi és auto­mata irányítórendszereinek, tájolásának és stabilizálásá­nak további kidolgozása és az űrhajózás autonóm eszközei­nek kipróbálása az, űrrepülés különböző viszonyai között. Az űrhajó személyzetével rádió és televízió útján szi­lárd a kapcsolat. Andrijan Nyikolajev jelen­tése szerint az űrhajó pályára térése normálisan ment vég­be. Az űrhajósok jól érzik magukat. Az űrhajó kabinjai­ban megvannak a létfenntar­táshoz szükséges, a földihez hasonló normális viszonyok. A két űrhajós megkezdte a kitűzött program teljesítését. A. Aíyikolaj CY életrajza Andrijan Nyikolajev ezre- j des, a Szojuz—9 űrhajó xia- rancsnoka 1929. szeptember S-én született a Csuvas Auto­nóm Köztársaság Sorseli ne­vű községében. 1962-ben a Vosztok—3 fedélzetén már járt a világűrben. • A Vosztok—3 útja után Nyikolajev, a Szovjetunió hőse aktívan részt vett az űrhajósok felkészítésében. Az utóbbi években ő maga ké­szülődött repülésre. Andrijan Nyikolajev — nemzetisége szerint csuvas — technikumot végzett, majd elvégezte a Frunze katonai repülőiskolát, ezután a légi- | erőnél teljesített szolgálatot. ^ Andrijan Nyikolajev 1957 , óta az SZKP tagja. 1968-ban Nyikolajev elvé­gezte a Zsukovszkijról elne­vezett hadmérnöki repülő- akadémiát Széleskörű társa­dalmi-politikai munkát végez az Orosz Föderáció legfelső Tanácsának képviselőjeként. Felesége Valentyina Tye- reskova űrhajós, egy gyer­mekük van. Jelena, aki most hatéves. K Szevasztyjaaov életrajza A Szojuz—9 űrhajó fedél- I zeti mérnöke Vitalij Sze- j vasztyjanov 1935. július 8-án i született Krasznouralszk vá- i A dél-vietnami partizánok tüzérsége hétfőre virradóan az ország két nagyvárosa, Hűé és Dalat ellen indított támadást: Dalaiban, ahol harminchat órán keresztül a szabadságharcosok tartották ellenőrzésük alatt a helyzetet, majd vasárnap kiürítették a várost, tüzérségük az ott lé­tesített amerikai tüzérségi ál­lásokat támadta. A kambodzsai partizánok változatlanul nyomás alatt tartják Prey Veng városát és az ide benyomult kambodzsai kormánycsapatokat. A Horog­térségben harcoló amerikai alakulatok a partizánok foko­zódó ellenállásáról számoltak be a saigoni parancsnokság­nak. Vasárnap éjszaka két íz­ben is megütköztek a népi felszabadító erőkkel. Kambodzsában egyébként június 1-én életbelépett a statárium. Ennek értelmében az ország egész területén sta- táriális bíróságok — ame­lyeknek ítélete ellen fellebbe­zésnek helye nincs — mond­hatják ki a halálos ítéletet „a dezertőrökre, összeeskü­vőkre. szabotőrökre és rém- hirterjesztőkre”. Rendkívüli esetekben a bíróságok húsz- évi kényszermunkát szabhat­nak ki a fenti bűnösökre, va­lamint azokra, akik a Pekingi Rádiót hallgatják. rosában. a szverdlovszki te­rületen. Gyermek- és iskola­éveit a Fekete-tenger men­tén, Szocsi városában töltöt­te. 1953-ban a középiskola el­végzése után Jelvették a Moszki'ai Repülési Intézet hallgatójának, 1959-ben vég­zett és egy tervezőirodában kezdett dolgozni. Hamarosan az intézet aspiránsa lett. Si­keresen befejezte az aspiran- túrát és megvédte disszertá­cióját. A műszaki tudomá­nyok kandidátusa lett. 1963-ban Vitalij Szevaszty- janov belépett az SZKP-ba. Szevasztyjanov mérnök az űrhajósok között végezte el az űrutazásokra való felké­szülést. Vitalij felesége, Alevtyina, a leningrádi egyetemen vég­zett és jelenleg egy tudomá­nyos kutatóintézetben dolgo­zik. A Szevasztyjanov-házas- párnak egy kislánya van, Natasa, aki jelenleg 7 éves. Szovjet—tsehszlovák szerződés ratifikálása A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsának elnöksége hétfőn ratifikálta a Szovjetunió és j Csehszlovákia új barátsági. ! együttműködési és kölcsönös j segélynyújtási szerződését. Az elnökség ülésén Nyikola.j : Podgornlj és AlekszeJ Koszi- j gin is résztvett. Belgrad Tárja miniszter elnökünket Belgrádban befejeződtek a* előkészületek Fock Jenő ma­gyar miniszterelnök hivatalos viszontlátogatásávai kapcso­latban. A magyar kormányfő Mitja Riblcsicsnek, a Jugo­szláv Szövetségi Végrehajtó Tanács elnökének meghívásá­ra viszonozza Mika Splljak akkori jugoszláv kormányel­nök 1969 februári magyaror­szági látogatását. A jugoszláv főt árosban immár elkészült az utazás, a tárgyalások és a . látogatások, a protokolláris j és munkajellegű találkozók | részletes programja. A ma- | gyár és a jugoszláv kormány j feje több alkalommal talál­kozik egymással a tárgyaló- asztalnál, a Szövetségi Vég­rehajtó Tanács belgrádi pa­lotájában, s Fock Jenőt fo­gadni fogja Joszip Broz Tito köztársasági elnök is. A jugoszláv sajtóban nagy publicitást kapott Dragoljgb Vujicának, a külügyminiszté­rium hivatalos szóvivőnek nyilatkozata, amelyben meg­állapítja, hogy Jugoszlávia és Magyarország viszonya, a két ország közötti együttműködés az egyenjogúság, a szuvere­nitás és az integritás teljes tiszteletben tartása, a kölcsö­nös megértés és a be nem avatkozás elvei alapján min­den területen fejlődik. Foglalkozott a látogatással legutóbbi ülésén a jugoszláv kormány, s arra a vélemény­re jutott, hogy „a két ország viszonyát az együttműködés élénk fejlődése jellemzi”. Az együttműködés sikeres és erőteljes fejlődését hangsú­lyozta a belgrádi Borba és a Politika is. A legolvasottabb horvátországi napilap, a zág­rábi Vecsernyi Liszt vasár­napi kommentárjában kifej­tette, hogy Fock Jenő látoga­tása „a Jugoszlávia és északi szomszédja. Magyarország közötti csaknem állandóan folyó nézet- és véleménycsere folytatása. Ez a párbeszéd olyan gazdag, hogy joggal mondható: Jugor:' ia kap­csolatai Magyarországgal igen gyümölcsözőek, s felölelik a két ország életének minden területét. A Ribicsies—Fock tárgyalások ténylegesen ezek­nek az irányzatoknak a meg­erősítését fogják szolgálni”. Az újvidéki Magyar Szó vasárnap közölte Fock Jenő részletes életrajzát. A jugo­szláviai lap szerint Fock Je­nőt „a nyugati sajtó a ma­gyar pártvezetés gazdasági kérdésekben legilletékesebb szószólójának tekinti, aki jó és tapasztalt szónok s nép­szerűségét tárgyilagosságának és példás őszinteségének kö­szönheti. Ülésezik a Palesztinái Nemzeti Tanács Kairó: A Palesztina! Nemzeti Tanács ülésen vasárnap este fel­szólalt Jasszer Arafat, az A1 Fatah ellenállási szervezőt vezetője. Javasolta az arab gerillaszervezetek egységes kato­nai parancsnokságának felállítását. A gerillatevékenység szét- forgácsoltságát „egészségtelen irányzatnak” minősítette. A 112 tagú tanács ötnapos ülése során az arab nemzeti egység különböző problémáit vitatja meg. Képünkön: Jasszer Arafat (jobbról) a Palesztina! Felszabadítást Szervezet végrehajtó bizottságának elnöke és Kamal Nasszer, a szervezet szóvivője a tanács megnyitó ülésen. i t

Next

/
Oldalképek
Tartalom