Dunántúli Napló, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-14 / 61. szám

s VMg proletárjai, egyesüljetek! Ara: 80 fillér Dunántúli napio XXVI.évfolyam,ét.siám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Mégyei Tanács lapja i»69.márciusié.,péntek Az évforduló napján lep'ezik le a Tanácsköztársaság emlékművét Szabadon áll már a Dózsa György úton, a felvonulási tér közepén a Magyar Tanácsköz­társaság impozáns emlékmű­ve. Szerdára teljesen lebontot­ták a terjedelmes faépít­ményt, amely eddig körülvet­te a bronzalakot és architek­túráját. Elkészültek minden feladattal, már csak a leg­utolsó simítások vannak visz- sza. Gyeptéglákból élő zöld­szőnyeg kerül a csigavonal­ban emelkedő talapzat felszí­nére. Parkosítják az emlék­mű környezetét, hogy néhány napon belül minden készen álljon az avató ünnepségre. A Tanácsköztársaság ki­kiáltásának 50. évfordulója napján kerül sor a monu­mentális emlékmű leleplezé­sére. Sokezer résztvevőre szá­mítanak. Ünnepi beszédet mond Ilku Pál művelődésügyi miniszter. Szovjet űrhajós vendég az 50. évfordulóra A KISZ Központi Bizottsá­gának meghívására a Tanács- köztársaság kikiáltásának 50. évfordulóját köszöntő ünnep­ségekre hazánkba látogat a lenini Komszomol Központi Bizottságának küldöttsége. A delegációt I. H. Tyazsel- nyikov, a Komszomol Köz­ponti Bizottságának első tit­kára vezeti. A vendégek kö­zött lesz Pavel Beljajev, szov­jet űrhajós is, aki 1965 már­ciusában a Voszhod—2. pa­rancsnokaként járt a koz­moszban. A Komszomol Központi Bi­zottságának küldöttsége részt vesz a tanácsköztársasági év­forduló több ünnepségén, így a miskolci úttörő- és ifjúsági találkozón, amelynek program jában felavatják az 1919-es észak-magyarországi hadjárat, újjáépített páncélvonatát. Sikeresen leszállt az üp^ile t. Csütörtökön, magyar idő szerint 18.01 órakor az Apollo 9. űrhajó három utasával le­szállt az Atlanti-óceánra. — James McDivitt, David Scott és Russel Schweickart, a há­rom amerikai űrhajós a ter­vezettnél egy fordulattal töb­bet tett meg a Föld körüli pályán, mivel az eredetileg kijelölt körzetben heves szél­vihar volt, s a hullámverés meghaladta azt, amit az űr­hajó elbírt volna. A leszállás­ra a Bahama-szigetek térségé­ben, a Grand Turk-szigettől északra került ^r. Az űrha­jósok kiemelésére kijelölt flottaegység., a Guadalcanal helikopteranyahajóval az élen, több száz mérföldes utat tett meg az elmúlt 24 órában, hogy a módosított leszálló- helyre érjen, ahol az időjárás kedvező volt. Az Apollo 9. tíz napig ke­ringett a földkörüli pályán, s az út során első ízben próbál­ták ki sikerrel a világűrben az amerikai holdprogram leg­fontosabb eszközét, az úgyne­vezett holdkompot, a lunar module-t. Az űrhajósok út­juk első napján sikerrel haj­Az Apollo 9. űrhajó visszatérésének utolsó szakaszait áb­rázolja ez a négy rajz. A rajzokat az amerikai űrkuta­tási hivatal munkatársai készítették. •• Ötvennégymillió forint a volt földtulajdonosoknak Több mint 7400 mentesítési kérelem a földhivataloknál A nyáron megkezdik a zártkertek rendezését A baranyai tsz-ek és álla­mi gazdaságok 65 ezer 400 hold olyan földet használtak az elmúlt években, amelyek akkor — jogilag még — a kí­vülállók tulajdonában voltak. A járási földhivatalok felmér­ték a helyzetet és megállapí­tották, hogy a több, mint 65 ezer hold tulajdonjoga 37 018 személy között oszlott meg. Mint ismert, e földek — a földtörvénynek megfelelően — 1969 január elsejével a mező- gazdasági nagyüzemek tulaj­donába kerültek. Azok, akik szerették volna megőrizni tu­lajdonjogukat, ún. mentesítési kérelmet nyújthattak be. Dr. Csernus József, a Baranya megyei Földhivatal vezetője elmondotta, hogy a határidő lejártáig, tehát 1968. december 31-ig 7411 ilyen kérelem ér­kezett be hozzájuk, tehát csak­nem 30 ezer személy nem is tartott igényt a földre. A közel 7 és félezer kére­lemből március elsejéig csak­nem 4 ezer 700-at vizsgáltak meg a földhivatalok. Ebből eddig — a törvény szellemé­nek megfelelően — összesen 263 kérelmet fogadtak el, il­letve 123 holdat mentesítet­tek. Átlagosan tehát 750 négy­szögöl mentesített földterület jut egy személyre. A mente­sített földek mind a községi, illetve termelőszövetkezeti zártkertekben, belterületeken helyezkednek el. További 640 személy élete végéig szóló személyi föld- használatot kapott összesen 353 hold földterületre. Ezek volt pártoló tagok, illetve olyan egykori tsz-tagok, akik időközben — valamilyen ok­nál fogva — kiléptek a tsz­ből, 1967-ben azonban még háztáji földterülettel rendel­keztek. E személyeknél első­sorban a szociális szemponto­kat vették figyelembe. A többi 3795 személy kérel­mét elutasították. Közülük csaknem 1390 személyét azért, mert nem is volt okuk arra, hogy mentesítési kérelmet ad­janak be. Többségükben ugyanis tsz-tagok, vagy pedig olyan földtulajdonosok, hogy a tsz nem is használja a földjüket. További 2407 sze­mély kérelmét azért kellett elutasítani, mert sem ők, sem pedig az érintett tsz-ek nem rendelkeznek a zártkertben illetve belterületen földterü­lettel illetve cserefölddel, már­pedig az új földtörvény egyik sarkalatos elve, hogy csak e területeken lehet mentesíteni földeket, tsz-használatban lévő külterületek erre a célra nem vehetők igénybe. Mindent egybevetve, a ké­relmezők közel 20 százaléka kapott tulajdonjogot vagy pe­dig egész életre szóló szemé­lyes földhasználatot. Mivel a beérkezett mentesítési kérel­mek csaknem kétharmadát már elbírálták, nem valószí­nű, hogy a hátralévő egyhar- madnál lényegesen változnak az arányok. Bár a határidő 1969. június 30-ig szól, dr. Csernus József elmondotta, hogy valószínű, egy hónap alatt végeznek evvel a mun­kával. Azok, akik földje termelő­szövetkezeti, vagy állami tu­lajdonba került — a törvény előírásainak megfelelően — megváltási árban részesülnek, összesen 54,5 millió forintot fizetnek ki közöttük öt év Londoni professzor Pécsett Gábor Dénes londoni egye­temi professzor, feleségével és szakfizikus munkatársá­val, csütörtökön látogatást tett a pécsi Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézeté­ben. A vendégeknek dr. Etmst Jenő egyetemi tanár mutatta be munkatársait, és ismertette az intézet mun­káját. A tudományos meg­beszélés után Gábor Dénes professzor közölte, hogy a Pécsett tapasztaltakról be­számol az Angol Tudományos Akadémián. alatt. Az első részletet még az év második felében kéz- hezkapják. Csaknem 4 ezer személynél nagy nehézségekbe ütközik majd a megváltási árak kifizetése, mert e sze­mélyek időközben az ország különböző részébe költöztek, vagy külföldre távoztak, s a községi nyilvántartásban sze­replő lakcímükön már nem találhatók meg. E személyek ugyanis nem törődtek már a földdel, s nem is közölték, hogy hol élnek azóta. Befejezésül dr. Csernus Jó­zsef elmondotta, hogy az év második felében megkezdődik a földtörvény végrehajtásának második nagy lépése, a zárt­kertek rendezése, mely előre­láthatólag négy-öt évet vesz majd igénybe. A rendezés módjáról, ütemezéséről annak idején tájékoztatják majd a lakosságot, tehát mindenki megtudhatja, hogy mikor ke­rül sorra a saját községe. Kiállítás nyílt a 400 ágyas klinikán Az orvosegyetem új kli­nikájának előcsarnokában kiállítás nyílt tegnap dél­előtt tíz órakor a Tanács- köztársaság megalakulásá­nak 50 éves évfordulója tiszteletére a Klinika és a Mecseki Szénbányák Szak- szervezeti Bizottságainak közös rendezésében. A téma: a szovjet egész­ségügy helyzete ma, mivel a Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom eredménye a képekben bemutatott álla­pot, és a NOSZF hatására kiáltották ki nálunk a Ta­nácsköztársaságot, melynek egészségügyi programja va­lóban nagyon gazdag volt, bár a 133 nap alatt keve­set tudott megvalósítani. A tartalomból A maoisták logikája ▼ Húsz keramikus a siklósi nyári szimpozionon ▼ Befejezetlen beszélgetés ▼ Rómeó és Júlia képekben ▼ Tavasz a Szigeti úton r Készül az új szabadalmi törvény ▼ Heti rádió- és tv-müsor További küldöttségek érkeznek Moszkvába További testvérpártok kép­viselői érkeznek Moszkvába a kommunista- és munkáspár­tok nemzetközi tanácskozá­sának előkészítésével megbí­zott munkacsoport és bizott­ság ülésére, amely hétfőn, március 10-én nyílt meg. Kedden és szerdán az aláb­bi testvérpártok küldöttségei érkeztek meg: Bolíviai Kommunista Párt, Guatemalái Munkapárt, Hon- durasi Kommunista Párt, Görög Kommunista Párt, Dán Kommunista Párt, Iz­raeli Kommunista Párt, In­diai Kommunista Párt, Olasz Kommunista Párt, Kolumbiai Kommunista Párt, Costa Ri­cái Népi Élcsapat Párt, Mexikói Kommunista Párt, Panamai Néppárt, Francia Kommunista Párt, Ceyloni Kommunista Párt, valamint a Svéd Baloldali Kommunis­ta Párt küldöttsége. Magyar jegyzék Izraelhez A Magyar Népköztársaság állandó ENSZ-képviseletének kérésére az ENSZ-ben a Biztonsági Tanács hivatalos dokumentumaként közread­ták annak a tiltakozó jegy­zéknek a szövegét, amelyet a stockholmi magyar nagykö­vetség a svéd külügyminisz­térium közvetítésével kül­dött az izraeli kormánynak. A jegyzék szerint az izraeli légierő február 24-i Szíria elleni támadása során köz­vetlen veszély fenyegette Mányik Pálnak, a Magyar Népköztársaság damaszkuszi nagykövetének életét. — A nagykövet gépkocsiját, amely a légitámadás időpontjában a Damaszkuszi Beiruttal össze­kötő országúton haladt, bom­baszilánkok sértették meg, il­letve leromlott épületek tör­melékei hullottak rá. — A nagykövet és a gépkocsive­zető kivételesen szerencsés körülmények között nem szenvedett sérüléseket, mivel időben sikerült elhagyniok a gépkocsit. A Magyar Népköztársaság kormánya — hangoztatja az ENSZ-ben közzétett okmány — a legerélyesebben tiltako­zik az izraeli fegyveres tá­madás ellen, s azt a nem­zetközi jog durva megsérté­sének minősíti. k tották végre az űrkabin és a lunar module összekapcsolá­sát, a harmadik napon pedig ugyancsak hiba nélkül kap­csolták szét a holdkompot és az űrkabint, önállóan manő­vereztek a lunar module-lal, majd többszáz mérföldes tá­volságból végrehajtották a ta­lálkozást és a két űrjármű dokkolását. Az Apollo 9-et május kö­zepén követi majd az Apollo 10. űrhajó, amely a tervek szerint a Hold térségébe jut el és ott próbálja ki a hold- kompot. A tervek szerint a lunar module-lal mintegy 15 kilométerre közelítik még a Hold felszínét. Az Apollo 9. leszállása a módosított tervnek megfele­lően sikerült. A fékezőrakéta mintegy félórával a leszállás előtt kapcsolódott be, amikor az űrhajó Hawaii térsége fö­lött járt. A megadott időpont­ban az űrkabin levált a ki­szolgáló egységről. A hold­kompot már korábban olyan pályán hagyták, amelyen ké­sőbb megsemmisül — ez a részleg ugyanis nem alkalmas a visszatérésre, nincs hőálló pajzsa. Az űrhajó pontosan a meg­adott körzetben szállt le. Az előző kísérletekhez hasonlóan, itt is kisebb izgalmat keltett, hogy a rádiókapcsolat az űr­hajóval nem a megadott idő­pontban állt helyre, vagyis azt követően, hogy az Apollo 9. áthaladt az atmoszféra felső rétegein. Az utolsó szakaszban azonban az űrhajósok állandó I tájékoztatást tudtak nyújtani a leszállásról. A Guadalcanal fedélzetén jól lehetett hallani a hangrobbanást, amelyet az atmoszférába lépő űrkabin í idézett elő. Röviddel ezután ' kinyíltak a fékező ejtőernyők, majd a főernyők is. A kieme­lésben résztvevő helikopterek egyike még a felhők felett megpillantotta a leszálló űr­kabint, amelyet rövidesen a Guadalcanal fedélzetéről is látni lehetett. Az Apollo 9. alig három mérföldre a hajó­tól érte el az óceán felszínét, az eddigi legpontosabb leszál­lást hajtva végre. Alig né­hány perccel később a heli­kopter fedélzetéről békaembe­rek ugrottak a vízbe, úszó- övet erősítve az űrhajó köré, egy különleges berendezéssel „le is horgonyozták”, hogy a tenger áramlata ne sodorja messze. A leszállásról helyszíni köz­vetítést adtak az amerikai te­levízióállomások, így milliók láthatták az űrhaj ósoik visz- szaérkeztét. A, hajó fedélzetén az űrha­jósok rövid orvosi vizsgálaton esnek át, majd pénteken Ken- nedy-fokra repülnek. Nixon elnök táviratiban kö­szöntötte az űrhajósokat és március 27-re meghívta őket a Fehér Házba. Az elnök nem nézte az űrhajó leszállását, mert Laird hadügyminiszter­rel tárgyalt Washingtonban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom