Dunántúli Napló, 1970. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-19 / 66. szám

Ura- 80 !itlé> Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXVII. évfolyam, 66. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1970. március 19., csütörtök Milliók a földeken S zántani, vetni kellene, de sok baranyai nagyüzemi gazdaságban először visz- sza kell fordítani az idő kerekét, tavaly őszre, és pár­ezer holdon betakarítani a sárga aranyat —• a kukori­cát. Szántóföldjeink termése tavaly minden várakozást felülmúlt Az 1969-es eszten­dő a magyar mezőgazdaság nagy éve volt. Ma már mind több termelőszövetkezet di­csekedhet azzal, hogy abrak­takarmányból önellátó. Meg­teltek a górék, a magtárak, ahol nem volt ilyen lehető­ség, ott fólia alá dugták a termést. (Hallunk olyan pa­naszokat, hogy a fólia alatt még jobban penészedik a kukorica, mint kint a föl­deken.) De többezer hold kukorica mostoha sorsra ju­tott, kint telelt, leszed ellen, a földeken. Sok-sok száz va­gonról, milliós értékről van szó. Sürgősen be kellene ta­karítani, mert minden nap­pal csökken az értéke. A veszélyt csak fokozza, hogy a kintmaradt termés kéthar­mada a földön fekszik. A nedves kukorica az enyhébb, melegebb időjárás hatására penészedni kezd. Mindez azt is jelenti, hogy géppel nem, csak kézi erővel lehet hoz­zálátni a betakarításhoz; T ávol áll tőlünk, bogy va­lamiféle hangulatot kelt­sünk, hiszen jórészt ob­jektív okok játszottak közre. Szinte mindenki azo­nos okokat emleget A ked­vezőtlen időjárás hamar be­állt, tulajdonképpen a tél rabolta él a termést Továb­bá: nincs elegendő tároló­hely, nincs elegendő szállító- eszköz. De hallottunk olyan megnyilatkozásokat is a me­zőgazdasági nagyüzemek fe­lelős vezetői szájából, hogy: Nem számítottunk ilyen nagy termésre, nem készül­tünk kellően feL Némi kishitűség tükröző­dik ez utóbbi válaszban. Hiszen az évék óta alkalma- .zott korszerű agrotechnika, a sok-sok műtrágya, a nö­vényvédő szerek meg kellett hogy hozzák a tavalyihoz hasonló kiugró eredménye­ket. Sejtettük, tudtuk is jó­éi őre, hogy rekordtermés ígérkezik. És mégsem készül­tek fel kellően a gazdaságok a betakarításra. Van abban valami érthetetlen, mának elés szemlélet, hogy például nincs elegendő tárolókapaci­tás. Miért nincs? Épitsünk! Vajon hány forintot tesz ki az a veszteség, ami abból adódik, hogy nem ősszel, hanem a következő év már­ciusában takarítjuk be a ku­koricatermés egy jelentős ré­szét? Ebből a pénzből le­hetne építeni. Nem is szólva arról, hogy ezek a gazdasá­gok az 1970-es évben rosz- szul rajtoltak, a mulasztást az idei termés sínyli meg. H asználjunk ki minden percet és sürgősen taka­rítsuk be a kukoricát az utolsó csövig. A bolyi termelőszövetkezetben pá­déul a közelmúltban egyet­len napon hat vagonnyit szedtek le. A kukoricát a betakarítás után azonnal szá­rítani kell. Ehhez segítséget ad a Terményforgalmi Vál­lalat; bérbe adja szárítóit és soron kivül átveszi a ter­mést. Akiket illet, tudják, a betakarítást illetően szigorú rendelkezéseket hoztak. Ne késlekedjünk, ne hagyjuk veszni a termést, használ­junk ki minden percet. Ra­boljuk vissza a téltől a ku­koricát. Miklós v ari 2olta* Ma: Brandt—Sloph találkozó Erfurtban 42 ország 350 tudósítója a tanácskozás színhelyén Willy Brandt nyugatnémet kancellár szerdán este (ma­gyar idő szerint) 20 órakor indult el Bonnból a találko­zóra, amelyre Willi Stoph NDK miniszterelnökkel Er­furtban kerül sor. E találko­zó — nyugati hírügynöksé­gek szerint — mérföldkő le­het Németország háború utá­ni történetében. Brandt különvonaton in­dult el a bonni pályaudvar­ról. Az éjszakát az NDK ha­tára közelében töltötte. Csü­törtökön reggel a különvonat, amely a nyugatnémet főhadi­szállás szerepét is betölti, folytatta útját Erfurtba. Brandt kíséretében van Egon Franke, a belnémet kap­csolatok minisztere, Wolfram Dom, a belügyminisztérium államtitkára — aki egyébként a szociáldemokratákkal kor­mánykoalíciót alkotó Szabad Demokrata Párt tagja —, Conrad Ahlers, a bonni kor­mány szóvivője, valamint Ulrich Sahm, a bonni kancel­lári hivatal igazgatója és Jür­gen Weich ért osztályvezető. KStD. NAPLÓ, TELEEOTO A csütörtökön Erfurtban som kerülő NDK—NSZK tárgya­láson az NDK-t a képünkön látható öttagú küldöttség kép­viseli. Fent: Willi Stoph miniszterelnök és Otto Winzer külügyminiszter, alsósor balról jobbra: Günter Kohrt külügyi államtitkár, dr. Michael Kohl miniszterelnökségi államtitkár és dr. Gerhard Schüssler, • minisztertanács hivatalának he­lyettes vezetője. I GÁSPÁR SÁNDOR látogatása Baranyában Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára, Pécs város V. választó körzeté­nek országgyűlési képviselője tegnap délben Pécsre érkezett. Gáspár Sándor találkozott Egri Gyulátal, az MSZMP KB tagjával, a Megyei Pártbizottság első titkárával, Novies János és dr. Nagy József megyei titkárokkal, a Megyei Pártbizottság épületében. Délután a Mecseki Ércbányászati Vállalat vezetői meghívásának tett eleget. Gáspár Sándor ma Beremendre utazik a Baranya megyei és Siklósi Járási Pártbizottság vezetői kíséretében, és a BCM építkezési munkáival ismerkedik. Élüsíemek9 szocialista körletek A hónap végéig minden vállalatnál értékelik a szocialista brigádmozgalom elmúlt évi eredményeit Az NDK delegációjának tagjai: Willi Stoph miniszter- elnök, Otto Winzer külügy­miniszter, Michael Kohl és Günter Kohrt államtitkárok, valamint Gerhard Schüssler, aki az NDK megbízottja volt az előkészítő tárgyalásokon és Hans Voss külügyminiszté­rium! főosztályvezető. (Folytató» a 3. oldalon) Lassan befejezéséhez közeledik a szocialista munkaverseny értékelése. Mérlegre került az 1969- es esztendő. Előzetesen ellátogattunk néhány üzembe, bányához, hogy megkérdezzük: vajon mi­iyen eredményekre lehet ) számítani, hogyan alakult a mozgalom a vállalások és a teljesítések tükré­ben? Tízmillió forintos terv Új üzemrész, uj berendezések a Pécsi Fodrászipari Vállalat ez évi tervében A tavalyi év eredményes volt a Pécsi Fodrászipari Vállalatnál. Dolgozóinak egy­havi munkabérnek megfelelő nyereségrészesedést fizet — ez évi tervét is úgy alakítja, hogy gazdaságos, nyereséges esztendőt mondhasson ma­gáénak. Kilencmillió 850 ezer forint forgalmat terveznek, 13,9 százalékos nyereséggel. Még az első félévben új üzemrésszel gazdagodik a vállalat Központjuk jelenlegi helyéről, a Rákóczi útról az Irányi Dániel térre költözik, a Vegyesipari Vállalat jelen­legi központja helyére, amely már készen álló irodaházá­ban kap otthont. E költözés­sel egyidejűleg a Kossuth Lajos utca 55. szám alatt lé­tesítik az új üzemrészt, a parókaüzemet, ahol copfot, műhajat, vendéghajat és pa­rókákat készítenek és igazí­tanak fejre a hivatott szak­emberek. Hasonló szolgálta­tás csak Budapesten találha­tó, igény viszont már mutat­kozott Pécsett is. Elkészültek az idei felújí­tási, karbantartási munkák tervet Valamennyi üzemegy­séget — számszerint húszat — újrafestetnek és teljesen át­alakítják az 1-es kozmetikai szalont, mely korszerű beren­dezéseket: modern kezelőszé­keket, új gőzölőt, kvarclám­pát és egy régvárt vibrátoros fogyasztógépet kap. Meszesen, a Kórház téri, valamint a Kossuth Lajos utcai 3. üzlet­ben a női fodrászat mellett kozmetikai részleget állítanak fel, így a szolgáltatást kon­centrálni tudják egy-egy üzembe. E felújítások során, melyeket saját karbantartó részlegük végez, hatvanezer forint értékű modemvonalú hajszárítógépet is beszerez­nek, melynek a szépség mel­lett hasznossági mutatója is van: az új készülékek ugyan­is automata kapcsolóval ren­delkeznek, s így jelentős áramtakarékosság érhető el használatukkal. Továbbra is nagy gondot fordítanak a dolgozók, ta­nulók szakmai fejlődésére. Ál­landó szaktanfolyamok rész­vevője az itt dolgozók fele Távlati terveik igazodnak a város fejlődéséhez, az igé­nyek várható alakulásához. A negyedik ötéves terv végére a Szigeti városrészben, a köz­pontban fodrászat! szolgálta­tó kombinát létesítését ter­vezik, itt található majd fér­fi- és női fodrászat, kozmeti­kád szalon, manikűr és pe­dikűr szolgáltatás. Hasonlót terveznek a kertvárosi új la­kótelepre is. A tartalomból: Államcsíny Kambodzsában a oldal) Megoldásra vár a szennyvizek elvezetése (3. oldal) Hárman — priusszal (3. oldal) Szemtől szembe (4. oldal) Sok a fagykár (5. oldal) A Mecsek kincsei, (6. oldal) A Mecseki Szénbányák üze­meiben már értékelték a szo­cialista körlet, műhely illetve üzemrész cím elnyeréséhez szükséges vállalások teljesíté­sét. A mozgalomban résztvett 49 körlet közül csak 33 ered­ményét tudták értékelni, me­lyek a mozgalomban vállalt követelményeknek eleget tet­tek. A munkahelyi sajátosságo­kat figyelembe véve így is szép az eredmény: szocia­lista körlet címet kilencen nyerték el, zöldkoszorús oklevelet és zászlót pedig három körlet kapott. A kutatási osztály és az anyagellátó részleg szállítói az ezüst fokozat birtokosai lettek. A kitüntető szocialista üzemrész cím birtokosai a pécsbányai termelő körlet, a szabolcsi gépészeti üzemrész, az újhegyi MEO, pályafenn­tartás és szénelőkészítő, a villamosüzem központi mű­helye és a vasasi üzemvitel, a Kossuth-aknai üzemgépé­szet és iszapoló. A brigád­mozgalmak hármas jelszavá­val indult verseny fő célki­tűzése a gazdaságosság volt. yy: ■ ­Tovább folytatják a pécsi Pannónia Sörgyár rekonstrukcióját. Az építők a paiackfejtő üzemrészt a nyár elejére felépítik, s így a szerelők év vegére az egyik gépsort üzembe állíthatják. Szokolaí felv. Jelenleg a szocialista üzem várományosai: Újhegy, Béta­akna és István-akna — a kiértékelést a vállalat veze­tősége a szakszervezettel kar­öltve végzi. A Mecseki Szénbányák az 1969-es eredmények alap­ján a SZOT és a Minisz­tertanács vándorzászlaját, valamint a kiváló vállalat címet is megpályázta. A Pécsi Pannónia Sörgyár­ban is befejeződött az érté­kelés: a sörgyárak közötti versenyben ötödikek lettek. Felajánlásaik teljesítrhényé- nek fő akadályozója a belső gyári rekonstrukció, az áram- fejlesztők kiesése és a nagy­kazán javítása volt. Emelke­dett a balesetek számaránya is az előző évek mérlegéhez képest. A szocialista gyár címet —, amelyet három évig birtokoltak —, idén nem nyerték el, ennek ellenére nem kell szégyenkezniük: tízezer hektoliterrel több sört szál­lítottak ki a gyár kapuin, mint % tervezett 450 ezer. A belső munkaversenyben 17 szocialista brigád vett. részt, összesen 307 fővel. Kö­zöttük ketten arany, öten ezüst és hárman bronzkoszo­rúsak. A munkaverseny vál­lalásban a sörüzemben az erjesztő brigád, a TMK mű­szaki részlegnél a lakatos és a villanyszerelő brigád holt­versenyben végzett az első helyen. Idén az elvesztett cím visszaszerzésére törekednek, amire minden lehetőség adott — tervükben pedig évi 530 ezer hektoliter sör előállítása szerepek A Sütőipari Vállalat él­üzem volt 1968-as eredmé­nyei alapján: versenyben vannak az idén is. Az üzemi szintű munka verseny be 10 üzemrész kapcsolódott be és a brigádok közül kilenc szo­cialista. A vallalat nyereséggel zárt: hozzávetőlegesen 23 napi munkabérnek megfelelő összeget fognak szombaton kiosztani. Ügy érzik: vál­lalásaiknak eleget tettek. Az éluzem cím sorsáról 20- án döntenek. A Mecseki Ércbánya Vál­lalat Ércdúsító üzem — mint jelentettük — az Élüzem cím elnyerésének feltételeit telje­sítette. ünnepélyes eredmény- hirdetésre április 2-án kerül sor. A szocialista munka üze­me címért hat részleg áll versenyben: az I-es, Il-es és a III-as bányaüzem, az érc­dúsító. a szolgáltató és az anyagosztály. Végső döntés március 25-én születik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom