Dunántúli Napló, 1970. június (27. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-02 / 127. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ara: 80 fitté* Dunántúlt napló XXVII. évfolyam, 127. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1970. június 2., Vei"! Andrijan Nyikolajev és Vitalij Szevasztyjanov “ --------------------' ---------------------------------------................ ű rhajósokkal a fedélzeten Föld körüli pályán a Szoluz 9. Az OVH jelenti: Moszkva : A Szovjetunióban hétfőn, magyar idő szerint 20.00 óra­kor fellőtték a Szojuz—9 jel­zésű űrhajót. Az űrhajón, amely 20 óra 09 perckor rá­tért Föld körüli pályájára, kéttagú személyzet foglal he­lyet, Andrijan Nyikolajev ez­redes, az űrhajó parancsnoka és Vitalij Szevasztyjanov fe­délzeti mérnök. Feladatuk, hogy miközben a Szojuz 9. önmagában Föld körüli űrrepülést végez, tu­dományos és technikai kuta­tások és kísérletek nagysza­bású programját hajtsák vég­re, elsősorban: — Egészségügyi-biológiai kutatásokat annak tanulmá­nyozására, hogyan hatnak az (Folytatás a 2. oldalon) Három hetet késik az új termés Elegendő tartalékkal rendelkezünk Dr. 1)1 meny Imre sajtótájékoztatója (Munkatársunk jelentése) Dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi minisz­ter tegnap délelőtt a Parlamentben tájékoztatta a magyar sajtó képviselőit a mezőgazdaság időszerű kérdéseiről, külö­nös tekintettel az árvíz nyomán kialakult helyzetre, a várható terméskilátásokról és a lakosság ellátásáról. 4 Ellőadása elején az ár­'* víz okozta károkról adott rövid összefoglalót a ' miniszter és elmondta, hogy a Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztériumban lét­rehozott operatív bizottság megkezdte a mezőgazdaság gyors helyreállítására irányu­ló tevékenységet. Intézkedtek a szükséges építési anyagok helyszínre szállításáról. A kipusztult vetések pótlására rövid te­nyészidejű növényekből a vetőmagszükséglet már a helyszínen van. A termelőszövetkezetek és állami gazdaságok részéről megnyilvánuló segítőkészség a biztosítéka annak, hogy a súlyos károkat szenvedett gazdaságok rövid idő alaitt talpra álljanak. O A tavaszi mezőgazdasá­gi munkák három hetes késéssel indultak ugyan, de az időjárás kedvező alakulá­sa miatt május végéig — az ár- és belvizektől sújtott területek kivételével — a le­maradást mindenütt behoz­ták. Q A kilátások általában biztatóak — állapította meg a miniszter — bár ter­méseredményeket jósolni még korai. Annyi bizonyos, hogy az őszi és a tavaszi veté­sek általában jók, bár az ősziek a tavalyinál gyeh- gébbek. Nagyon sok függ az elkövetkező hetek idő­járásától, ami még sokat javíthat a kalászosok ter­méskilátásain. A gyümölcsök fejlődése is kedvező, a korai csonthéja­sokból — cseresznyéből, meggyből — azonban a tava­lyinál gyengébb termés ígér­kezik. A Az idén a mezőgazda- Ságnak 3,1 millió hol­don termő kalászos betakarí­tásáról kell gondoskodnia. A felkészülést nem lehet halo­gatni. A betakarító géppark 1500 új kombájnnal gyarapo­dott, így 1970-ben már közel 13 ezer kombájn, valamint sokezer rendvágó és kévekötő aratógép dolgozik a földeken. Ez azt jelenti, hogy a ter­melőszövetkezetekben közel 9*. az állami gazdaságokban pedig csaknem 100 százalékos lesz a gépi betakarítás. A gabonafelvásárlo vállala­tok idén 2,3 millió tonna kenyérgabona felvásárlását irányozták elő, május vé­géig 23, millió tonna szál­lítására szerződtek le. Ha javulnak a terméskilá­tások, számítani lehet pót- ,szerződéeek megkötésére is. C A mezőgazdaság mű- '*• szaki-anyagi ellátásá­ban az év első felében .ko­moly problémát jelent, hogy a szállítások elmaradása mi­att 2 ezerrel kevesebb traktor áll rendelkezésre, a kereslet­kínálat egyensúlyára csak a második félév közepén lehet számítani. Gondot okoz egyes traktor­alkatrészekből is az ellátás, elsősorban a Zetor-alkatré- szek hiányoznak. A MÉM ezért már intézkedett, hogy hazai gyárak vegyék fel termelésükbe ezeket az al­katrészeket. A felkészülés miatt javulás e téren ugyancsak a máso­dik félévben várható. / Az állattenyésztést ille- tőén már mutatkozik a tavalyi kormányhatározat ha­tása. Növekszik az érdeklődés a vemhes üszők iránt, ami kedvezően befolyásolja majd szarvasmarha-te­nyésztésünket Hasonlóan nagy az érdek­lődés a vemhes-koca akció iránt is. A juh-tenyésztő gaz­daságokban is kedvező for­dulat tapasztalható és általá­ban megfigyelhető a húster­melésre való törekvés. 7 Végezetül a lakosság * • ellátásának helyzetéről beszélt dr. Dimény Imre ma- zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter. Megállapította, hogy burgonyából, zöldségfé­lékből és almából megfele­lően ki lehetett elégíteni a fogyasztói igényeket és a je­lentős készletek biztosították, hogy az árak mélyen alatta maradtak a tavalyiaknak. Az új termés idén mintegy háromhetes késéssel jelent­kezik általában, a tavalyi készletek azonban elegen­dők lesznek, áruhiánnyal tehát nem kell számolni. A lakosság tőkehús-ellátá­sa 8 százalékkal magasabb volt 1970 első félévében, mint az előző év hasonló idősza­kában, s a második félévben is 6 százalékos növekedéssel kell számolni. A többletet azonban csak Importból lehet biztosítani. Hársfai István Szeged védővonal mögött A Szeged alatti térségben újabb lokalizációs töltés építését készítik elő Óriás fóliaszönyegeket hegesztenek — Algyönéi ismét lezárták a veszélyeztetett olajkutakat — A Maros lassan apad A Tisza Szegednél* szombat reggeltől hétfő délig 20 centiméterrel áradt, s így már 36 centiméterrel haladja meg a vízszint az 1932. évi maximumot. A szakemberek még továb­bi néhány centiméteres áradással számolnak. Ezért továbbra is nagy erők őrzik, védik és erősítik a Szeged környéki töltéseket. A leg­újabb intézkedés alapján meet a Szeged alatti térségben megvizsgálják egy újabb lo­kalizációs töltés építésének lehetőségeit, elő­reláthatóan találnak erre módot, s megkez­dik az újabb védvonal építését. A szegedi árvédekezők kérésére a Kender- fonó és Szövőipari Vállalat dolgozói a Co- vema Műanyag Üzem különleges fóliahegesz­tő gépét átalakították s így több mint 8 mé­ter széles és 200 méter hosszú fóliaszőnyeget készítenek a töltések burkolására. A gátak átázását csökkentik ezekkel a szőnyegekeL Ezenkívül a vállalat dolgozói közül több szá­zan részt vesznek a gátak őrzésében, erő­sítésében is. A szegedi szénhidrogén me­dencében a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáz­termelő Vállalat vezetői a Tisza árhulláma miatt óvatosságból ismét lezártak több mint 20 olajkutat. A Tiszánál pedig a fővédelmi töltéstől mintegy 50 méternyire hat ’Kilo­méter hosszú külön védelmi vonalat is épí­tenek. A szegedi olaj mező dolgozói közül csaknem 150-en vesznek részt a közvetlen árvédelmi munkában, s öt brigád állandó készenlétet tart. A lezárt kutakat három és fél méteres acélcső „árboccal” jelölték meg, hogy ha a terület esetleg; víz alá kerül, ak­kor is kikerülhessék az értékes berendezé­seket a vízi járművek. A kutak lezárása már érezteti hatását az olajmező termelé­sében, jelenleg a napi előirányzatnál mint­egy félezer tonna olajjal kevesebbet ter­melnek. Korábban azonban túlteljesítették terveiket, s így a június elsejéig esedékes éves tervük teljesítésében sincs még el­maradás. A Maros a hétfőre virradó éjszakai tető- zés óta hétfő délig 3 centiméterrel apadt Makónál, s folytatódik a lassú apadás. A legújabb jelentések szerint nem állítja meg az apadást az Arad térségében lehullott csapadék sem. Ötmillió forint Tunyogmatolcsnak 28-án nyitnak az építőtáborok Háromezer baranyai fiatal jelentkezett Korszerűsítik a Badacsony —Tapolca közötti vasútvona­lat, felújítják Budapesten a Rákos-patak medrét, szerte az országban segítenek a fia­talok a gyümölcsszedésben, növényápolásban — e hónap 28-án nyitják meg kapuikat a nyári építőtáborok, melyek sok tízezer fiatalt várnak az ország minden területéről. Baranyából közel három­ezer fiatal vállalt önkéntes munkát ezekben a táborok­ban. A Balatonboglári Álla­mi Gazdaság lengyeltóti üzemegységébe — mely köz­ponti tábor — 930 baranyai középiskolás lány utazik, gyümölcsszed ési és egyéb növényápolási munkákra. A fiúk a budapesti központi tá­borba indulnak — a XVII. kerületi Csabagyöngye strand területén létesül — felada­tuk a Rákos patak medré­nek felújítása lesz. 480 közép- iskolás fiú utazik ebbe a tá­borba Baranyából. Az egyetemi táborokba — Balatonaligára illetve Bada- csonylábdi-hegyre — három­száz pécsi főiskolás és egye­temista fiatal indul. Aligán a lányok szedik a gyümöl­csöt, Badacsonylábdi-hegyen pedig a fiúk veszik ki részü­ket a badacsony—tapolcai vasútvonal korszerűsítéséből. Mindkét egyetemista tábor nemzetközi lesz, a szovjet fiatalok is részt vesznek a munkában. Megyei szervezésben Boly­ban az Állami Gazdaság há­rom üzemegységében létesül tábor, ahová 750 középisko­lás fiatal jelentkezett, vala­mint a Pécsi Orvostudoányi Egyetem fiataljai 60 fővel képviselik magukat a Zengő­aljai Állami Gazdaság tábo­rában. Június 1-töl augusztus vé­géig bonyolítják le az idén a megye ifjúsági vezetőinek képzését Balatonfenyvesen. — Az idén nyáron 1100 KISZ- és 1810 úttörővezető vesz részt a vezetőképző táborok munkájában, ahol feldolgoz­zák az MSZMP és a KISZ KB ifjúsággal kapcsolatos ha­tározatait, s az ebből fakadó feladatok végzéséhez mód­szertani útmutatásokat ad­nak. A táborozókait kényelmesen felszerelt épületek, kulturá­lis és sportfelszerelések vár­ják. Minden tábor színes, eleven programot nyújt a résztvevőknek. A KISZ Központi Bizott­sága felhívással fordult az ország fiataljaihoz: lehetősé­geikhez mérten segítsenek az árvízsújtotta területeken a helyreállítás munkájában, hogy mielőbb visszatérhes­sen az élet a rombadőlt vi­dékeken. E célból építőtáborokat szerveznek ezeken a terüle­teken is, ahol a közép- és felsőiskolás fiatalok részt ve­hetnek — önkéntes alapon — a romeltakarítási, anyag­mentési munkákban, vala­mint az építkezéseken segéd­munkát nyújthatnak. Azok, akik jelentkeznek ezekbe az építőtáborokba, jelentkezésü­ket az alapszervezeti KISZ- titkárnál nyújtsák be, jelent­kezésükön tüntessék fel nyá­ri lakcímüket, és azt, hogy milyen időpontban alkalmas számukra a kéthetes táborozás. A jelentkezések a KISZ me­gyei bizottságára futnak be, ahonnan továbbítják a KISZ KB-hoz. Az értesítést — mi­kor és hová kell menniük — a KISZ KB-tól kapják majd meg. Ezeken a területeken ter­mészetesen kemény, nehéz munka várja a fiatalokat, melynek végzéséhez csak a minimális feltételeket tud­ják biztosítani. A fertőzés és járványveszély elkerülése él- dekében pedig minden jelent­kezőnek tífusz és tetanusz elleni védőoltást kell kapnia. Baranya megbízottat küldött a helyszínre Ma indul az első tehergépkocsi szállítmány Baromfival is segíthetik az árvízkárosultakat Baranya megye Tanácsa végrehajtó bizottságának ve­zetői elnöki megbeszélést tar­tottak tegnap Pécsett. Meg­hallgatták a Tunyogmatol- cson járt baranyai küldöttek tájékoztatóját az árvízsújtotta szabolcsi település helyzetéről és a helyreállítási munkák segítésére azonnali intézke­dést tettek. Irány: Szabóim ötmillió forintot, melyet a május 22-i végrehajtó bizott­sági ülésen az árvízkárosult község támogatására megsza­vaztak — tegnap Tunyogma- tolcs községfejlesztési alapjá­ra befizettek. A jelentős ösz- szegből elsősorban az ottani óvoda, közintézmény és törpe- vízműhálózat helyreállítási költségeit fedezi. A tanácsko­zás résztvevői úgy döntöttek, hogy Baranya képviselőjét a helyszínre küldik a Tunyog- matolcson keletkezett károk felmérésére, a helyreállítási munkák segítésére és a me­gyénkből érkező küldemé­nyek fogadására. Nagy Béla mérnök, a Megyei Tanács Hazaérkezett a Lvovban járt pártmunkás- küldöttség Hazaérkezett a Szovjet­unióból Egri őyula, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának első titkára, Szentirányi József és Me- gyaszai József a Megyei Pártbizottság osztályveze­tői és Gyenis Pál a Pécsi járási Pártbizottság első titkára, akik az Ukrán Kommunista Párt T,vov Területi Bizottsága meghí­vására látogattak Lvovba és ott egy hetet töltöttek. építési osztályának munka­társa elindult állomáshelyére. Ma indul áz első tehergép­kocsi is, mely az egészségügyi intézményektől kapott felsze­reléseket. matracokat, takaró­kat szállít a helyszínre. A hé­ten még 4—5 tehergépkocsit indítanak Szabolcs-Szatmár megyébe. A tunyogmatolcsiak ideig­lenes elhelyezésére szolgál az a 15 víkendház, melyet a TÜZÉP-től vásároltak a költ­ségvetési maradványból. Baranya megye Tanácsának vezetői kezdeményezték, hogy a balatonberényi üdülőjükbe meghívott 150 gyermeknek, a Vöröskereszt támogatásával, teljes öltözetet vásárolnak és a gyermekeknek nyolchetes pihenést biztosítanak. Az árvízsújtotta terület élelmezésének javítására az elnöki .megbeszélés résztvevői kéréssel fordulnak a Baranya megyei Élelmiszerkereskedel­mi Vállalathoz és a Sziget­vári Konzervgyárhoz, hogy azok nélkülözhető készleteik­ből — a Megyei Tanács költ­ségére — juttassanak konzer- vet a rászorulóknak. A Tunyogmatolcson járt bi­zottság jelentéséből kiderült, hogy a község baromfiállo­mánya elpusztult. A háztáji gazdálkodás újraindításához a Megyei Tanács vezetői kérik a termelőszövetkezeti szövet­ségeket és a termelőszövetke­zeteket, tyúk, csibé, kacsa, liba és takarmány adomá­nyaikkal nyújtsanak segítsé­get, lehetőségeikhez mérten. Csak tehergépkocsival Tunyogmatoicsot vasúton megközelíteni — ma még nem lehet. Minden külde­ményt tehergépkocsival kell a helyszínre szállítani. Mivel a 12-es AKÖV járművei ár- vízvédelmi szolgálatot teljesí­tenek, továbbá jelentős meny- nyiségű adomány várható, a szállítási gondokon a bara­nyai termelőszövetkezetek, gazdaságok enyhíthetnek, nél­külözhető fuvareszközeik, te­hergépkocsijaik ideiglenes át­csoportosításával. Nagy István »

Next

/
Oldalképek
Tartalom