Dunántúli Napló, 1969. december (26. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

DUTVÄTIttllt TIXX 1*10 1969. decembeit 9 HAVANNA: Szombaton több tucat diák érkezett az Egyesült Államokból a ku­bai fővárosba, hogy a kubai forradalommal vállalt szoli­daritása jeléül részt vegyen a cukornádtermés betakarí­tásában. Előreláthatóan ösz- ■szesen 300 ifjú amerikai vesz vészt a szolidaritási akció­ban. ♦ NEW YORK: December el­sejétől elsőízben közvetlen te­lefonkábel köti össze az Egye­sült Államokat és a Szovjet­uniót. Az American Telephone and Telegraph Company közlé­se szerint az új kábel, amelynek üzembehelyezését háromhavi kí­sérletsorozat előzte meg, a régi magas frekvenciájú rádiókört helyettesíti. Az új kábel az óceánon keresztül, London, majd Oslón, Helsinkin és Leningrádon át továbbítja a hangot Moszk­vába. ♦ NEW YORK: Zambia ENSZ-képviselője, a 30 éves Vernon Mtvaanga lesz a Biz­tonsági Tanács december ha­rn elnöke. + TOKIÓ: Hétfőn Tokióban Hlrohito császár jelenlétében megnyitották a japán parlament 92. rendkívüli ülésszakát. Ar ülésen Szato miniszterelnök el­mondotta, hogy a közte és Nixon között lefolytatott megbeszélések ere>dményeként 1972-ben Okinawa visszatér az anyaországhoz. Sza- tn ugyanakkor elismerte, hogy az- Okinawa: amerikai támasz­pontok továbbra is megmarad­nak, as ott tárolt amerikai nuk­leáris fegyverekről pedig csu­pán annyit mondott, hogy Nixon megértéssel fogadta a japán népnek a nukleáris fegyverek japán területen való elhelyezé­sével szembeni, ellenérzéseit. Újabb tények-9 NEW YORK: Onasszisz szigetet vásárolt Nassau kö­zelében — jelenti a New York-i Daily News, A sziget volt tulajdonosa Jo Carstairs, a Standard Oil főrészvénye­se. Onasszisznak főleg az ra­gadta meg tetszését, hogy az egykori tulajdonos kiképezte a sziget lakosságát a terület háborítatlanságának megvé­désére. Karjalainen ny ilatkosala j Megnyílt az európai értekezlet előkészületeiről ^értekezlete az amerikaiak vérengzéséről Hanoi: « A Oél-vtetnami Felszabadu­lás Hírügynökség az ameri kai katonaság újabb tömeg- gyilkosságairól számol be. A Hírügynökség elmondja, hogy ár, amerikai katonaság és % dél-vietnami bábcsapatok a Ca Mau és Rach GU tarto­mányokra kiterjedő U Minb erdőségben végrehajt Jtt úgy­nevezett gyorsított pacifiká- ciős kampány során több mint 300 polgári személyt öl­tek és sebesí tettek meg a november «(Kával záruló két Hónap alatt. Ebben a térség­ben ez már egyébként a má­sodik tömeggyílkosság voít. Ar. első 1968. decembereben történt, akkor az amerikai ^felszabadttásöak” 400 halá­los és sebenúlt polgári áldo­zata volt. •f JERUZSÁLEM: Zalman Sazar izraeli elnök vasár­nap újabb tíznapos haladé­kot adott Golda Meir kijelölt izraeli miniszterelnöknek a kormányalakításra. — Golda Meir már három hete pró­bálkozik sikertelenül egy olyan kormány megalakításá­val, amelyben minden na­gyobb izraeli politikai párt képviselve lenne. A legna­gyobb nehézséget az okozza, hogy a munkáspárttal szö­vetségben levő Mapam Párt nem hajlandó résztvenni a kormányban, ha a szélső- jobboldali, Gahal Párt kép­viselői is mandátumot kap­nak. ♦ C ABACAS: Caldera vene­zuelai elnök utasítására a had- sereg szombaton erőszakkal ki­ürítette a caracasi központi egyetemet, agnelyet október 31-e óta a diákok tartottak megszáll­va. A rendőrség és a katonai diktatúra ellen tiltakozó diákság közötti összecsapásoknak pedig egy halálos én 15 sebesült áldo­zata volt. f ♦ SWEDESBORO: A New Jersey állambeli Swedesboro környékén az Egyesült Ál­lamok egyik legnagyobb gép­kocsi útján szombaton 10 személyautó és 5 traktorvon­tató ütközött összt. A tömeg- katasztrófának 6 halálos és 19 sebesült áldozata volt. Moszkva: Ahti Karjalainen finn külügyminiszter hétfőn nyilatkozatot adott az Izvesztyija tu­dósítójának az európai biztonsági értekezlet előkészületeiről. A Varsói Szerződésben egyesült szocialista országok külügyminiszterei legutóbbi prágai értekezletének célkitűzéseiről és eredményei­ről szólva a külügyminiszter megjegyezte: a csehszlovák fővárosban tartott tanácsko­zás felélénkítette a véleménycserét a külön­böző érdekelt felek között az európai tanács­kozás előkészítésével kapcsolatos főbb kér­désekben. j Válaszolva arra-4 kérdésre, hogy Finnor­szág és általában Európa szempontjából mi­lyen eredményelv várhatók az európai ta­nácskozástól, Karjalainen a következőket mondotta: — Az eredmény mindenekelőtt attól függ hogy az előkészítő szakaszban milyen mesz- szemenő megállapodás születik a különböző országok között. Finnország az értekezlet megtartásának indítványozásával tulajdon­képpen szolgálatot kíván tenni s békének, abban az értelemben, hogy elősegítse a jobb megértést a különböző országok között. — Változatlanul és szorgalmasan munkálkodik tovább e cél érdekében. Kiszélesítjük az érintkezéseket azokkal a kormányokkal, amelyek megkapták a finn kormány emlék­iratát, — mondotta. Nguyen Thi Bmh külügyminiszter-asszony Budapestre érkezett Nyilvánosságra hozták a kolhozok minta-alapszabályzatát Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-vietnami Köztársaság Ideiglenes Forradalmi Kor­mányának külügyminisztere Péter János külügyminiszter meghívására hétfőn baráti látogatásra Budapestre érke­zett. A külügyminiszter-asszony és a kíséretében lévő szemé­lyiségek fogadására a Feri­hegyi repülőtéren megjelent Péter János külügyminiszter és a Külügyminisztérium több vezető beosztású mun­katársa. Ott volt Le Hun Van, a Dél-vietnami Köztár­saság budapesti nagykövetsé­gének ideiglenes ügyvivője és Hoang-Luong. a Vietnami Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövete is. Wegcgj ezé s Dél-Tirol ügj étien 9 . HANOI: A Dél-Vietna­mi Köztársaság Ideiglenes | Forradalmi Kormánya és az Iraki Köztársaság kormánya | hatarozatanak értelmében a két ország között nagyköveti i szinten diplomáciai kapcso- ; latot létesítenek. * TIBERIAS: Izraeli Somba < *ÓU hétfőn Átkeltek a Jordán folyót) a Tiberias tótól délke­letre és 15 perces támadást in- >j tértek arab ellenállók ellen. Szemtanuk szerint a támadás 1 nem okozott veszteségeket. A | bombázók pedig sértetlenül tér­tek véss» támaszpontjukra. I 9 BONN: Willy Brandt 1 nyugatnémet kancellár és ! Walter Scheel külüßyminisz- Ier vasárnap megbeszélésen | fogadta Helmut Allardtot. az NSZK moszkvai nagyköve- \ tét, aki szombaton érkezett \ haza tanácskozásokra. * MEI.BOUKNE: Váratlanul a i hatara fordult, lángba borult, majd lezuhant az ausztráJ had- ] sereg egy kétmotoros repülőgépe Melbourne közelében. A súlyos I szerencsétlenséget a gép hat j utasa közül senki nem élte túl, mindannyian életüket vesztették. 9- LOS ANGELES: Az. ame- ( rikai szövetségi szervek há- ! rom fiappal ezelőtt letartóz- j tattak egy elemi iskolai ta- : ni tót, akinél kisebbfajta : fegyverkészletet foglaltak le. ! Vasárnap tovább bogozták a szálakat: ezúttal két embert j vettek őrizetbe, mert laká- I sukon 62 külföldi gyártmá- ! nyű géppuskát' találtak, a ! hozzávaló lőszerrel. A rend- i őrség nem ‘ közölt részlete­ket ó STANFORD: á Stanford) •gyetem klinikáján szombaton elhunyt ar. 52 éves újszíves Elton R. Wagens éld, akin Július Ig-án hajtottak végre szívátültetést mü- Uém. I Koppenhága. Jelentős eredménnyel vég­ződött az olasz és az osztrák külügyminiszter vasárnapi koppenhágai tárgyalása Dél- Tirol ügyében. Az. olasz nagykövetségen rendezett sajtófogadáson Kurt Waldheim osztrák külügymi­niszter bejelentette, a tár­gyaló felek megegyezésre ju­tottak a dél-tiroli terület jö­vőjével összefüggő minden lényeges kérdést illetően. Az egyezmény értelmében a dél-tiroli németajkú lakos­ság biztosítékot kap egy szé~ lesebbkórú önkormányzatra, j a tv- és rádióműsorok igaz- | ságosabb elosztására es a né­met nyelv nagyobbmérvű hivatalos használatára Dél- Tirolban a németajkúak szá­ma 230 000, az olaszoké 130 ezer. Moszkva : Az SZKP Központi Bizott­sága és a ^Szovjetunió Minisz­tertanácsa megerősítette a kolhozok minfa-alapszabály- zatát, amelyet november 27- én fogadott el a kolhozpa­rasztok III. országos kong resszusa. A Központi Bizott­ság és a kormány erről szóló határozata, amelyet Leonyid i Brezsnyev és Alekszej Koszi- i gin írt alá, vasárnap jelent ! meg a moszkvai lapokban. A másfél újságoldalt fel­ölelő szabályzat 61 cikkely­ből áll. Meghatározza a kol­hozok céljait és feladatait, a j kolhozparasztok jogait és kö- ; : telességeit, rendezi a föld- ; használat kérdéseit, leszögezi a kolhozparasztok jogát a szavatolt bérezésre, a nyug­ellátásra és a társadalombiz- 1 tosításra. Mint az alapszabályzat megállapítja, a kolhozok gé- i pesitett mezőgazdasági nagy- : üzemekké váltak, mérhetet- I lenül megnövekedett közös ! vagyonuk, emelkedett a kol- j hozparasztok életszínvonala, ! fokozatosan megszűnnek a j különbségek a város és a fa- > lu között. Egy szovjet kolhoz ma átlag hatezer hektár kö­zös művelésű -szántóterület- j tel. három és fél ezer jószág­gal és negyvenöt traktorral rendelkezik. A kolhoz köteles teljesen kielégíteni a kolhozparasztok növekvő anyagi es kulturális szükségleteit, megjavítani la­kás- és életkörülményeiket, fokozatosan jól kiépült tele­pülésekké változtatni a fal­vakat és községeket. A kolhozföldeket a kolho­zok ingyenesen és határidő nélkül használhatják, vagyis a kolhozokat örök, ingyenes földhasználati jog illeti meg. Jugoszláv pártmunkások Moszkvában Moszkva : Andrej Kirilenko, az SZKP Politikai Bizottságának -tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára és Konsztantyin Katu- sev, a Központi Bizottság tit­kára hétfőn fogadta a Jugo­szláv Kommunisták Szövetsé­gének pártmunkás küldöttsé­gét, amely Kiró Gligorovnak, a JKSZ Elnöksége végrehaj­tó bizottsága tagjának veze­tésével tartózkodik Moszkvá­ban, Meleg, baráti légkörijén megvitattak a szovjet—jugo­szláv együttműködés további fejlődésének kérdéseit, vala­mint a feleket kölcsönösen ::y más kérdést —, közölték szovjet forrás­ból Az Apollo 12. pilótái Houstonban „Drámai különbségek a holdkövek között Az elmúlt napokban szo­katlanul sok protokolláris kötelessége akadt Julianna holland királynőnek és fér­jének, Bernhard hercegnek: egymás után kellett üdvö­zölniük a nyugat-európai Kö­zös Piac tagállamainak kor­mányfőit, akik a szervezet hágai csúcsértekezletére ér­keztek a holland fővárosba. A parlament lovagtermében meg is kezdődött a konferen­cia. Pieter de Jong holland miniszterelnök házigazdái megnyitó beszéde az ilyen­kor kötelező általánosságok tetszetős gyűjteménye volt. Egyetlen szó sem esett ben­ne a hágai konferencia leg­izgalmasabb témájáról — ar­ról. annyi visszautasítás után felveszik-e végre hetedik tagnak Angliát. Ennek fényében természe- j tes, hogy a legnagyobb ér­deklődéssel Georges Pompi­dou francia köztársasági el­nök beszédét várják a hol­land fővárosban összesereg- lett újságírók. Londonban némi aggodalmat keltett, hogy á hágai csúcs előtt ült össze a gaulleista párt. az UDR fontos értekezlete es ezen hitet tettek a De Gau He­réié politika „kontinuitása" vagyis folyamatossága mel­lett. Márpedig közismert, hogy a Közös Piacba való brit belépés minden esetben a francia ex-elnök szikla­szilárd álláspontján futott zátonyra. Azt még a legpesszimistább megfigyelők sem tartják va­lószínűnek. hogy De Gaulle utódja, Pompidou is „vég­leges” nemet mond az angol felvételi kérelemre. Az azon­ban könnyen elképzelhető, hogy Párizs úgy érzi: nem kell elsietni a brit belépést, előtte még nem ártana némi előnyöket kiharcolni, min­denekelőtt a francia mező- gazdaság számára. A hágai esu ül nmmen- táló moszkvai megfigyelők naivnak nevezik azt a né­hány nyugat-európai ország­ban divatos álláspontot, amely szerint a brit oroszlán beengedése segí t elsimítani a Közös Piacon belüli el­lentéteket. Ezek az ellenté­tek — mutatnak rá a szov­jet fővárosban — csak sú­lyosbodhatnak azzal, ha zöld utat biztosítanak az ameri­kai politika elemeit magával hozó Londonnak. i Dr. Kűri Walctüeim osztrák kül­ügyminiszter a koppenhágai re­pülőtéren 9 GUADALAJARA: Va­sárnapra virradó éjszaka a/ i avató istentisztelet idején ösz- ; szeomlott Guadalajara mexi- ■ kói város uj romai katolikus : temploma. Az első jelentések szerint a mintegy 200 főnyi gyülekezetből legalább lősze- j mély a romok alatt lelte ha- I tálát. „ külpolitikánk — békepolitika A Magyar Népköztársaság külpolitikája változatlanul szilárd elvi alapokon, a nem­zetközi béke és biztonság véd el mezesének, a népek ön­rendelkezési jogának, a vitás kérdések tárgyalások útján történő megoldásának, * a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egysege szüntelen erősítésének , alapi­ján áll. Ez olvasható ki egy­értelműen abból a közle­ményből, amelyet tegnap tet­tek közzé a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának november 26 —28-i ülésétől. S bár a párt és a kormány időközi meg­nyilatkozásaiból, cselekede­teiből mindig tisztán és fél­reérthetetlenül lemérhető a magyar álláspont a nemzete közi kérdésekben, mégis szükséges és hasznos, ha az ország népe és a külföld is, a mostani közleményhez ha­sonló, hivatalos dokumentu­mokból bizonyosodhatik meg hazánk külpolitikájának fo­lyamatosságáról és stabilitá­sáról. Értelemszerűen és logiku­san az európai biztonság kérdései kerültek a pártköz­lemény külpolitikai részének első helyére. Itt élünk Euró- pa közepjén, mindeh, ami földrészünkön történik, érde­kel és érint bennünket, ép­pen ezért szükséges, hogy nézeteinket mindenki számá­ra érthetően fogalmazzuk meg Nemcsak támogatjuk a Varsói Szerződés tagállamai­nak az összeurópai biztonsá­gi konferenciára vonatkozó javaslatát, hanem magunk Is e konferencia kezdemé­nyezői közé tartozunk. Kül- kapesolatainkban, pártunk és államunk vezetői, valamint külföldi államférfiak közti tárgyalásaink «órán minden­1 kor napirenden tartjuk e! kérdést és szorgalmazzuk a konferencia megfelelő előké­szítését. Politikánk elvisege tükrö­ződik a német kérdésben el­foglalt álláspontunkban is. Támogatjuk az első német bék. állam, az NDK tevé­kenységét, örülünk sikerei­nek, amelyet politikai, gaz- i daságj és diplomáciai síkon elért Az NDK sikerei az egesz szocialista közösség erejét növelik, es hozzájárul­nak a kontinens békéjének, biztonságának fokozásához. Az új nyugatnémet kormány­zatnak van néhány ígérete, amely arra enged következ-- | tetni, hogy felismert bizo­nyos európai realitásokat Jo- gos azonban az- igény, hogy I Brandt kormányának egyér­telműbbé kell tennie a nyu­gatnémet piolitika új voná­sait és mindenekelőtt be kell bizonyítania, hogy nem­csak szavakban, hanem tét- tekben is szakít a régi im­perialista, revansista, milita , rista elvekkel és gyakorlat­tal. Hogy hazánk külpolitiká­jában mennyire mélyen gyö­kerezik a béke megteremté­sére való törekvés, arra ki­tűnő példa és bizonyíték az a javaslat, amelyet a napiok­ban Lengyelországgal és Mongóliával együtt az ENSZ- ben terjesztettünk elő: jö­vőre minden ország csatla­kozzék az 1925. ‘évi genfi egyezményhez a vegyi és | biológiai fegyverek eltiltásá­ról. Ez a javaslat szerves ré­sze annak a törekvésnek, amely az atomfegyverek ti­lalmát, a fegyverkezési ver­seny megfékezését, a lesze­reléssel összefüggő egyéb in­tézkedéseket szorgalmazza. A vietnami kérdésben a magyar külpolitika éppen úgy az agresszió teljes meg­szüntetését és békés terv dezését sürgeti, mint a má- í sik robbanékony nemzetközi konfliktusban, a közel-keleti háborúban. i A nemzefközi munkásmoz­galom egysége iránti felelős­ség tükröződik a központi bizottság állásfoglalásában a szovjet—kínai tárgyalások kapósán. Nagyra értékeljük és támogatjuk azokat az erő­feszítéseket, , amelyeket a Szovjetunió e tárgyban tesz, és art valljuk, hogy a tár­gyalásokon elért minden si­ker a kommunika világmoz­galom egységét erősíti és az antiimpierialista harcot segíti. Ért a eélt — híven a kom­munista és munkáspártok moszkvai tanácskozásának szelleméhez — a rendelke­zésünkre . álló minden esz­közzel elő kívánjuk segíteni. Miit látható, az. MSZMP Központi Bizottsága vala­mennyi lényeges nemzetközi kérdésben kifejtette állás­pontját. Elégedettségünkre és megnyugvásunkra szolgál, hogy az állásfoglalás vala­mennyi pontja, a legkisebb részletekig, ■' a nemzetközi béke és biztonság érdekeit tartja szem előtt. i Az. Apollo 12. űrhajó pilótái, akik nemrégiben tértek vissza a Holdról és jelenleg szigort! ka­ranténban vannak, a houstoni űrkutatást központban vasárnap a televízión labdarúgó-mérkőzést néztek. A laboratóriumokban tovább folyik a Hóidról hozott kőzet­minták vizsgálata. A szakértők szerint a kőzetek, előzetes ta­nulmányozásából uysrt adatok arra mutatnak, bogy a Hold szerkezete bonyolultabb, mint azt a tudósok eddig hitték. Jóllehet az Apollo li. Űrhajó sál áJtal meglátogatott Viharok tengere elnevezésű terület sok­ban hasonlít az Apollo ti. uta­sai által felkeresett Nyugalom tengeréhez, a kőzetmintákból mégts „drámai külön Pségeket” vélnek felfedezni a szakértők. Megállapították azt is, bogy a Hold mágneses tevékenysége sokkál nagyobb, mint azt erede­tileg gondolták. Összegezve; a Hold eredetének végleges meghatározásához még igen sok adatra van szükség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom