Dunántúli Napló, 1969. november (26. évfolyam, 254-279. szám)

1969-11-01 / 254. szám

1969. novembu V Duniran.T'Oi'i Ta.ö-13 'S-O A halál lottója W ashington: Az amerikai képviselőház csütörtökön 382 szavazattal 13 ellenében jóváhagyta Nixon elnök tervét, amely­nek értelmében a jövőben a katonakötelesek közül sorshúzással döntik el, a behívandók személyét. A „halálkerékbe” az év nap­jait tartalmazó szelvényeket helyeznék és azokat hívják be katonának, akiknek szü- letésnaja egyezik a kihúzott szelvénnyel. A sorsolásokat havonta rendeznék. Mansfild szenátor, a sze­nátus demokratapárti cso­portjának vezetője azonban kijelentette, hogy nem tart­ja célszerűnek a javaslat­nak meg ez évben történő szenátusi elfogadását. Ezért Nixon nyilatkozatot adott ki, amelyben sajnálkozását fejezi ki Mansfild és más demokratapárti szenátorok állásfoglalása fölött. Nyilat­kozatában az elnök megál­lapította: „Világos, hogy ez nem olyan kérdés, amelyet ' nemtörődöm módra csak úgy el lehet vetni, vagy politikai futballkónt lehet kezelni,. Titkos terv a vietnami háború kiszélesítésére Sztrájk Milánóban S a i gon: Egy amerikai szóvívó köz­lése szerint az amerikaiak és Dél-Vietnamban harcoló szö­vetségeseik csapatainak pa­rancsnokai pénteken reggel aláírásukkal látták el azt a katonai titkos, tervet, amely az 1970. során indítandó had­műveletekre vonatkozik. Az idei hadműveletek titkos ter­vét már 1968 szeptemberében aláírták. A REUTER saigoni tudósí­tója Úgy értesült, hogy első­sorban a vidék „pacifikálá­sára” helyeznek nagyobb hangsúlyt és minél nagyobb dél-vietnami területet akar- j nak ismét a saigoni kormány ellenőrzése alá vonni. Milánóban összecsapott a rendőrség a magas lakbérek és a megélhetési költségek növekedése miatt sztrájkoló tömeg. — A rendőrség a Moncecatini—Edison Társaság székhaza előtt könnygázt használt a tüntetők ellen 4 VARSÓ: A Balti-tengeren és a lengyel tengeparton egy hete viharok tombolnak. A szél sebes­ség© gyakran eléri az óránkénti áz kilométert. A hajójáratok és kikötői rakodómunkák szüne­tnek. Csütörtökön a Bydgoszczi Koszalini vajdaság felett jég­eső vonult végig, majd pedig ha­vazott. Először esett hó Varsó­+■ NAIROBI: A Kenyai Né­pi Unió vezetőjét, Oginga Q4inga volt alelnököt börtön­be szállították, miután előző­leg a Viktória-tó partján fek­vő^ Kiszmuban csak hóziörj- zetben volt. A kormány csü­törtökön tiltotta be az ország egyetlen ellenzéki pártját, a Népi ymót, azzal az indoko­lással.' hogy vezetői állítólag leveleztek idegen országok képviselőivel és ezek á levelek „felforgató tartalmúak” vol­tak. Oginga Odinga helyette­sét, Mthulát ismeretlen helyre szállították rövid ideig tartó háziőrisetéből. ♦ szOHA; Szoliába« közös közleményt adtak ki a Libanoni Kommunista Párt küldöttségének bulgáriai látogatásáról. A párt főtitkára Nirolas Savi vezette de­legáció megbeszéléseket folyta­tott a Bolgár Kommunista Párt küldöttségével, amelynek élén Todor Zsivkov első titkár állt. ...if DJAKARTA: Jáván, Szu- 1itátrán is a kis Szunda-szp- geteken az elmúlt hónapokban többmillió kókuszpálma esett a növénypestis áldozatául. A hatóságok számos vidéken ki­hirdették a szükségállapotot, bezárták az iskolákat és a ba­zárokat, a lakosságot pedig a növénypestis elleni küzdelem­re szólították fel. * HELSINKI: a finn parla­ment csütörtökön bizalmat szava­zott a k ormánynál.' azzal az in­terpellációval kapcsolatban, ame­lyet a eeiürumpárt terjesztett a parlament elé az államgazdaság kérdéséről, a mezögazdaség hely­zetéről, valamint más problémák­ról. U6 képviselő szavazott bizal­mat, 30- an ellene szavaztak, cl képviseld pedig nem vett részt a szavazáson. * ALJMA-ATA: AlrnR-AtA- j^an, Kazahsztán fővárosiban fckezárta. kapuit w K)étkiroim^ pe* Alá gyár H iratfás technika} és Finommechanikai Külke­reskedelmi Vallalat kiállítása, amelyet tíz nap alatt mintegy 50 000 látogató tekintett meg. 4 SZÓFIA; Érdekes mgyar vo­natkozású dokumentumokat talált Bulgáriában Káposztás István, az Országos levéltár tudományos munkatársa, Sumenben, amely Kossuth Lajos első tartósabb emigráció» állomáshelye volt, a i ezért a magyarok tisztelete eb­ben a városban azóta is igen erős, a kutató megtalálta a szár kádunk harmincas éveiben itt működött „Magyar—Bolgár Tárr saság” többezer oldalt kitevő egész iratanyagát: vezetőségi ülér sek Jegyzőkön y v ejt, magyarul és bolgárul — sót eszperantóul írt levelezését, különböző kimu­tatásokat stb. ♦ VARSÓ: A lengyel nép-, gazda sag aramhianyanak ie- j küzdésére meggyorsítják az ' aröműépiLkezéseket. így jóvá- re az eredetileg tervezett ha- 1 taridö előtt 4 vizierómű, ösz- szesen 600 megawatt kapaei- ' tásy, gépegységét adják át ren- i (félteié sértek. 4 BELGRAD: A belgrádi tele- ; Vízió csütörtök est! Látóhatár cí­mű riportműsorában több mint 1 félórás beszámolót közölt a ma- j gyár gazdasági reformról. A ma- ! gvarolt reformjukról cimú össze- áilúásbán többek között interjút : közöltek Nyers Rezsővel, az I MSZMP Politika) Bizottságának tagjával, a KB titkárával, g ma- , gyár gazdasági é.let számos veze- ; főjével, riportokat készítettek j munkásokkal, bemutattak több ; gyárat, fümfelvételeket közöltek a j magyar főváros hétköznapjairól. 1 4- BELGRAD: Jugoszlávia és Lengyelország kormányának képviselői Belgrádban aláír­ták a két ország 1970-re szóló árucsereforgalmi jegyzőkönyvi megállapodását. Várható, hogy a két ország idei árucserefor­galmának értéke mintegy 20 százalékkal lesz magasabb az 1967. évinél. 4 VARSÓ: Tarnobrzeg kö­zelében, Machowban átadták rendeltetésének az új kénsav- gyár évi 10O 000 tonna kapa­citású első részlegét. A libanoni nép számíthat a szovjet nép barátságára Libanoni politika« tanácskosá«a saovjet nagykövettel Rasid Karami volt libano­ni miniszterelnök cáfolta azo­kat az egyiptomi sajtó jelen­téseket, hogy Kairóba láto­A földrengés után r £ r: Kenyeret osztanak a Banja Lyka-i földrengés hajléktalanná vált áldozatainak gat. Karami a libanoni Tri- poliban tartózkodik, ahol a Szovjetunió beiruiá nagyköve­te is felkereste. Erről a .talál­kozóról a kairói A1 Gumhuri- ja a következőket írja: „A libanoni politikus a szovjet nagykövettel a kül­földi beavatkozás lehetőségé­ről folytatott eszmecserét, te­kintettel arra, hogy az ameri­kai 6. flotta egységei a liba­noni partok közelében tartóz­kodnak. Karami az eszmecse­re során kijelentette, hogy a libanoni nép kategorikusan el­utasít minden esetleges ameri­kai kísérletet - a helyzet IS iák- mázasára és a beavatkozásra. A válság arab válság és csak arabok közreműködésével old­ható meg — mondotta Kgra- rnii. A szovjet nagykövet egyetértett azzal, hogy a vál­ságot maguknak az arabok­nak kell megoldaniuk. A szovjet kormány — rnint mondotta — távol kíván tar­tani Libanontól mindenfajta külső beavatkozást. A libano­ni nép számíthat a szovjet nép barátságára, — hangoz­tatta. Arafat, a PFSZ vezetője újabb táviratot intézett az arab államfőkhöz és utalt a libanoni helyzet drámai fej­leményeire. Kérte az elnökö­ket és uralkodókat lépjenek fel a Palesztinái forradalom ellen szőtt összeesküvéssel szemben. A távirat hangsú­lyozza, hogy a libanoni had­sereg tovább támadja azokat a falvakat, amelyekben a Pa­lesztinái ellenállók tartózkod­nak. A legutóbbi véres össze­tűzések a legsúlyosabbak vol- j tak az incidensek kezdete, ok- i tóbesr 17-e óta. Bejrut: Pénteken Kairóból Bejrútba érkezett Szalem Mahdi Am­man iraki miniszterelnökhé- lyettes és belü gyminiszter, hogy a libanoni hatóságok és a palesztínai ellenálló szerve­zetek között kirobbant válság rendezéséről tanácskozzék. A miniszterelnökhelyettsá Kairóban találkozott a Palesz­tinái felszabadítási szerveze­tek képviselőivel, valamint Émile Busztani-val, a libano­ni hadsereg főparancsnoká­val. A Reuter szerint Nasszer elnök pénteken délután fo­gadta a libanoni hadsereg fő- parancsnokát, hogy a kirob­bant válság megoldásáról ta­nácskozzék Vele. Hírügynökségek közben ar­ról számolnak be, hogy pén­teken délelőtt újabb összetű­zések robbantak ki libanoni csapatok és arab gerillák kö­zött. Egy Bejrútban kiadott közlemény azt állítja, hogy Masta Hasszán közelében a palesztínai partizánok megtá­madtak egy rendőrkapitány­ságot. A libanoni csapatok közbeavatkoztak, és tüzet nyi­tottak a gerillákra. Mint a TASZSZ közli, az összecsapás­nak számos halálos és sebe­sült áldozata van. 4 ASHABAD : Rövidesen megkezdődik a Len in-csatorna építésének negyedik szakasza. A csatorna elkészülte után 1400 kilométer hosszúságban szeli át a Karakum-sivatagot. Vize a Kaspi-tengerhe ömlik majd­4 ROMA: Pénteken ország szerte bezártak az olasz bankok. A banktisztviselők 24 őrás országos sztrájkot hirdettek, követelve új kollektív szerződés megkötését« Algéria ünnepe Nemzeti ünnepe van ma Algériának: kettős ünnepe. Az ország lakossága most emlékezik meg a demokrati­kus és népi köztársaság ki­kiáltásáról, de arról az ese­ményről is, amely ezt az ál­lamalapítást lehetővé tette. Ma tizenöt esztendeje, no­vember 1-én, hogy kirobbant az algériai nép nemzeti fel­szabadná háborúja, amely súlyos véráldozatok árán,.de világra széló hősiességgel és kitartással vereséget mért a francia gyarmatosítókra és kivívta az egykori „tenge­rentúli megye" önálló álla­miságát. A felszabadító hatéban Al­géria nemcsak egymillió fiát és leányát veszítette el 4 nyolc évig tartó küzdelem­ben; a gyarmatosító légiók nyomát mindenütt lerombolt falvak jelezték■ Nemcsak fá­jó sebeket kellett tehát be­gyógyítani, hanem építeni és újrakezdeni is kellett az egy­kor Francia Algéria hajdani urainak távozása után. Algéria népének és veze­tőinek jutott erejük arra is, hogy társadalmilag is újat kezdjenek. Ezt jelzik az al­gériai forradalom olyan ál­lomásai, mint a francia föld­birtokok kisajátítása, az ál­lamosítás, a mezőgazdaság fejlesztése, az iparfejlesztés, és a gyarmati sorból felsza­badult lakosság emberhez méltó életének biztosítását szolgáló megannyi szociális és kulturális intézkedés. Az új Algéria ma megbe­csült tagja a nemzetek nagy családjának. A szocialista or­szágok népe mélységesen együttérzett annak idején a hős algériai nép nagyszerű szabadságkjizdelmével, s az algériai függetlenség óta ro­konszervvel figyeli, cselekvő szolidaritással segíti ország­építő munkáját. Hisszük, hogy e kapcsolatok fejlődése hozzájárul ahhoz, hogy az algériai nép még eredménye­sebben munkálkodhassál; azoknak a vívmányoknak a megszilárdításán és tovább­fejlesztésén, amelyeket a ma tizenöt esztendeje kezdődött felszabadító háborújának eredményeként vívott Iá magának. Nagy nemzeti ünnepén sze­retettel köszöntjük az Algé­riai Demokratikus és Népi Köztársaságot. Tisztelgünk a hősök emléke előtt, akik éle­tüket adták az algériai sza­badságért. Köszöntjük az új országot építő dolgozókat, « bízunk abban, hogy — mini eddig is — 4 jövőben is meg fogjuk találni (utókat a moz­zanatokat, amelyek alapján eredményesen fejlődhet to­vább együttműködésünk a nemzetközi politika porond­ján is, valamennyiünk javá­ra. I . a jjn Sialcil jstvon D HVNGARICUS Vendégségben' „Lakva Ismerjük meg egy- j mást” — szoktuk mondogatni. Aki tehát egy népről reális képet akar nyerni, az ne szál­lodában, hanem családoknál lakjon. Sok előnye van a szál­lodának, sokkal függetlenebb az ember, viszont a szállodai ellátás a világ bármely részén ugyanaz, és arról következtet- ; ni, hogy miként él a nép *— nem lehet. Házigazdáim orvost kértek. így kerültem hozzájuk. Mindjárt az elején hozzá kell tennem, hogy semmilyen ér­dek nem vezette őke*. Labü zenei életében nem játszanak szerepet és Magyarországra sincs szándékuk jönni, tehát a. viszontszolgáltatás gondolata meg sem fordult bennük. Meg kérdeztem, hogy akkor miért kértek egy vendégét és miért vállalták altnak egyheti ellá­tását, hisz ha figyelmen kivtyl hagyjuk az anyagi tényezőket, akkor ts egy szállóvendég elég nagy teher. A válasz roppant egyszerű és természetes volt. Hallották, hogy nehézségek adódtak a vendégek elhelyezé­sénél, úgy gondolták köteles­ségük e/.en segíteni. Egy kicsit „kibeszelem” őket, hisz az Ő életformájuk, gon­dolkodásuk .jellemző a finn családokra. Három gyerekük van, ami átlagnak számit. Mind a három gyerek megle­hetősen függetlenül él, amit bárom külön szoba biztosít számukra. A szobákat saját íz­lésüknek megfelelően rendezik be. A falakra nekik tetsző ké­pek. ujságkí vágások kerülnek, tegyenek azok ízlésesek, vagy g leesések — a szülők nem szólnak bele. A 16 éves fiú i állandóan csizmában jár (pe­dig ez az ottani járdákat és egyéb útviszonyokat figyelem- bevéve, teljesen szükségtelen) 1 és pipázik. Hatkór kél fel, s&r ját maga készíti el a reggeli­jét, elolvassa az újságokat és úgy megy iskolába, Hazajöve- telükkor a gyerekek bekiabál­nak a kandalló mellett kötöge- tő édesanyjuknak, hogy „hej, hej”, aki visszakiált, bogy „hej, hej” s ezzel az üdvözlés el is van intézve. A gyerme­kek anélkül, hogy bejönnének látótávolságra, rögtön a szobá­ikba vonulnak. Különösebben érzelmes búcsú vagy a nálunk annyira szokásos Intimebb kö­szöntések nincsenek. A legfia­talabb kislány egyszer huza­mosabb időt töltött svájci szü­letésű nagynénje társaságában, s amikor hazajött, majdnem panaszképp sopánkodott, hogy borzasztó ez a néni, olyan mint egy puszi-masina. Pedig szegény tánti bizonyára nem esett túlzásokba, csak a szo­kásos közép-európai mennyisé­get puszilta ie unokahúgán, viszont 9 gyereknek még ez is sok és szokatlan volt. Tartóz­kodók, mértéktartók egymással szemben. Apát és fiút egyszer volt alkalmam meghitt beszél­getés közben találni. Gondol­tam bizf os valami mély értel­mű dologról van szó, olyan kom oly au válaszolg attak egy­másnak. Később kiderült, hogy ez a beszélgetés egy atyai dör­gedelem volt, melyet az idézett elő, hogy fia fogadásból ki­ugrott az iskola első emeleti ablakából, A hangsúly itt nem azon volt, hogy baja is tör­ténhetett volna, hanem az. hogy egy 1j8 éves fiatalember­hez nem méltó ilyen komoly­talan tett. fgy festett, tellát ná- lUk a „nagyon megszidták”, „nagyon fel volt háborodva”. Eszembe jutott, hogy Olaszor­szágban két férfi üvöltözött és hadonászott egymással szem­ben, és én azt hittem, hogy mindjárt egymás torkának es­nek, amikor kiderült, hogy ba­rátok és csupán csak Beszél­getnek. Függetlenül a tökéletesen működd központi fűtéstől, majdnem minden lakásban kandalló is van, amit estén­ként begyújtanak. A villanyt lecsavarják, csftk a nyírfaha­sáb lángja világit. Házigazdám sörét iszogatva, háziasszonyom pedig Uötogetve szép balkan és ritkán egy-egy szót szólnak egymáshoz. Megtárgy alják a. napi eseményeket, elmélked­nek a világ sorain. Ez az egy óra, másfél óra beszélgetés a tűznél sohasem marad el, még akkor sem, ha a férj munká­jából éjszaka tér haza. Kincs okom feltételezni, hogy a ked vemért változtatták meg meg­szokott életmódjukat, azért, hogy nékem bemutassanak egy minta családi életet. Sót, sem milyen vonatkozásban nem za­vartatták magukat, úgy. hogy hamarosan eltűnt az a kényel­metlen érzésem, hogy bármi­ben megbolygatom életüket. Hogy a finn családok többsé­génél ilyen a család élete, azt jogom van feltételezni. A szá­raz. statisztikai adatok szerint « válások szamának aránya háromszor kövesebb mint ná­lunk. Házigardáimmal német nyel­ven beszéltünk. Tapintatukra jellemző, hogy jelenlétemben soha egymással finnül nem beszélgettek, hanem csak né­metül, nehogy kellemetlen ér­zésem támadjon hogy netalán rólam mondanak valamit. Bi­zony megakadt volna a reg* gelinél a falat a torkomon, ha megszólalnak finnül, mert meg tettem volna győződve arról, hogy Ilyesfélét mondanak s „Odanézz már fél üveg mus­tárt szétkent”, vagy „Ha ea Így megy tovább, feleszi az egész háztartásunkat”. Szeren­csébe áronban ifiég a gyerer keikhez la németül szóltak, pedig azok csak most tanuk hak. Így tehát zavartalanul él­tem, ettem, ittam. Voltam vendégségben mán családnál la, beszélgettem má­sokkal is. Összegezve benyo­másaimat, a finnek nyugodt, kiegyensúlyozott emberek, mentesek minden érzelmi tűk kapástól A harag, veszeke­dés, Hangos szó nem keay^ rük. Zárkózottak, pjean közlé­kenyek, egymás személyét é* szokásait tiszteletben tartják. Jó szívűek, segítőkészek €ß bennünket, magyarokat szeret- nők, (Következik: A szauna.) 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom