Dunántúli Napló, 1969. április (26. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

f?6f. április t. punontatt cioüio • Paneluzem helyett házgyár A lakásépítés nagy- íizemileg iparosított mód­szereivel kapcsolatban az utóbbi időben fellángolt a vita, hogy a továbbiak­ban is új házgyárakkal vagy a kevesebb beru­házást igénylő kisebb panelüzemekkel hozzák-e létre a lakásépítő bázi­sokat. Részletes felméré­sek, gazdasági számítá­sok és elemző munkák alapján az Építésügyi és Városfejlesztési Minisz­térium javaslatára a Gazdasági Bizottság to­vábbra is a házgyárak mellett foglalt állást. A házgyárban elő­irányzott 350—400 he­lyett már 300 munkaóra alatt készül el egy-egy lakás összes faleleme. A házgyári komplett falele­mekkel 15—20 százalék­kal termelékenyebb a munka, mint a kisebb panelüzemek egyszerűbb termékeivel. A kis pa­nelüzemek évente 200— 400 lakáshoz gyártanak falelemeket, de termelé­sük idényjellegű, télen nem dolgoznak. A gaz­daságosságnak pedig fon­tos feltétele a folyama­tos termelés, s ha a kis panelüzemet téli mun­kára is berendezik, akkor a lakásonkénti fajlagos beruházási költség már kedvezőtlenebb lenne, mint a házgyár esetében. A házgyár mellett szól, hogy a nagy sorozat te­szi lehetővé az épület­választék gazdaságos bő­vítését — az uniformizá- lódás megszüntetését — az elemsablonok gyako­ri cseréjével, változtatá­sával. Budapest harma­dik házgyára már a ter­melés megkezdésekor tíz, később pedig tizenöt féle lakóházhoz készít pane­leket, s az elemsablonok elhasználódásának meg­felelően két-négy éven­ként bocsájthat ki újabb épülettípusokat. A kis panelüzem viszont tönk­remenne, ha ilyen rövid idő alatt kellene kicse­rélni alig használt sab­lonkészletét. A házgyári termelés, tehát a nagy­üzem fölénye ezúttal is érvényesül a kisüzem fö­lött. A házgyár gazdaságos munkájának természete­sen fontos feltétele, hogy a szállítási körzetében tervezett új lakótelepek hosszú időre ellássák munkával, egyszóval ter­mékeinek elhelyezésében ne legyen fennakadás. A negyedik ötéves terv­ben telepszerűen felépí­tendő 200 ezer lakás er­re lehetőséget nyújt. — Űjabb jelentős hozzá­járulás a gazdaságosság­hoz a házgyáripanelek vasúti szállításának megoldása. Az országban jelenleg öt házgyár dolgozik és három — Budapesten, Debrecenben, Szegeden — épül. Pécsett és Duna­újvárosban egy-egy pa­nelgyár működik, és Bé­késcsabán, Szolnokon a megyei építőipari válla­latok kisebb panelüze­met rendeznek be. Bu­dapesten a következő ötéves tervben sor kerül a negyedik házgyár épí­tésére is Az Építésügyi és Városfejlesztési Mi­nisztérium véleménye szerint további három új házgyárral már hosszú távlatban biztosítani le­het a tömeges lakásépí­tési feladatok gazdaságos teljesítéséi, évente ösz- szesen 35—40 ezer kor­szerű otthon épületele­meinek gyártását, míg ugyanekkor a kapacitás kialakítása sok kis pa­nelüzemmel nem adna, korszerű, megnyugtató megoldást > Tízemeletes épület tizennyolc nap alatt A századik panel 3360 panellakás van már Pécsett — Költözködés április végén A délelőtti műszaki átadás — hasonlóan az előzőkhöz — zajlott le: megjelent a beru­házó, a KÖJÁL, a DÉDÁSZ, a gázmű, a vízmű, tűzoltóság, a PIK, és e szervek képvise­lői a kulcslyuktól az ablakki­lincsig mindent átvizsgáltak. Ez a tíz emeletes lakóház itt Üjmecsekalján a 181. építési számot viseli, éppen a Tüzér utcai pálya mentén. Különben ez a 100. panelház, amelyet a III. főépítésvezetőség III./2. építésvezetősége produkált. — És melyik volt az első? — A Bolgárkertben a 142. számú — mondja Wolf István építésvezető — 1962. szeptem­ber 18-án kezdődött el az alagsori földmunka. Százharminc fővel kezdtek, ma a létszám, megközelíti a négyszázai;. Az első panelház szerelésén már ott volt Van- czel Béni brigádja, aztán Sá- rosi István kőműves brigádja, Gombár Ottó kőműves, Ar­nold József ács és a többiek. Ma is itt dolgoznak a „há- rom-per-ketteseknél”. — Már az indulás után nem sokkal baj történt. Robbant a salakdomb, megrongálódott a panel-gyártó berendezés, hosz- szú időre szünetelt a panel­szállítás — mondja az építés­vezető. Az első panelházak átadá­sát 1963-tól lehet számítani: 225 lakást, majd 1964-ben 360 lakást adtak át a panelesek. A fejlődés érzékeltetésére elég annyi, hogy 1968-ban már ezer lakást építettek, és most, a 100. épület átadásával az épí­tésvezetőség összesített lakás­száma: 3360. — Pénzben is szép érték le­het ... Alaga Zoltán, az építésve­zető helyettese — rövid szá­mítás után — hozzávetőleges összeget mond: 620 millió fo­rint. — De ez csak az épületek értéke, a külső közművesíté­sen, parkosításon, egyebeken kívül. — Ma már bizonyára rövi- debb egy épület átfutási ideje, mint az elsőké? VASSZERKEZETI LAKATOS SZAKMÁBAN ipari tanulókat felvesz az Epítőgépgyártő V. 7. sz. Gyára Pécs, Vasút u. 2. | Ezen vita támad. Nyilván- ! való. hogy jelentős gyakorlat- j ra tettek szert az építők, de sok függ az épületek típusá­tól, a talajviszonyoktól, a gé­pek műszaki állagától, szállí­tástól, s a jó ég tudja még mitől? — Például ez a századik re­kordidő alatt készült: 18 nap alatt zajlott le az épület sze­relése. tehát 55 műszak alatt. De volt olyan, amelyik száz­öt, vagy száznegyven műsza­kot is igénybe vett. Érdekes, hogy a négyemele­tes panelházak szerelése — viszonylag tovább tart. Ennek az az oka, hogy amíg a tíz emeletes paneligénye 860 elem (kevesebb válaszfal miatt pél­dául) a 4 emeletes lakóházak­ba 960 elemet építenek be. Gyorsította a munkát viszont az, hogy két éve megszűnt az órabéres rendszer. Azóta egy épületre — mondjuk tíz eme­letes házra — egyösszegben adják a 42 ezer forintot. A normaidő 4351 óra. Ha előbb felépítik, az összeg akkor sem változik, tehát túlteljesítik a normát, következésképpen nö­vekszik a brigádok keresete. — Egy daruval kezdtük, ké­sőbb kaptunk még egyet. Ma három lengyel és egy szovjet darunk van, sőt, még ebben a hónapban megkapjuk az ötödiket is. — Az elmúlt években mó­dosult-e a technológia? — Sokat! Hosszú ideig nem tudtuk megoldani az épületek szigetelését. Később hazai, de főleg külföldi szigetelőanyagot alkalmaztunk. A tervezők megváltoztatták az érintkezé­si csomópontokat is. Jelen pil­lanatban nem fordulnak elő beázások, bár ... majd az idő mond ítéletet. A panelházak tökéletes szigetelése a nyu- ratnémeteknél, svédeknél is gond ma még, pedig komoly kísérleteket végeznek. — Mi az, amit ma sem le­hetett megoldani, ennyi éves tapasztalatok után? Egyszerre mondják mindket­ten: — A nyílászárók ... örökké visszatérő témája, nemcsak a lakóknak, az épí­tőknek is. Túlzottan nyers fá­ból készülnek az ajtók, abla­kok, a zárak sem éppen „tö­kéletesek”, így aztán a szer­kezeten hézagok keletkeznek. De ez már anyagellátási prob­léma, amely meghaladja a Ba­ranya megyei Állami Építő­ipari Vállalat hatáskörét. — Általános vélemény, hogy Űjmecsekalja meglehetősen egyhangú... — Lehet. Van Is benen va­lami. De amikor szinte „sza­lagon” állítjuk elő a lakóhá­zakat, akkor a típusok között sok variációs lehetőség nincs. Hiszen már maga az elemek gyártása is szalagon történik és ott gyakran változtatni csak magas költségtöbblettel lehet. Egyébként pedig a ter­vező kezét, nyilván az építőét is, megköti az egy lakásra eső költség. Kétszáznegyveh-két- százhatvanezer forintból villa- lakásokat nem lehet építeni, főként nagytömegben nem! No, de ne legyünk ünnep- rontok: a 100. panelház mű­szaki átadása megtörtént, ez­után elvégzik a hiánypótlási munkálatokat és ha minden jól megy, még e hónap végén a lakók birtokukba vehetik. R. F. A századik panelház Tíz éve még javában folyt itt az építkezés Eser ember otthona A lakók zöme fiatal és jól keres Szakkörök, előadások, sportlehetőségek Milyen is ez a munkásszál­ló? Külsőre impozáns. Tíz év­vel ezelőtt még javában folyt itt az építkezés, ma pedig annyira hozzátartozik Üjme- csekalja városképéhez, mint az előtte lévő Olimpia, vagy a hatalmas hétemeletesek. — Ezer ember lakja általában, s falai között sokféle ember fordult meg egy évtized alatt. Többségük becsületes, dolgos ember, de van egy kisebbség, amely miatt időről időre rá­irányul a figyelem a Mecseki Ércbányászati Vállalat mun­kásszállójára. Ezért vetődik fel gyakran a kérdés: mi­lyen is ez a munkásszálló? Nemrégiben kérdőíveket osztottak ki a szálló lakói kö­zött. 531-en töltötték ki, te­hát a szállólakók mintegy fe­lére vonatkozóan kaptak na­gyon érdekes képet. Lássunk néhány jellemző adatot! ' A megkérdezettek közül 426 18—30 éves; három éve, vagy annál rö­videbb idő óta lakik a szálló­ban 406 (nyolc évnél régeb­ben lakik itt 23!), nőtlen 364; A megyei döntő A KISZ Központi Bizottság Kulturális Osztálya, a Ma­gyar Rádió Zenei Főosztálya és a KISZ Nógrád megyei Bi­zottsága 1969. április 25—27-e között rendezi meg Salgótar­jánban a IV. országos ama­tőr könnyűzenei fesztivált. A rendező szervek a versenyt 4 kategóriában hirdették meg: dzsessz, hagyományos tánc­zene, beat és pol-beat. Baranya megyében és Pé­csett márciusban tartották a KISZ városi és járási bizott­ságai a színvonalversenyeket, amelyeknek eredményei alap­ján a legjobbak kerültek be a március 39-án Komlón a Zrí­nyi Művelődési Házban tar­tott megyei döntőbe. A zenekarok közül arany oklevéllel tüntették ki az Or­vostudományi Egyetem Me­dicina együttesét, továbbá a komlói Lyra együttest. Bronz oklevelet kapott a kővágószol- lósi „Hoko-Boko” és a sásdi Titanic együttes. A pol-beat kategóriában arany oklevéllel jutalmazták az Orvostudományi Egyetem Triceps együttesét, míg bronz oklevelet kapott Bíró Károly, a Pedagógiai Főiskola hallga­tója. tisztán kereseti lehetőség miatt van itt 271, letelepedési szándéka van 361-nek; 1600—3000 forint jövedelem­mel rendelkezik 400; két vagy több szobás lakás­ra jelentett be igényt 267 (eb­ből szolgálati lakást kér 223!) Fizetéséből 500—1000 forin­tot küld a családnak 178, nem ad haza semmit 209. A Medicina Együtte* Az énekesek kategóriájában két arany oklevelet osztottak ki, az egyiket Gyenese Béla, a másikat a Csonka Anna— Tóth Mária duó kapta. Ezüst oklevelet szerzett Bagoly Ká­roly, Csonka Ánna és Pálmai Ibolya, bronz oklevelet Ka- lapáti Margit és Szalái Er­zsébet. Az arany oklevéllel kitüntetettek közül az Orszá­gos Rendező Bizottság hívja meg azokat akik részt vesz­nek a salgótarjáni fesztiválon. A zenekarok közül a Medi­cina együttes kétségtelenül a legjobb teljesítményt nyújtot­ta. Nemcsak azért, mert jól adták elő számaikat, hanem azért is. mert műsorukat sok egyéni ötlettel állították ösz- sze. Az Orosz népdalfeldolgo­zások váltakozó ritmusaival, különösen sikeres volt. De igen nagy sikert ért el a töb­bi számuk is. A komlói Lyra zenekar műsorában érdekes volt. hogy beat zenével. szó­laltatták meg pozánt és trom­bitát A pol-beat kategóriában a Triceps együttes zeneileg jól megkomponált számokat adott elő, és méltán kapták az arany oklevelet Az énekesek közül a két arany oklevéllel kitüntetett a többi verseny­zőkhöz viszonyítva messze a legjobb teljesítményt nyúj­totta. Lezajlottak tehát az „elő- I csatározások”, következük a salgótarjáni döntő. I És egy másik adat: 1968- ban 27 személyi tulajdon el­leni bűncselekményt követtek el a munkásszállón. A kár­okozás 26 418 forint volt, ami­ből megtérült 18 598 forint. Először akkor kapta szárny­ra a hír a munkásszállót, ami­kor 1966 júliusában Török Pé­ter és Boros Gábor párszáz forintért megölt egy taxiso­főrt. Később Molnár József és galerije hívta fel a fi­gyelmet garázda tevékenysé­gével a szállóra. A szálló lakói sajnos nagy gyorsasággal cserélődnek. A lakóknak mintegy fele tekint­hető stabilnak, a másik felé­nél aggasztó a cserélődés. Ez pedig már nemcsan szálló­probléma, hanem elsősorban vállalati munkaerőprobléma. Az ország minden részéből jönnek munkavállalók, köz­tük nagyon sok a kétes elem. Ezek okozzák legtöbbször a bajokat, s a bajcsinálás után gyorsan odébbállnak. — Ilyen körülmények között nem tud­ják megismerni az embere­ket, nem tudják, kiben mi la­kik. Mire pedig megtudják, addigra — túl sokat is tud­nak. * Nagy gondot okoz ez a vál­lalatnak, amely érthetően sze­retné végre elérni, hogy nyu- j is kielégítheti, godt, biztonságos otthont tud­jon nyújtani becsületes dol­gozóinak. De ez természetesen nem­csak szándék. A közelmúltban kemény kézzel nyúltak a dol­gokhoz, s ennek egyik legfon­tosabb tényezője az volt, hogy kiterjesztették a vezető gond­nok hatáskörét, amit már az új kollektív szerződésben is rögzítettek. Az ő egyszemélyi elbírálására bízzák ezután aa oda nem való lakók kitiltását a szállóról. Ezelőtt úgyszólván csak javaslatot tehetett az el­távolításra, hiszen hol itt, hol ott talált pártfogóra a kitil­tott személy, s mire a gond­nokság felocsúdott, az illető ismét teljesjogú szállólakó volt. Ez bizony nem nagyon növelte a gondnokság tekin­télyét. A hatáskör kiterjeszté­sének eredménye viszont máris érezteti a hatását. Ja­nuár—februárban különböző cselekmények miatt mintegy 25 főt távolítottak el a szálló­ról. Ilyesmire még nem volt példa, s a tisztességes lakók teljes egyetértésével találkoz­tak minden esetben az intéz­kedések. Megszigorították” a kártérítési eljárásokat is. Ke­mény kézzel járnak el a kár­okozók ellen, s a rendész gon­doskodik róla, hogy a szálló berendezésein esett rongálá­sokat minden esetben megté­rítsék a vétkesek. A korábbi házirendet is felcserélték egy lényegesen szigorúbbal. A vezetőség erőfeszítéseket tesz, hogy a szállólakók ott­honra találjanak itt. Külön­böző szakköröket szerveznek, ismeretterjesztő előadásokat rendeznek, játék- és sportle­hetőségeket teremtenek. — S mindezeken felül van egy jól felszerelt — mintegy 8000 kötetes könyvtár. Ennek vi­szont van egy nagy baja. — Nincs szem előtt. A középső épület legfelső emeletén he­lyezték el és egy tavalyi sta­tisztika szerint az olvasóknak több, mint fele éppen ebből az épületből verbuválódott. Központibb helyre kellene tenni a könyvtárat! Erre egyébként már hozott határo­zatot a szakszervezet is, de ennek mid ez ideig nem sike­rült érvényt szerezni. Sörö- zési hajlamát a szállólakó ma már nemcsak a földszinti bü­fében, hanem az étteremben Ilyen ez a munkásszálló! Külsőre impozáns, de a falak problémákat takarnak. Meg- oldhatatlanok? Nem hisszük. A vállalat is így gondolja, és ez is biztosíték arra, hogy a szálló előbb utóbb ezer em­bernek nemcsak szállása, de otthona is lesz. Hársfai Irtván •• Ünnepekre minőségi palackozott korokat az ^UTASELLÁTÓD -‘ói \ í

Next

/
Oldalképek
Tartalom