Dunántúli Napló, 1970. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-01 / 1. szám

I B utiatitttii nnpio 1970. Január 1 ♦ MOSZKVA: A Szovjet­unó és az Egyesült Arab köztársaság kereskedelmi xUdüttsége Moszkvában a I övő évi kölcsönös áruszállí­ä sokról folytat tárgyalást. Tárható, hogy a tárgyalások redmenyeképpen aláírják a övő évi jegyzőkönyvi meg- .llapodást, amellyel megva- \ 6sul a két ország hosszúle- ' áratú (1966—.1970) kereske- j íelmi egyezménye. Ez az ! gyezmény a kölcsönös szál- j itások növekedését az 1965. i vihez képest másfélszeresé- ! e irányozta elő. 4 PÁRIZS: Hatalmas tűzvész us/.tftott kedden este a francia 5város központjában. Az öt óra osszat tomboló tűzben a Paul j ézanne nevét viselő rövid utca áros oldalának minden háza saknem teljesen leégett. A. ha- < tlmas tű®, a hatóságok tudó- j lása szerint valószínűleg nem ; övetelt emberáldozatot, vala- i tennyl épületben irodahelyisé- 1 ek voltak. ♦ ALGÍR: Algéria költ- égvetése 1970-ben, az ország :j négyéves tervének első vében, S milliárd 507 mil­iő algériai dinár lesz, az 969-es évi 6 milliárd 115 nillió dinárral szemben. A .iadásoknak majdnem a lé­ét — 3 milliárd 100 millió iínárt az ipar fejlesztésére ordítják. A mezőgazdaság zükségleteire 793 millió dl­árt biztosítottak, a művelő- lésre és a szakemberkép­éire pedig 784 millió di- árt. 4 GENF: A nemzetközi zabványositási szervezet ISO) elhatározta, hogy bi- ottságot alakít a ruhák tné- eteinek szabványosításával sszefüggő problémák tanul- nányozására. ♦' LONDON: Az angol ■yógyszergyártó ipar 1969- > en több mint 110 millió ont sterling értékű árut ex­portált. Egy évvel korábban 7 millió font sterling volt \z iparág által exportált .rak értéké. 4 VARSÓ: A Népi l«n*yelor­iAg megalakulása negyedszáza- | os Jubileuma alkalmából az , Lllamtanáes amnesztiát hirdetett | smeretlen, 19S9. július 15-e elöt- l bűncselekmények, kihágások, irvénysértések, stb. önkéntesen rlentkezó elkövetői számára. A éléves amnesztia-időszak 14*9. ecember Sl-én éjfélkor lejár. Unt A vajdaságok és a megyei ágú városok bírósági beszámo- ílhól kitűnik, országszerte sok zren éltek az amnesztia nyúj- otta tehetőségekkel. ♦ VrtV YORK: A Chrys- er autógyár detroiti össze- zerelő üzemének 37 700 mun- tása az új évet munka ítél­etU kezdi. A munkáltatók bejelentették, hogy január itső felében minden munkás pgyhet.es kényszerszabadsá­got kap, természetesen fize- és nélkül. A LfMA: A perui kormány őrvényerejü rendeletében elö- rja az űjságo't „peruizllftsát", •zaz elrendeli, bogy csak perui zületésű. teljesjogú állampolgá- ok alapíthatnak lapot, Illetve /ehetnek részt saitóvállelkozá- okban. Megfigyelők szerint az ntézkedés elsősorban az ameri- cai érdekeltségek ellen Irányul. I MONTREAL: A nemzet­közi légiforgalmi társulás (IATA) által kiadott jelentés szerint a társulás tagállamai­nak légiforgalmi társaságai 1969-ben 387 millió utást szállítottak és repülőgépeik 348 milliárd kilométert tet­tek meg. Ez 1968-hoz képest 10, illetve 12 százalékos nö­vekedésnek felel meg. 4 SAN CLEMENTE: Nixon amerikai elnök az új év első két hetét San Clemente-i nyara­lójában tölti, itt készül fel ja­nuár végi kongresszusi beszédé­re. ♦ PÁRIZS: Valery Gis- card d'Estaing francia gaz­daság- és pénzügyminiszter 1970. január 8—12 között hi­vatalos látogatást fesz Ro­mániában. A miniszter részt vesz a francia—román kor­mányközi vegyesbizottság ülésén, amelynek befejezté­vel ötéves kereskedelmi szer­ződés aláírására kerül sor. 4- DAKAR: Senghor szenegáli elnök sajtóértekezletén ..lélek­tani hadviseléssel” vádolta meg Portugáliát, amelynek kormánya a portugál-guineai szabadság­harcosok tevékenységét űrügy­ként felhasználva megtorló in­tézkedésekkel fenyegeti Szene­gáli 4 ABIDJAN: Egy most kötött megállapodás értelmé­ben Franciaország 165 mil­lió afrikai valutaközösségi frank (CFA) összegű kölcsönt nyújt Elefántcsontpart Köz­társaságnak a Bouakeban építendő televízió központ költségeinek finanszírozásá­hoz. 4 KOPPENHÁGA: A dán rend­őrség letartóztatott egy csinos fiatalasszonyt, aki karácsony előestéjén egy órlásméretű nap­szemüveg mögé rejtőzve és egy játékplsztollyal felfegyverkezve kirabolt egy koppenhágai ban­kok A fiatalasszony elmondotta, hogy egyedül él hároméves kis­lányával és pénzre volt szüksé­ge karácsony előtt. - * - f-f BELGRAD: Belgrádban kedden megkezdődött a Ju­goszláv—Indiai Gazdasági Együttműködési Bizottság 2 napos ülésszaka. A megbe­szélésen résztvevő jugoszláv küldöttséget Miran Mejak, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja, az indiait pedig Báli Ram Bhagat külkereskedel­mi és ellátásügyi miniszter vezeti. 4 KARLSRUHE: Egy karls- ruhei kávéházban Nyugat-Né- metországban tanuló Iráni diá. kok verekedtek össze. Az össze­tűzésben az Iráni uralkodó hívei és ellenségei vettek részt. Két diák súlyosan megsebesült. ♦ SANTIAGO: A chilei kongresszus alkotmányos re­formokat hagyott jóvá, a többi között 21 évről 18 évre szállította le a választójogi korhatárt. Egyben a kong­resszussal szemben nagyobb személyi hatalmat biztosíta­nak az elnöknek, aki „orszá­gos jelentőségű kérdésben” népszavazást hirdethet, ha a I kongresszussal összeütközés­* be kerül Israeli vizeken as „ellopott“ öt ágyúnassád Ellentmondás a francia nyilatkozatok és a valóság között Tel Aviv : Tengerészeti szakértők ki­jelentették, hogy a Cher- bourgból megszökött öt hadi­hajó a szerdai nap folyamán 1 megérkezett valamelyik iz- ! raeli kikötőbe. Kedden éj- j félig az izraeli kormány fenn­tartotta teljes hallgatását a naszádok ügyéről. Kedden Athénben olyan I találgatások láttak napvilá­got, hogy a hajók már meg is érkeztek Izraelbe. E talál­gatásokkal kapcsolatban hi­vatalos helyen nem nyilat­koztak. Az AFP a hajókkal foglal­kozó összefoglaló kommen­tárjában rámutat, hogy Haifa kikötőjében két nap óta nagy a sürgés-forgás, megfigyelők azonban felteszik a kérdést, vajon az öt hadihajó nem fut-e be egy másik izraeli kikötőbe, épp olyan diszkré­ten, mint ahogyan karácsony­kor Cherbourgből kifutott. A francia hírügynökség a Maariv című izraeli napilap­ra hivatkozva azt állítja, Ab­ba Eban izraeli külügymi­niszter állítólag közölte Fran­ciaország Tel Aviv-i nagy­követével, hogy a hajókat bé­kés célokra, tengeri kutatá­sokra és tengeralatti fúróbe­rendezések ellenőrzésére stb. kívánják felhasználni. E ma­gyarázat — véli az izraeli lap — arra szolgál, hogy a francia kormány ne tegyen diplomáciai lépéseket Izrael ellen. Az arab országok reagálá- j sa a hajóügyre egyébként ; nem egységes. Kairóban és Damaszkuszban meg vannak győződve, hogy a francia ha­tóságoknak semmi közük a „Cherbourg! hadihajók meg- szöktetéséhez”. Kairói hivata- I los személyek „bíznak” a francia kormány által Indí­tott vizsgálat eredményessé­gében. szíriai politikai körök­ben követelik, hogy Párizs ! foganatosítson szigorú rend- j szabályokat Izrael ellen. Ezzel szemben az El Műd- zsahid című algíri napilap arról ír, a hajók ügye világo­san mutatja, hogy francia részről felfüggesztették zz Megszűnt a vízumkényszer i A Magyar Népköztársaság | és a Finn Köztársaság között I a vízumkényszer megszánte- 1 tése tárgyában Budapesten ! 1969. október 1-én aláírt egyezmény ma, csütörtökön lép hatályba. Az egyezmény­nek megfelelően 1970. január I 1-től érvényes útiokmány i birtokában vizám nélkül utazhatnak a magyar állam­polgárok a Finn Köztársaság­ba, illetve a finn állampol- | gárok a Magyar Népköztár­saság területére. Izraelbe irányuló fegyverszál­lítási tilalmat. Algír: Az algériai külügyminisz­térium kedden aggodalmát fejezte ki Jean Basdevant francia nagykövetnek a ha­jók ügyével kapcsolatban. Az algériai külügyminisztérium köreiben kijelentették. Algé­ria különösén súlyosnak tart­ja az ágyúnaszádok ügyét, mert azt nem lehet elválasz­tani a francia—izraeli kap­csolatok egyéb vonatkozásai­tól, mint például Abba Eban izraeli külügyminiszter kü­szöbönálló párizsi látogatásá­tól, attól, hogy nincs em­bargó az Izraelbe irányuló katonai felszerelésekhez szük­séges alkatrészek tekinteté­A DNFF újévi tűzszüneté­nek életbe lépését követő 24 órában kilenc jelentősebb összecsapásról számoltak be a hírügynökségek a felszaba­dító erők és az amerikai csapatok között. Mint isme­retes. az amerikai és saigoni csapatok — az úgynevezett „szövetségesek" — a DNFF háromnapos tűzszüneti fel­hívását elutasították, s mind­össze 24 órára tervezett tűz­szünetüket csak szerdán, ma­gyar idő szerint délelőtt 11 órakor kezdték meg. A legsúlyosabb ütközetek a kambodzsai határ közelé­ben, An Hoa és Tay Ninh tartományban zajlottak le. Saigontól 140 kilométerre északra a DNFF légvédelme lelőtt két amerikai helikop­tert (az 1961 óta harcképte­lenné tett amerikai helikop­terek száma l427-re emelke­Berlút; Hermann Matern, a Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, kijelentette, hogy a Német Demokratikus Köztársaság kész tárgyalásokat folytatni a nyugatnémet kormánnyal. — Matern, a Horizont című he­tilapnak adott nyilatkozata során rámutatott, hogy a Német Demokratikus Köz­társaság a két német állam békés együttélése mellett fog­lal állást. Ehhez nemzetközi jogi érvényű szerződésekre van szükség, olyanokra, ame­lyek rendezik a kölcsönös ben stb. Hozzáfűzték, mind­ez azt mutatja, hogy ellent­mondás áll fenn a francia nyilatkozatok és a valóság között Haifa : Az ITIM izraeli hírügy­nökség közlése szerint a Cherbourgből karácsonykor kifutott öt ágyúnaszád szer­dán a kora reggeli órákban izraeli vizekre érkezett A hírt hivatalosan nem erősí­tették meg. A hírügynökség „közleke­dési ügyekben és hajózási kérdésekben rendszerint tá­jékozott” informátorok jelen­tésére hivatkozik. Nem kö­zöltek adatokat arról, hogy melyik kikötőbe futottak be a hajók. dett), két pilóta életét vesz­tette, ketten megsebesültek. B—52-es amerikai nehéz­bombázók kedden este ösz- szesen hat bevetésben haj­tottak végre szönyegbombá- zásokat An Hoa térségében. * A DNFF rádiója felhívást intézett a saigoni csapatok katonáihoz: tagadják meg fe­letteseik parancsát, és ne fogjanak fegyvert a DNFF által meghirdetett 72 órás tűzszünet idején. William Peer tábornok, a My Lai-i tömeggyilkosság ügyében vizsgálatot folytató öttagú amerikai bizottság ve­zetője kedden magasrangú dél-vietnami és amerikai tiszteket hallgatott ki abban a tartományban, ahol a tö­megvérengzést elkövették. kapcsolatokat, kizárják az erőszak alkalmazását és a másik állam ügyeibe való be- avatkazást — fűzte hozzá Hermann Matern. Az alapvető kérdések meg­oldása hatékony hozzájárulás lenne a feszültség enyhítésé­hez és az európai biztonság szavatolásához. E kérdések­ben tárgyalásokra van szük­ség és aí NDK kész erre. Végül is a politikai józan­ság felülkerekedik majd és minél előbb következik be ez, annál jobb lesz, — hangsú­lyozta Hermann Matern. Elutasították a DNFF tűzszünet! felhívását Hermann Matern nyilatkozata Felülkerekedik a politikai józanság Üdvözlő távirat kubai vezetőkhöz DR. FIDEL CASTRO RUZ elvtársnak, a Kubai Kommu­nista Párt Központi Bizott­sága első titkárának, a Ku­bai Forradalmi Kormány mi­niszterelnökének, DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO elvtársnak, a Kubai Köztársaság elnöké­nek. HAVANNA Kedves elvtársak! A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány és az egész magyar nép nevében köszöntjük önö­ket és a kubai népet a for­radalom győzelmének 11. év­fordulója alkalmából. A magyar nép őszinte tisz­telettel adózik a testvéri ku­bai népnek, amely hősi har­cokban vívta ki függetlensé­gét, önfeláldozó munkával felszámolta a múlt feudális örökségeit, védte szabadsá­gát az Imperialista agresszo- rokkal szemben, s jelentős eredményeket ért el a szo­cialista társadalmi rend ki­alakítása felé vezető úton. A Kubai Köztársaság politikai, gazdasági és kulturális sike­rei méltó hozzájárulást je­lentenek a világ népeinek közö6 antiimperialista harcá­hoz. Meggyőződésünk, hogy a népeink között kialakult test­véri barátság és sokoldalú együttműködés a jövőben is tovább fejlődik, s hozzájárul a szocialista közösség egysé­gének erősítéséhez. A Kubai Köztársaság nem­zeti ünnepén minden jót, to­vábbi sikereket kívánunk önöknek és a testvéri kubai népnek a szocializmus fel­építéséért végzett áldozatos munkájukban, a hazájuk füg­getlenségének biztosításáért folytatott bátor harcukban. Budapest, 1970. január 1. Elvtársi üdvözlettel: Kádár János, • Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának elad titkára Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Fock Jenő, a Magyar Forradalmi Munka»- Paraszt Kormány elnöke * Péter János külügyminisz­ter az évforduló alkalmából táviratban üdvözölte dr. Raul Roa Garda kubai külügy­minisztert. A SZOT, a KISZ, a Hazafias Népfront és a Nő­tanács ugyancsak küldött üd­vözlő táviratot kubai testvér- szervezetének. A tenger könnyei Már percek ót* állok és bámu- ok. Tizenegymillió jen hever llőttem. Egyetlen szem igaz­gyöngy fekete bársonypámán, egyszerű, ízléses ezüstfoglalat­úm. Az ára; tizenegymillió jen, így kisebb vagyon. A Ginzán ; agyok, Tokió pazar üzletnegye- iében, a lílikimoto cég híres syőngyüzletébea. Az üvegkalitka. ;41só oldalán váratlanul felbuk ián egy kicsi, de tagbaszakadt japán, 6 is merően figyel: nem a, gyöngyöt, engem. Nyilván nem nézi ki belőlem, hogy tizenegy- millió jen van a bankszámlámon, 5 Tokióban sem ritka a világos nappal elkövetett ékszerrablás. Ha tudnék japánul, elmondhat­nám ennek a mokány gyöngy- Setektivnek, hogy miért álltam Dtt, mire gondoltam? Azokra a hófehér vászonba öltözött, vé­kony, szívós lánjrokra, akiket Tobában láttam, amint az óceán- hideg mélyébe ereszkedtek, hogy felhozzák a gyöngyöt rejtő kagy­lókat o o „ Csöndesen elsomfordá­.ok a milliókat őrző vitrin mel­lől, hátamban érzem a kis japán szúrós tekintetét. Három nappal előbb jártunk Tobában. Jelentéktelen városka a Csendes-óceán partján, a gyöngyhalászok tették világhírű- vé. A város előtti tengeröbölben kicsiny sziget terül el: a gyöngy­sziget. Motoroskomp szállítja ide a kiváncsi turistákat, akik búsás belépődíj ellenében „eredetiben” nézhetik végig a gyöngykagylók halászatát. Elegáns üvegcsarnok­ban vagyunk, kényelmes karos- székekben ülünk és miközben Coc -Colát szopogattunk, előttünk a tenger szürke-zöld hullámai között a íehérköntösü lányok le­játsszák a Föld egyik legkegyet­lenebb, naponta megismétlődő színjátéké t. Bárka siklik a vizen. A meg­felelő ponton lehorgonyoz, s mindjárt utána a bárkán tartóz­kodó gyöngyhalász-nők — az amák — vízbe vetik magukat. Fejüket, egész testüket beborít­ja * hófehér öltözék, amely egyetlen védelmük a cápák tá­madása ellen. Mellettük a vízen könnyű, dézsa-alakú kosár le­beg, ebbe gyűjtik majd a kagy­lókat. Az úszókosárba kapasz­kodva szoktatják magukat az óceán hideg vizéhez, aztán hir­telen lebuknak. Mint a kődarab, zuhannak a mélybe, kezükben kis háló, Ide rakják a tenger­fenéken talált kagylókat. A víz hőmérséklete 15 fok körül van, a kezemet se mártanám bele szívesem Tóba közelében hétezren fog« lalkoznak gyöngyhalászattaL Ki­zárólag nők. A férfiak legfeljebb a bárkák kezelőiként segédkez­nek nekik. Miért csak nők? Azt mondják: * gyöngyhalá­szainak kétezer éves ha*rvomá- nya van. Valamikor a férfiak egész nap a tengert járták és halásztak, így csak az asszonyok, lányok tartózkodtak otthon és ők gyűjtögették a gvönrvkapv- íókat a partmenti vizekben. EB a hagyomány az évszázadok so­rán örökletessé vált. Azt is mondják, hogy a nők bőre job­ban bírja a hideg, sós tenger­vizet, mint a férfiaké. Nem tu­dom, mi igaz ebből; a férfiak rendkívül leleméuvesek, amikor kifogást kell találniuk, hogy ezt vagy azt a munkát miért ne ők, miért inkább a nők csinálják. Mitsuro Okano úr, a cég me­nedzsere udvariasan, készsége­sen válaszol minden kérdésünk­re, A lányok hat-hét éves koruk­ban tanulják az alámerülést. Egész éven át dolgoznak, napi hat órás munkaidőben. Vannak magányos halászok, ezek tíz mé­ter mélységbe jutnak le. A há­zaspárok úgy dolgoznak, hogy az asszony nehéz súlyt tart a kezében és így 18—20 méterre is le tud merülni, s aztán a fér­je húzza íeL Hány éve» korokig bírják ezt * munkát a nők? Mikor men­nek nyugdíjba? — Nem mennek nyugdíjba. —- Hogyhogy? — Az auláknak szenvedélyük a gyöngyhalászat. Hetven-nyolc­van éves korukban sem hagy­ják abba, a halálukig csinálják. Nagyot nyeltem. Hetvenegy esztendős édesanyám jutott eszembe, akit a hűvös széltől is szeretnék megóvni. Meg a ma­gyar parasztasszonyok, akiknek a kukoricakapálás és a tehénfe- jés volt a „szenvedélyük”. Hét- ven-nyolcvan éves korukban sem hagyták abba, a halálukig csi­nálták. De mi legalább váltot­tuk, hogy ez embertelenség, meg kell szűntetni. A tobal győngysziget & Mlki- moto cég tulajdona- A komikus nevű japán úr már nem él, 1954- ben halt meg kilencvenhat esz­tendős korában. Szép kor. Nem valószínű, hogy egyszer is meg­próbálta volna, milyen hideg az óceán áprilisban vagy november­ben tíz-húsz méter mélységben. Amíg élt, gyöngy királynak hív­ták. ö találta tel az igazgyöngy mesterséges tenyésztését. Ezen a szigeten, született meg a világ első tenyésztett gyöngye, 1893- ban, s azóta a tengerek állan­dóan hullatják hideg könnyeiket. A kagylót, amely nem tartal­maz gyöngyöt, óvatosan felnyit­ják és egy golyócskát — meg­őrölt kagylóhéjból készített pa rányi magot — helyeznek el az illát testében. Az operáció után visszateszik a tengerbe és a kagyló, védekezésül a testében levő idegen anyag ellen, bevonja váladékával a golyócskát, így „csinál” kényszerűségből igaz­gyöngyöt. Következik: Ne hallj, ne szólj, ne láss 1 .Bevetésre” Indulnak a tobai gyöngy halásznék. A á

Next

/
Oldalképek
Tartalom