Dunántúli Napló, 1969. május (26. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-03 / 98. szám

intatt novto 1969. május 1. A francia kormány betiltott minden felvonulást Versengés az elnökségért Juan Modesta Gullotta, a spany ol polgárháború legendáshírű tá­bornoka temetésére Prágába érk ezett Dolores Ibárruri asszonyt, a Spanyol Kommunista Párt elnök ét fogadta dr. Gustáv Husák, a CSKP KB első titkára. 4 BOMBAY: Megmérgezte nagát egy éhező család az in- iiai Nagpur városában. A :salád hat tagja meghalt. A mérgezést csak az egyik 12 éves gyermek élte túl. 4 LIMA: Trágár szavakkal firkálták tele huligánok Lima épületeit. A rendőrség az el­fogott tettesekkel ötezerszer Íratja le a következő monda­tot: „óvnunk kell a város tisz­taságát!” 4- VARSÓ: Stefan Jedrychowski lengyel külügyminiszter algériai tágotásáről közös közleményt hoztak nyilvánosságra. A közle­mény bevezetőben megállapítja, hogy az algériai államférfiak és a lengyel külügyminiszter közötti véleménycsere a nézetek nagy­fokú hasonlóságát mutatta. A két fél kifejezésre juttatta azt a meg­győződését, hogy a közel-keleti konfliktus megoldásának alapvető feltétele az izraeli agresszió kö­vetkezményeinek teljes felszámo­♦ NEW YORK: Lezuhant I egy F—111 B típusú vadász- gég New York közelében. A pilóta szörnyethalt, özvegye hárommillió dolláros kártérí­tési pert indított a repülő­gépet gyártó vállalat ellen, mert megítélése szerint a sze­rencsétlenséget gyártási hiba okozta. ♦ ALGÍR: A folyó évre szóló szovjet—algériai árucse­reforgalom volumene, a most' Algírban aláírt kereskedelmi jegyzőkönyvi megállapodás ér­telmében két és félszerese a tavalyinak. VARSÓ: A Zolnierz Wolnos- ! el, a lengyel néphadsereg köz- j ponti lapja megkezdte Georgij Zsukov emlékiratainak folytatá­sos közlését. A lap bevezetőben rövid méltatást közöl a könyvről. Ebben a többi között megálla­pítja: Zsukov elég sokat ír Sztálinnal mint katonai fő­parancsnokkal, tartott hivatalos kapcsolatairól. Nem mellőzi a Sztálinra vonatkozó kritikai meg­jegyzéseket, de megcáfolja azt az állítást is, amely szerint Sztálin földgömbről irányította a hadmű­veleteket. ♦ BELGRAD: Louis Sail- lant, a Szakszervezeti Világ- szövetség főtitkára a belgrádi Rad, a jugoszláv szakszerve­zetek hetilapja május 1-i szá­mában a világszövetség soron- következő teendőit három pontban foglalta össze: a nemzetközi munkásszolidari­tás kiszélesítése, további ak­ciók a szakszervezeti jogok! megvédésére egyes országok-1 ban, s kapcsolatok bővítése I olyan szakszervezetekkel, ame , lyek nem tagjai a Szakszer- ; vezeti Világszövetségnek. A TOKIÖ: Befejezte mun­káját a .Szovjet—Japán Ha­lászati Bizottság április 2-án megnyílt ülésszaka. A két kül­döttség jegyzőkönyvi megálla-1 podást írt alá a halászattal kapcsolatos összes kérdések megoldásáról. , ♦ KARACHI: Óriáskígyó falt fel egy 8 éves gyermeket a ke­let-pakisztáni Coxbazar körzeté­ben. A kisfiú elindult falujából, I hogy a környéken gyógyfüveket gyűjtsön. Amikor a késő dél- | utáni órákban sem ért haza, a szülők a falu lakosaival együtt a gyermek keresésére indultak és közben egy óriáskígyóra bukkan- 7 tak. A pitont megölték és meg- I találták benne az eltűnt kisfiú j holttestét. ♦ PACHUCA: A mexikói Pachuca városában az utca kellős közepére zuhant egy helikopter. A gépen tartózko­dó három személy azonnal meghalt.. Párizs. A francia kormány . szerdán betiltott minden j nyilvános felvonulást I május elsejére. A bel- ! ügyminisztérium a tilal­mat azzal indokolta, hogy szélsőséges csoportok be­jelentették: május elsejét a „forradalmi harc nap­jává” kívánják avatni. A szerdai francia lapok bő­ségesen kommentálják az el­nökválasztásra történt első jelölések, Georges Pompidou és Gaston Deffere jelöltségé­nek bejelentését. A L’Huma- nité vezércikkében René And- rieu főszerkesztő megállapít­ja, hogy a volt miniszterel­nök hű maradt a rendszer ha- ' gyományaihoz, amikor be sem várva az UDR vezető szer­veinek a döntését, maga ne­vezte ki magát elnökjelölt­nek. Igaz ugyan, hogy a do­log már rég elintézett volt, a nagyburzsoázia megtalálta a maga emberét, azt az embert, aki a „folytonosság és a nyi­tás” embere kíván lenni, a folytonosságé, hogy megnyer­je az „ortodoxokat” és a nyi­tásé, hogy magához vonzza a centristákat. Ebben a helyzet­ben — folytatja '— a „nem” vasárnapi győzelme egymagá­ban nem elég egy igazi poli­Nixon leszámolást sürget a tüntetőkkel GASTON DEFFERRE A SZOCIALISTÁK JELÖLTJE tikai változáshoz. A lényeges még hátra van: valamennyi demokratikus erő szövetségé­nek a megvalósítása. A ta­pasztalat azt mutatta, hogy a baloldali erők megosztottsága a harmadik erő nem túlságo­san dicsőséges korszakában a jobboldali erőket juttatta ha­talomra és ennek logikus meg­koronázása volt De Gaulle visszatérése a hatalomba. — Igaz, a nem kommunista bal­oldal, miután kezdetben tá­mogatta a rendszert, kilépett a gaulleista kormányból, ez a kormányzat azonban időköz­ben megszilárdult, nem is volt többé szükségük rájuk. Ész­szerűen azt lehetett volna hin­ni, hogy a múltnak ezeket a nagyon világos tanulságait nem felejtették el. Sajnos, a szocialista párt magatartása, vezetőjének nyilatkozata nem teszik lehetővé a zavartalan , optimizmust. Különösen nem | Gaston Defferre elhatározása, : hogy a szocialista pórt jelölt* j jeként indul az elnökválasz- | tási küzdelemben. Dpiferre I ugyanis jól ismert arról, hogy ! ellenzi a kommunistákkaltko- tendő közös programot és I előnyben részesíti a visszafé- i rést a régmúlt kombinációi- I hoz. A Les Echos vezércikke i megállapítja: Pompidou je- ! löltségének bejelentése nem j volt meglepetés, az ellenke- í zője lett volna az. Noha egyes í jelöltek, mint Gaston Defferre | válik Pompidou fő ellenfelévé j és az elnökválasztás Pompidou j és Defferre párviadala lesz. j Szerinte, ha Defferre meg- I kapja vasárnap a szocialista kongresszus támogatását, eb­ben a helyzetben nehéz el­képzelni, hogy akár Poher- nek, akár más centrista sze­mélyiségnek esélye legyen a megválasztásra. A centrum szavazatai pedig meg fognak osztódni Defferre és Pompi­dou között. A Figaróban Michel Bassi kommentárjában rámutat: a légkör néha a megboldogult negyedik köztársaságra emlé­keztet. Gaston Defferre úgy­látszik elejét akarta venni más próbálkozásoknak és ezért jelentette be sürgősen jelöltségét. A parlament fo­lyosói azonnal zsibongani kezdtek és vitatták, mi lesz ennek a döntésnek a követ­kezménye. Mit tesz Mitter­rand és mit a kommunisták? Az utóbbi kérdés gyors fele­letet kapott Ballanger, a kom­munista képviselőcsoport el­nöke „rossz emléket ébresz­tőnek” minősítette Defferret A képhez tartozik annak a lehetősége is, - hogy Defferre- rel szemben jelöltként fellép Rocard, a PSU főtitkára. A centristák továbbra is Po- herre várnak, az ideiglenes el­nök azonban nem siet dönté­sével. Defferre fellépése két­ségkívül erősen korlátozta Poher jelöltségének a lehető­ségeit. AMERIKAI DIAKOK LETARTOZ TATASA: A New Orleans-! egye­tem diákjai háborúellenes tüntetésére a rendőrség brutális be­avatkozással válaszolt és a tüntetők közül sokat letartóztatott. Washington: Nixon ameri­kai elnök kedden este a ke­reskedelmi kamara ülésén bírálta az oktatási intézmé­nyekben tartott tüntetések és nagygyűlések szervezőit. Kije­lentette: „nem lehet szó sem­miféle kompromisszumról a törvénytelenséggel, nem en­gedhetünk az erőszaknak, ha azt akarjuk, hogy az Egye­sült Államokban fennmarad­jon a szabad oktatási rend­szer.” Nixon felszólította az egyetemek és a főiskolák ve­zetőségét, hogy még határo­zottabban vegyék elejét „a törvénytelen elégedetlenség” megnyilvánulásainak. Május I. Csehszlovákiában Csehszlovákiában a fel- szabadulás óta a „májusi napok” megünneplésének különös jelentősége van. Május elsejének megünnep­lését mindig összekapcsol­ták május 9-ének, Prágá­nak és az egész országnak a német fasiszták elnyomása alól történt felszabadításá­nak ünnepségeivel. Ez évben bonyolult bel­politikai helyzetben kerül sor a hagyományos ünnep­ségekre, jóllehet a CSKP Központi Bizottságának leg­utóbbi határozatai már meg­mutatták a válságból kive­zető utat. Ezért a politikai vezető szervek úgy döntöt­tek, hogy bizonyos körök esetleges provokációit meg­akadályozandó — az idén mindenhol a helyi körül­ményeknek megfelelően ün­nepeljék a „májusi napo­kat”: hagyományos felvo­nulásokkal, avagy egysze­rűbb keretek között. Prá­gában az üzemekben ren­dezik meg az ünnepségeket, továbbá a kerületi pártszer­Israeli csapatok átkelése a Sxuesi-csatornán Nasszer televíziós interjúja Szerdán hajnalban Tel Aviv-ban közleményt adtak ki, amely szerint kedden éj­szaka Felső-Egyiptom térségé­ben izraeli rohamcsapatok át­keltek a Szuezi-csatomán és egyiptomi célpontokat sem­misítettek meg. A közlemény utal arra, hogy az izraeliek magasfeszültségű távvezeté­kekben és Nílus-hidakban okoztak károkat. A közleménnyel egyidejű­leg Golda Meir izraeli mi­niszterelnök hivatala hosszú nyilatkozatban foglalkozott a támadás okaival A nyilatko­zat azt állítja, hogy az EAK sorozatosan követett el ag- ressziós cselekményeket a Szuezi-csatorna térségében. * Kedden vált ismeretessé an­nak az interjúnak a szövege, amelyet Nasszer egyiptomi el­nök a francia televízió mun­katársainak adott. Az In térj íjban az egyipto­mi elnök leszögezte: országa mindaddig hadiállapotban ma­rad Izraellel, amíg a Tel Aviv-i kormány nem fogadja el a Biztonsági Tanács 1967. november 22-i határozatát és nem vonja ki csapatait a meg­szállt arab területekről. „Ha egy ellenséges ország megszállja egy másik országa területét, akkor utóbbinak joga van ahhoz, hogy felszabadítsa a megszállt területeket — Nemcsak joga, hanem köte­lessége is ezt megtenni” — mondotta Nasszer. Az interjú további részé­ben az EAK elnöke rámuta­tott: U Thant ENSZ-főtitkár- nak igaza van akkor,* amikor valóságos hadiállapotról be­szél. A megszállás — mon­dotta Nasszer — egyenlő a hadiállapottal Amennyiben Izrael elfogadta és végrehajt­ja a Biztonsági Tanács ha­tározatát, a hadiállapot vé­get ért. Egyiptom azt várja a HUSSZEIN KIHALT SAJTÖEBTE­KEZLETE: Husszein Jordániái ki- rály Ammanban sajtóértekezle­ten számolt be négyhetes nyugati körútjáról. négy nagyhatalomtól, hogy kikényszerítse ennek a hatá­rozatnak az elfogadását, il­letve végrehajtását. J eruzsálem: Abba Eban izraeli külügy­miniszter kedden konferenciát tartott Jeruzsálemben. Az ér­tekezleten egyebek között ki­tért Husszein jordániai ural­kodó hétfői rádió- és televí­zióbeszédére is. Eban ezúttal is kétoldalú tárgyalásokra szó­lította fel Husszeint. Azt ál­lította, hogy a jordániai ural­kodó által hőn óhajtott béke csak ilymódon érhető eL Dolores Ibárruri Prágában Merénylet a saigoni városháza ellen Szerdán kora reggel bombát dobtak a saigoni városháza épületére — jelentik a nyu­gati hírügynökségek. A hatal­mas robbanás a városházát megrongálta. Az épület óriási vaskapuja kiszakadt és a vas­tag falak megrepedeztek. Egyelőre nem ismeretes, hogy emberéletben esett-e kár. Rendőri jelentések szerint a merényletet négy kerékpáros fiatalember követte el. A tás­kában elhelyezett négykilónyi robbanóanyagot az egyik rá­dobta a városháza épületére, majd kerékpárjukon elmene­kültek. A rendőrség tüzet nyi­tott és — jelentések szerint — a merénylőket őrizetbe vette. A merénylet vádjával letartóztatott egyik személy­ről később kiderült, hogy egy bolttulajdonosról van szó, aki a kora reggeli órákban leve­gőzni ment ki és amikor meg­hallotta a robbanást, futásnak eredt. Párizs. Párizsban, a Kléber-sugár- úton lévő nemzetközi konfe­rencia-központ épületében szerdán helyi idő szerint 10.30 órakor megkezdődött a viet­nami kérdéssel foglalkozó négyoldalú tanácskozás 15 teljes ülése. ♦ RAWALPINDI: Letartóz­tatták Najibullah Khánt, A jut Khán volt pakisztáni elnök sógorát. Azzal vádolják, hogy meggyilkolt egy földesurat és földjét magának sajátította ki.-f VARSÓ: Lengyelországi láto­gatáson Katowicében tartózkodik az Egri Tanárképző F öä Skala 7C tagú művészeti delegációja. Az egri diáitok az ismert sziléziai iparvárosban nagysikerű kultúr­műsorral szerepeltek. ♦ CARACAS: Venezuela és Csehszlovákia kedden helyre­állította az 1952-ben megsza­kadt diplomáciai kapcsolato­kat — jelentette be a vene­zuelai külügyminisztérium. + WASHINGTON: A Szabadság arany érdemrendjével tüntette ki Nixon elnök Duke Ellington ne­ves amerikai Jazz-zenészt, 70. szü­letésnapja alkalmából.-f BELGRAD: Az immái hetek óta dühöngő „bácskai vulkánt” a becsei földgázki­törést, legfeljebb két hónap leforgása alatt lehet elfojtani Egy francia cég — a Dovel- les-Schlumberger — vállalta a naponta mintegy egy­másfélmillió tonna gázt lövel­lő 150 méter átmérőjű krá­ter betömését. A munka szer­da reggel kezdődött meg a jugoszláviai kisváros határá­ban. + GENF: Kilencvenmillló táv­beszélő állomás működött 1954- ben a világon. 1969-re ez a szám 200 millióra emelkedett, míg két­ezerre eléri a 600 milliót — je­lentette be a Nemzetközi Távköz­lési Unió. + BELGRAD: A Jesenicei Vasművek Munkástanácsa ki­zárta a vállalat dolgozói so­rából a kohóüzemben április közepén kirobbant sztrájk négy vezetőjét. A sztrájk — amely végül a jugoszláv biz­tonsági szervek közbelépésé­re ért véget — azért kezdő­dött, mert a vasművek rossz gazdasági eredményeire hivat­kozva a megszabottnál keve­sebb bért fizetett ki a dol­gozóknak. vek és nemzeti front szer­vezetek is tartanak gyűlé­seket. A főváros ünnepi díszben várja a május 1-ét: mindenütt vörös és nemzeti­színű zászlók, feliratok, amelyek a kommunista és munkáspártok és a CSKP együvétartozását éltetik. A prágai várban — a ha­gyományoknak megfelelően — szerdán délelőtt adta át Svoboda köztársasági elnök a legkiválóbb dolgozóknak, tudósoknak, művészeknek, szakmunkásoknak, gazdasá­gi vezetőknek és kiemelke­dő közéleti embereknek a Klement Gottwald díj kü­lönböző fokozatait, a Köz- társasági Rend és a Mun­kaérdemrend kitüntetéseket. Szerdán délelőtt tartott ün­nepi ülést a Nemzeti Front Prágai Bizottsága is. Dél­után kezdődtek az ünnep­ségek az üzemekben és a kerületekben. Prágában van­nak már az ünnepségeken résztvevő külföldi szakszer­vezeti küldöttségek, többek között a Szovjetunióból, az NDK-ból, Romániából, Ju­goszláviából, Olaszország­ból, Finnországból, Japán­ból, Ceylonból és Venezue­lából. Csütörtökön, május elsején folytatódnak az üzemi és kerületi ünnep­ségek, a Julius Fucik park­ban pedig nagyszabású nép­ünnepélyre kerül sor. Sok száz vidéki városban és a falvakban — elsősorban Szlovákiában — ahol kon­szolidáltabb a politikai hely­zet, t felvonulásokkal ün­nepük május elsejét. Az állami vezetők közül többen részt vesznek a má­jus elsejei demonstráció­kon, így például Oldrich Cemik miniszterelnök Brno- ban, Peter Colotka Ostra- vában, Razl cseh miniszter- elnök Ceske Budejovicében jelenik meg. Az idei május 1. remél­hetőleg sikeres vizsgája lesz a párt sorai egyesítésének, azokon az egészséges ala­pokon, amelyeket a CSKP KB legutóbbi ülése rakott le.

Next

/
Oldalképek
Tartalom