Dunántúli Napló, 1970. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-01 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ar«: t ferírt Dunántúli napló XXVII. évfolyam, 1. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1970. január 1., csütörtök (Békh, h ő Ülő g új észtén dőtl Eredményekben gazdag, nehéz munkában eltöltött esztendőt hagyunk magunk mögött. Ügy érezzük — és ezt a tények is bizonyítják —, hogy sikerült előrehaladni gazdasági célkitűzéseink útján. Ezt bizonyítják a gazdái- kodás hatékonyságának, a termelés és a jövedelmezőség jejlődésének tenyei is. Látható eredményeket értünk el a szociális körülmények és a munkafeltételek javításában, az életszínvonal emelésében. Az elmúlt esztendőben — mint már évek óla — a kölcsönös bizalom, az együtt­működés. az őszinte légkör fűzte szorosabbra a megye lakossága, valamint a párt és állami szervek kapcsolatait, kölcsönös tevékenységét. Valamennyiünk örömére az el­múlt esztendőben ismét bebizonyosodott, hogy a szocia­lista országok összefogása, az imperializmus ellen küzdő erők határozottsága meghátrálásra kényszeríti a béke, a szabadság, a nemzeti függetlenség ellenségeit. Nagy segít­séget nyújtanak ehhez a küzdelemhez a kommunista és munkáspártok elmúlt évben megtartott nemzetközi tanács­kozásának állásfoglalásai, elvi útmutatásai. Az óesztendőben szerzett tapasztalatainkat elsősorban a gazdasági és társadalmi előrehaladás érdekében kíván­juk hasznosítani az idén. Ehhez hasznos segítséget nyújta­nak az MSZMP Központi Bizottságának decemberi hatá­rozatai, a legutóbbi országgyűlési ülésszak állásfoglalásai. Terveink, elképzeléseink olyan nagyjelentőségű történelmi eseményekkel vannak kapcsolatban, mint hazánk fel- szabadulásának negyedszázados évfordulója és a Lenin- centenárium. Ezeknek az évfordulóknak méltó megünnep­léséhez megyénk dolgozói, a legkiválóbb munkáskollek­tívák már eddig is több vállalással járultak hozzá. Szív­ből kívánjuk, hogy mind ezeket, mind pedig a közeljövő­ben születő felajánlásokat sikerrel teljesítsék. Végezetül szeretettel köszöntjük az új esztendő első napján megyénk lakóit, kommunistáit, aktivistáit. Kíván­juk, hogy az 1970-es esztendő valamennyiük számára békés, eredményekben gazdag, boldog év legyen. Sok örö­met. sikert, egészséget kívánunk megyénk minden lakójá­nak. MSZMP BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA Baranya 1970-ben Január Mohács dolgozóinak régi kívánsága teljesül: újságot kapnak. A Dunántúli Napló keretén belül ugyanis — elő­ször január 3-i megjelenés­sel — minden hét szombat­ján Mohácsi Napló címmel egy teljes oldal foglalkozik a város eseményeivel, életé­vel. Folytatódik a Rózsa Ferenc utcai szanálások hatósági előkészítése. A Rózsa Ferenc utcai szanálásokra a vasutat átívelő közúti felüljáró meg­építése miatt van szükség. A több mint 150 millió forint­ba kerülő közúti felüljárót 1971 júliusában kezdik épí­teni. Januárban új otthont kap a Mecseki Szénbányák igaz­gatósága. Az igazgatóság új székhelye Meszesen lesz, a volt bányász-szálló épüle­tében. A több hónapig tartó költözködés a jövő hét ele­jén kezdődik. A Déryné ut­cában — a régi igazgatóság épületében — bányász kultu­rális központ lesz. Február Megkezdik — az új igaz­gatási központban — a kö­zös irodaház építését Pécsett a Szalay András és a Sza­badság út sarkán. Itt kap helyet a Megyei Tanács és a KÖJÁL igazgatósága ' if: Beruházási összege: 34 mil­lió forint. Február 8-án kerül sor az első baranyai vasárnapra: a Színpompás mohácsi busójá­rásra, amelyet az idén is a néphagyományban gyökerező felvonulás és az esti tűzijá­ték keretez. Március Márciusban rendezik meg az Országos Diákköri Kon­ferencia humán szekcióinak ülését. Az ország tudomány- egyetemeinek és főiskoláinak több ezer diákköri pályázója találkozik a Pécsi Tanárkép­ző Főiskolán. Március, már hagyományosan, a pécs-bara- nyai műszaki propaganda hónap is egyben. Jelentős lépés történik eb­ben a hónapban Mohács köz­műhálózatának fejlesztésé­ben. A város déli részén meg­kezdik a csapadék- és szenny­vízátemelő telep építését 24 millió forintos költséggel. Forradalmi ifjúsági napok kezdődnek a KISZ rendező­ben. A március 15-től április 4-ig tartó programban Pé­csett, Komlón és a megye több városában, falvában a fiatalság kiemelkedő akciók­kal készül felszabadulásunk negyedszázados évfordulójá­ra. Március 8., a nemzetközi nőnap alkalmából számos rendezvényen emlékeznek a nők egyenjogúságáról, és szolidaritásukat fejezik ki a vietnami- és a gyarmati sors­ban élő asszonyok mellett. forintos bővítése. Az évi 60 ezer tonna farostlemezt ter­melő új gyáregység 1974-ben kezd termelni. A felszabadulás napi bu­dapesti díszszemlén a pécsi katonai helyőrség több gya­logos és gépesített alegység­gel képviselteti magát Átadják a szkóköi 1000 köbméteres víztárolót. Május Szígetvárott megkezdik a Radován téri új lakótelep építését. Mintegy kétszáz la­kást építenek fel, és ezzel egy nagyobbszabású lakásépítési program veszi kezdetét a történelmi múltú városban. amelyen előreláthatólag mint­egy 30 együttes vesz részt, köztük 10 külföldi csoport. A TIT immár hagyományos Nyári Egyetemének külföldi csoportjai is ekkor érkeznek majd városunkba és me­gyénkbe. Az irodalomtanítás aktuális kérdéseit megvitató irodalom tanítási napokra a pécsi és baranyai résztvevő- kön kívül számos más város­ból is várnak pedagógus ven­dégeket. Augusztus Üjabb Baranyai Vasárnap: a Tóünnep Orfűn és Abali- geten, augusztus 20-án, hor­gászversennyel, vízijátékok­idén a Baranya Vasárnapok sorába lépő Komlói Bányász­nap. Befejeződik a Felsőfokú Építőipari Technikum építé­se! A 110 millió forintos be­ruházás, a Budapestről le­költöző felsőfokú technikum új otthona lesz. Október Pécsváradon ismét meg­rendezik a hagyományos Leányvásárt, amit 1969-ben a községben folyó nagyarányú rendezési munkák miatt nem tartották meg. A Vietnami Hősök Napja alkalmából a pécsi járás fia­talsága emléküléseket szer­vez. Április Az MSZMP Baranya me­gyei Bizottsága Oktatási Igazgatósága és a felsőokta­tási intézmények marxista— leninista tanszékei együttes tudományos ülést tartanak a Lenin centenárium alkalmá­ból. Lenin születése napján, áp­rilis 22-én Pécsett, a Megyei Pártbizottság székháza előtti téren Lenin-szobrot állítanak feL Mohácson megkezdődik a Farostlemezgyár 454 millió A szigetvári Radován tér beépítésének makettje A Görösgali Állami Gazda­ságban • 17 millió forintos költséggel megkezdik a 400 férőhelyes tehenészet építé­sét. Villányban bővítik a bor­tárolót. A 24 000 hektoliter bor tárolására alkalmas lé­tesítményre 10 millió fo­rintot fordítanak. Megérkeznek Beremendre a technológiai szerelőbrigá­dok. Addigra készen kell áll­nia a BCM Siklóson felépí­tett „szálloda-városának” is. A gépészeti szerelésben NDK- beli és nyugatnémet cégek is részt vesznek. A hónap utolsó napjaiban rendezik meg a Pannónia Mezőgazdasági Napokat. Ha az időjárás engedi, meg­kezdik a Megyeri kertváros­ban a 4600 lakásos lakótelep építésének előkészítő mun­káit. Ugyancsak tovább foly­tatják a pécsi tv-torony épí­tését. Átadják a szentlőrinci közúti felüljárót Június « A siklósi várfesztivál ün­nepségein rendezik meg he­tedik alkalommal az Orszá­gos Fúvószenekari Találkozót. Állami célcsoportos beru­házásból negyven új lakást adnak át Komlón és Felső- Platón. Július A közkedvelt kiránduló­helyen Abaligeten rendezik a III. Eszperantista Termé­szetbarátok Nemzetközi Ta­lálkozóját Pécsett a kertvárosban az építők hozzáfognak a mély­építési munkálatokhoz, ezzel megalapozzák a lakótelepet. A közművesítésre csatorná­zásra stb. 60 millió forintot irányoztak elő. Hazánkban első ízben Pé­csett rendezik meg a Nem- 1 zetkózi Nép táncfesz tivált, kai, színes műsorokkal a sza­badtéri színpadon. Ha minden a tervek sze­rint sikerül, a hónap első fe­lében átadják az építők, a Szigetvári Cipőgyár új létesít­ményeinek első objektumát. A felújítás és korszerűsítés után 2 millió pár importot termelnek évente. A hónap első napjaiban is­mét megrendezik a Baranyai Ipari Vásárt. A felszabadulás 25 éves jubileuma jegyében megrendezésre kerülő kiállí­tás fejlődésünket lesz hivat­va reprezentálni. A II. BIV érdekessége, hogy a szervezé­si munkákat a Városi Idegen- forgalmi Hivatal végzi. 2000 vagonos gabonatároló­siló építését kezdik Mohácson, a Duna parton. A nagyszabá­sú létesítmény építésére 100 milliót költ a Gabonafelvásár­ló Vállalat Sertéskombinát építéséhez látnak Szentegáton. Építési költsége 80 millió forint. Szeptember Sásdon átadják rendelteté­sének az univázszerkezetű új négytantermes iskolát, amely 9 millió forintos költséggel épül. Az új tanévben az orvos- tanhallgatók előreláthatóan már az új elméleti tömb kor­szerű épületében kezdik meg a tanulmányi munkát — Az épület auláját a tervezők ko­rábban április 4-re szándé­koznak elkészíteni. E hónapban állítják ki a Lenin születésének 100. év­fordulójára meghirdetett nemzetközi gyermekrajz és képzőművészeti pályázat tel­jes anyagát Pécsett, aminek különös jelentősége az, hogy hazánkat Pécs és Baranya ta­nulói képviselik ezen a pá­lyázaton. Szeptemberre két Baranya Vasárnap is esik: a már ha­gyományos Zrínyi Emlékün­nepség Szigetváron és az November A tavalyi siker alapján az idén másodszor is megrende­zik a Pécs-Baranyai Orvos­napokat. Befejeződik Komlón a Ka­szárnya-patak mintegy 15 éve 30 milliós költséggel folyó rendezése. A munkálatok be­fejező szakaszában elkészül az új árapasztó, amely a legna­gyobb felhőszakadás esetén is biztosítják a Komlóra lezú­duló csapadékvíz biztonságos, elvezetését. A DÍVSZ alakulása évfor­dulóján Szígetvárott ünnepi megemlékezést rendeznek. Idén két 45 lakásos panel­ház „áll fel” a BCM siklósi lakótelepén — 1970-ben 110 lakás készül el. Az 53 millió forintos beruházás eredmé­nyeképpen összesen 210 új la­kást építenek a cementgyári dolgozók részére a járási székhelyen. November végé­re — előreláthatólag — az 1970-es évre tervezett 110 la­kás átadására kész állapot­ban lesz. December Elkészül Komlón a Kos­suth Lajos utcában dunaúj­városi panelekből egy 84 la­kásos magasépület. Siklóson tető alá kerül az új 12 tantermes iskola, ame­lyet 1971 őszén adnak át ren­deltetésének. Sásdon az új község-köz­pontban elkészül a 16 laká­sos lakóépület. A négyeme­letes lakóház földszintjén szövetkezeti áruház létesül. A Pécsi Tervező Vállalat­nál megkezdik a Pannónia Szálló felújítási terveinek ké­szítését. 20 millió forintos költséggel, szinte újjávará­zsolják a Pannónia Szállót Szerelésre kész állapotba kerül az 56 millió forintos beruházással létesített 12 ez­res távbeszélő központ épü- leU.

Next

/
Oldalképek
Tartalom