Dunántúli Napló, 1970. február (27. évfolyam, 28-51. szám)

1970-02-01 / 28. szám

2 1970. február t DtmfttiTtlit rmtJio IICSKP gazdasági határozata Traktoros tüntetés. Az angliai NewcasUe-undor-Lypie utcáján készült a (elvétel szombat délelőtt: 700 mezőgazda tüntetett traktoros-gépes (elvonulással a város piacterén. 4 SAN FRANCISCO: A Rolling Stones és menedzse­rei tizenegymillió dollárral perük a San Francisco-i Sears Point International Raceway társaságot, amely egyik amerikai koncertjük céljára eredetileg bérbeadta területét, majd az utolsó pil­lanatban visszavonta az en­gedélyt és a hangversenyt egy másik, arra alkalmatlan helyen kellett megrendezni. A december 6-i Rolling Sto- nes-est botrányba fulladt: helyhiány és a kapkodó szer- vezés miatt tömegverekedés tört ki. Egy Rolling Stones- rajongót leszúrtak, sokan megsebesültek, súlyos anyagi károk keletkeztek. 4- TOKIO; A japán autógyár­tó ipar 1969-ben 858 068 Jármüvet exportált, 40,1 százalékkal töb­bet, mint egy évvel korábban. A kivitelre került járművek szám­aránya az előző évi X* százalék­kal szemben 18,4 százalék volt. ♦ CHICAGO: Egy szövet­ségi nagy esküdtszék pénte­ken vádat emelt ,Jekete pár­ducok”< négy néger férfi és ftárom fiatal lány ellen. A vádlottak csodával határos módon élték túl azt a brutá­lis rendőrrohamot, amelyet december 4-én hajnalban egy chicagói Westside-i lakás el­len hajtottak végre, Almuk­ban meggyilkolva két másik „fekete párduc”-vezetőt. 4- BELGRAD: A Világbank ál­tal Jugoszláviának nyújtott 18,5 millió dolláros kölcsönből 10 mil­lió dollárt a kragujcváci Zasztava GépKocslgyár, 6,8 millió dollárt a sziszáki vasmű, 2,3 milliót pe­dig a zimonyi 'Zmtj Mezőgazda­sági Gépgyár kap. 4 DÜSSELDORF: Üjabb feketehimlő megbetegedést jelentettek a nyugat-német­országi Észak-Rajna-Vesztfá- liából. Legutóbb Meschede környékén egy nyolcvanéves férfit szállítottak a járvány­kórházba megbetegedés gya­nújával. A ragályt Ázsiából hurcolták be. ± BERLIN: A Német Demok- j ratikus Köztársaság Interhotel I nevű szállodaipari egyesülésének j tulajdonában lévő szállodák ven- I dögéinek 40 százaléka külföldi. Az Interhotel fennállásának Öt éve alatt szállodáinak száma 9- ről 24-re, a szállodák szobáinak száma bedig 2500-ról 9000-re emelkedett. A táílalkozás nagy­szabású terveire enged következ­tetni az, hogy az Interhotel 1200 szállodaipari tanulót képez ki. ♦ RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiróban heves diáktün­tetés robbant ki pénteken, A felvonuló egyetemisták jel­szavaikban tiltakoztak a ..ka­tonai diktatúra és önkényes letartóztatások ellen”, megs bélyegezték az amerikai im­perializmussal fenntartott kapcsolatokat. 4- BUENOS AIRES: Az ar­gentin rendőrség pénteken este megostromolta a fém­munkás szakszervezet szék­házét. A rendőrosztagok el­rejtett fegyvereket kerestek, de nem találtak. Az előz­mény: a hét elején tűzharc zajlott le szakszervezeti frak­ciók között és a harc egyik sebésültje egy 27 éves fiatal­ember, pénteken belehalt sé­rüléseibe. 4 BERLIN: Szombaton foly­tatódtak az NDK és az NSZK postai és távközlési minisztériumának megbízot­tai között a tárgyalások a két ország postai és távközlési költségeinek elszámolásáról. 4 VARSÓ: Az „évszázad tele” tombol Lengyelország­ban. A hófúvások miatt je­lenleg 300 közúton szünetel a forgalom. Különösen nehéz a helyzet a Mazuri-tavak vi­dékén és a bialistoki vajda­ságban, ahol helyenként 2 méteres hótorlaszok elhárí­tásán több száz hóeke dol­gozik. A hőmérő hlqanyszála az ország nagy részén mínusz 20 fok alá süllyedt. 4 LONDON: A* Employmen- tand Productivity Gazette sze­rint Nagy-Britannia iparának 1969-ben a sztrájkok 6 712 000 munkanap termeléskiesést okoz­tak. Ez a legnagyobb arányú ter­melésveszteség 1957 óta. Az an­gol Iparban tavaly 3021 sztrájkra került sór. 4 ULÁNBÁTOR: Szomba­ton Ulánbátorban átadták rendeltetésének a szovjet Orbita televíziós rendszer mongóliai adóállomását A Szovjetunió segítségével épült állomás ünnepélyes átadásán jelen volt Cedenbal, a Mon­gol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára, miniszterelnök és más hivatalos személyiségek 4 CANBERRA: Sztrájkba lépett több mint 2500 réz- bányász az Ausztráliához tar­tozó új-guineai Bougainville szigeten. A sztrájkolók tilta­koznak az elviselhetetlen munkakörülmények miatt, amelyek a múlt héten nyolc bányász halálát okozták. 4 MOSZKVA: A Lenin- centenárium tiszteletére a Szovjetunióban tanuló kül­földi diákok nemzetközi egye­temista fesztivált rendeztek. Az eseményen 42 ország több mint 10 000 fiatalja vett részt. 4 BÉCS: Nyikolaj Patoli- csev, a Szovjetunió külke­reskedelmi minisztere, a szovjet—osztrák vegyesbizott- ság háromnapos ülésén részt­vevő szovjet küldöttség veze­tője, szombaton a Német Szövetségi Köztársaságba utazott. Á tudatlanság ára Ciui kínai filozófus a császár pártfogását élvezte. Egy napon a császár azt kér­dezte tőle: „Hány csepp van a tenger­ben?” „Nem tudom” — felelte Ciui. „De hát a császár azért fi­zet téged., hogy tudjad” — szólt közbe egy irigy udva­ronc. „A császár azért fizet en­gem, amit tudók” — felelte a filozófus. „Ha a császár azért is fizetni akarna nekem, amit nem tudok, a birodalom minden kincse sem lenne elég”. \ 4 KAIRÓ: Karami libanoni miniszterelnök szombaton né­hány napos látogatásra Kai­róba érkezett, hogy az EAK vezetőivel megbeszéléseket folytasson az Izraeli agresz­sziótól közvetlenül sújtott arab országok helyzetéről és Li­banon szerepéről az Izraellel szembeni frontban. Látoga­tása összefügg a válságban közvetlenül érintett arab ál­lamfők jövő hét végén ese­dékes fpTálVr.-ó:* —1 A párt 1970-re szóló gaz­daságpolitikája azt célozza, hogy teljesítsék az évi terv előirányzatait, kidolgozzák az 1971—1975-ös ötéves népgaz­dasági tervet, felszámolják a gazdaságirányításban a jobb­oldal bomlasztó tevékenysé­gének következményeit, s elő­készítsék az ötéves terv kö­vetelményeinek megfelelő ha­tékony irányítási rendszert, •— hangsúlyozta a CSKP KB ülésen elfogadott és szomba­ton nyilvánosságra hozott határozat a párt gazdaság- politikájának fő kérdéseiről. A határozat tárgyilagosan elemzi a január előtti párt­vezetésnek a gazdasági élet területén elkövetett súlyos hibáit, s megállapítja, hogy a program és az elméleti fel­készülés hiánya, valamint a politikai közvetlenség tág teret biztosított a jobboldal­nak, amely a gazdaság re­formjának végrehajtására irá­nyuló erőfeszítéseket kihasz­nálta a reform tartalmának szocialistaellenes értelemben történő megváltoztatására. A január utáni pártvezetés nem érvényesítette befolyá­sát a gazdasági életben, ily- módon nem teljesítették a CSKP KB gazdasági irányel­veit és határozatait. A revi­zionista. jobboldali és szocia­listaellenes erők 1968-ban és 1969 elején súlyosan megká­rosították a csehszlovák nép­gazdaságot, elmélyítették aránytalanságait és csökken­tették hatékonyságát. Aláás­ták a párt vezető szerepét, a szocialista gazdaságirányítás rendszerét és a terv szerepét — hangsúlyozta a határozat, majd így folytatja: — Mindezek következté­ben az 1969. áprilisi plénu- mon a párt élére került új Központi Bizottság rendkívül súlyos örökséget vett át. Több stabilizációs és szabá­lyozó intézkedésével azonban már 1969 második felében sikerült gátat vetnie a gaz­daság további ösztönös ala­kulásának. A határozat részletesen foglalkozik az 1970-es nép- gazdasági terv biztosításának tényezőivel. A Központi Bi­zottság nagy súlyt helyez a szocialista társadalom sike­res konszolidációja és to­vábbfejlesztése szempontjá­ból kivételes fontosságú öt­éves népgazdasági terv meg­felelő és szakszerű előkészí­tésére. Mint a határozat meg­állapítja, a szocialista áru- és pénzviszonyok rendszerét ar­ra kell felhasználni, hogy a tervvel összhangban az üze­mek és vállalatok kezdemé­nyezését a társadalmi szük­ségletek kielégítésére irá­Nixon kilencedik sajtókonferenciája Nixon elnötk, magyar idő szerint, péntek éjjeli sajtó­konferenciáján bejelentette: az Egyesült Államok, a ko­rábbi tervekkel ellentétben az idén megkezdi a Safeguard rakétaelhárító rendszer má­sodik szakaszának kiépítését is. Az elnök Vietnammal kap­csolatban azt mondotta, „ha az ellenség veszélyezteti fi kivonás ideje alatt az ameri­kai csapatokat, nem habozik majd az eddiginél keményeb­ben alkalmazni a rendelke­zésre álló eszközöket”. Nixon kilátásba helyezte, hogy az USA egy hónapon belül dönt az izraeli kormány fegyver^ igényéről és válaszából vilá­gosan kitűnt, hogy kész a ké­rés pozitív elbírálására. Az amerikai elnök kilence­dik sajtókonferenciáján sok kérdést kapott Vietnamról, bár egyik sem vonatkozott a legutóbbi incidensre, amely­nek során amerikai repülő­gépek támadást intéztek a VDK területe ellen. Nixon megismételte, hogy célja „a vietnami háború be­fejezése, ha lehetséges, tár­gyalások útján, ha nem a vietnamizálási program vég­rehajtásával”. Az amerikai csapatok kivonásának üteme a program teljesítésétől, a hadműveletek szintjétől illet­ve a párizsi tárgyalások ala­kulásától függ — jelentette ki, utalva arra, hogy Párizs­ban holtpontra jutottak a megbeszélések. nyítsák, s ebben fel kell hasz­nálni a szocialista testvér­országok tapasztalatait is. A határozat fontos fejezete a párt gazdasági irányító sze­repéről szóló rész. Ezzel ösz- szefüggésben a határozat részletesen megszabja a Köz­ponti Bizottság elnökségé­nek, a gazdaságirányítás te­rületén dolgozó kommunis­táknak, a CSKP KB cseh irodájának, az SZLKP KB- nak, valamint a szakszerve­zetekben és az ifjúsági moz­galomban dolgozó kommu­nistáknak a feladatait Kambodzsa tiltakozása a Biztonsági I unáesnál Huot Sambath, Kambodaw állandó ENSZ-képviselőJe, kormánya megbízásából leve­let intézett a Biztonsági Ta­nács elnökéhez. A levélben arról számol be, hogy I960, november 27-től 1970. január 6-ig amerikai fegyveres erők és saigoni csatlósaik 26 alka­lommal támadták Kambodzsa területét. A támadásoknak halálos áldozatai voltak és tetemes anyagi kár keletke­zett Nixon hangsúlyozta, hogy a szárazföldi csapatok kivonása után it jelentős amerikai erőkre van szükség, az „után­pótlási feladatok” ellátására, illetve a saigoni rezsim had­seregének légi és tengeri tá­mogatására. Nem volt haj­landó nyilatkozni a kivonás üteméről, de hangoztatta, hogy lesznek újabb bejelen­tések és a vietnamizálás „a terveknek megfelelően ha­lad”. Az elnök közölte, hogy el­határozta: idén megkezdik a Safeguard ellenrakéta rend­szer úgynevezett második fá­zisának kiépítését is. A rend­szer első fázisa Nixon szerint az amerikai Minuteman ra­kéták védelmét szolgálja, a második szakasz „korlátozott területvédelmet” biztosít, „ki­sebb atomhatalmak például a kommunista Kína” esetle­ges nukleáris támadásának elhárítására. A közel-keleti helyzetről szólva Nixon azt mondotta, hogy az Egyesült Államok „nem arabpárti, vagy Izrael- párti, hanem békepárti”, s „a terület népei békéjének és biztonságának megszilárdítá­sára törekszik”. Azzal kap­csolatban, hogy a Líbiának nyújtott francia repülőgép- szállítások után Izrael újabb fegyvereket követel, Nixon kijelentette: megvizsgálják ezt a kérést, „annak a fenye­getésnek megfelelően, ame­lyet más országok jelentenek Izrael számára”. nra nnsasErci A berlini út Wilson Amerikában Szuezi csatározások Csehszlovák változások Joggal nevezhetjük diplo­máciai nagyhétnek a múlt napokat a világpolitikában. Számunkra igen fontos volt Kádár János és Fock Jenő miniszterelnök hivatalos ba­ráti látogatása az NDK-ban. A tanácskozásokon együtt­működésünk bővítése, módo­zatainak keresése az orszá­gainkat kölcsönösen érdeklő időszerű politikai kérdések megbeszélése szerepelt napi­renden. A kiadott közös köz­lemény megerősítette, hogy • felek készek további lépé­seket tenni az európai biz­tonsági konferencia sikeres előkészítése érdekében. Kon­tinensünk biztonsága elen­gedhetetlen követelménye a fennálló európai határok, különösen a két német ál­lam közötti államhatár és az Odera Neisse-határ elis­merése. A tárgyalásokon megerősítették azt az állás­pontot, hogy az európai bé­ke és biztonság érdekei meg­követelik, hogy a Német Szövetségi Köztársaság a nemzetközi jog alapján lé­tesítsen egyenjogú kapcsola­tokat az NDK-vaL A bonni kormány Bahr államtitkárral az élen, kül­döttséget menesztett a szov­jet fővárosba, ahol a két ország között az erőszakról való kölcsönös lemondásról tanácskoznak. Február 5-én másik nyugatnémet küldött­ség Varsóba utazik, ahol a két ország között először ke­rül sor széleskörű politikai eszmecserére. Scheel külügy­miniszter szavaiból azonban az derül ki, a Brandt-kor- mány nem változtatta meg a szocialista országok irá­nyában folytatott ellentmon­dásos politikáját, és még mindig nem számol teljes mértékben a második világ­háború után kialakult euró­pai helyzettel. Az angol rrii- niszterelnök Ottawában és Washingtonban tett látoga­tást. A Nixonnal való tanács­kozásokon az európai eny­hülés, a közel-keleti helyzet és a vietnami háború is szerepelt. De a problémá­kat az eszmecsere nem vitte előbbre. Az angol lapok Wilson utazását külföldön tett korteshadjáratnak nyil­vánítják, bár a választás, amelyet legkésőbb 1971. má­jus 7-ig meg kell ejteni* pontos időpontja nincs ki­tűzve. A Közel-Keleten a meg­élénkült izraeli légitevékeny­ség arra vall, hogy a légi- háború kiterjesztésével kell számolni. A Vörös-tenger egyiptomi partvidéke, Kairó és a Nílus völgye elleni légi­akciók új módszer alkalma­zásénak kezdetét jelentik, Tel Aviv nyilvánvaló célja az EAK hátországában lévő célpontok elleni támadás. Erre a célra szerezték be az Egyesült Államoktól a két tucatnyi Phantom típusú gépeket s a következő hat hónap alatt újabb 25 géppel akarják növelni az izraeli légi flottát. Szerdán összeült a CSKP Központi Bizottságának plé­numa. A napirenden káder­kérdések, a párt gazdaság­politikája, a párt egységének megszilárdítása, akrióképes- ségének növelése, és a tag- könyvcsere szerepelt. Gustáv Husák beszámolójában rá­mutatott: sikeresen halad a konszolidációs folyamat a párton belül, a társadalmi szervezetekben az állami életben és megtették az el­ső lépéseket a gazdaság te­rületén is. A konszolidációért való harc döntő láncszeme most a párt alapszervezetei­nek megerősítése. A tag- könyvcserét összekapcsolják az eszmei és ideológiai harc­cal. Az emberek mozgósítá­sáért és megnyeréséért való politikai küzdelemről szólva, Husák rámutatott: „aki nincs ellenünk, az potenciális szö­vetségesünk”. A plénum több személyi változást fogadott el. A leg­fontosabbak: Lubomir Strou- gal vette át a Csehszlovák Szocialista Köztársaság mi­niszterelnöki posztját. A Szlo­vák Kommunista Párt új el­ső titkára Jozef Lenárt. Masam I* kissé banálisnak tar­tottam volna korábban azt a megállapítást leírni, amire Itt most vállalkozom: a vietnami ember bizonyos a teljes győze­lemben. «Talán azért Is élt ben­nem ez az aggály, mert már sok­szor leírtuk az Újságok hasáb­jain, és sok olvasóban llyoa ér­zések Is lappanghatnak: „ki tudja ezt, hisz olyan massm él­nek?” Persze, értjak, hogy a szocia­lista világrendszer egyik, a leg­exponáltabb végvára most Viet­nam — az 6 harcuk bennünket is érint, az 6 sikereik a ml vi­lágban elfoglalt helyzetünkre U visszahatnak. Segítjük őket: s ók mindenütt köszöneiüket fejezték ki ezért az ott mindenfelé pon­tosan Ismert segítségért. Tudjuk, hogy a vietnami nép Jogos füg­getlenségi igényének, Snrendel- kezésl jogának. Igazságos harcá­nak végül Délen Is győzedelmes- kednlo kell. Az érzelmi húrok elsősorban a híradó képsorai nyomán, vagy alkalmi személyes találkozások­kor rezdülnek meg bennünk. Többre van szükség. A vietnami emberek szemében égő fényeket, a sík mezőn sora­kozó bombakrátereket, az égre meredő kormos romok figyel­meztetését, a hétköznapokban Üzenet Vietnamból (8.) A holnapról — egyszerűen ( annyi máa tűzprőbáját — K az Igazság az 6 oldalukon I és aki igazságot harcot folytat, ; annak minden pusztító erővel szemben is nagyobb a hatalma* Pálmafák halk rezdülése villan I elém, a rizsföldeken hajladozó asszonyok munkaritmusa kísér, & halászbárkák csendes lebegése a vizen, a kerékpárosok hullám­zó sokasága, — s hallom, mint futottak süvítve a célpontok fölé a légikalózok, mint robbantak gyors egymásutánban, szünet nélkül a bombák, mint ropogott az égő házak tetőzete, mint sírt a kisgyerek a pusztító égihábo- rúban .. • Arról a hitről, meggyőződés­ről szerettem volna számot adni — egy testvéri nép üzeneteként —, amellyel legérzékelhetőbb for­májában akkor találkoztam, ami­kor egy-egy romra mutatva azt mondták nekem: „ez az áru­ház”! „ez itt a mozi”; „ez a mi I iskolánk”. Magamban mi odún - j tálán hozzátettem: volt óz lesz. I Ok már jelenidőben beszélnek, j mert a múlt sebeit begyógyító | holnapokra gondolnak. JENKEI JANÓK (VEGE) lát — hiszen megmutatkozó életszeretetet bé- kevágyukat is minél közelebbről meg kell Ismernünk, hogy érzel­mekben is erős meggyőződésünk­ké váljék: amikor a vietnami nép munkahelyén, s ha kell, a védelmi állásokban, erejét nem kímélve, haláltól sem rettenve harcol a hatalmas Imperialista ellenféllel — azt a hazaszeretet belső parancsára teszi. Készen állnak a harcra — s készülnek a békés jövőre. Figyel­müket most olyan problémákra irányítják, amelyek révén nem csak a helyreállítás, hanem már a Jövő felfelé Ívelő Útja Is bon­takozik. Meglepő józansággal és éleslátással beszéltek például á csepeliek testvérüzemében, á ha­noi gépgyárban gondjaikról, s arról, mit kell tenniük, hogy is­mét növekvő eredményeket tud­janak felmutatni. A vinh-i ce­mentgyárban seta csak azt mond­ták el, mi történt ott a bom­bázások éveiben, milyen tervek foglalkoztatják őket * gyárfej­lesztést — s holnapokat — Ille­tően. — A számunkra egzotikus táj bűvöletében, a csodás halongi öböl láttán vagy éppen a csupa zöldbe rejtezett szép főváros ut­cáit róva, nem lesz a külsőd­leges látvány rabja az ide érkező vendég — lépten-nyomon talál­kozik a hétköznapok vaskos rea­litásaival, s az emberekkel együtt maga is bogozni kezdi a Jövő lehetőségeit. A vietnamiak felkészültek arra, hogy még nehezebb Idők Is kö­szönthetnek rájuk, hogy még hosszú az üt, míg az ország se­bei behegednek, az anyaföld szétdaraboltsága megszűnik. Am mosolyogva adták kezüket a bü- csúzáskor: „A mielőbbi viszont­látásra — a teljes győzelem nap­ján.” Harcra készen békés körülmé­nyeket teremteni — olyan kettős feladat ez„ amely kemény próba elé állítja a vietnami népet. Ki­állják ezt is, mint történelmük

Next

/
Oldalképek
Tartalom