Dunántúli Napló, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-07 / 55. szám

c DTmont»« moot« 1969 március 7. A diák sportolók a tavaszi versenyekre készülnek Sporthírek Megkezdődtek . megyei sakk csapatbajnokság rnérkőzisei: Sik­lós—Mohács 9:3, Komló—Boly 11.5:0.5, Spartacus—Te:vezők 6.5:5.5, Vörös Meteor—Bányász II. 6.5:5.5, Ércbányász II.—Volán Di­namó 9:3. * A magyar labdarúgó válogatott csapat április elején ismét Dél- Amerikában szerepel. Porto Alegre-ben stadionavató tornán vesz részt. A magyar csapat ven­dégjátékáért az úti kiadások megtérítésén kívül 25 ezer dollárt kap. * Papp László irányításával Bu­dapesten készül az osztrákok pro­fi ökölvívója Orsolics. Az ex- Európa bajnok ökölvívó egyik edzöpartnere a PVSK válogatott versenyzője. Kovács István. * Zsolt István, aki legutóbb Pé­csett vezette a Bányász—SZEOL KB I. B mérkőzést, vezeti már­cius 12-én a Wembley-stadionban 55. válogatott mérkőzését, az Ang­lia—Franciaország találkozót. Zsolt Istvánnak ez lesz a nyol­cadik wembley-i szereplése és ti- zenharmadszor vezeti Anglia vá­logatott mérkőzését. A középfokú iskolák fiatal­jai körében sokan kedvelik a sportot. Az illetékes sport­szervek gondoskodtak, hogy megfelelő versenyzési, sporto­lási lehetőséghez jussanak a diák sportolók. Mi újság a középfokú tan­intézetek sportéletében? Ezt kérdeztük Kőszegi Gábor test­nevelő tanártól, az iskolai bi­zottság titkárától. — Baranyában 30 középfo­kú iskolánál működik sport­kör. Ezek az egyesületek az iskola valamennyi tanulóját bevonják a tömegsport mun­kába — a felmentetteket is, ők a sportszervezés, játékve­zetés teendőit látják el. A diáksportkörök különböző szakosztályokat működtetnek, ezek száma a tanintézet test­nevelőinek számától függ. Sok helyütt azonban nem testne­velő, de edzői gyakorlattal rendelkező más szakos taná­rok, esetenként idősebb diá­kok is vezetnek egy-egy szak- : osztályt — elsősorban asztali- | tenisz, sakk, kispályás labda­rúgás sportban. Alapfeladat valamennyi kö­zépfokú iskola sportköre szá­mára, hogy házi versenyeit, amelyek a tanulók legnagyobb részét megmozgatják, legalább ; négy területen szervezze: at­létika, torna, egy labdajáték és természetjárás. E verse­nyeken jól szereplő tanulók alkotják az iskola csapatát, amely részt vesz a középisko- [ lások megyei versenyein, a i legjobbak pedig az országos bajnokságokon. Ez utóbbit at- ! létikában, tornában és kosár­labdában rendezik meg. Ami a pécsiek szereplését illeti, el­mondhatjuk, hogy városunk, megyénk diáksportolói mindig az országos élvonalba tartoz­tak. Csak a tavalyi év néhány sikere- atlétikában Barta Ita, Gvimesi, Neducsin. Wieland, kosárlabdában a Nagy Lajos és a Leöwey Klára Gimná­zium csapatai, tornában a Gépipari Technikum fiai sze­reztek bajnokságokat, dobogós helyezéseket. A felsorolt eredmények r. középiskoláinkban folyó jó szakmai nevelőmunkáról ta­núskodnak. Áll ez elsősorban a Nagy Lajos Gimnázium, a Gépipari Technikum és a Bó- lyi Mezőgazdasági Szakközép- iskola és több itt nem emlí­tett iskolára. Az elkövetkezendő időkben is az eddigi sikereket hozó jól bevált módszereket követve de a versenyek szervezettsé­gét, tömegesítését, külsőségeit fejlesztve kívánunk dolgozni, hogy megtarthassuk rangos helyünk az országos diák­sportban Märcz Róbert Vasárijai* kezdődd a tekéidénv Pécsi Gázmű néven szerepel a Szikra Az NB I-be tőrnek az Építők Hosszú téli szünet után va- I sárnap már ismé: csapatbaj­noki mérkőzéseken lépnek pá­lyára a tekecsapatok. — Az 1969-es bajnoki idényben a térti NB I-ben a Pécsi Gáz­mű együttese — korábban Pé­csi Szikra — képviseli a pécsi színeket. Az NB II. férfi cso­portjában a Pécsi BTC, Ba­ranyai Építők — korábban Pécsi Építők — és a Pécsi Bányász, a nőknél a Pécsi BTC csapata szerepel. — Az NB-s csoportokkal párhuza­mosan kezdődik nyolc-nyolc csapat'al a megyei és városi bajnokság. Az NB-ben szereplő csapa­tok közül a Pécsi Gázmű a múlt évi sikeres megkapasz­kodás után szeretne előrébb lépni és az 1968-as tizedik helyről a 6—7. helyre feljön­ni. A Pécsi BTC két tavaly még NB I-es gárdája nem titkolja, hogy visszakívánko­zik a legmagasabb osztályba. Ugyanilyen tervekkel indul az idénynek a Baranyai Építők együttese is. A téli szünetben megerősödött Építők nem ki­sebb célt tűztek, ki, mint az NB I-be jutást. A több éves szünet után ismét az NB II- be jutott Pécsi Bányász a bentmaradás biztosításáért harcol. A sakk OB II-ben a Tűzoltó Dózsa vezet 25 ponttal. A további sorrend: Pécsi Ércbányász 21.5, Zalaegerszeg 20, Pécsi Bányász 19.5 Ganz-MAVAG 17.5, Szombat­hely 15, Ganz-Villany 14, Győri MÁV 13.5, Pedagógus és Postás 13—13, Veszprém 11.5, Baja 11.5, Csepel 7 pont. A labdarúgó Középeurópai Ku­pában a legjobb négybe jutásért a védő jugoszláv Crvena Zvezdá- nak és a Vasasnak április 16-ig kell megmérkőzni. A belgrádiak még nem jelentkeztek, a Vasas március 19-ét ajánlja a belgrádi és április 7-ét a budapesti mér­kőzés időpontjául. * A PVSK serdülő birkózói orszá­gos kötöttfogású se? dűlő verse­ngen indultak Egerben. A váltó­súlyban Mucsi első lett. a közép­súlyban Lajtai 3. volt. I Folyamatos versenylehetőséget biztosit az atléták versenynaptára Sakk verseny az Ércbányánál A Mecseki Ércbányászati Válla­lat KISZ bizottsága több alka­lommal szervezett jól sikerült tömegversenyt. Legutóbb nagy­szabású egyéni sakkverseny szín­helye volt a vállalat műszaki klubja. 122 résztvevője volt az érdekes viadalnak, melyen leg­eredményesebben Sashegyi Béla szerepelt, akit sorrendben Előd Szaniszló. Lantos István és Zsol­nai Gyula követett. A verseny rendezésében eredményesen mű­ködtek közre az OB II-ben sze­replő csapat tagjai. A szakosz­tály vezetői annak örültek, hogy nem egy olyan versenyzőt ta­láltak, akire a bajnokságban résztvevő csapatok összeállításá­nál is számíthatnak. Érdekes színfoltja volt a versenynek Bereczky Péter 30 résztvevővel tartott szimultánja. Versenylehetőségben nem lesz hiány az idén sem — állapították meg a megyei Atlétikai Szövet­ség legutóbbi elnökségi ülésén. 1 A versenynaptár csak baranyai | szempontból nézve is közel száz ■ versenyt tartalmaz. A 12—14 éves úttörőkorúaktól a felnőtt váloga­tott versenyzőkig minden korosz­tály részére hétről hétre talá- ' lünk versenyt sőt, sok esetben hétközben is fontos versenyek kerülnek megrendezésre. A ver- ; senyek hónapok szerinti elosz- j lása természetesen nem egyen­letes. Az élvonalbeliek hazai és nemzetközi kötelezettségei szüksé- ! gessé teszik kétszeri csúcsforma I kialakítását. Ennek megfelelően , május, június hónapokban sok verseny szerepel a versenynap- tárban. júliusban a versenyek j száma csökken és augusztus je­lenti az „újra alapozás” idő- 1 sz'akát. A válogatottak másodszori — magasabb szintű — csúcsformáját szeptemberre kell kialakítani, az athéni Európa Bajnokság idő­pontjára. Nézzük meg részleteiben, mi­lyen feladatok várnak megye­válogatott atlétáinkra: Április 5-én rendezik az országos mezei futóbajnokságot (előtte 5 nappal a megyei bajnokság) ahol a kö­zép- és hosszútávfutók vizsgáz­nak az alapozásból. Április 27-én a Dózsa idény­nyitó pályaversenyén nyilván so­kan elindulnak, hiszen egy hét­tel később az ügyességiek 5-ös csapatbajnokságát rendezik a Népstadionban ahol a PVSK ge­relyhajító csapatai mellett a Dó­zsa kalapácsvető és magasugró csapata — esetleg más csapatok is résztvesznek Május 17—18-án az NB I. B. első fordulója Pécsett; egy hét­tel később a megyei váltóbaj­nokság (Tanácsköztársasági Ku­pa pontverseny), majd június 7— 8-án az NB I. B. második for­dulója Zalaegerszegen. Két héttel később a megyék közötti Béke Kupa első fordulója (Győr— I Szombathely). Júliusban a Olimpiai Kupa — nemzetközi verseny mellett, a hó végén megrendezésre kerülő II. ' o. bajnokság előreláthatólag min- j den élvonalbeli atlétát megmoz- ; gat — a 8—10 I. osztályút ki- j véve. Augusztusban, a második • alapozás időszakában, a három- i hetes „versenyszünet” alatt 19— 20-án az Olimpiai Kupa II. for- ! dulója. majd a hónap végén a háromnapos országos bajnokság ! — az év egyik legfontosabb ver- j senye kerül megrendezésre. Nem beszélve a ,.kisebb” jelentőségű — országos vidéki (VIII. 9—10.), országos összetett (VIII. 19—20), országos maratoni, országos vi- j déki ifjúsági (VIII. 23-24) — baj- ; nokságokról. A szeptemberi Európa Bajnok- ! ság miatt itthon főleg az ifjú korosztályok versenyei szerepel- i nek, de október ismét zsúfolt: ! 4—5-én a megyei ügyességi csa- ; patbajnokság vezeti be a váló- i gatott csapatok három egymást j követő döntő jellegű versenyét I (X. 11—12, NB I. B. harmadik forduló; X. 19. Béke Kupa döntő; 25—26. NB I. B. utolsó forduló.) A másodvonalbeliek, az ifjúsá­giak és középfokú iskolai fiata­lok versenyműsora még zsúfol­tabb. Erre még visszatérünk. — Ugyancsak később ismertetjük az úttörők és a falusi atléták versenysorozatát. , Komlón játszották a megyei vi­í déki egyéni sakkbajnokság döntő- j jének első két játszmáját. Grün- vald és Ózdi 1—1 mérkőzést nyert. A legközelebbi páros játszmákat Siklóson rendezik. Budapesten a MAPC országos ifjúsági sílesikló versenyén a PVSK sportolója, Bali a 2. helyen végzett. ® SANTIAGO: A Szovjetunit labdarúgó válogatottja 5:4 (4:2 arányban győzött a Colo-Colo el len. A szovjet csapat góllövői Greskovics (3), Jeszkov, Abdu rainov. % SZÓFIA: Barátságos váloga tett mérkőzésen Bulgária 3:1 (1:1 arányban nyert nagyiramú kHz delemben az NDK ellen. Góllö vők: Kotkov, Zsekov, Bonev, il letve Frenzel. 6 TEHERAN: A Barátság Kupi nemzetközi labdarúgó tornán i Szpartak Moszkva 2:0-ra győzőt Irak válogatottja ellen. # SAO PAULO: Pelé nagy si kerre számíthat az ,,idegen sze mek” című bűnügyi témájú tv filmben — jelentettek a rendezők Pellé kitünően játszik a stúdió ban is. • MEXIKÓ-VAROS; Ignacio Trelles szövetségi kapitányt, a Toluca edzőjét két hétre eltil­tották, mert amikor a Toluca— Universidad mérkőzésen egyik játékosát kiállították, Utasította a labdarúgót, hogy ne hagyja el a pályát. O PÁRIZS: Párizsban a Pierre de Coubertin nemzetközi fair play díj bizottsága Jean Borotra elnök vezetésével ülést tartott. Úgy döntöttek, hogy az 1968. évi nemzetközi fair play díjat a ja­pán olimpiai bronzérmes labda­rúgó válogatottnak adják. A ja­pánok Mexikóban példát mutat­tak a játéktéren és a mérkő­zéseken kívül is. Diplomát kap Andrzej Bachelda lengyel síző, aki 1968. március 16-án Aspenben (Egyesült Államok) a világ kupa mülesikló versenyen saját maga hívta fel a bírók figyelmét, hogy egy kaput kihagyott és ezért ki­zárták a versenyből. A díjakat a hagyományoknak megfelelően az UNESCO párizsi székházában adják majd át. Angol lapok az Újpest bravúrjáról Tíz érmet nyertek Mar del Magyar idő szerint csütörtökre virradóra befejeződött Mar del Platában az idei kötöttfogású vi­lágbajnokság. A 30 érem tíz or­szág versenyzői között talált gaz­dára. A legeredményesebben a várakozásnak megfelelően a szov­jet sportolók szerepeltek, 6 arany. 1 ezüst és 3 bronzérmet hódítot­tak el, a rajthoz állt 10 birkózó egytől-egyik a dobogóra lépett. Világbajnoki címet szerzett még Románia — kettőt — Irán és Bulgária. Mexikó olimpiai bajnokai közül egyedül a szovjet pehelysúlyú, Rurua véd’e meg első helyét. Hat új világbajnokot avattak, Ber- ceanu, Aluzadeh. Kaszakov, Po- pescu. Krumov és Jurkevics elő­ször jutott a büszke címhez — hosszú próbálkozás után teljesült a vágya a román Popescunak is, a szovjet birkózók Platában I aki nyert már Európa-bajnoksá- got, volt már érmes olimpián és világbajnokságon is. Mar del Pla­tában — számára új súlycsoport­ban — megszerezte a vb aranyat. Az olimpiai bajnok szovjet Ru­rua már .harmadszor világbajnok, ugyanígy honfitársa, Igumenov is. A kötöttfogású birkózó vb éremtábiázata: Arany Ezüst Bronz Szovjetunió 6 1 3 Románia 2 1 1 Bulgária 1 2 1 Irán 1 1 — Svédország — 1 2 Finnország — 1 1 A kétnapos szünet után kezdő­dik a szabadfogású világbajnok­ság 16 ország 101 versenyzőjének részvételével. Valamennyi csütörtöki an- I goi lap méltatja az Újpesti Dózsa győzelmét. A Daily Express: „hová lett az a három gólos előny, amit Don Revie ígért a leedsiek- nek, — kérdezték a nézők, miután Szentmihályi a szűnni nem akaró lövések közepette bravúrosan és bátran védett. A magyarok csaknem fölé­nyesen megnyitották a máso­dik fejezetet a labdarúgás fi­nom művészetének tanköny­vében — írja némi túlzással az Express. A Daily Mirror úgy fogal­maz, hogy a „leedsieket a ki­ütés veszélye fenyegeti”. Az Újpest visszavágott három év­vel ezelőtti 4:l-es vereségéért és ezúttal „ijesztően demonst­rálta a magyar futball 1969-es magaslatait”. A Morning Star „a megle­petések estéjének” nevezi a szerdai játékot és úgy véli, hogy a magyarok védelme túlságosan jó volt a házigaz­dák számára. A Daily Mail szerint „gi­gászi feladat vár” a leedsiek- re, ha a visszavágón meg akarják verni az Újpestet. Ez­zel egyetért a Daily Telegraph is, amely szerint „valami egé­szen különlegessel” kell elő- rukkolniok március 19-én. pzinhaa---------------------------------------f— N emzeti Színház: Lumpáciusz Vagabundusz (este 7 órakor). Bemutató bérlet. MOZI Park: Sarokba szorítva (4, 6, 8). Petőfi: Brancaleone ármádiája (4, n7, £9). 16 éven feiül! Kossuth: A 39-es dandár (10, 12, 13, 15). Három óra magánélet (£7, £9). 16 éven felüli j Meesekalja: Vadölő (5, 7). Pécs- szabo.es: A legtitkosabb ügynök (5 7). ísyárváros: Korunk nős (0). Vasas I.: Egy erkölcstelen férfi (7). 16 éven felül! Vasas IL: Elátkozott hegyek farkasa (6). 16 éven felül! Ságvári Ko.: Bilincs és mosoly (iú. f8). 16 éven felül! Boly: Egri csillagok I—II. (4, 7, dupla hely árral). — Harkány: Méhek völgye (7). 16 éven felül! Mohács: Egy remete Rómában (5. f8). 16 éven felül! Sásd: Isten és embet előtt (7). Siklós: Vadölő (5, 7). Szigetvár: Milliárdokat érő ember (6, 8). Rádió KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Hírek, időjárás. 4.33: Haj­naltól reggelig. Kb. 6.40: Rádió­reklám. 7.45: Mit főzzünk? A lányok, asszonyok főzési tanács­adója. 8.00: Hírek, időjárás. 8.05: Műsorismertetés. 8.20: A Berlini Kamarazenekar felvételeiből. — 8.59: Bvana Masarubu. Dr. Sze­derjei Ákos írása. 9.09: Offen­bach: Eljegyzés lámpafénynél. Egyfelvonásos operett. 10.00: Hí­rek, időjárás. 10.05: A tűz leá­nyai. Birago Diop szenegáli köl­tő versei. 10.25: Zongoraművek. 10.59; Lottóeredmények. — 11.00: Iskolarádió. 11.35: Édes anya­nyelvűnk. 11.40: Nicola Rossi- Lemeni énekel. 12.00: Déli kró­nika lottó, időjárás 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.30: Tánczenei koktél. 13.15: Dandi Kiss Károly népi zenekara játszik. 13.45: Atlasz. Világgazdasági figyelő. — 14.00: Haydn; G-dur szimfónia. No. 94. 14.23. Arma Pál dalaiból. 14.30: Zsibongó. A Gyermekrádió mű­sora. 15.00: Hírek, időjárás. — 15.10: West Side Story. Részle­tek Bernstein zenés játékából. 15.35: Nyitott borítékban. Dolgos János jegyzete. 15.45: Brahms- és Schumann-kettősök. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Falusi délután. 16.58: Hallgatóink fi­gyelmébe. 17.00: Hírek, időjárás. 17.05; Külpolitikai figyelő. 17.15: Wilhelm Furtwängler vezényel. 17.37: Utak. kalandok, célok. — Aranyosi Magda visszaemlékezé­se. 18.12: Muzeális felvételeink­ből. 18.24: Mikrofórum. — 18.39: Könnyűzene Balassa P. Tamás szerzeményeiből. 18.58: Hallga­tóink figyelmébe. 19.00: Esti kró­nika. 19.25: Sporthírek. — 19.35: Tánczene. 20.00: Kapcsoljuk a londoni Royal Festival Hallt. A bécsi filharmonikus zenekar hangversenye. Közben 20.45: Hí­rek. Kb. 20.48—21.05: Láttuk, hal­lottuk. Kb. 22.00: Hírek, időjá­rás. Kb. 22.20: Ifj. Magyari Im­re népi zenekara játszik, Mak- kay Klára és Bolla Tibor éne­kel. 22.52: Kerülőút. Rick Nóra és Gácsi Sándor dokumentum- játéka. 24.00: Hírek, időjárás. — 0.10—0.25: Könnyűzene. PETŐFI RÁDIÓ 6.20: Torna. 6.30—8.05: Azonos a Kossuth rádió műsorával. Köz­ben 7.15—7.30: Az izraelita fele­kezet negyedórája. 8.05: Fúvós­indulók. 8.15: Operettrészletek.— 8.50: Időszerű nemzetközi kér­dések (ism.). 9.00: Ezeregy dél­előtt. Mai mesemondók: Komlós Juci. 9.05: Gyermekdalok. 9.15: Barkácsoljunk rakétát. — 9.30: Kadosa: 12 kis gyermekdarab. 9.40: Óvodások műsora. 10.00: A zene hullámhosszán. — Közben 11.00—11.03: Hírek. 11.45: Zsendül már a tavasz. 12.00: Ismerked­jünk a jazzmuzsikával. — 12.29: Mozart: g-moll zongoranégyes K. 478. 13.00: Hírek, időjárás. 13.05: Barokk muzsika. — 13.45: Időjárás- és vízállás jelenté*. — i4.0u: Mindenki Kedvére. Kettő- col hatig. — Közben 14.30—14.35: Hírek. i*.50: Üzenetek. 15.30: Hí­rek. 15.33: Rivaldafényben. II. rész. Közben 16.30—16.35: Hírek. 17.00: Ötórai tea. Közben 17.30: Hírek, időjárás. 18.10: A Ma­gyar Rádió országos hegedű- versenye, elődöntő — IV. rész. Közben 19.10—19.20: Odysseus és Kirké. Garai Gábor verse. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Es­ti krónika, II. 20.25: Üj köny­vek (ism.). 20.28: Három egy­szerre. Kisfaludy Károly víg­játéka. 21.20: Szakmán lakodal­mas. 22.03: A Magyar Rádió or­szágos hegedűversenye. Az elő­döntő eredményhirdetése. 22.20: Lenin és a III. Internacionálé. Kiss György írása. 23.00: Hírek, időjárás. — 23.10: Lammermoori Lucia Részletek Donizetti ope­rájából. 24.00—0.10: Hírek, idő­járás. URH-RÁDIÓ 18.00: Hírek, időjárás. — 18.10: Tánczenei koktél 18.55: Sárai Tibor: Változatok a béke témá­jára — oratórium. 19.49: URH zenei kalauz. 20.21: Hírek. 20.24: A brüsszeli Alarius együttes hangversenye. 21.32: A jazz ked­velőinek. 21.46: Húsz nagy ope­ra — húsz nagy karmester, X. Wagner: A walkür. Zenedráma. 23.00—23.20: Hírek, időjárás. PÉCSI RÁDIÓ 17.30: Magyar nyelvű műsor. — Fél hattól hatig. — Aktuális összeállítás 18.00: Könnyű dallamok 18.40: Dél-dunántúli híradó 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor Sokac népdalok. — A népdalok szerelmese. Beszélgetés Viljevác Vince népdalénekessel. — Válasz- szón dalt. — Zene. Hírek a fia­talok életéből. Kommentár 19.30: Német nyelvű műsor. — Kulturális hírek. FúvósmuzsikAt közvetítünk 20.00: Műsorzárás. Maciyar Tv. 8.05: Matematika (ált. isk. 8. o.) 8.25: Angol nyelv (középisk. m —IV. oszt.) 9.00: Orosz nyelv (ált. isk. 5. o.) 9.55: Magyar irodalom (ált. isk. 5. oszt.) 11.05: Élővilág (ált. isk. «. oszt.) 13.10: Matematika (ism.) 14.00: Orosz nyelv (ism.) 14.55: Magyar irodalom (ism.) 15.50: Élővilág (ism.) 17.25: Mű' >rismertetés 17.26: Ped ?ógusok fóruma 17.58: Műr smertetés 18.00: Hírei. 18.05: Ki miben tudós? Történe­lem 18.20: Az orvosi gondolkodás tör­ténete. — A reneszánsz és az egyetemek 18.50: Esti mese 19.00: Vallomások. A nemzetközi nőnapra készült riportfilm 19.30: A kakadu. Magyarul be­szélő nyugatnémet ‘rövid játék­film 19.55: Szünet \ 20.00: Tv-híradó 20.20: Fekete, fehér — igen, nem? Kb. 22.00: Tv-híradó, 2. kiadás. Jugoszláv Tv 8.35: Iskola-tv. — 11.00: Francia nyelvoktatás. 14.45: Iskola-tv. — 16.10: Az általános műveltség alapismeretei. 16.45: Tv-krónika. Hírek és időszerű események. — 17.00; Tv-szemle, albánul. 17.30: Tv-újdonságok. 17.45: Gyermek- műsor. 18.15: Téli összefoglaló. Zenés műsor. 19.00: Mi és a tu­domány. 19.50: Hirdetések. 20.00: Tv-híradó. 20.30: Hirdetések. — 20.35: Tudom, tudom . . . quiz- műsor, II. rész. 22.00: Maigret felügyelő. Sorozatfilm. 22.50: Tv- híradó. Műv házak, klubok TIT Bartók Klub — Dr. Varga Gyula pécsi dia felvételeinek be­mutató estje (18.30 órakor). Homokigényét változatlanul kielégíti as AKÖV Megrendelhető: 1 köbméter ára PÉCS, KOSSUTH TÉR 1. fuvarozással együtt Tel.: 65-63. 5 km-ig 40,— Ft 2. SZ. TÜZÉP IRODA 10 km-ig 50,— Ft PÉCS, NAGY L. U. 2. 15 km-ig 60,— Ft Tel.: 12-81. 20 km-ig 70,— Ft KIVÁLÓ MINŐSÉG, PONTOS SZÁLLÍTÁS HELYBEN ÉS VIDÉKRE EGYARÁNT. 12. SZ. AKÖV á L

Next

/
Oldalképek
Tartalom