Dunántúli Napló, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-13 / 60. szám

/ imnantmi napid 1969. március IS. Beindul a „rakéta“ második fokozata Kialakultak a rajtoló Ml lt-es csapatok A labdarúgó Nemzeti Baj­nokság első két osztályában már két hét óta folynak az idei bajnokságok küzdelmei. Ha a csapatok kezdeti lendü­letét ne mis lehet mindenütt a ..rakétákhoz” hasonlítani, de tény, hogy az első lépcső beindult és a hét végén pá­lyára lépnek az NB II-es és NB III-as csapatok is. Most a két pécsi NB Il-es szakosztály felkészüléséről, terveiről, esélyeiről szeret­nénk beszámolni. A PÉCSI ÉRCBÁNYÁSZ labdarúgó szakosztálya ked­den délután tartotta meg idei első szurkológyűlését. Ezen Dara János edző már lénye­gesen jobb hangulatban nyi­latkozott az esélyekről, mint 3—i héttel korábban. Akkor igen aggódva közölte, hogy a sok sérülés és betegség miatt felborultak az elképze­lései és csak tartalékos csa­pattal tudnak résztvenni a Napló Kupában. A játékosok viszont — mármint a „tarta­lékok” — alaposan rácáfol­tak az edzőre és ezért Dara János érthetően nem nehez­tel egyikükre sem. — Nem is lehet, mert bár a sérültek tekintetében most is ott tartunk, mint egy hó­napja, de nincs már „tarta­lékos” csapat. A 18-as ke­ret tagjai között eltűntek a különbségek, mert akik sé­rültek helyére kerültek, mind bizonyítani akarnak. Az edző tehát elégedett és sorolta is annak a 13 játé­kosnak a nevét, akikből a vasárnap pályára lépő kezdő tizenegy kikerül: Korsós, Zen- gői — Bendes, Péhl, Csőre. Gyürke, — Borovácz, Feke­te — Görgényi, Vincze, Mes­ter Bódi, Lieber. A rajtoló csapat keretében három „újonc”: Korsós (Ka­posvár), Mester (Dunaújvá­rosi Építők) és Bódi (Bajai Vasas MTE). A jelek szerint sikerült az erősítés! S mit várnak a rajttól7 — Mondanom sem kell, — folytatta az edző — nem mindegy, hogyan kezdünk. Mivel a második fordulóban itthon a Dorogot fogadjuk, szeretnénk egy ponttal a tar­solyban kiállni erre a „ran­gadó” jellegű találkozóra. A keddi szurkológyűlés résztvevői is egyetértettek ez­zel az óhajjal. A PVSK berkeiben is bi­zakodó a hangulat. Hirczi Ferenc intéző boldogan újsá­golta: — Ábrahám felépült be­tegségéből, így szerencsére nem lett igazuk a borúlátók­nak. Nem mindegy, hogy a hátvédek ott érzik-e maguk mögött az utóbbi időkben igen jó teljesítményt elért kapust, örülünk annak is, hogy Nagy Jancsi is bevált­ja a reményeket a jobbhát­véd poszton. Horváth László edzőt a szombaton pályára lépő csa­patot illetően faggattuk. Ha­csak valami sérülés nem jön közbe, ezt a csapatot terve- zi: Ábrahám — Nagy. Sós, Szabó, Hámori — Balázs L, Pecze — Gáspár, Vessző, Mihály, Bándi. Elsőszámú tartalékok: Buttinger kapus, továbbá Fodor és Viola. — Becsületes munkával készültek a fiúk, kifogásta­lan a magánéletük és úgy érzem, együtt van a kollek­tíva. Vérmes reményeket nem táplálunk, de a tavalyi 8. hellyel szemben egy, vagy kettővel szeretnénk előrébb végezni. Szombaton győzel­met várok a csapattól, utána nehéz feladat vár ránk Szom­bathelyen. Ez tehát a helyzet alig egy-két nappal a bajnoki rajt előtt. Reméljük, hogy a két csapat házatáján a to­vábbiakban is megmarad a bizakodó hangulat! T. Z. Tehetséges fiatal tornászlányok nevelődnek a PVSK szakosztályá­ban. A gerendán Pörös £va, Hor váth Leona edző egyik legtehet­ségesebb tanítványa. 1466 minősített sportoló van a megyében Érdekes összeállítást készí­tett dr. Szepezdi István az MTS megyei Tanácsának fő­előadója. A sportkörök mi­nősített versenyzőiről, játé­kosairól, egyesületenként és sportáganként összeállított kimutatás sok mindent el­árul. — 1466 minősítetett ver­senyzővel rendelkezik a me­gye — mondotta dr. Sze­pezdi István. — A legtöbb minősítetett versenyzővel a spartágak közül az atléták rendelkeznek, 461 atléta ért el minősítést. A rangsorban az atléták után a sakkozók következnek, 222 minősítetett sportolóval. Meg kell jegyez­ni még annyit, hogy ja me­gye 83 első osztályú minősí­téssel rendelkező sportolója közül 51 sakkozó. — No ez szép teljesítmény. Az egyesületek viszonylatá­ban, hogy állunk a minősíté­sekkel. — A legtöbb minősített versenyzővel a Dózsa rendel- k'>'ik. 182 minősített sporto­lóba van a Pécsi Dózsának. A PVSK 142, a PEAC 134, sut Ércbányász 104, a Pécsi Bányász 101, a Tanárképző Főiskola 95, a Spar­tacus pedig 67 minősítés­sel rendelkező sportolónak biztosít versenyzési lehetősé­get, hogy csak a nagyobb egyesületeket vegyük sorra. — Vidéken hogyan ala­kultak a minősítések? — A Komlói Bányász itt a listavezető 97 minősített sportolóval. Szép eredménye­ket értek el a mohácsi já­rásban, ahol az MSZTE 49, a Boly pedig 39 minősített sportolóval rendelkezik. A járásban pedig összesen 108 sportolót tartanak nyilván. A pécsi járásban 44, a siklósi járásban 32, a szigetvári já­rásban 37 és a sásdi járás­ban mindössze 9 a minősí­tett sportolók száma. Végezetül annyit, hogy az új minősítési szintek igen komoly követelményt állíta­nak a sportolók elé. Van olyan sportág, ahol másod- osztályú minősítéssel a válo­gatottban lehet szerepelni. Aki kiérdemelte az új mi­nősítések szerint az I. osz­tályú sportoló címet: az meg­érdemli, megdolgozott érte. Sporthírek Vereséggel kezdte meg szerep­lését a teke NB II-ben a Pécsi Bányász együttese. Dorogon az NB n. újonca 6a arányú veresé­get szenvedett a helyi Bányász csapattól. Az Orvosegyetem KlSZ-szerve- zete és a PEAC fedett pályás at­létikai versenyén 180 cm-es ered­ménnyel nyerte a magasugrást Bánsági, a PEAC versenyzője. Gőbel, aki a második helyen vég­zett 175 cm-t ugrott. * Debrecen—Miskolc után, vidéki szemleútjuk során kedden Pécsre látogatott a Magyar Űszószövet- ség két vezetője dr. Kúti Lajos főtitkár és Bartalics István titkár. A város úszósportjának vezetői­vel találkoznak. Ökölvívó NB I. B állása 1. Pécsi WSK 2. Kecsk Fém. 3. Szív. MÁV i. Steinmetz SE 3. Borsodi B. 6. Katona J. SE 7. Kun B. SE 2 1 — 46:20 5 2 ------- 26:16 4 2 —1 30:36 4 1—2 37:27 2 1 — 1 21:23 2 -11 14:30 1 3 ------- 3 22:44 — N em a lepi elijellel készülődnek csapataink a III. ionjaiéra Sok a sérült a Dózsában — A komlói csatár o körülményesen szőtték támadásaikat Kontha Károly gondjai Pécsi Dózsa—Pécsi Bányász II. 3:0 (1:0), edzőmérkőzés, Tüzér utca, 200 néző, vezet­te: Hámori. Pécsi Dózsa: Rapp — Hernádi, Maurer, Konrád, (Turner), Kincses, Rádi, Tüske, Bércesi, Máté, Dunai dr., Daka. Edző: Ko­vács Imre. A Salgótarján el­len készülődő pécsi NB I-es együttes szerdai főpróbáján erősen tartalékos csapat lé­pett pályára. Móricz dr„ Ró­nai és Jánosi hiányzott, mindhárman sérültek, Kon­rád pedig a mérkőzés alatt kapott húzódás miatt volt kénytelen elhagyni a pályát. Az edzőmérkőzés egyébként nem felelt meg teljes mér­tékben a vasárnapi találkozó előjátékának, mert a kényel­mes és intenzíven védekező Bányász tartalékok más já­tékmodort késztettek a Dó­zsára, mint az Salgótarján­ban várható lesz. Góllövők: Daka 2, Dunai dr. IGT LÁTTA KOVÁCS IMRE — Nem vonok le túlzott következtetéseket az edző­mérkőzésből. Kétségtelen, sok hiba fordult elő játé­kunkban, elsősorban takti­kai téren. A mérsékelt já­tékerőt képviselő Bányász tartalék átengedte a kez­deményezést, így védekező feladataink minimumra csökkentek. A sérültek ál­lapotát illetően Móricz dr. és Rónai játékára feltétle­nül számítok, Konrád sor­sáról a csütörtöki orvosi vizsgálat és az alkalmaz­ható gyógymód dönt. Saj­nos — legalább is egyelőre — Jánosi szereplése kétsé­ges. KOMLÓ—ISTVÁN-AKNAI BÁNYÁSZ 5:0 (3:0) Komló, vezette: Király. Komlói Bányász: Erdősi, (Buus) — Lazaridisz, (Kótai), Zimonyi I. — Bánfalvi, Mak­rai — Bordács, Merczel, Pa­taki, Földi, (Kékesi), Soly- mosi. A Csepel ellen készülő komlói gárda szerdán dél­után hazai pályán tartott ed­zőmérkőzést. Ezúttal az át­szervezett, illetve fuzionált István-aknai Bányász (a Pécsszabolcs és a Vasas I. Bányász egyesült) mutatko­zott be. Keszler Mátyás csa­pata jó benyomást keltett, annak ellenére, hogy még nincs együtt csapata, lelke­sedésből jól vizsgázott. A komlóiak egy kissé körülmé­nyesen szőtték támadásaikat, s ez hozta, hogy csak öt gól esett a mérkőzésen. Góllö­vők: Földi, Bordács, Solymo- si, Kékesi Rózsa I. (öngól). A két egyesület tartalékjai is összemérték tudásukat, ahol a komlóiak 9:0-ra nyertek. PÉCSI BÁNYÁSZ—PÉCSI BTC 2:1 (0:1) Edzőmérkőzés, Pécsújhegy, vezette: Szőke. Pécsi Bá­nyász: Bógyai — Kelemen, Tallósi, Györkő II., Palko- vics I., Márton, Selymes, Bartal, (Mérei), Halasi, (Pal- kovics II.), Makiári, (Koch), Bencsik, edző: Kontha Ká­roly. Míg erejéből futotta, addig az NB III-as csapat irányította a játékot. A bá­nyászok csak a mérkőzés utolsó harmadában kereked­tek felül, de ekkor már igen biztató jelenségek is voltak játékukban. Góllövők: Ben­csik, Palkovics II, illetve Hajós. Az edzőmérkőzés előtti megbeszélésen Kontha Ká­roly közölte játékosaival, hogy a három gólos ózdi ve­reséget elsősorban a belső hármas gyenge teljesítmé­nyének tulajdonítja. Mint az edző mondotta, a három bel­ső csatár Ózdon félénken játszott, nem volt meg ben­nük a szokott lelkesedés, len­dület, az összecsapásoknál rendszerint alul maradtak és sorsdöntő helyzetekben hi­báztak. Ezért került sor a tegnapi edzésen a belső hár­mas lecserélésére. Vasárnap BKV Előre ellen harcos szel­lemű csatárokra lesz szükség és az összeállításnál az edző figyelembe veszi szerdai ta­pasztalatait. E HETI tofótippjeink Népszava M. Nemzet Népsport D. Napló 1. Tatabánya—Vasas 2 X 2 2 X 1 X 2. Rába ETO—Honvéd 1 X X 2 1 1 X X 1 3. Salgótarján—Pécs 1 1 1 X 1 4. Komló—Csepel 1 X 2 1 2 1 X 1 5. Békéscsaba—SZEOL X 2 X 2 1 x 6. Székesfehérvár—Videoton 2 2 2 X 1 2 7. SZMTE—Bp. Spartacus 1 X 1 1 X 1 8. EVTK—Borsodi Bányász 1 1 1 x 9. Ikarus—Nyíregyháza 1 X 1 1 1 10. Kisterenye—BVSC 2 X 2 2 X 2 X 11. Juventus—Torino 1 X 2 X 1 2 1 X 2 1 X 12. Cagliari—Róma 1 X 1 1 X 1 13. Sampdoria—Fiorentlna 2 2 X X 2 X 2 14. Livorno—BrescU 2 X X 2 1 2 X 1 1 X színház Nemzeti Színház: Sok hűhó semmiért (délután 3 órakor). Móricz Zsigmond-bérlet. Páros merülés (este 7 órakor). Rátkay- bérlet. Hangveroeny Péesvárad: Ifjúsági bérleti hang­verseny: Forr a világ (reggel 8 órakor). Szigeivár; ifjúsági bérleti hang­verseny: Forr a világ (fel 12 orakor). iS/lOZt | Park: Vidám szellemjárás (4, 6, 8). 16 éven felül! Petőfi: Pokolrév (4, 6, 8). Kossuth: Pokolrév (10, 12. f3, f5). Még egyszer a szerelemről (f7, f9). Mecsekalja; Hazai pálya (5, 7). Pécsszabolcs: A tékozló fiú (5, 7). 16 éven felül! Gyár város: Rita. a vadnyugat ,,réme” (6). Vasás II.: Ne ingereljétek a ma­mát (6). Boly: tíube szerelmese (7). Harkány: Az első tanító (7). Mohács: Pokolrév (5, í8). Sásd: El Greco (7). Siklós: Élő áru (5, 7). — Szigetvár: Nem félünk a farkastól (8). 16 éven felül! Rádió Iíoínjáthy György tánczenemű- sora. 18.00: Hírek, időjárás. — 18.10: A Stúdió 11 játszik. 18.30: Vendégségben Felnagy János minta készítőnél. 18.50; Bach: De Geist hilft — mo.etta. — 10.00; Közvetítés a Katona József Szín­házból. Fáklyaláng. Dráma há­rom részben. Közben 19.49; LJ könyvek (ism.). 19.52; Jó éjsza­kát. gyerekek! 20.00—20.25: Esti krónika. II. — 22.00: A MÁV Szimfonikusok hangversenye a stúdióban. 23.00: Hírek, időjárás. 23.10: Verbunkosok, nóták, csár­dások. 24.00—0.10: Hírek, időjá­rás. URH-RÁDIÖ 18.00: Hírek, időjárás. — 18.10: Hanglemezparádé. 18.55: Orosz nyelvtanfolyam felnőtteknek, 44. lecke 19.10; Lisgt-orgonainűvek. 20.11: A Jazz kedvelőinek. 20.20: Hírek. 20.23: Haydn: A teremtés — oratórium. 22.10- Romantikus művészportrék. — Molnár Antal előadása. 23.00—23.20: Hírek, idő­járás, sport. PÉCSI RÁDIÓ 17.30: Magyar nyelvű műsor. — Zenélő levelezőlap 17.55: Fiatal pécsi írók és költők müveiből. — Irodalmi műsor 18.30: Horváth Eszter énekel 18.45: Dél-dunántúli híradó 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor Vidám ritmusok. — Hírek. — Lapszemle. — Sokac népdalok. Emberek, emlékek. — A nyolc­filléres napszám. — Elfelejtett melódiák 19.30: Német nyelvű műsor. — Mikrofonnal útközben. Kívánság- hangverseny. — Beosztásra való tekintet nélkül. — Jegyzet 20.00: Műsorzárás. KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Hírek, időjárás. 4.33: Haj­naltól reggelig. Közben kb. 6.40: Rádióreklám. 8.00; Hírek, időjá­rás. 8.05: Műsorismertetés. 8.20: Kamarazene. 9.00: Európai szá­zadok, magyar századok, V. — 9.29: Böbe Gáspár Ernő népi ze­nekara játszik, Lerner Ferenc énekel. 10.00: Hírek, időjárás.- 10.05: A bolygók visszatérnek. Epizódok Zalka Máté regényé­ből. 10.55: Zenekari muzsika. — 12.00: Déli krónika, időjárás. — 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.30: Me­lódiakoktél. 14.00: Valaki kopog. Török Sándor regénye folytatá­sokban, XVIII. rész. 14.20: Med- gyaszay Vilma és Székelyhidy Ferenc Kodály népdalfeldolgozá­saiból énekel. 14.52: Glazunov: Nagy keringő a Raymonda című operából. 15.00: Hírek, időjárás. 15.10: Zengjen dalunk. A Ma­gyar Rádió énekkari híradója. 15.38: Népdalexpedíció. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Zene­kari muzsika. 16.58: Hallgatóink figyelmébe. 17.00: Hírek, időjá­rás. 17.05: Időszerű nemzetközi kérdések. 17.15: Könnyűzene Fé­nyes Szabolcs szerzeményeiből. — 17.35: Nyitott stúdió. Petress István műsora. — 18.00: Opera­csillagok — operaslágerek. 18.30: Az MRT népi zenekara játszik, Madarász Katalin és Domahidy László énekel. 18.68: Hallgatóink figyelmébe. 19.00: Esti krónika. 19.25: Pompadour. Részletek Fali operettjéből. 19.42: Magnósok, figyelem! (ism.). 20.27: A NATO két évtizede. 20.57: Hírek. 21.00: Házimuzsika. 22.00: Hírek, idő­járás. Kb. 22.15; Sport. 22.20: A jazz világa. 23.10: Miről ír a Társadalmi Szemle legújabb szá­ma? 23.20: Machbeth. Részletek Verdi operájából. 24.00: Hírek, időjárás. — 0.10—0.25: Ránki György: Filmmelódiák. PETŐFI RÁDIÓ 6.20: Torna. 6.30—8.05: Azonos a Kossuth rádió műsorával. 8.05: Fúvószene. — 8.15: Könnyűzenei híradó (ism.). 8.45: Külpolitikai figyelő (ism.). 9.00: Csehszlovák művészek operafelvételeibőL — 9.40: Amíg egy döntés megszüle­tik (ism.). 10.00—11.45: A zene hullámhosszán. — Közben 11.00— 11.03: Hírek. 11.45: Menetlevél — sok nyelven. 12.00: Schubert- és Chopin-zongoraművek. — 12.45: Pécsi stúdiónk jelentkezik. 13.00: Hírek, időjárás. 13.05: Zenekari muzsika. 13.45: Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00—18.00: Ifjúsági randevú kettőtől hatig. Közben 14.30. 15.30, 16.30, 17.30: Hírek, illetve 15.33: Csak fiataloknak! Magyar Tv. 8.10: Földrajz (ált. isk. 5. oszt.) 9.00: Rajz (ált. isk. 4. oszt.) 9.55: Számtan-mértan (ált. isk. 6. oszt.) 11.05: Kémia (ált. isk. 8. oszt.) 13.10: Földrajz (ism.) 14.00: Rajz (ism.) 14.55: Számtan-mértan (ism.) 15.50: Kémia (ism.) 17.18: Irány az egyetem! — Elő­készítő a felsőoktatási felvételi vizsgákra 17.58: Műsorismertetés 18.00: Hírek 18.05: Romániában jártunk 18.25: Egy életen át 18.55: Esti mese 19.05: Show-hivatal. A könnyű- műfaj rivaldája 19.55: Szü íet 20.00: Tv-: íradó 20.20: Ne doljon senki. Magya­rul beszélj olasz film 22.00: Tv-híradó — 2. kiadás. Jugoszláv Tv 9.35: Iskola-tv. — 10.S0: Német nyelvoktatás. 11.00: Angol nyelv- oktatás. 14.45: Iskola-tv. 15.40: Német nyelvoktatás. — 16.10: Az általános műveltség alapismere­tei. 16.15: Tv-törtenelem. 16.45: Tv-újdonságok. 17.00: A JKSZ IX. kongresszusénak munkájá­ból. 17.45; Gyermekműsor. 18.00: Énekelj velünk. 18.15: Népi mu­zsika. 18.45: Szerencsétlen flótás. Ifjúsági sorozat. 19.45: Hirdeté­sek. 20.00: Tv-híradó. 20.30: Hir­detések. 21.40: Enigma. Sorozat­film. 22.30: A JKSZ IX. kong­resszusának munkájáról. — 23.00: Tv-híradó. Műv. házak, klubok TIT Bartók Klub — Kereskedel- mi számítások tanf. Előadó: dr. Kis Miklós közgazdász (8—10 óráig). — Titkárnő továbbképző (14.30—18.30 óráig). — Munkácsy Mihály Szabadegyetem: művé­szeti tagozat (19 órakor). * Meszesi Művelődési Ház — Kézdi Györgynek, a Nemzeti Színház tagjának önálló Karinthy-estje (7 órakor). * Pécsváradi Művelődési Ház — A képzőművészeti sorozat III. elő­adása, Színek és formák cím­mel. Előadó: Lantos Ferenc. Tavaszi szövetek a MERUKER boltokban Megérkeztek A LEGÚJABB ÖLTÖNY ÉS KOSZTÜM SZÖVETEK, SZÍNEKBEN 220,— Ff/méter. BELVÁROSI ÁRUHÁZ Pécs, Kossuth L. n. 23. HATTYÚ FINOMSZÖVETEK Pécs, Kossuth L. u. 15. MÉTERÁRUBOLT Pécs. Bem u. 16. valatnint: KOMLÓ, MOHÁCS, SIKLÓS szaküzleteiben. Csak nálunk kapható /0,X ^ i i 1 \ * 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom