Dunántúli Napló, 1969. július (26. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-01 / 149. szám

2 Dunonmti rtapio 1969. július t. Ceausescu fogadta a magyar katonai küldöttséget Ben Hét továbbra is ostrom gyűrűben KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO Czlnege Lajos vezérezredest, honvédelmi minisztert fogadta Nicolae Ceausescu, az Állam tanács elnöke. Jobbról: Ion Ionita, a román fegyveres erő k minisztere. ♦ LONDON: London Mary- lebone állomásán egy beérke­ző vonat túlszaladt a sínvégi ütközőn. 30 ember megsebe­sült, 22 sebesültet kórházba szállítottak.-f MILANO: Hét olasz, két né­met és egy francia tudós az Ispra-i atomkutató központban folytatja pénteken megkezdett éhségsztrájkját. A tudósok Így fe­jezik ki tiltakozásukat amiatt, hogy a kutató központnak nincs hosszúlejáratú munkaterve, s Így veszélyben van megélhetésük. KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO Tovább tartanak a parázs vi­ták az olasz Keresztényde­mokrata Párt római kongresz- szusán. Képünkön: Aldo Moro, volt miniszterelnök nagy ér­deklődést keltett beszédét mondja. Moro, a párt egyik legtekintélyesebb, vezető poli­tikusa követelte, a ..párbeszéd kiszélesítését” az Olasz Kom­munista Párttal. ♦ ♦ BONN: A nyugatnémet külügyminisztérium szóvivője hétfőn kijelentette, hogy Willy Brandt nyugatnémet és Luns holland külügyminiszter július 8-án Hágában „európai kér­désekről” tanácskozik majd. i KUALA LUMPUR: Az elmúlt hét végén újabb faji zavargások törtek ki Kuala Lumpurban, ame­lyek során öt ember meghalt és több megsebesült. A városban fegyveres katonai egységek tel­jesítenek járőrszolgálatot. 4- GENF: A Bernina hegy­ségbeli Lagalp-ban 2900 méter magasságban alpesi állatkertet létesítenek. AZ állatkertben zergék, vadkecskék, mormo- ták, sasok és egyéb állatok él­nek majd. ■f SHANNON: A Canadian Pa- cific Légiforgalmi Társaság DC— 8-típusú repülőgépével „szerencsés szerencsétlenség” történt. A gép vasárnap délután indult el az ír­országi Shannon repülőteréről To­rontó felé 260 utassal a fedélze­tén. Amikor a gép 965 km-re volt Írországtól, egyik motorja fel­robbant. Az óriásgép . a motor fel­robbanásának időpontjában 9450 méter magasságban repült, s ami­kor a robbanás bekövetkezett utol­só magassága zuhanásszerűen 7300 méterre csökkent. Ezt , követően a pilóta visszafordította a gépet Shannon irányába, ahol vasárnap este, helyi idő szerint röviddel 21 óra előtt szerencsésen földet­Meggyilkoltak egy argentin szakszervezeti vezért Buenos Aires: Az argentin általános mun­kásszövetség egyik vezetőjét, Augustin Vándort, hétfőn is­meretlen tettesek meggyilkol­ták. A fémmunkás-szakszerve­zet buenos aires-i székházában tartózkodott, amikor gépplsz- tolyos ismeretlenek törtek be irodájába, sorozatokat adtak le rá, majd bombát robban­tottak szobájában. A támadók elmenekültek. ♦ ♦ BERLIN: Az NSZEP Köz- ponti Bizottsága társadalom­tudományi intézetének szocio­lógiai tanszéke mellett szocio­lógiai tudományos kutatási ta­nács alakult szociológusok és a társadalmi élet képviselői­nek részvételével. + PÁRIZS: Francois Mitterrand Gers megyében kezdte meg ber jelentett egyéves franciaországi politikai körútját. Első beszédé­ben megállapította, hogy a bal­oldal számára két irányzat lehet­séges. Az egyik a centrummal va­ló szövetség kérdése, a másik pe­dig a baloldal egységének a kö­vetése. ö az utóbbi utat választ­ja. mivel ennek a megvalósításá­ra reális erő létezik Franciaor­szágban. Süllyedő Anglia ? London: > < A fizetési mérleg problé- > ) mái és a munkáspárti kor- < ) mány nehézségei mellé új > s gond járult Angliában: tu- ? ) dósok közlése szerint a szi- s ( get süllyed és a La Manche > s csatorna vize egy nap el- < ? boríthatja majd Londont. A s ( Science Journal című fo- ' S lyóirat ugyan megnyugtatja j I az olvasókat, hogy Angliá- ) nak még legalább 15 év- l százada van, mielőtt Atlan- $ tisz sorsára jut, de közli ) azt a nyugtalanító tényt, ( hogy a sziget egyes part- J * jai évi egy centimétert ? S süllyednek. Egy szökőár a ( ? La Manche csatornában ) ( már most arra vezetne. < ) hogy a Themzén felhatolo ) árhullám elpusztítaná Lón- ) < don nagy részét. I ) Richard Taylor és dr. lan $ ? Smalley, a jelentés szerzői ) < azzal vigasztalják az an- j S gólokat, hogy ezzel szem- S I ben Wales széles térségei ) emelkednek. A Harlech- s kastély 1286-ban például a ) tenger partján épült, ma c viszont fél mérföldnyire > van attól. V- BERLIN: Az NDK—szov­jet gazdasági és műszaki együttműködési bizottság 6. ülésszakára és gazdasági tár­gyalások folytatására szovjet ! kormányküldöttség élén hétfőn ! Berlinbe érkezett Nyikolaj Tyihonov szovjet miniszterel­nök-helyettes, ‘ Tárgyalások katona­politikai kérdésekről Bukarest: Nicolae Ceausescu, a Ro­mán Kommunista Párt főtit­kára. az Államtanács elnöke vasárnap fogadta a Czl- nege Lajos vezérezredes, az MSZMP KB PB póttagja, honvédelmi miniszter vezette magyar katonai küldöttséget, amely látogatáson tartózko­dik Romániában. A találkozón részt vett Iosif Banc, az RKP KB végre­hajtó bizottságának póttagja, a Minisztertanács alelnöke. Vasile Patilinet, az RKP KB titkára, Ion Ionita vezérezre­des, a fegyveres erők helyet­Az ai i agresszorok szörnyű éjszakája BEN HÉT OSTROMGVÜRCBEN. Három am erikái katona egy vontatóautó kereke mögött keres fedezéket a szabadságharcosok lövedékei elől a Ben Het-i támaszponton. tes minisztere. A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón Magyaror­szág és Románia fegyveres erői baráti kapcsolatairól szóltak. Aláhúzva fejlesztésé­nek közös óhaját a két nép. a szocializmus és a béke ügyének javára. Saigon: Az immáron 53 napja szo­ros ostromgyűrűbe zárt Ben Het-i amerikai tábor szaka­datlan ágyúzásán kívül a dél-vietnami népi fegyveres erők tüzérsége az ország egész területen több jelentős táma­dást hajtott végre. Ezek sorá­ból kiemelkedik, hogy Rockefeller Buenos Airesbe érkezett Nelson Rockefeller, Nixon elnök latin-amerikai különle­ges megbízottja, vasárnap es­te ,,ténymegállapító” kőrútjá­nak harmadik menetét meg­kezdve, Buenos Airesbe ér­kezett — az Ongania elnök katonai rezsimjét hatalomra juttató államcsíny harmadik évfordulóján. Érkezése előtt, néhány órá­val a rendőrség könnygázbom­bákkal oszlatta szét a láto­gatás ellen tiltakozó tüntető­ket. A látogatást megelőző tüntetés-sorozat legnagyobb eseménye, hogy Bahia Blanca- ban felrobbantották egy ál­lami olajtársaság benzintáro­lóját. Feltételezések szerint a robbantást egy turistagépről ledobott bomba okozta. — A GOOÓOO literes benzintartály lángjaival több mint 500 em­ber vette fel a harcot. Mind lemondtak A Görög Államtanács bírái tovább harcolnak a junta alkotmányellenes intézkedéseivel Athén: A Görög Államtanács bírái tovább dacolnak a katonai re­zsim alkotmányellenes intéz­kedéseivel. Hétfőn az ország legmagasabb közjogi fórumá­nak újabb nyolc tisztségvise­lője nyújtotta be lemondását tiltakozásul Sztasszinopulosz- nak, az Államtanács elnöké­nek törvénytelen eltávolítása miatt. A jogtudós és volt mi­niszter továbbra sem hajlandó elismerni elmozdításának jo­gosságát, s a reá gyakorolt er­kölcsi és fizikai nyomás elle­nére sem tudták kicsikarni le­mondását szentesítő aláírását. Az AP jelentése szerint meg nem erősített hírek terjedtek el arról, hogy a 24 tagú Ál­lamtanács valamennyi tiszt­ségviselője szolidaritásból be­nyújtotta lemondását. Egyikük táviratban szólította fel U Thant ENSZ-főtitkárt. hogy járjon közbe, s szavatolja I Sztasszinopulosz személyi biz- I tonságát. Erre annál inkább 1 szükség van, mivel hétfő reg­gel megbízható jelentések arra utaltak, hogy az Államtanács alkotmány szerinti elnökét há- i zi őrizetben tartják, telefonvo­nalát elvágták, s az újságírók hiába próbálnak érintkezésbe lépni vele. ♦ CARDIFF: Wales főváro­sában, Cardiffban, hétfőn a reggeli órákban egy postahi­vatalban időzített bomba rob­bant. Senki sem sebesült meg, de a robbanás következtében az épület falán több mint egy méter átmérőjű lyuk támadt ♦ FIRENZE: Viktória Jagllng fiatal szovjet művész nyerte az első dijat (1,5 millió líra — 2400 dollár) a firenzei nemzetközi be- j gedüversenyen. A művész ezen­kívül jogot nyert arra, hogy az I960—70. évi idényben fellépjen a firenzei szimfónikus zenekarban. ROBBANÁS TEL-AVIV KÖZPONTJÁBAN. Arab ellenállók Tel-Aviv központjában felrobbantottak cgv katonai jármű­vet. Az első jelentések szerint nyolc személy megsebesült. a hazafiak három 122 milli­méteres rakétát küldtek a Saigon közelében tanyázó dél-vietnami ejtőernyős had­osztály törzskarának fő­hadiszállására. Az amerikai nagyvezérkart változatlanul aggasztja. Ben Het-i különleges alakulatai nak sorsa. A válságos hely­zet egyik jele, hogy — a be­vett gyakorlattal szemben — az amerikaiak a veszélyes helyzetre hivatkozva, nem hajlandók repülőgépen újság­írókat szállítani a központi fennsíkon elterülő táborba. — Vasárnap a DNFF tüzérségétől föld alá kényszeritett ameri­kaiak bunkerjeit megtekin­tette William Rosson tábor­nok, a Dél-Vietnamban szol­gálatot teljesítő amerikai fegyveres erők főparancsnok- helyettese és Lu t/Uan, a köz­ponti fennsíkon harcoló saieo- nl kormányalakulatok pa­rancsnoka. * A Ben Het-i helyzetről a szomszédos Dák To-ból kül­dött tudósítást Michel Garin francia tudósító. A távirat szerint a táborban a 85 millimé­teres tüzérségi lövedékek sorozatos becsapódását a 60, 82 és 120 milliméteres aknák robbanása váltogatja, majd ereket időnként ha­talmas dörejjel megszakít­ják a szovjet gyártmányú 122 milliméteres rakéták de­tonációi. Az állandó tüzérségi tűz miatt vakond-életmódra kárhozta- i tott amerikaiak ventillátorok­kal, hűtőszekrényekkel és magnetofonokkal ellátott föld j alatti bunkerjeik foglyai. A DNFF a tábor körül elterülő hegyi dzsungelekben kiépített álcázott tüzérségi ütegállások­ból bombázza Ben Hét kör­zetét, s ereket az ütegeket szinte folyamatos amerikai lé­gitámadások sem tudták el­hallgattatni. Május 1-től jú­nius 29-ig az amerikai tüzér­ség és légierő a vietnami há­ború történetében eddig egye­dülálló összpontosítással tá­madta a Ben. Het-et körül­fogó hegyvonulatot. Több mint 136 000 lövedék és 22 000 bomba robbant az ostromlott tábor körül. Az ostromgyürú azonban olv szoros, hogy az. amerikaiak kedd öta csak levegőből tudják eljuttatni az után­pótlást a szorongatott vé­dőknek. * A saigoni amerikai katonai rádió megszólaltatta a Bu­na katonai tábor egyik túl­élőjét, aki azonban semmi­lyen összefüggő kópét nem tudott adni a dél-vietnami fel­szabadító hadsereg rettenetes erejű támadásáról, csupán azt hajtogatta: „it was a terrib­le night” (szörnyű éjszaka volt. Szerk.l. A Pravda hanoi tudósító­jának értesülései szerint, a Buna nevű katonai tábort az agresszorok aknamezővel vet­ték körül. A tábor riasztó jel­zőrendszerét érzékeny elektro­nikus berendezések és lokáto­rok alkották. Egyszóval az agresszorok és bábjaik vi­szonylagos biztonságban érez­ték magukat. A helyi idő szerint este fél tizenegykor kezdődött támadás egy csapás­ra eloszlatta ezt a biztonság- érzetet: a katonai tábor területének minden fölő'darabja külön pokollá változott. Továbbra Is megfejthetetlen, hogyan tudtak a hazafiak észrevét­lenül a megerősített tábor közelébe jutni, s onnan mérni rakctacsapásl az ame­rikai állásokra. A támadás különben mind­össze néhány percig tartott; ennyi elég volt ahhoz, hogy a Buna katonai tábor gya­korlatilag megszűnjék létez­ni. Az előzetes adatok szerint az amerikaiak és bábjaik ha­lottakban és sebesültekben 400 katonájukat vesztettek el. Meghalt Algír: j Algírban hétfőn reggel híva- I lalosan bejelentették, hogy va- I sárnap meghalt Moise Csőm- be, volt kongói miniszterelnök, | akit egy nap híján két éve tartottak fogva Algériában. A 11 francia és algériai orvos által aláírt közlemény szerint Csombéval szívroham végzett álmában. A kongói politikus 49 éves volt. Moise Csőmbe nevét 1960. július 10-én ismerte meg a vi­lág. Kongó függetlenné válása után 11 nappal, a belga nagy­tőke embereként kikiáltotta az ásványi kincsekben rendkívül gazdag Katanga tartomány ön­állóságát. Az ezt követő pol­gárháborúban Csőmbe embe­rei végeztek Lumumbával, az ország függetlenségének hősé­vel. Az ENSZ-csapatok. mi­után hosszú ideig lehetővé tet­ték, 1963 júnuárjában vetettek véget a katangai különválás­nak. 1963 júniusában Csőmbe elhagyta Kongót és Spanyol­Csombe országban élt, de 1964. július 10-én visszatért és ezúttal egész Kongó miniszterelnöke lett. Fehér zsoldosok segítsé­gével leverte a haladó erők felkelését, 1965 őszén azonban ismét távozásra kényszerült, amikor ellentétei támadtak Kaszavubu akkori elnökkel. 1967. március 13-án Mobutu hatalomra jutása után Kongó­ban pert rendeztek Csőmbe el­len és távollétében hazaárü- lás miatt halálra ítélték. 1967. július 1-én a repülőgépet, amelyen Csőmbe utazott Al­gériában leszállásra kényszerí­tették. Csőmbe algériai fog­ságban maradt haláláig. •f PHNOM PENH:. Hétfős né­hány napos hivatalos látogatásra a kambodzsai fővárosba érkezett Huynh Tan Phat, a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány miniszterelnöke. Norodom Szilta­nuk kambodzsai államfő hétfőn este díszvacsorán látta vendégül. i k

Next

/
Oldalképek
Tartalom