Dunántúli Napló, 1969. április (26. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

2 Dim o nixm w to 1969. április 1 Bemutatjuk a TU—154-et 4- MOSZKVA: A Svájci Munkapárt Központi Bizott­sága március 29—30-án Lau- sanne-ban plénumot tartott, amelyen meghallgatta és jó­váhagyta képviselőjének be­számolóját a kommunista- és munkáspártok nemzetközi ta­nácskozását előkészítő bizott­ság munkájáról. A plénumon elfogadott határozat értelmé­ben a párt részt vesz a jú­nius 5-re kitűzött nemzetközi tanácskozáson. 4- OBERHAUSEN: A* oberhan- aeni rövidfilm-fesztiválon Csányi Miklós, „Boldogság” című filmje 3500 márkás födíjat nyert. Lu- gossy László „Külön dallam” cí­mű filmje pedig 1500 márkával 'jutalmazott harmadik dijat ka­pott. ♦ CARACAS: Az AFP ca- racasi tudósítójának értesülése szerint a Venezuelában tevé- , kenykedő gerilla szervezetek vezetői Lara államban titkos megbeszéléseket tartanak s tanulmányozzák a Caldera el­nöknek a megbékélésre tett javaslatait. 4 LOS ANGELES: A Los An­geles-i dél-kalifornia egyetemen szombaton bejelentették, hogy a terhes nők méhéböl vett váladék­minta alapján csaknem száz szá­zalékos bizonyossággal már a szülés előtt hat hónappal megál­lapítható a születendő gyermek ♦ LONDON: Egy birming­hami ház földszintjén vasár­nap éjjel negyven főnyi tár- ' saság tartott házibulit. Vígan ropták a táncokat, amikor a padló beszakadt alattuk és hirtelen a pincében találták magukat. Többjüket kórházba szállították A heves tánc- mulatság színhelyéül szolgált házat és két szomszédos épü­letet biztonsági okokból ki kellett üríteni. Miért lőnek Önassisra? Tavaly augusztusban bomba robbant Onassis gö- rög milliárdosnak, Jacque­line Kennedy második fér­jének egyik villájában. Ok­tóber 10-én az athéni Al­kotmány téren három bomba szakította le az Onassis tulajdonában lévő „Olimpic” légitársaság épü­letének homlokzatát. Ké­sőbb bombát találtak azon a repülőgépen, amellyel Onassis New Yorkba re­pült. Onassis élete nemcsak Görögországban forog ve­szélyben. Az amerikai rendőrség közölte, hogy na­ponta százával érkeznek a levelek Onassis nevére. A levelek nagyrészt névtele­nek, de a szakértők azt állítják, hogy küldőik — görög emigránsok. Ameri­kában igen sok görög emigráns él, s már szer­vezetet is alakítottak, amelynek célja: a demok­rácia visszaállítása Görög­országban. Onassis pedig nemcsak a demokrácia el­lensége, hanem a juntát is finanszírozza .. • ♦ LIA ROCHELLE: A nyu­gat-franciaországi La Rochel- le-ben összeütközött két gép­kocsi. Az egyik autó az ösz- szeütközés után felszaladt a járdára és az ajtót áttörve egy bárban kötött ki. A mu- i lató három vendége és a gép­kocsi vezetője könnyebben megsérült 4- PÁRIZS: Az Orly nemzetközi repülőtéren 13 rejtett televíziós kamerát állítottak fel a zsebtol­vajok elleni küzdelem jegyében. ♦ MADRID: A madridi rendőrség négy fiatalt letar­tóztatott abból a tüntető cso­portból, amely szombaton meg akarta zavarni az Eurovizió táncdalfesztiválját. 4 REYKJAVIK: Az Izlandi fő- városban vasárnap kétezren tün­tettek az ország NATO-tagság el­len. A tüntetők bezúzták az ame­rikai nagykövetség több ablakát. ♦ BRÜSSZEL: Mintegy két­ezer egykori belga ellenálló vasárnap a holland határ kö­zelében lévő Stekene község­ben összecsapott belga új­fasisztákkal, akik a község­ben úgynevezett dísztemetőt akarnak létesíteni a flamand Waffen-SS egykori tagjai és más kollaboránsok számára. Az összecsapásban 12-en meg­sebesültek, a rendőrség húsz személyt őrizetbe vett. 4- BELFAST: Az észak-írországi Belfast egyik külvárosában sza­botázs következtében robbanás és ! tűz keletkezett egy transzformá­tor-gyárban. A kárt félmillió an­gol fontra becsülik. ♦ ZÜRICH: Siebnen és Rempen községek között szik­la- és földomlás temetett be egy országutat. A szerencsét­lenségnek négy halálos áldo­zata van. 4- PÁRIZS: Vaclav Pleskot, csehszlovák külügyi államtitkár vasárnap Párizsba érkezett. ♦ RANGOON: A burmai Mandalay közelében lévő Saing helységben hatalmas tűzvész pusztított öt ember tűzhalált halt, több mint 15 ezren hajléktalanná váltak és a város házainak mintegy kétharmada, háromezer épü­let a lángok martalékává lett 4- FOKVAROS: A fokvárosi Groote Schur kórházban vasárnap j trombózisban meghalt egy 57 éves I ! svájci építési vállalkozó, akin j csütörtökön a világhírű Barnard professzor súlyos szívműtétet haj­tott végre — két szívbillentyűjét cserélte ki. A jól ismert IL—18, a TU—104, az AN—10 típuso­kat új távolsági utasgépek váltják fel, a TU— 154-esek, amelyet a Tupoljev aka­démikus vezette tervező iroda fejlesztett ki. A TU—154-es utasgép első változatán a három hőlég- sugaras hajtóművet a gép­test farokrészén helyezték el. A repülőgép 160 utast vesz fel. de módosított vál­tozata a tervek szerint már 220 férőhelyes lesz. A TU— 154 bármilyen időjárási vi­szonyok között is repülhet, gyors és gazdaságos. A fa­rokrészen lévő hajtómű­vekkel csökkentik az utas­térben a zajt és a vibrá­ciót. A gép legnagyobb re­pülési magassága 11 ezer méter, óránkénti sebessége 850—920 km. Leszállás előtt az automatikus robotpilóta berendezéssel 30—40 méter magasságig ereszkedhet le. Nixon—Kiesinger tanácskozás Wash ingtonha n Vasárnap katonai díszpom­pával szállították át Eisenho­wer koporsóját a washingtoni nemzeti katedrálisból az ame­rikai törvényhozás épületébe. A volt elnök koporsóját a tör­vényhozás épülete, a Capitol kupolacsarnokában ravataloz­ták fel egy napra. A gyász­menetben ott volt Nixon el­nök is. Jelen volt számos kül­földi személyiség, akik a volt elnök temetésére érkeztek az amerikai fővárosba. De Gaul­le francia elnök külön repülő­gépe csak később szállt le W ashingtonban. Bonni kormánykörökből származó információ szerint Nixon elnök kedden félórás megbeszélésre fogadja Ki- seinger kancellárt Washing­tonban. Kiesinger, aki hétfőn reggel utazott az amerikai fő­városba, hogy részt vegyen Eisenhower gyászünnepségén, az áprilisi NATO-értekezlet- ről, a szovjet—kínai konflik­tusról és a budapesti felhí­vásról akar az elnökkel tár­gyalni. A témák között Bonn­ban nem említik az atomso- rompó-egyezmény kérdését, valószínűnek tartják azon­ban, hogy ez a probléma is felvetődik. Húsvéti béketüntetések Nyiigat-Németopszágban A Majna melletti Frankfurtban Összetűzésre került sor a tüntetők és a rendőrség között. A kép Frankfurt belvárosában készült. ♦ DAMASZKUSZ: Egy ve­teményeskertjében ásó da­maszkuszi férfi kőlépcsőket fedezett fel, amelyek három római sírhoz vezettek. Szak­értők szerint a sírok feltárása új adatokkal szolgál majd a kereszténység kezdeti idősza­kában alkalmazott temetkezé­si szokásokra vonatkozóan. 4 TOKIÓ: A Japán Atomener­gia Társaság szokásos évi köz­gyűlésén hétfőn bejelentették, hogy japán tudósok csoportjának sikerült nukleáris energia és nuk­leáris fegyver előállítására alkal­mas dúsított urániumot nyernie. A kutatók és az urán—235-öt az urán—238-tól alumíniumoxid hár- gfs segítségével különítették: eL Essen—Frankfurt: A Majna menti Frankfurt­ban, Hannoverben, Hamburg­ban, Münchenben, Stuttgart­ban, Essen ben és Nyugat-Né- metország más városaiban több mint 80 ezer ember vett részt azon a hagyományos ta­vaszi kétnapos béketün teljé­sen, amely „a demokráciáért és a leszerelésért vívott kam­pány” keretében került meg­rendezésre. A tüntetők jel­szavai követelték a Német Demokratikus Köztársaság elismerését és harcot hirdet­tek egy biztonsági kérdések­kel foglalkozó összeurópai értekezlet összehívása, az atomsorompó-szerződés Bonn által történő aláírása mellett és a neonáci veszély növeke­dése ellen. Mintegy hétezer ember je­lenlétében az esseni ülésen felszólalt Beate Klarsfeld, a híres Kiesinger-pofon „szer­zője”, — aki követelte Jupp Angenfortnak. a letartóztatás­ban lévő kommunista hazafi­nak a szabadonbocsátását. A tavaszi tüntetések befe­jeztével a bókeharcosok nyi­latkozatot fogadtak el, amely ! rámutat: Az elnökválasztás világosan megmutatta, hogy a kormányzó CDU/CSU „nyíl­tan és szégyentelenül szövet­ségre lép a Nemzeti Demok­rata Párttal”. Nyugati távirati jelentések szerint vasárnap több száz tüntető vonult a frankfurti görög konzulátushoz. A tün­tetők tiltakozó jelszavakat ( hangoztattak a katonai junta I ellen és beverték a konzulá- I tus ablakait. TÜZE Értesítjük vevőinket, hogy 1969. április 1-től *z alább felsorolt AFOR-kirendeitségeknél, töltőállomásoknál és fmsz-bol­tokban lehet festett háztartási MEKALOR tüzelőolajat forint 1,50/liter áron megvásárolni. Kirendeltségek: Mohács, Mecsekalja-Cserkút, Siklós, Szi­getvár. Kutak: 3/29 Pécs, 3/31 Pécs, 3 33 Pécs. Fmsz-ek: Görcsőny, Öcsárd, Beremend, Sásd, Dunaszek- cső, Somberek, Pécsvárad, Mecseknádasd, Siklós, Hosszúhetény, Villány, Palotabozsok, Vajszló, Mozsgó, Sellye, Üjpetre, Komló, Szászvár, Berkesd, Véménd, Taksa, Szabadszentklrály, B&ranyahldvég, Bikái, Csi- kóstöttös, Szentlőrinc, Mágnes. APOR ÁSVÁNYOLAJFORGALMI VALLA LAT KAPOSVÁR Eisenhower volt amerikai elnök temetésére megérkezett a wa­shingtoni repülőtérre a Szovjetu niót képviselő Csujkov marsall (balra) és Kuznyecov, a Szovjet unió külügyminiszterének első helye ttese. Pakisztán Letartóztatják a korrupt tisztviselőket Karachi: Pakisztánban a je­lek szerint korrupcióellenes hadjárat indul. A pakisztáni rádió hétfői jelentése szerint Jahja Khan, az ország telj­hatalmú katonai ura elrendel­te tisztjeinek, hogy területü­kön számolják fel a korrup­ciót, tartóztassák le és állít­sák bíróság elé a korrupt kormánytisztviselőket és ja­vítsák a közigazgatás haté­konyságát. Hétfőn egyébként öt hóna­pos szünet után országszerte megnyíltak az iskolák és egye temek. A rádió közlése sze­rint az ipari termelés nagy léptekkel halad a helyreállí­tás útján és a létfontosságú cikkek ára csökken. Daccában, Kelet-Pakisztán legnagyobb városában hivata­los közlemény jelentette be, hogy a rendkívüli állapot elő­írásainak megsértése miatt le­tartóztatott 31 személy peré­nek tárgyalását már megkezd­ték a hadbíróságok. Nigéria Wilson Etiópiába érkezett A Nigériában látogatáson levő Wilson angol miniszter- elnök a lagosi televízió szá­mára vasárnap este adott nyi­latkozatában közölte. hogy Anglia nem kívánja fokozni fegyverszállításait a nigériai központi kormánynak, mivel ez nem használna sem Nigé­riának, sem Nagy-Britanniá- nak, s nem mozdítaná elő a béke helyreállítását. A brit kormányfő kijelentette, lagosi tárgyalásai során az volt a benyomása, hogy a központi kormány a polgárháború be­fejeztével a kiengesztelődésre törekszik majd. Addisz Abeba: Harold Wil­son brit miniszterelnök hét­főn délután Addisz Abebába érkezett. A repülőtéren Hailé Szelasszié etióp császár fogad­ta, akivel — a Reuter érte­sülései szerint — a hivatalos tárgyalásokon elsősorban a nigériai polgárháború kérdését vitatja majd meg. Jégkorong és nacionalizmus A Pravda hétfői számában cikket közöl a stockholmi szovjet—csehszlovák jégko­rong-mérkőzés eredménye nyo­mán a műk hét végén Prá­gában történt szovjetellenes megnyilvánulásról. „A jobboldali szó2iali?taelle­nes erők — írja a lap — lelkiis­meretlenül ki akarják hasz­nálni szocialistaellenes és szov­jetellenes céljaikra a jégko­rong-világbajnokságot is. Az elmúlt napokban Prágában le­zajlott provokációknak semmi közük a sporthoz. Szervezett# jól előkészített nacionalista megmozdulásról van szó, amely meghatározott politikai célokat követett „A nemzetközi sportverse­nyeket régóta a népek köze­ledésének eszközeként fogják fel minden civilizált ország­ban. Ez alkalommal sajnos# a fékevesztett csehszlovák nacio­nalisták bemocskolták a ne­mes sporthagyományokat; meg­mutatták, mi mindenre képe­sek a szocialista rendszer el­leni harcban” — írja a Prav­da. A Pravda cikke rámutat, hogy a Csehszlovák Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának legutóbbi, különösen a novemberi határozatait az or­szág dolgozóinak nagy többsé­ge kedvezően fogadta. Az em­berek mindinkább kívánatos­nak tartják az ország belső helyzetének normalizálását és a szocialista országodhoz, mindenekelőtt a Szovjetunió­hoz fűződő kapcsolatok rende­zését. Ez a fejlemény nyílt és titkolt ellenzést váltott ki a szocializmussal szemben ellen­séges erők részéről. A cseh­szlovákiai jobboldali revizio­nista, ellenforradalmár elemek a nyugati reakció támogatásá­val előbb Jan Palach diák ön­égetéséből igyekeztek tőkét ko­vácsolni, most a jégkorong­világbajnokságot akarták ki­használni a szocialistaellenes céljaikra. Sok lap, a rádió, a televízió már jóval a stock­holmi világbajnokság kezdete előtt szította a szenvedélyeket a közvéleményben, különösen a Prace, a Reporter, a Mlada Fronta, a Zemedeiske Noviny, a Svobodné Slovo és néhány más lap buzgóíkoőott ebben. Meglepetést keltett, hogy a Csehszlovák Kommunista Párt vezetői, a csehszlovák hatósá­gok űri léptek fel mindjárt ezekkel az egészségtel jn és veszélyes jelenségekkel szem­ben. Ezért nem véletlen, hogy a jobboldali erők a csehszlo­vák iégkorongozóknak a szov­jet csapattal vívott második mérkőzésén elért sikerét újabb politikai provokációra tudták felhasználni. A rosszindula ú jobboldali propaganda eredmé­nyeként huligánok nagy cso­portja vonult március 29-re virradó éjszaka a prágai Ven­cel térre. A fékevesztett huli­gánok betörtek az Aerofloí és az Inturiszt képviseletének he­lyiségébe és törtek zúztak. Szovjctellenes megmond »'ások voltak néhány más csehszlovák városban is. — Ezek az események és mindaz, ami megelőzte őket — folytatja a Pravda —, arról győznek meg, hogy a provo­kációkat meghatározott szemé­lyek irányítják, az ő segítsé­gükkel és ellenőrzésükkel gyü­lekeztek a csoportok transz­parensekkel és zászlókkal Prága különböző kerületeiben. Innen teherautók és autóbu­szok szállították őket a vá­ros központjába. Egyes lapok arról írnak hogy a Vencel téri gyülekezetben ott volt Smrkovsky is, aki — mint is­meretes — már nem egyszer részt vett hasonló akciókban. Most is ott volt a szovjet­ellenes megmozdulás rész: ve­vői között. Sok lap. elsősor­ban a Mlada Fronta és Svo­bodné Slovo nyíltan provokál­va, újból durva szovjetellenes, sértegető kirohanásokat közölt. Figyelmet érdemei, hogy a burzsoá lapok és hírügynöksé­gek, a legreakciósabb nyugati rádióállomások újjongva adtak hírt a prágai nacionalista meg­nyilvánulásokról. — Mi szeretjük a sporto*. tiszteljük a sportolókat, f dunk örülni barátaink gye. mének és méltósággal elvisc jük sportolóink kudarcait. A sport — sport. Amikor azon­ban a sportot politikai speku­lációk eszközévé akarják vál­toztatni és a sport segítségé­vel nacionalizmust és so iniz­must igyekeznek szítani, ez felháborodást kelt nemcsak a sport kedvelőiben, hanem min­den becsületes emberben — ír­ja a Pravda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom