Dunántúli Napló, 1969. december (26. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ara: 80 fillér , I Dunántúli napló XXVI.évfolyam,279.szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1909.december2.,kedd Európai szocialista országok párt- és állami vezetőinek találkozója Kádár János vezetésével elutazott a magyar küldöttség Moszkvába Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titká­rának vezetésével hétfőn dél­előtt elutazott a magyar kül­döttség az európai szocialis­ta országok párt- és állami vezetőinek moszkvai találko­zójára. A küldöttség tagjai: Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Komócsin Zoltán, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai és Erdélyi Károly külügymi­niszter-helyettes, a Központi Bizottság tagja. A küldöttséget a Nyugati pályaudvaron Biszku Béla, a Központi Bizottság titkára, Fehér Lajos, a Miniszterta­nács elnökhelyettese,; a Poli­tikai Bizottság tagjai, Aczél György, a Központi Bizott­ság titkára, Benkei András belügyminiszter, Péter János külügyminiszter és Csfenádi György közlekedés és posta­ügyi miniszter búcsúztatta. Jelen volt a búcsúztatásnál F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. AZ ELŐZETES MEG ALL APÓD ÁSNÁK MEGFE­LELŐEN EZ ÉV DECEMBER ELEJÉN MOSZKVÁ­BAN a bolgár népközt Ars asAg, a csehszlo­vák SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL NÉPKÖZT ARS ASÄG, A MAGYAR NÉPKÖZT ARS A­sAg, a német demokratikus köztársaság. A ROMAN SZOCIALISTA KÖZT ARS AS AG ÉS A SZOVJETUNIÓ PART- ÉS ÁLLAMI VEZETŐINEK TALÁLKOZÓJÁRA KERÜL SOR, AMELYEN VÉLE­MÉNYCSERÉT FOLYTATNAK IDŐSZERŰ NEMZET­KÖZI KÉRDÉSEKRŐL. Kádár János vezetésével a magyar küldöttség hétfőn dél­előtt elutazott Moszkvába, az európai szocialista országok párt- és állami vezetőinek találkozójára. Képünkön: Kádár János Biszku Bélától búcsúzik a Nyugati pályaudvaron B£CS: Élénk vita az európai biztonságról Vasárnap késő estig tanács­koztak a munkabizottságok a Bécsben ülésező európai biz­tonsági és együttműködési értekezleten, amelynek máso­dik sajtókonferenciáján LambilMotte Belga filozó­fus, a bécsi találkozó elnö­ke éles vitába bocsátkozott az értekezletet támadó né­hány nyugati , újságíróval és rádió-kommentátorral. Sajátos, de egyben jellem­ző tünetnek minősítette, hogy ha néhány jószándékú em­ber összeül a békéről, az együttműködésről, az európai biztonságról beszélgetni, ak­kor bizonyos sajtókörök azon­nal „kommunista összeeskü­vésnek” gyanítják az eszme­cserét. Mintha csak a kom­munisták szívügye lenne a béke. A mostani bécsi ta­nácskozás résztvevőinek leg­alább kétharmada nyugati keresztény és katolikus em­ber, akik szintén jogot for­málnak arra, hogy gondot okozzon nekik Európa jövő­je. A Londonból Bécsbe érke­zett Nobel-béke-díjas Sir Philip Noelbaker drámai han­gú közbeszólással vágta szét a vitát: rosszindulatú rákos daga­natnak minősítette Európa testén felhalmozott takti­kai atomfegyverek és kö­zéphatósugarú rakéták tö­megét. Ha ezek megszólal­nak — mondotta — Euró­pa megszűnik létezni — önök engem a leszere­lés mániákusának tartanak és azt hiszik rólam, hogy álomvilágban élek — fordult a nyugati újságírók egyik csoportjához. — Tévednek, azok a tábornokok élnek álomvilágban, akik a fegyve­rektől remélik a biztonságot. Ezt a gondolatot fejezte ki egyébként a katonai tömbö két feleslegessé tévő kollek tív biztonság megteremtésé­nek lehetőségéről tanácskozó^ munkabizottság ülésén dr. Réczei László magyar kül­dött. Hangsúlyozta: a Varsói Szerződés álla­mai, amelyek csak a már korábban megalakult NATO felfegyverzése után alakí­tották meg védelmi szövet­ségüket, újabb és újabb kezdeményezésekkel — leg­utóbb a budapesti felhí­vásban, valamint a prágai javaslatban — akarnak olyan helyzetet teremteni, amely saját katonai szerve­zetük feloszlatását tenné lehetővé. Itt, Bécsben azért cserélnek eszmét Európa neves köz­életi személyiségei, hogy ki­tapossák azt az utat a hiva­talos kormánytárgyalások előtt. Pethő Tibor — ugyanebben a bizottságban — vitába szállt Jack Woddis angol parlamenti képviselőnek az­zal az irreális elképzelésével, hogy a két katonai tömb minden előzetes európai esz­mecsere nélkül feloszlatható A nemzetközi keresztyén békekonferenciát képviselő dr. Bartha Tibor debreceni püspök a lelkészeknek az öt világrészre kiterjedő béke­mozgalmáról tájékoztatta a munkabizottságot és szervezete nevében állást fogiáit a leszerelés és az európai kormányok érte­kezletének mielőbbi meg­tartása mellett. Az európai együttműködés különböző formáit kutató munkabizottságban dr. Zse- bők Zoltán professzor tartott nagy tetszéssel fogadott tá­jékoztatót a tudományos és műszaki együttműködés vál­tozatos lehetőségeiről. A tartalomból: Indul a téli oktatási évad (3. oldal) Látogatás az újpesti „óriásnyárban“ 13. oldal) Súlyos szerencsétlenség Zobákon (5. oldal) Felszabadulási emlékérmet alapított az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hétfőn ülést tartott. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács‘elnöke, beszámolt in­diai és iráni utazásáról. Az Elnöki Tanács a beszámolót tudomásul vette. Az Elnöki Tanács hazánk felszabadulásának huszon­ötödik évfordulójára felsza­badulási jubileumi emlékér­met alapított. A jubileumi kitüntetéseket 1970. április 4. alkalmával az Elnöki Tanács azoknak adományozza, akik a független, szabad és de­mokratikus Magyarország megszületéséért és megerősö­déséért, a szabadságért, a de­mokráciáért és a szocializ­musért vívott küzdelemben kimagasló érdemeket szerez­tek. Megkapták a piros bőrkötésű naplókat Munkabrigádok alakultak a Pécsváradi Építő Ktsz-nél Tervtúlteljesítés, anyagtakarékosság Négy brigádot alakítottak és péntektől, 1969. november 29-től 1970. november 29-ig a Szocialista brigád címért versenyeznek a Pécsváradi Építő Ktsz-nél. ' Grünhut Alfréd elnök ismertette a vállalásokat, a szövetkezet kultúrtermében összegyűlt dolgozók előtt A mozaiklap-részlegnél négy asszony alakította meg a Hámán Kató brigádot ve­zetőül pedig Horváth László­nál választották meg. Vállal­ták, hogy a terv szerinti 1 főre eső 4900 négyzetméter mozaiklap gyártását 2 szá­zalékkal túlteljesítik, továb­bá azt, hogy minőségi kifo­gás — a gyártásból ere­dően — nem lehet magasabb 5 százaléknál. A másik „mozaikos” bri­gád tagjai szintén asszonyok. Felvették az Anna Frank ne­vet és Ritter Viktorné lett a brigádvezető. Többek kö­zött elhatározták, hogy kizá­rólag hulladékanyagok fel- használásával mintegy 15 ezer forintot takarítanak meg a verseny-időszakban. Egyéb­ként valamennyien részt vesznek a szövetkezetnél rö­videsen beinduló pártokta­tásban. Szántó Simon asztalosbri­gádja 10 ezer forintos anyag­takarékosságot vállalt ezen­kívül elhatározták, hogy ter­mékeik iránt minőségi kifo­gás egyetlen esetben sem lesz. A negyedik brigád vezető­je: Schmidt János asztalos, ök is teljes selejtmen-tességet vállaltak, a továbbiakban pe­dig termelési tervük 2 szá­zalékos túlteljesítését. Az alakuló ünnepségen a szövetkezet vezetői átadták a szép, piros bőrkötésű napló­kat a brigádoknak. Épül q soproni tv-torony A kelet-nyugati mikrólánc utolsó — nyugati láncsze­me — a 135 méter magas tv- torony építése rövidesen be­fejeződik Sopronban. Az URH normál és színes televíziós közvetítések, valamint pz el­ső lépésben 480 egyidejű te­lefonbeszélgetésre alkalmas berendezéfe monumentális vas­beton tornyát december vé­gén adják át az építők. Koszorúzás Harkányban Felszabadulási ünnepségsorozat Szentlőrincen Tegnap délután Harkány község lakói emlékeztek meg felszabadulásunk 25. évfor­dulójáról. A község párt, ta­nácsi és tömegszervezeti ve­zetői megkoszorúzták a har­kányi temetőben lévő bolgár hősi emlékművet, majd a szovjet katonák sírjainál he­lyezték el a kegyelet virá­gait. Külön koszorút helye­zett el a harkányi kórház, valamint a fürdővállalat is. Jäger József, a községi párt- szervezet titkára, megemlé­kezésében adózott a szovjet és bolgár* hősöknek, akik éle­tüket áldozták a felszabadí­tás! harcokban. A koszorúzás után a harkányi úttörők négy emlékfát ültettek el a hősök tiszteletére. i * Ma délelőtt 10 órakor a község 25 éves fejlődését be­mutató kiállítás megnyitásá­val kezdődik Szentlőrincen a felszabadulási ünnepségsoro­zat. Szentlőrinc párt-, taná­csi és tömegszervezeti veze­tői megkoszorúzzák a községi szovjet hősi emlékművet. Az évforduló alkalmával emlék­táblát is helyeznek el és egy vaskazettába zárva hagyják az utókorra a község fejlődé­sét, eredményeit és legfon­tosabb eseményeit rögzítő iratokat. A gépkocsivezetők örömére... ...a Mánfa előtti hajtűkanyarban, hatszáz méteres hosz- szon új burkolattal látják el és a kanyarnak megfelelően megemelik az úttestet ... új benzinkút létesül Pécsett a Kandó Kálmán utca és a Kolozsvár, utca deltájában. Az új kottái nz úi esztendő elejére készülnek el á A

Next

/
Oldalképek
Tartalom