Dunántúli Napló, 1970. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-19 / 66. szám

2 Dttncmttni namo 1970. március 19. Angol—amerikai vétó az E\SZ-ben 411«mpsíny KaniMMHiZ§ában Nyugati hírügynökségek jelentése szerint szerdán Phnom Penhben jobboldali állam­csínnyel megdöntötték Norodom Szihanuk herceg, államfő uralmát. A kambodzsai rá­dió —, amelynek adását Singaporeban vet­ték — a hírt közölve azt hangoztatta, hogy a hatalom most Lón Nol tábornok, minisz­terelnök és Sirik Matek első miniszterelnök­helyettes és belügyminiszter kezében van. A Phnom Penh-i rádió jelentése szerint „a királyi tanács és a királyi nemzetgyűlés szerda délutáni ülése után elhatározták Szihanuk herceg azonnali hatályú leváltá­sát” A kambodzsai rádió azt is közölte, hogy Cheng Heng, a nemzetgyűlés elnökét nevezték ki ideiglenes államfővé, tisztét az új államfő megválasztásáig fogja gyakorolni. A nyugati hírügynökségi jelentések egye­lőre csak a Phnom Penh-i rádió közlemé­nyén alapulnak, mert a kambodzsai főváros­sal szünetel a telefon- és távíró-, sőt a légi­összeköttetés is. Gromiko Pozsonyban A Jelenleg Szlovákiában tartóz­kodó Andrej Gronaiko szovjet külügyminiszter és kísérete szer­dán a délelőtti órákban felke­reste a Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságát. A székház­ban .1 özei Lenárt, az S'/l.KP KB első titkára, a CSKP KB elnök- •égének tagja fogadta. ♦ KAIRÖ: Az asszuáni erő­mű jelenleg naponta 45 ezer kilowattóra elektromos ener­giát termel. Az erőmű tizen­egyedik turbináját még eb­ben a hónapban felszerelik. A tizenkettedik, utolsó tur­bina júniusban kerül besze­relésre és az erőmű a forra­dalom legközelebbi évfordu­lójára teljesen elkészül. ♦ RÖMlí Amimore Fa alán! kijelölt olasz miniszterelnök* á szenátus elnöke* kedden este do­kumentumot terjesztett a közép­bal pártok képviselői elé, ame­lyet „a legmesszebbmenő komp­romisszumnak’* nevez az új kö­zépbal koalíció megalakítását ne­hezítő kérdések megoldására» ♦ MOSZKVA: Andrej Grécsko marsall, a Szov­jetunió honvédelmi miniszte­re a mongol néphadsereg megalakulásának 49. évfordu­lója alkalmából táviratban üdvözölte Batin Dorzs vezér­ezredest, mongol honvédelmi minisztert és újabb sikereket kívánt a mongol hadsereg­nek a harci és politikai fel- készültségben, Mongólia vé­delmi képességének megszi­lárdításában. 4 VARSÓ: A LEMP tagiét- száma meghaladta a kétmilliót. Egyidejűleg a pártnak 187 000 tag- jelöltje van. Az alapszervezetek száma 72 000. A Trybuna Ludu kiemeli annak jelentőségét, hogy a tagjelöltek kétharmada mun­kás és paraszt, s köze! 50 szá­zalékuk 25 éven alul! fiatal. A párttagok és tagjelöltek 57 szá­zaléka még nem múlt el negy­ven éves. 1960-ben a LEMP tag­létszáma mintegy 100 000 fővel növekedett. ♦ WASHINGTON: Lopez Bravo spanyol külügyminisz­tert amerikai látogatásának harmadik napján, kedden fo­gadta Nixon elnök. Megbe­szélésükről semmilyen hiva­talos közleményt nem hoztak nyilvánosságra. A ALGÍR: Serif Belkaszem, az Algériai Forradalmi Tanács tag­ja, pénzügyi és tervezésügyi ál­lamminiszter egészségügyi okok­ból lemondott tisztségeiről. — A forradalmi tanács Belkaszem utódjává Ahmed Medeghri bel­ügyminisztert nevezte ki. ♦ ROM A: Veronában ked­den megnyílt a 72. Nemzet­közi Mezőgazdasági Vásár, amelyen 16 ország vesz részt. A Szovjetuniót a vásáron a Traktorexport Külkereskedel­mi Vállalat képviseli. Üj tí­pusú traktorokat és mezőgaz­dasági gépeket állít ki. A ATLANTA: Lester Maddox, az amerikai Georgia állam hír­hedt fajgyűlölő kormányzója szerdán könnyezve vette tudo­másul, hogy fiát, Ifjabb Lestert betöréses lopás vádjával őrizetbe vette az atlantai rendőrség. Az Ifjú Maddox ellen most másod ízben Indítanak eljárást, hasonló bűncselekmény elkövetése miatt. Az apát ez a körülmény rend­kívül kínosan érinti, tekintve, hogy éppen kedden tájékoztatta a nyilvánosságot helyt politikai pályafutásának meghosszabbítá­sát célzó törekvéseiről. f ♦ GENF: Az ENSZ euró- i pai gazdasági bizottságának ' Géniben kiadott jelentése sze­rint 1970-ben a fogyasztói ; árak Európában valószínűleg | újabb 4—6 százalékkal emel- ! kednek. A GEORGETOWN: Kedden a | kínai származású Arthur Chung I ! főbírót választották a Guyana! ! Köztársaság első elnökévé. — | Chung Forbes Burnham minlsz- I terelnök népi kongresszuspártjá- [ nak jelöltjeként foglalta el az or- ! szág legmagasabb közjogi méltó­ságának tisztét. ♦ RANGOON: A Burmái Forradalmi Tanács központo­sította az ország egész kő­olajtermelését, valamint szí­nesfém-bányászatát. Burma kőolajtermelése elérte az évi egymillió tonnát. A forradal­mi tanács által Nemin tá­bornok vezetésével 1962-ben végrehajtott hatalomátvétel óta jelentős összegeket fordí­tottak ennek az iparágnak a fejlesztésére. Ennek eredmé- | nyeként számos új olajmezőt tártak fel. A ISZTAMBUL: Mintegy négy­száz tüntető diák vonult ki ked­den az isztambuli repülőtérre, hogy a „függetlenség hete’’ al­kalmából kifejezést adjon ame- rikaellenes érzelmeinek. A tünte­tők kövekkel dobálták meg a repülőtéren lévő amerikai gépe­ket és az Egyesült Államok po­litikáját elítélő jelszavakat kiál­toztak. Jelentések szerint a re­pülőtéri forgalom mintegy négy [ órán keresztül akadozott. ♦ MOSZKVA: A Szov­jetunió Ipari termelése ez év januárjában és februárjában, az elmúlt év azonos hónap­jaihoz viszonyítva 8,2 száza- j lékkai nőtt — közli az Eko- ; nomicseszkaja Gazeta. A tér- 1 melékenység ugyanezen Idő- j szak alatt 7 százalékkal emel­kedett. A BOGOTA: A kolumbiai Car- j tagen» városában megnyílt a 1«. i nemzetközi filmfesztivál. A fesz- i tiválon u ország, köztük a Szov­jetunió, Lengyelország és Cseh­szlovákia vesz részt. ♦ HAVANNA: A kubai Matansas városban véget ért a Lenin születésének 100. év­fordulója tiszteletére rende­zett filmfesztivál. A feszti­válon többek között bemu­tatták a „Lenin 1918-ban” az „Vljanov család”, a „Lenin Lengyelországban” című fil­meket. A TORINO: Torinö mellett egy misztikus rekvlzitumokkal feldí­szített hippitanyát rohant meg kedden a rendőrség. A kábltó- szerélvező fiatalkorúakat csont­vázak, koporsók, kandeláberek, katonai sisakok és különböző fa­siszta jelvények .társaságában” találták. A rendőrök most már sejtik, hová tűntek a közeli te­mető feldúlt sírjaiból ellopott tárgyak. ♦ STOCKHOLM: A »véd külkereskedelmi mérleg ja­nuárban 673 millió svéd ko­rona deficittel zárult. Tavaly decemberben 65 millió svéd korona többlet, 1969 január­jában pedig 206 millió svéd korona deficit mutatkozott. 4* LONDON: A brit kormány, hogy elejét vegye a londoni Heathrow nemzetközi repülőtér teljes üzemképtelenségének, szer­dán bizottságot állított fel a re­pülőtéri munkakörülmények ki­vizsgálására. A hivatalos vizsgá­latot Barbara Castle miniszter­asszony vezeti. A repülőtéri tűz­oltók március 2-a óta szinte egy- folvtában sztrájkolnak, s idő­közben más alkalmazottak is tá­mogató sztrájkba kezdtek, vagy sa<át követeléseik érvén*r**<+*tie végett szüntették be a munkát. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a minap tárgyalt az afrikai or­szágok javaslatáról, amely sze­rint fegyveres erővel kell fel­lépni a fajgyűlölő rhodésiai rendszer ellen. A Biztonsági Ta­nács nem hozott határozatot, mert azt az angol és az ameri­kai küldött vétója megakadá­lyozta. A képen balra az elő­térben Lord Caradon, az angol, jobbra: Charles Yost, az ame­rikai küldöttség vezetője, amint felemelt karral elutasítják a határozatot. Kiadókésx ii Itséghen a luulsereg Cipruson Külpolitikai kislexikon Nicosia: Cipruson szerdán is teljes riadókészültségben volt a hadsereg. Kedden készenlét­be helyezték a rendőrséget, amikor a vasárnap este meg­gyilkolt Polikarposz Geor- gadzisz volt belügyminisztert temették. A szertartást a fő­város legnagyobb templomá­ban rendezték. Georgadzisz koporsóját volt bajtársai vit­ték. Incidensre nem került sor. Erfurti találkozó (Folytatás az 1. oldalról) A tárgyalások színhelye az Erfurt főutcáján lévő „Erfur­ter Hof’ lesz. Bad Hersfeld: Kedden éjjel visszaérkezett az NSZK-ba az a nyugatné­met „előfutár”nküldöttség, amely az utolsó simításokat végezte Brandt nyugatnémet kancellár és Stoph NDK mi­niszterelnök csütörtöki er­furti találkozójának előkészí­tésén. A nyugatnémet munkacso­port tízórás megbeszélést folytatott a türingiai város­ban egyrészt protokolláris kérdésekről, másrészt az ese­ményről tudósító újságírók munkájával összefüggő kér­désekről. A nyugatnémet szakértők, akik a kedd éjsza­kát Bad Hersfeldben töltöt­ték, szerdán visszatértek Er­furtba az utolsó részletek ren­dezésére. Kedd estig 42 országból 350 újságíró részvételét engedé­lyezték az erfurti találkozón. Az újságírók Európa, Afrika, Ázsia, Észak- és Latin-Ame- rika összes vezető nemzet­közi hírügynökségeit, tv- és rádióállomásait, s legjelentő­sebb napi- és hetilapjait kép­viselik. Az AFP rámutat, hogy ez a létszám még nem teljes, mert még nem vizs­gálták meg az összes jelent­kezést. Vilii Stoph Erfurtba érkezett Willi Stoph, az NDK minisz­tertanácsának elnöke szer­dán este Erfurtba, a csütör­töki csúcstalálkozó színhe­lyére érkezett — jelenti az ADN. I Makariosz ciprusi elnök S kedden elvetette azokat a 1 feltételezéseket, amelyek az í ellene elkövetett merényletet 1 és volt belügyminisztere ha- ! Iáiét Athénnal, illetve görög I katonatisztekkel hozzák kap­csolatba. Az érsek kijelentette: meg­győződött annak a dokumen­tumnak hamisított voltáról is, amelynek másolatát a Geor- gadziszt kísérő Patatakosz rendőrtiszt nyújtott át neki, s amely egy görög tisztet tesz felelőssé az elnök ellen el­követett merényletért. Makariosz részt vett azon az értekezleten is, amelyet a merénylet kiderítésével meg­bízott magasrangú rendőr­tisztek tartottak. Az értekez­letre három törvényszéki szakértőt, köztük egy angolt is meghívtak. — Makariosz reményét fejezte ki, hogy ha­marosan mindenre fény de- rüL 4 CALCUTTA: Kedden az in- j diai Nyugat-Bengália állam fő- • városában, Calcuttában és más : helyeken kévés összecsapásokra i került sor baloldali és Jobbolda­li tüntetők között. A napok óta : tartó zavargásokat — mint is- ! meretes — az idézte elő, hogy a kommunistákat is magában fog- i laló helyi kormányzat miniszter- elnöke, Mukherdzsi lemondott. A ] tiltakozó sztrájkot kísérő tűnte- ! tésekbe a rendőrség is beavat- ‘ kozott. A halálos áldozatok szá­mát eddig mintegy húszra be- ! csülik. A délkelet-ázsiai Kambodzsa hivatalosan L863-tól lett francia gyarmat. A függetlenségi mozga­lom a harmincas években kez­dett fellendülni. Norodom Szihanuk, a buddhista Norodom dinasztia sarja 1922- ben született, Saigonban és Pá­rizsban tanult. 1941-ben követte nagyapját a trónon. A második világháború alatt Kambodzsa is japán megszállás alá került ét Norodom Szihanuk 1945-ben ki­kiáltotta a függetlenséget. Japan veresége után visszatértek a francia gyarmati hatóságok, a két ország 1946-ban modus vi- vendi-szerződésí kötött. Egy év­vel később Kambodzsa alkot­mányt kapott és megtartották az első választásokat. Mivel a parlament és a kor­mány működését Norodom Szí- hanuk nem találta megfelelőnek, 1952-ben átvette a miniszterelnöki posztot és ideiglenesen felfüg­gesztette a parlamentet. 1955-ben lemondott a trónról, de megtartotta miniszterelnöki posztját, továbbá a külügymi­niszteri tárcát. A trónra atyja, Norodom Szuramarit király és anyja, Kossamak királynő ke­rült. Norodom Szihanuk herceg még ez évben megalakította népi szocialista egyesülés nevű tömeg­szervezetét, amely a genfi kon­ferencia által elrendelt első vá­lasztástól kezdve valamennyi parlamenti mandátumot mindig megszerezte. 1960-ban meghalt Szuramarit király. Ekkor Norodom Szihanuk herceget államfővé választották, a trón pedig azóta betöltetlenül maradt. Anyja Kossamak király­nő jelképes uralkodó, hatalom nélkül, aki csak ceremóniáit« funkciókat lát el. Norodom Szi­hanuk 1955-ben nősült meg, fele­sége részben német származású. Egy fiúk és egy lányuk van. Lövöldözés a repülőgépen Bíró József—Schill er tanácskozás Bíró József külkereskedel­mi miniszter, aki hivatalos látogatáson tartózkodik az NSZK-ban, szerdán egyórás i megbeszélést folytatott Schll- 1 ler bonni gazdaságügyi mi­niszterrel. Utána Schiller ebédet adott magyar vendé­ge tiszteletére. Szerda délután Biró Jó­zsef a sajtó képviselőivel találkozott. Hangoztatta: Schillerrel folytatott meg­beszélésén egyetértés alakult ki abban, hogy modern gaz­dasági kapcsolatokat kell lé­tesíteni, amelyek egyrészt nagyobb biztonságot adnak a két szerződő félnek gazda­sági vonalon, másrészt köl­csönös előnyökkel járnak. Ennek az elvi egyetértésnek az alapján a gazdasági szak­értők meg fogják vizsgálni a konkrét lehetőségeket. Szerda délután és este Bíró József látogatást tett Wal­ter Scheel külügyminiszter­nél és Josef Érti földműve­lésügyi miniszternél. Bíró József meghívta Schillert Magyarországra. A látogatás Időpontját később állapítják meg. Boston: I Kedden este egy géprabló | golyót eresztett az amerikai ( Eastern Airlines Légitársaság [ Boston és Newark között köz­lekedő gépének pilótáiba, majd önmagát is súlyosan megsebesítette. Az esemény a következő­képpen zajlott le: Egy John Divivo nevű 27 éves fiatalember felszállt az Eastern Airlines Boston—Ne­wark ingajáratára, ahol az a szokás, hogy az utasoktól a fedélzeten, menetközben sze­dik be a viteldíjakat Az ilyen értelmű felszólításra Divivo azzal válaszolt, hogy nincsen pénze, mire a pilótafülkébe vezették. Divivo itt felszólí­totta a két pilótát: „Vigye­nek engem valahova Kelet­re!” Mielőtt vitára kerülhe­tett volna sor, Divivo elő­rántotta fegyverét és lövése­ket adott le mind a pilótára, mind a másodpilótára, majd a mellének fordítva a fegy­vert, keresztüllőtte önmagát is. Robert Wilbur, a pilóta mindkét karján megsebesült, de nem veszítette el lélek­jelenlétét és biztonságosan földre vitte a gépet. Amikor a gép, fedélzetén 68 utassal talajt ért, a másod- p'lóta már halott volt. Di- vivot, a merénylőt súlyos ál­lapotban kórházba szállítot­ták. A meteorológia langyos szelek érkezését jelzi. A márciusi fuvallat hatására megindult az olvadás. Az ősi Erfurt, a virágok városa is várja a természet megúju­lását. A patinás Erfurter Hof felkészült a háború utá­ni német történelem egyik legnagyobb eseményére, a két német állaim kormány­főjének találkozójára. Hosszú út vezetett Idáig. A nyugatnémet kormányok két évtizeden át görcsösen ragaszkodtak az egyedüli képviselet teljesen indoko­latlan elvéhez. Nem akarták tudomásul venni, hogy Né­metország keleti részén ön­álló állam keletkezett: meg­született az első német mun­kás-paraszt állam, a Német Demokratikus Köztársaság Hiába hunyták be azonban szemüket és állították arról, ami van, hogy nincs: a tény — tény maradt. A szocializ­must építő NDK — minden acsarkodás ellenére — ön­álló, virágzó állammá fejlő­dött. A nyugatnémet közvéle­ménynek az elmúlt években Az első kézfogás egyre nagyobb része ismerte fel a realitásokat, a korábbi adenaueri koncepció tartha­tatlanságát' Ez a felismerés vezette a szavazókat, amikor a múlt évi választásokon azokat juttatta többségre, akik azt hirdették, hogy Né­metország érdekében el kell ismerni, el kell fogadni a háború után kialakult hely­zetet Persze hiú ábránd lenne azt gondolni, hogy egyetlen találkozás, egyetlen gesztus megoldhatja az évtizedek alatt felgyűlt problémákat. Az NDK kormányzata min­dent megtett a siker érde­kében. Nyugati kommentáto­rok is elismerik, hogy a de­mokratikus Németország képviselői a legmesszebbme­nő előzékenységet tanúsítot­ták a helyszín kijelölése és a találkozó előkészítése ér­dekében. Amikor az NDK minisz­terelnöke és az NSZK kan­cellárja ma délelőtt első al­kalommal kezet fog az er­furti pályaudvaron, az aktus kétségtelenül történelmi je­lentőségű. Hiszen a kézfogás kifejezi a két szuverén ál­lam létezésének tényét, a második világháború után kialakult realitás elismeré­sét. Mit hozhatnak a tárgya­lások? Az NDK álláspontja világos: Willi Stoph minisz­terelnök a két állam kap­csolatainak nemzetközi jogi alapon történő normalizálá­sára törekszik, amint azt a három hónapja előterjesz­tett államszerződés tervezet­ben javasolta az NDK. A nyugatnémet kancellár a ter­vezetre nem adott még ér­demi választ. A hírek sze­rint Willy Brandt az „em­beri könnyítések” problémá­ját helyezi előtérbe és való­színűleg Nyugat-Berlin kér­dését is felveti. Már a fent vázolt kétirá­nyú megközelítést tekintve sem lehet a két kormányfő első találkozójától messze­menő eredményeket várni. Még sok, különböző szintű találkozónak kell létrejönnie, hogy két évtized felgyülem­lett problémáit rendezni le­hessen a két német állam között. A mai első lépést, remélhetőleg, továbbiak kö­vetik. Az eredmény attól függ, milyen felelősségtudat­tal közelíti meg a való hely­zet elismerésének problémá­ját a nyugatnémet delegá­ció. Európa néped, köztük a mi népünk is, tisztában vannak azzal, milyen jelentősége van egész kontinensünk bé­kéje és biztonsága szempont­jából a német kérdés pozi­tív rendezésének. Reméljük, hogy a folyamat, amely ma megindul, tartós javulást hoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom