Dunántúli Napló, 1969. október (26. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-01 / 227. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ArC>: 80 fillér Dunántúli napló jrevi.évfolyam,227.szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja m?.októberi.,szerda Baranya megye dolgozóihoz! Dj feladatok a nevelők továbbképzésében M űvelődés- és oktatáspoli­tikánk mozgékony, a fej­lődés követelményeihez igazodó tényezője a to­vábbképzés. Az új tanév új feladatokkal jelentkezett e té­ren is; az elmúlt évek pozi­tívan ható továbbképzési rendszerét az újonnan jelent­kező, magasabb szintű köve­telményeknek megfelelően to­vább kell fejleszteni, azaz ha­tékonyabb tartalmi formákkal kell kiegészíteni. Az új elképzelések az 1969/ 70. tanévtől fokozatosan ke­rülnek majd bevezetésre. A jelen tanév átmeneti év lesz, amelynek folyamán a régi rendszerből mindazt a tartal­mat és forpiát megtartjuk, ami bevált: a szakosított ideológiai továbbképzés tan­folyamainak egy részét, a nevelőtestületi politikai és pedagógiai vitákat, valamint a szakmai továbbképzés leg­jobban kamatozó rendezvé­nyeit, a bemutató tanítással egybekötött szaktárgyi meg­beszéléseket. Ezek további működtetésével egyidejűleg kiépítjük a továbbképzés irányításának új rend­szerét. Az erősen köz­pontosított irányítás helyett a helyi, területi kívánalma­kat jól ismerő szervek, sze­mélyek (járási, városi műve­lődésügyi osztályok, szakfel­ügyelők, gyakorlati munkát végző igazgatók, nevelők) ön- tevékenysége, aktivitása kap döntő szerepet a továbbkép­zés tervezésében, tartalmi le­bonyolításában, gondozásá­ban, irányításában és haté­konyságának értékelésében. A továbbképzés feladatai­nak megyei szintű ellátására továbbképzési kabinet alakul. Ez a tényleges szükségletek­nek megfelelően szervezi, elő­segíti a nevelők ideológiai­politikai, szakmai ismeretei­nek növelését. A kabinet tagjai: járási, város) művelődésügyi osztá­lyok továbbképzési felelősei, megyei, járási szakfelügye­lők, a Megyei Művelődésügyi Osztály iskolai csoportjának főelőadói, kiemelkedő oktatá­si, nevelési munkát végző tanárok, tanítók, igazgatók. A kabinet feladatai: — széleskörű Ismeretekre, tapasztalatokra alapozva ki­dolgozni 1969. december 31-ig a megye éves és távlati to­vábbképzési tervét; — segíteni irodalommal, előadókkal, irányelvekkel a járási, városi művelődésügyi osztályok, a területi iskolák és az egyes nevelők tovább­képzési elképzeléseinek való­ra váltását; — elősegíteni, gyűjteni és propagálni a helyes elképze­léseket, kezdeményezéseket, a nevelők alkotó, tudomá­nyos, művészi tevékenységét; — részt venni az iskolai tudás- és neveltségszint fel­mérésének folyamatában, ér­tékelésében; — közvetlenül irányítani az ideológiai-politikai tovább­képzést, a vezetőképzést, a különböző szakmai és peda­gógiai munkaközösségek mun­káját, az új formaként je­lentkező komplex tanfolya­mokat és a nyári továbbkép­ző rendezvényeket. Az újrendszerű továbbkép­zésnek frissen és állandóan alkalmazásra készen kell tar­tania a képző intézmények­ben és a továbbképzés eddigi gyakorlatában nyújtott ideo­lógiai, szakmai és metodikai ismereteket: sőt ezeket sza­kadatlanul gyarapítania kell. A nevelői munkában meg­kívánt összismeretek növelé­sét hivatott elősegíteni a jö­vő tanévben beinduló komp­lex gyakorlati szemináriumok rendszere. E szemináriumok gyakorlati tevékenységének feltételeit az idén készítjük elő. Korábbi, részben még je­lenleg is működő továbbkép­zési rendszerünk hiányossága volt, hogy a próbálkozások el­lenére sem sikerült megolda­ni az elmélet és gyakorlat egységét, azt, hogy a hallga­tók egyformán tájékozódhas­sanak az időszerű ideológiai­politikai. neveléstudományi, szociológiai, pedagógiai, pszi­chológiai, szaktudományi, tantárgypedagógiai kérdések­ben. A komplexitás megoldja e problémát. A komplex gyakorlati sze­mináriumok képzés) időtarta­ma 2 év lesz, évenként 150— 150 óra foglalkozással. Az elméleti és gyakorlati kérdések összhangját hivatot­tak megvalósítani a bázisis­kolák. melyek egyben a já­rási szintű továbbképzés ott­honai is lesznek. Az 1969/70. tanévben következő helyeken építenek ki bázisiskolákat: Komló, Sásd, Siklós, Sellye, Mohács, Boly, Szigetvár, Szentlőrinc, Pécsvárad. A fel­sorolt helységek iskoláiban anyagi és egyéb eszközök fel- használásával lehetővé tesz- szük, hogy a komplex tanfo­lyamok hallgatói bemutató órákon is részt vehessenek. Az elméleti előadóktól ka­pott anyagot, témát a gya­korlatban is lássák, hallják, alkalmazzák. A továbbképzés új rendsze­rében a szervezett mel­lett nő az egyéni illetve önképzés szerepe is. Egyik elsőrangú feladat, hogy az egyéni képzés rendszerré vál­jék, és továbbképzési tevé­kenységünk alapvető formája legyen. Üj rendszerű tovább­képzéssel magasabb szintű munkára készítjük elő ne­velőinket. A szocialista peda­gógia alapvető kérdéseit ta­nulmányozzák majd, s elsajá­títják mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyekre elengedhetetlenül szükségük lesz munkájuk fo­lyamán. Varga Tibor Az 1969. évet a Tanácsköztársaság 50. év­fordulójának megünneplése jegyében kezd­tük. Megyénk vállalatai, üzemei és szövetke­zetei, brigádok és egyének a jubileumi ünnep tiszteletére az éves terv alapján vállalásokat tettek. Az elmúlt hónapokban dolgozóink tíz­ezrei tudatosan, elismerésre és tiszteletre méltóan dolgoztak a vállalt feladatok teljesí­téséért. Ugyanakkor az 1969-es évből még hátra lévő hónapok eredményes munkája szükséges ahhoz, hogy minden területen tel­jesítsék felajánlásaikat. Ezért helyeseljük és egyben kérjük a párt, a gazdasági, a szak- szervezeti, a KISZ és a népfront szerveinket, segítsék a munkáskollektívákat, hogy az 1969- es évi vállalásaikat maradéktalanul teljesít­hessék. Pártunk Központi Bizottsága, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Szakszerveze­tek Országos Tanácsa és a KISZ Központi Bizottsága felhívása alapján máris elindult az újabb kezdeményezés hazánk felszabadu­lása 25. évfordulója méltó megünneplésére. A felhívás alapján kibontakozó felszabadulási munkaverseny az 1970. évi vállalati, üzemi, szövetkezeti és intézményi feladatokkal össz­hangban folyjék egész éven át. Ez az év a harmadik ötéves terv utolsó éve, ezért a ju­bileumi munkaverseny segítse elő az ötéves terv célkitűzéseinek teljesítését, egyben ala­pozza meg a negyedik ötéves tervre való fel­készülést. Külön kérjük a Mecseki Szénbá­nyák dolgozóit és vezetőit, hogy hazánk fel- szabadulásának negyedszázados jubileuma tiszteletére az ez évi terv előirányzatukon fe­lüli vállalással is segítsék, hogy több szén jusson a fogyasztókhoz. Kérjük megyénk párt, gazdasági, Hazafias Népfront, szakszervezeti és KISZ-szervezetek vezetőit, hogy rendszeresen ismertessék a dol­gozókkal a tervfeladatokat, a gazdálkodás hatékonyságát növelő munkahelyi lehetősége­ket, tegyék érdekeltebbé a kollektívákat, a szocialista brigádokat, a kiváló dolgozókat, a szakma ifjú mestereit és mindenkit, hogy te­gyenek vállalást és legjobb képességeik sze­rint dolgozzanak azok végrehajtása érdeké­ben. Hazánk felszabadulásának 25. évfordulóját legméltóbban úgy ünnepelhetjük, ha teljesít­jük az ez évi, valamint az 1970-re tett szo­cialista munkaverseny-vállalásokat. Nagyra értékeljük a megyénk területén ki­bontakozó szocialista munkaversenyt és re­méljük, hogy a megtett vállalások eredmé­nyes végrehajtása erősíti szocialista hazánkat. MSZMP MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA SZAKSZERVEZETEK MEGYEI TANACSA ELNÖKSÉGE KISZ MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA HAZAFIAS NÉPFRONT MEGYEI ELNÖKSÉGE A tartalomból­Kekkonent díszíloktorrá avatták (2. oldal) Megoldásra vár az óvodaügy (3. oldal) Egy kudarc tanulságai (3. oldal) Eszperantóval Európa fővárosaiban (3. oldal) Kiállítás a Bartók klubban (4. oldal) Emberek az asztalon (5. oldal) Márvány feldolgozó épül a Tenkes alján A SZABÁLYTALAN, HATALMAS SZIKLÁKBÓL MÉRTANI IDOMÚ TÖMBÖKET ALAKÍTANAK KI A SIKLÓSI MÁRVÁNYBÁNYÁBAN. A KÉSZTERMÉKET AZUTÁN AUTÓKKAL SZÁLLÍTJÁK A RENDELTE­TÉSI HELYRE. Munkával ünnepeljük a jubileumi évfordulókat Javítják a minőséget, csökkentik az anyag- és energiaköltséget Új vállalások a Gabonavállalat szocialista brigádvezetőinek keddi tanácskozásán Feldolgozzák Lenin, a nagy forradalmár munkásságát A sásdi direktórium egyetlen élő tagjának előadása Komlón Rapai Gyula elvtárs fogadta Pécsi Mihályt Pécsi Mihály, a sásdi direk­tórium egyetlen élő tagja, — akit 1919. április 6-án vá­lasztottak az ottani munkás- tanácsba — e hét első napjai­ban Baranyában tartózkodott. A munkásmozgalom régi harcosa kedden délután fel­kereste Rapai Gyulát, az MSZMP KB tagját, a Megyei Pártbizottság első titkárát a Megyei Pártbizottság székhá­zában. Rapai Gyula és Pécsi Mihály szívélyes, elvtársi be­szélgetést folytatott. Pécsi Mihály — aki Kiskun­félegyházán lakik — baranyai látogatása során, a komlói Kun Béla Gimnáziumban elő­adást tartott, majd megkoszo­rúzta Kun Béla szobrát. Pé­csett a munkásmozgalom ve­teránjaival is találkozott. Kedden délelőtt Pé­csett, az SZMT székház­ban tanácskoztak a Ba­ranya megyei Gabona­felvásárló és Feldolgozó Vállalat szocialista bri­gádvezetői. A tanácsko­záson részt vettek a vál­lalat gazdasági, párt és szakszervezeti vezetői, a a Megyei Pártbizottság képviseletében Szabó József, és Ruff Péter, az ÉDOSZ megyei titkára. Szendrő Károly, a vállalat igazgatója a brigádok ez évi munkáját értékelve, megálla­pította, hogy az ötvenkét szo­cialista brigád mintegy ötszáz tagjának oroszlánrésze volt az idei új gabona, a rekordnak számító 15 ezer vagonos mennyiség, zökkenő nélküli átvételében. Ezt követően tíz hozzászó­lás következett, a brigádveze­tők sorra beszámoltak mun­kájukról és csatlakoztak Széli Sándor brigádvezető verseny­felajánlásához. Széli Sándor, a siklósi körzeti üzem árufor­galmi vezetője, az üzem öt szocialista brigádjának kép­viseletében kért szót. Elöljá­róban beszámolt a brigádok munkájáról, arról többek kö­zött, hogy tavaly, mikor a bú­zagarmadák erősen meleged­tek, a brigádok tagjai tekin­tettel az üzemben lévő mun­kaerőhiányra, munkaidőn túl vállalták a búza minőségi megóvását, a garmadák átfor­gatását. Ezután elmondotta, hogy a siklósi szocialista brigádok a párt és a népfront szeptem­ber 23-i felhívása nyomán ver­senyvállalást tesznek. Felsza­badulásunk 25. évfordulója tiszteletére vállalják, hogy a most rövidesen kezdődő őszi kukorica-átvételeknél különös gonddal ügyelnek a minőség megóvására. Vállalják továbbá az őrlési és keveréktakarmány gyártási tervük túlteljesítését, a keveréktakarmányok és lisz­tek minőségének javítását. El­határozták, hogy a liszt minő­ségjavítása céljából a szab­ványosnál jobb lisztet adnak át a sütőiparnak. Felajánlást tettek továbbá az anyag- és energiaköltségek és fuvardíjak csökkentésére. A munkafelajánláson túl a siklósi brigádok vállalták, hogy politikai oktatás kereté­ben feldolgozzák Lenin mun­kásságát, a nagy forradalmár halálának 100. évfordulója tiszteletére. Továbbá benevez­nek az élelmiszeripari dolgo­zók, ÉDOSZ által szervezen­dő szakmai vetélkedőjébe. — Széli Sándor felszólalását kö­vetően a többi szocialista bri­gádok vezetői sorra megtették vállalásukat, amelyeket az el­következő két-három hétben fogalmaznak meg véglegesen a brigádértekezleteken. Ekkor határozzák meg konkrétan azokat a plusz feladatokat, amelyeket közhasznú társadal­mi munkaként kívánnak elvé­gezni. A Gabonafelvásárló- és Fel­dolgozó Vállalat első félévi eredménye alapján váromá­nyosa a Szocialista Munka­vállalat címnek, a mind erő­teljesebben kibontakozó szo­cialista brigádmozgalom a biz­tosíték arra, hogy a perdöntő második félévet is hasonló si­kerrel fogja zárni a vállalat. „Együtt a Barátság íl-ért" A Siófoki Kőolajvezeték Vállalat KISZ-bizottságának kezdemé­nyezésére a KISZ Együtt a barátság H-ért jelszóval védnökséget vállal a barátság II. kőolaj-távvezeték építése felett. A több mint 1,2 milliárd forintos költséget igénylő nagyszabású munka KISZ- védnökségének előkészítéséről kedden Siófokon tanácskoztak az ifjú­sági szervezet vezetői a távvezeték építésében érdekelt vállalatok képviselőivel. Mint elhatározták, a védnökségben kiemelkedő mun­kát végzők részére Együtt a barátság n-ért vándorzászlót alakíta­nak, okleveleket adnak ki és pénzjutalmakat osztanak szét. A táv­vezeték nyomvonala mellett több helyütt KISZ-táborokat alakítanak ki, bogy a nyári időszakban a középiskolások és az egyetemisták Is közreműködhessenek. A tanácskozáson előkészítették a védnök­ségről szóló szerződés tervezetét, ezt a KISZ Központi Bizottságához terjesztik fel. Több eredménytelen kísér­let után a Komlói Mélyfúró Vállalat kutatófúrói végre vizet fakasztottak a Tenkes- alján, s ezzel elhárult utolsó akadály is a má’ ványbánya bővítése, ille továbbfejlesztése elő) Edd: mint ismeretes, a tömbökben szállító ták e] Siklósról az értékei kövi a most feltárt nagyho; kút azonban lehetővé a helyszíni feldolgozást, ra tavasszal megkezdik égj szeletelő, csiszoló, illetve szé- lező üzem építését. A 120 méter mély kút 6f liter vizet ad percenként A júliusban végétért műsze­res ellenőrzések azt igazol­ták, hogy elapadástól nen kell tartani, ezért megkezd­ték a furat bővítését. A végleges kútszelvény 295 mil­liméter lesz. A tervbe vet üzemépület alapterülete 27x10 méter. Ebben, az elő­regyártott elemekből össze szerelt, csarnokban kapnal majd helyet a belga gyé mánt koronggal működe szeletelők, a csiszlógépek illetve a szélezők. A terve! szerint 1970. III. negyed­évében már termel is az üzem. Ez a létesf egyébként csak a feji első ütemét jelenti, a kö vetkező évben ugyanis spe ciális műlapgyártó részle épül. Ebben az üzemrész ben a márványhulladéko hasznosítják. A technikai fejlesztéssé párhuzamosan folyik a már ványbánya geológiai feltárá sa is: a kutatófúrók mári óriási mennyiségű köve tártak fel, bár színben ner nőtt a „választék”. A rf zsa, a fehér, a sárga és zöld márvány legfőbb kül földi vásárlója változatlanu az NDK. illetve Csehszloví kia, de mind nagyobb a olasz, illetve a jugoszlá érdeklődés is. A közelmúlt ban egy nagyobb zöldmár vány próbaszállítmányt indi tottak útnak Olaszországbí s ha a feldolgozás, illetv beépítés tapasztalatai kedve zőek lesznek, jövőre na gyobb tételű megrendelése várhatók. t ■t

Next

/
Oldalképek
Tartalom