Dunántúli Napló, 1969. november (26. évfolyam, 254-279. szám)

1969-11-01 / 254. szám

A Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság, a Lengyel Népköz- társaság, a Magyar Népköz- társaság, a Német Demokrati­kus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársasá­gok Szövetsége kormányai fel­hívják az összes európai ál­lamokat, hogy a kontinens bé­kés jövőjének érdekében te­gyenek erőfeszítéseket az össz-európai értekezlet mi­előbbi összehívására. Az ér­tekezletet véleményünk sze­rint 1970 első felében Helsin­kiben lehetne megtartani. Prága, 1969. október 31. Ivan Basev a Bolgár Népköztársaság külügyminisztere Jan Marko a Csehszlovák Szocialista Köztársaság külügyminisztere Stefan Jedrychowskl a Lengyel Népköztársaság külügyminisztere Erdélyt Károly a Magyar Népköztársaság külügyminiszter-helyettese Otto Winzer a Német Demokratikus Köztársaság külügyminisztere Cornelia Manescn a Román Szocialista Köztársaság külügyminisztere Andrej Gromiko a Szovjet Szocialista Köztár­saságok Szövetségének külügyminisztere Prága: A záróközlemény aláírása után az újságírók beszélgetést folytattak a tanácskozáson részt vett küldöttségek tagjai­val. Otto Winzer, az NDK kül­ügyminisztere a finn rádió tu­dósítójának válaszolva méltat­ta a finn kormány által az össz-európai biztonsági érte­kezlet előkészítése érdekében tett kezdeményezéseket. Gro­miko szovjet külügyminiszter nyugati tudósítók kérdésére válaszolva utalt arra a lehe­tőségre, hogy már a jövő év első felében összehívják az össz-európai tanácskozást öd Varsói Szerződés tagállamai külügyminiszterei tanácskozásának nyilatkozata Prága: 1969. október 30-án és 31-én Prágában tanácskozást tartottak a Varsói Szerződés tagállamainak külügymi­niszterei. A tanácskozáson részt vettek: a Bolgár Nép- köztársaság részéről — Ivan Basev miniszter; a Cseh­szlovák Szocialista Köztársaság részéről — Jan Marko miniszter; a Lengyel Népköztársaság részéről — Stefan Jedrychowski miniszter; a Magyar Népköztársaság ré­széről — Erdélyi Károly miniszterhelyettes; a Német Demokratikus Köztársaság részéről — Otto Winzer mi­niszter; a Román Szocialista Köztársaság részéről — Cornelin Manescu miniszter; a Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetsége részéről — Andrej Gromiko mi­niszter. A tanácskozáson képviselt kormányok kifejezték törek­vésüket és készségüket, hogy önállóan és más államokkal együttműködve újabb lépése­ket tegyenek az európai fe­szültség enyhítésére, a bizton­ság megszilárdítására és a bé­kés együttműködés fejleszté­sére. Megerősítették a Varsói Szerződés tagállamai 1969. március 17-én valamennyi eu­rópai országhoz intézett bu-I dapesti felhívásának az élet által igazolt megállapításait. A tanácskozás résztvevői különös figyelmet fordítottak az európai biztonság és együttműködés kérdéseivel foglalkozó összeurópai érte­kezlet összehívásának előké­szítésére. Megelégedéssel ál­lapították meg, hogy az össz­európai értekezlet megtartásá­ra vonatkozó javaslatuk az európai államok többsége ré­széről széleskörű pozitív vissz­hangra talált. Ez a javaslat Európában aktív érdemi meg­vitatás tárgya lett, amelynek során az értekezlet előkészí­tésével kapcsolatos egyes kér­désekben konkrét elgondolá­sok hangzanak el. Mindez reá­lis lehetőséget teremt az érte­kezlet megtartására és az eu­rópai biztonság közös erőfe­szítése útján történő megte­remtésére Európa összes álla­mai és népei érdekében. Ugyancsak kedvező fogad­tatásra talált a finn kormány 1969. május 5-i értékes kezde­ményezése, amelyben kinyil­vánította készségét, hogy köz­reműködik az összeurópai ér­tekezlet előkészítésében és megtartásában. A budapesti felhívást aláíró valamennyi ország pozitív választ adott erre a kezdeményezésre. A Varsói Szerződés tagál­lamainak külügyminiszterei kormányaik megbízásából a következő kérdések felvételét javasdíj ák az össz-európai ér­tekezlet napirendjére: Az európai biztonság megteremtése, az erő­szak alkalmazásáról és az erő­szakkal való fenyegetésről tör­ténő lemondás az európai ál­lamok kapcsolataiban; az európai államok kö­zötti politikai együtt­működés fejlesztését szolgáló, az egyenjogúságon alapuló ke­reskedelmi, gazdasági és mű­szaki-tudományos kapcsolatok kiszélesítése. A jelen nyilatkozatot aláíró szocialista államok szilárd meggyőződése, hogy a felso­rolt kérdések termékeny meg­vitatása, az e kérdésekben el­ért egyetértés és az európai feszültség csökkenése az álla­mok közötti kölcsönös megér­tést, a békés és baráti kap­csolatok fejlesztését és ezzel Európa valamennyi népe lét­érdekeinek megfelelően a biz­tonság megvalósítását szolgál­ná. Az össz-európai értekezlet sikere történelmi jelentőségű esemény lenne kontinensünk és az egész világ népeinek éle­tében A későbbiekben lehe­tővé tenné az európai álla­mokat foglalkoztató olyan más problémák megvizsgálását, amelyek megoldása hozzájá­rulna az európai béke meg­szilárdításához. előmozdítaná valamennyi európai állam szé­leskörű, kölcsönösen előnyös együttműködésének fejlődését, hozzájárulna a történelmileg kialakult mai Európa kollek­tív alapokon és az össz-euró­pai értekezleten résztvevő ál­lamok közös erőfeszítésein nyugvó biztonságának szava­tolásához. A jelen tanácskozáson részt­vevő országok kormányai ja­vasolják, hogy az össz-európai értekezlet előkészítéseképpen az érdekelt államok két vagy többoldalú konzultációkon vi­tassák meg ezeket az elgondo­lásokat. Természetesen készek arra, hogy megvizsgáljanak bármely más javaslatot, amely az össz-európai értekezlet gya­korlati előkészítését és sike­rének biztosítását szolgálja. A külügyminiszterek kormá­nyaik nevében kifejezik meg­győződésüket, hogy egyes, még el nem hárított nehézségek el­lenére az össz-európai érte­kezlet előkészítésével és meg­tartásával kapcsolatos vala­mennyi kérdés — akár a napi­rendre, a résztvevők körére, vagy az összehívás rendjére vonatkozzék is — megoldha­tó, ha jóakarat és a kölcsönös megértésre való őszinte törek­vés nyilvánul meg. Anna Lüsa Tiekso mtníszierasszony dr. Tigyi József rektorhelyettessel (középen) és dr. Felkai Dénessel, az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetőjével beszélget a Nádor Szálló halijában. Erb János felvétele Pénteken, az esti órákban Pé-. sre érkezett Anna Lüsa Tiékso, a Finn Köztársaság szociális és egészségügyi mi­nisztere, aki dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter vendé­geként tartózkodik hazánk­ban. A miniszterasszony kísé­retében van Vartiaiben Os- mo, minisztériumi főigazgató, belgyógyász professzor és Ne- vala Unó kormánytanácsos, a minisztérium egészségügyi főosztályvezetője. A finn vendégek, akik a Megyei és a Városi Tanács meghívására érkeztek váro­sunkba, két napot töltenek Pé­csett Ma megtekintik a 400 ágyas klinikát, majd a város­sal ismerkednek. Este dr. Sza­bó Zoltán egészségügyi minisz­ter fogadást ad a finn kül­döttség tiszteletére. Vasárnap a miniszterasszony és kísérete ellátogat Harkányba, majd a délutáni órákban visszautazik Budapestre. A finn egészségügyi minisz­ter tegnap délelőtt Dunaújvá­ros egészségügyi és szociális helyzetével ismerkedett és on­nét utazott városunkba. HO-SI MINH-PARK PÉCSETT Az Országos Bé­ketanács október hónapot Ho-Si- Minh emlékhónap­pá nyilvánította. — Az emlékhónap ide­jén különböző ren­dezvények, előadá­sok .emlékeztek meg Ázsia első szocia­lista köztársaságá­nak megalapítójá­ról. Pécs város III. kerületi Tanácsa szerdai ülésén egyet­értett a Hazafias Népfront Pécs vá­rosi Bizottsága ja­vaslatával és Üj- mecsekalján a Szi­geti országúttal pár­huzamosan fekvő nagy ifjúsági par­kot Ho-Si-Minh if­júsági parknak ne­vezte el. Az Elnöki Tttnáes ülése Módosítják a honvédelmi hozzájárulást Törvényerejű rendeletével kihirdette a Magyar Népköz- társaság Kormánya és a Né­met Demokratikus Köztársa­ság Kormánya között a ví­zummentes utazás tárgyában aláírt egyezményt. Az Elnöki Tanács a tudo­mánypolitikai irányelvekkel összhangban törvényerejű ren­delettel szabályozta a kutató­intézeti vezetők és egyes ku­tatói munkakörökben dolgo­zók munkaviszonyát Az Elnöki Tanács módosí­totta a honvédelmi hozzájáru­lásról szóló 1959. évi 26. szá­mú törvényerejű rendeletét. Az új tvr. szűkíti a honvé­delmi hozzájárulás fizetésére kötelezettek körét. Az Elnöki Tanács törvény- erejű rendeletével összhang­ban a kormány módosította a hadkötelezettséget teljesítők érdekvédelméről szóló rende­letét. Felemelte a családi se­gély összegét és újra szabá­lyozta folyósításának feltétele­it. Az új rendelkezések 1970. január 1-én lépnek életbe. Az Elnöki Tanács a Buda­pesti Orvostudományi Egye­tem nevét — fennállásának kétszázéves évfordulója alkal­mából — „Semmelweis Or­vostudományi Egyetem”-re változtatta. Az Elnöki Tanács egyéni kegyelmi ügyekben döntött, majd egyéb ügyeket tárgyalt Kevés a növényvédő szakmérnök Ülést tartott a Megyei Tanács VB A megye növényvédelmé­nek jelenlegi helyzetét és az ezzel kapcsolatos feladatokat, valamint a Megyei Növényvé­dő Állomás munkáját tárgyal­ta meg pénteki ülésén a Ba­ranya megyei Tanács végre­hajtó bizottsága. Az új nö­vényvédelmi rendelet, amely szerint 1970. május 1-e után a növényvédelem szigorúan szakképesítéshez kötött fog­lalkozás lesz, ad különös ak­tualitást a téma napirendre tűzésének. A képzést minden szinten meg kell gyorsítani hisz a növényvédő szakmér­nök éppúgy „hiánycikk’ az üzemekben, mint a technikus, vagy a szakmunkás. A Sze­derkényi Növényvédő Állomás munkájával kapcsolatban fel­merült a vb-n annak szüksé­gessége, hogy az állomás ne csak felügyeletileg, de költ- ségvetésileg is a megyéhez tartozhasson, mert így még hatékonyabb munkát végez­hetne. A növényvédelem nemcsak a mezőgazdaság ügye, hanem társadalmi ügy, hisz mérgek­kel, sokszor erős mérgekkel dolgozik, s ezek helytelen használata veszélyeztetheti a vizek tisztaságát. Ezért a tárgy rendkívüli fontosságára való tekintettel a végrehajtó bizottság negyed­év múlva ismét napirendre tűzi a növényvédelmet, s ak­kor már olyan döntést hoz, amely hosszabb időre megje­löli egyrészt a Megyei Nö­vényvédő Állomás feladatait, illetve a megye növényvédel­mével kapcsolatos legfonto­sabb célkitűzéseket. A végrehajtó bizottság ezt követően megtárgyalta a fel- szabadulás 25. évfordulójának megünneplésére elkészített megyei ünnepségtervezetet és jóváhagyta az ezzel kap­csolatban felmerülő kérdése­ket. xxvi.évfolyam,254.sióm Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja i*69. no». 1., szombat A kontinens békés jövőjének érdekében Mielőbb bírják össze az összeurópai értekezletet R finn egészségügyi miniszter Pécsett Látogatás a 400 ágyas klinikán \ tartalomból Szovjet libanoni tanácskozás (2. oldal) A halál lottója (2. oldal) Óvoda udvar nélkül (3. oldal) Nemzeti érdek és nemzetköziség (3. oldal) Szükség van kiskereskedőkre (5. oldal) Ara: 80 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom