Dunántúli Napló, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-16 / 63. szám

1W9. március 1í. xrumcimmi nooia ÁLLAS Bentlakássa! vidékre ház­tartási alkalmazottat ke­resek. Cím: Levendula Il­la tszerbolt, Kossuth L. u. 11. Tisztamúltú, ügyes bejáró­nőt (bentlakással Is le­het) beteg mellé ée ház­vezetőnőnek keresek állan­dóra. írjon Pécs, I., fő- postán maradó címre, Ig- nácz Mihálynak. Karosszéria LAKATOS­SEGÉDET FELVESZÜNK csak szorgalmas jelentkezzen Horváthné Pécs, Üttörő a. 1. Telefon: 37-68 Háztartási alkalmazottat keresünk (bentlakással Is ’ehet). Ifjúság útja 36. Telefon: 33-58. LAKÁS Miaféb*óba. összkomfortot. vagy családi házat keresek életjáradékra. „Megbíz­ható és leinformálható” jeligére a Sallai u. hirde­tőbe.____________________ 300 négyszögöl házhely olcsón eladó. Bálics úton. Érdeklődni: Pécs, Vasas I. Kültelek 7. ______________ El adó két szoba, konyha, spájz. fürdőszoba, nyári konyha, melléképületekkel, vasút és buszmegálló mel­lett. Szalatnak 58. Csá­szárné. ______________ Magaslati út legszebb ré7 szén 4 szoba, összkomfor­tos, garázsra. újonnan épült villa eladó. „Csak igényes” jeligére a Sallai u. hirdetőbe.____________ K ettő- vagy háromszobás családi házat vagy házhelyet vennék sürgősen készpén­zért. „Kertes” jeligére a Bem utcai hirdetőbe.___ E ladó csarnótai hegyen 1200 négyszögöl szőlő, pin­cével. kúttal. teljes fel­szereléssel olcsón. A Ten- kes csárdától 20 percre. Érdeklődni: Pataki Dezső, Pécs. Vadász u, 6,_______ Ü 00—500 négyszögöles sző­lőparcellák Aranyhegyen eladók. Váradi, Jókai u. 46, szám.______________ H árom szoba, összkomfor­tos. családi ház beköltöz­hetően eladó. Szigetvár, Széchenyi t». 4. Orvostanhallgató fiú. egy­személyes kő spontif ütése*, albérleti szobát keres. — Ajánlatokat: 2059 számra * kaposvári hirdetőbe. Kiadó teljes (szezonra 3 szobás villa, Balatonbog- láron, közel a hajóállo­máshoz. Érdeklődni: Nagy Ferenc. Somofcyváx, Kos­suth u. 56. Telefon: 20-as. Fonyód ligeti partközell. százharmincötös telek, be­fejezés előtti házzal el­adó. Dr. Uherkovich, Pécs Rét u. 39. m. lecserélném pécsi, ■zoba, konyha, spájaos la­kásomat vidékre is, meg­egyezéssel. Tompa M, u 16 Kicserélném egy szoba, összkomfortos, házfelügyelői lakásómat hasonló íőbér- letire. vagy nagyobbra. Tolbuhln út 11. Budai vámnál. Érdeklődni va­sárnap egész nap, hétfő délután.______________ Beköltözhetően eJeseraném O. kerületi. 3 szobás. Kertes, családi házban levő 3 szoba. összkomfortos bérleményemet nagyobb, belvárosi főbérletre. „Ba­rátságos" Jeligére a Sallai u. _hirdetőbe.__________ K eszthelyi, főbéríett laká­som elcserélném pécsi ha­sonlóra. „Helikon” jeligé. re a Ballal u. hirdetőbe. Elcserélném uránvárosi, oea-konyhás lakásomat 2 •Boba. távfűtésesre, urán- városi előnyben. „35 000'” jeligére a Bem utcai hir­detőbe. __________ Szo ba, konyháé, PTK-laká- sómat elcserélném hason­ló harmadik kerületire. — Megtekinthető vasárnap. Mecsek u. 33. INGATLAN ______ 440 négyszögöl há zhely eladó. Érdeklődni: Siklós. Felszabadulás út 48. szám.______________ S eentmiklósi dűlőben, öuszmegállóhoB közel, 400 négyszögöl, fiatal szőlő ri­adó. Víz van. Érdeklődni: Patacs, Benczúr a. 8. Pécs. I. kerület. Krúdy Gy. és Bródy S. utcákban ’.evő, családi házzal, be­építhető házhelyek vásárol­hatók az Országos Taka­rékpénztár. B. m. fiókjá­nál.____________________ Szőlő riadó. 300 négy- «zögttL PécEöjhegy, Deák P, u. TO. Egy- másfélszobás, össz­komfortos. központi vagy gázfűtéses lakást keresek megvételre. „Készpénz azonnal beköltözhető’* jel­igére a Hunyadi úti hir- detőbe. _________________ G yümölcsfa, 580 négy­szögöl. adómentesen. Pécs- újhegy legszebb részén, családi okok miatt olcsón eladó. Pécs. Kürt u. 17/1. Pécsvár&don eladó, frissen trágyázott 920 négyszögöl szántó. 270 négyszögöl szőlő Érdeklődni lehet mindennap: Zengő U. 5. alatt Alszegi.___ P écsbánya. Istenáldás völgy­ben 700 négyszögöl, fiatal franciabarackos, földi eper­rel telepítve, gyümölcstá­rolóval eladó. Érdeklődni: Istenáldásvölgy 10. ül. családi ház. felerésze beköltözhetően eladó. La­kást beszámítok. „Szép helyen” jeligére * & Bem utcai hirdetőbe. _______ B alaton szemesen, vízparttól 20 méterre. 100 négyszögöl ikerház építésére alkal­mas telek eladó. Érdek­lődni: Hohmann Jenő. Pécs. Kertváros Móra F. » 109,________ ■ Családi ház eladó, azon­nal beköltözhető, egy szoba, konyha, két szoba + mel­lékhelyiségek átadása meg­egyezés szerint, 100 négy­szögöl kerttel és 160 négy­szögöl lugasrendszerű szőlő­vel. Pécs. I. kér., Marx út 73.____________*______ A zonnal beköltözhető, két szoba, összkomfortos örök­lakás eladó kp.-ért + OTP átvállalással. „Magaslati út” Jeligére a Sallai u. hirdetőbe. ___________ 3 00 négyszögöl szőlő. 700 négyszögöl gyümölcsös, lak­ható épülettel, teljes fel­szereléssel. darabban is el­adó. Érdeklődni: Irányi P. téri tejbolt. Eladó Pellérden hegyde- réki dűlőben 1065 négy­szögöl szőlőhegy, gyümölcs­fákkal, présház lakható szobával eladó. Érdeklődni lehet: Nagy Déká nyáknál. Kossuth L. u. 13. Magaslati úttól 3 percre ház telekkel eladó, három szoba azonnal beköltözhe­tő. Érdeklődni: Percze! u. 15. I. em.. Jobb csengő. Balatonmárián eladó 150 négyszögöles villatelek, a vízhez közel. Pécs, Béthorl a. 10. Rácvároson 285 négyszögöl gyümölcsös eladó. Érdek­lődni: Pécs, Hajnócay u. 1/b. TL./l., este « éra után. üránvárost. gaövetkenstá. 3 szoba, összkomfortos, táv­fűtéses. IV. em. lakásom elcserélném 1 szoba, kony- hásért. .Város pereméig” jeligére a Ballal tt. hir­detőbe. Kétszobás saövetkezeti la­kást vennék, lehet 18 emeletesben is. „70 eaw” Jeligére a Ballal u. hir­detőbe._________________ Nagy- Sskőkóbaa 300 négy­szögöl szőlő eladó. Érdek­lődni: Bálics u- 30 a. «- özv. Kaszainé.__________ E ladó ÜL kér.. Mecaek- szentkúton 705 négyszögöl gyümölcsös és új forgatá­st!, részben szSlőtelepítéa- seL A területen megásott pince van. Esetleg fele rés* Is eladó. Érdeklődni vasárnap egész nap a hely­színen Oroezéknál, 34-ea buszvégállomás._________ h elyiséges épület. 1 kh. szántóval Uránvárosnál el­adó, vagy elcserélhető. — Kertészkedésre alkalmas. Ugyanott épületanyag, ku­korica olcsón riadó. Érdek­lődni a Szigeti vám ld»- vendéglőben 14 óráig. Kökény községben egy háa szabadkézből eladó, sürgő­sen. olcsó áron. Kam&rics Mátyásné. Eladó sürgősen. Hossasűhe- tény. Berki-dűlőben levő 1180 négyszögöl szőlő, présház, pince, 33 hl. víz­tároló. némi belső felsze­reléssel. buszmegállóhoz 10 perc. Megközelíthető bár­milyen kocsival. Érdeklőd­ni lehet Hirden minden­nap 15 óra után. Grad- wohl József. Hird, Bzabftd. ság u. 39.______________ G azdálkodásra alkalmas családi ház beköltözhetően eladó. .Azonnal beköltöz­hető” jeligére a Sallai u. hirdetőbe._______________ 5 0S négyszögöl gyümölcsös eladó. Szeli er Ferencné, Pécs. m. kér. Szentkút 17. szám,_______________ E ladó kb. 980 négyszögöl szőlő, gyümölcsös, egyenes helyen, gépkocsival meg­közelíthető. Cím: Kia­Daindol 6. Barkóék. Eladó Felső-Gyükés IV. út 2. gz. alatt fenyőerdő mellett 200 négyszögöl er. dó. 10 000 forint._______ Sikl ósi út 100. számú háa, két házhellyel beköltősshe- tően eladó.______________ B eköltözhető. két nsoba konyhás ház. gyümölcsös­sel, I. kerületben buszmeg­állóhoz közel, eladó. Ér­deklődni: Sass. Nagy La­jos u. 5.. délután. Uránvárosi. buszmegállótól 10 percre 250 négyszögöl szőlő eladó. Érdeklődni: Pécs Sallai ». 40. Har­ci oséknál._______________ t Jránvárosi, buszmegállótól 10 percre beköltözhető szo­ba. konyhás, présházas épülettel. 350 négyszögöl szőlő eladó esetleg beren­dezéssel együtt. Érdeklőd­ni: Pécs. Sallai u 40. Kardoséknál. ________* 2 59 négyszögöl. fiatal franciaharackos. autó­buszhoz 10 percre eladó. Válaszokat; „Patacs” jel­igére a Sallai u, hirde­600 négyszögöl föld a ha­tos út mellett. & pellérdi elágazásnál, városi busz­megállónál riadó. Érdek- lödni: Zetkin Klára n, -4. Család] ház eladó. Kom­16. Mecsekfalusj u. 2. Szoba, konyhás. kertes, családi ház beköltözhetően eladó. Hegyalja u. 88/1. Érdeklődni vasárnap egész- nap. máskor du. 5 után. Belvárosi, egy szoba, össz- j 'komfortos, beköltözhető la- j kást vennék. Címeket: í „öregek’* jeligére a Bem j u. hirdetőbe kérek. ______ | S zentmiklós-dűlőben 560 j négyszögöl szőlő eladó. — Cím: Kiss Ernő. Patacs, | Dzsámi u. 6. Érdeklődni csak vasárnap. 2 szoba, összkomfortos, szövetkezeti lakás beköl- j tözhetően eladó. Dobó { István u. 70. f. 4. (Vasár­nap egésznap. hétköznap 6 j után).______________ Péc s-Szabolcson. főútvonal mellett 118 négyszögöl ház­hely eladó. Érdeklődni- | Marton János. Klapka u. | 17. sz. alatt. Ugyanott la­kássá is átalakítható paj­ta iseladó^ Családi ház eladó. 2 kü­lönálló szobáért. „Lakás” jeligére a hirdetőbe. Hunyadi úti Magaslati fekvésű. 530 négyszögöl szőlő, gyümöl­esős eladó. Varga. Billcsi út 48. Eladó 600 négyszögöl telek, pellérdi elágasódás fölött, buszmegállótól 5 perc vagy hasonló Balaton-partiért elcserélhető. Érdeklődni: Horváth Géza, Magyar - atád, Széchenyi u. 32. Beköltözhető. egy szoba, hallos, öröklakás Budán, a várnál eladó. Érdeklőd- nl este: 168-212 telefonon. Pécs váradon. Kossuth 53. alatti udvari. háromszo­bás. összkomfortos, kertes, házrész, garázzsal, életjá­radékért. esetleg készpén­zért, beköltözhetően eladó. Mohács, Posteliók 36. Azonnal beköltözhető csa­ládi ház, melléképületek­kel eladó. Mecsekpölöske, Rákóczi út 4. szám. Mohácson. vízműnél 300 négyszögöl szőlő. 38. sz. présházzal, pincei elszere­léssel eladó. Szajcsán Já­nos. Bartók B. u. 18. ADÁS-VÉTEL Eladó újszerű állapotban Sztár TV. kerek mosógép, Orion rádió Szabó Móricz Zs. tér 14. 1/9. Olcsó háló, olcsó ebédlő, sezlon és egyéb bútorok el­adók. Alkotmány u. 7. Kórháztérnél. Kárteto-foaó berendezte 850 mm széles, kompletten, üzemképes állapotban, ol­csón eladó. Pécs. Fürst ß. u. 13. A kovácshidal EGYETÉRTÉS MG. TSZ MEGVÉTELRE AJÁNL 220« db nád padlót, 100 q zabot, és 500 q takarmány­répát Ar megegyezés szerint. Ugyanitt vizsgázott WARSZAVA SZEMÉLY­GÉPKOCSI, GAZ SZEMÉLY­GÉPKOCSIÉRT ELCSERÉLHETŐ mácm háló sorion, fió­kos konyhaasztal» ebédlő (sötét), nagyméretű könyvszekrény, íróasztal riadó. Peressel au _____bal­ra.______________________ L ottón nyert 3 raesnélyea, 13 napos szopott üdülés Jutányos áron átadó. Ér­deklődni 50-53. szómon. I« « széna riadó. Id. Sehol te is* János. Bikái. KOZOUPTBSK* és KISIPAROSOK részér« ÖNTÖTTVAS TOKOZOTT ELOSZTÓKAT min dm típusban BAKTABBOl ÁLLANDÓAN SZÁLLÍTUNK ♦ Rendet» felvétel: PÄCS. Lyceum utca *. Anyagosztály Telefon: IMI, 14-n, M-14 Bontott togl*. éplt/SM, altok, ablakok, fürdőkád eladó. Szabó József n. 8. Etádé eer fiatal tehén második boriéval. Málocr Alsó u. 2. Állami vállalatok, szövetkezetek, magánosok figyelem: Szabásból leesett hasznos hulladék húzott, öntött B$ huzalbetétes üveg eladó. Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat Pécs, Rákóczi u. 56. Telefon: Pécs, 22-25. Ügyintéző Deákné Bontásból gerendák, sza­rufák, deszkák, ajtók, ab­lakok jó minőségben el­adók. kő és még sok kü­lönböző anyagok. Kisdér 11. szám. RÓZSÁK! Gyönyörű újdonságokban, orgonák, díszcserjék, virághagymák óriási választék­ban. Méltányos árak. Kérje díj­mentes, színes nagy árjegyzé­künket, SZÁLKÁI dísznövénykerté­szet Budapest VI., Népköztársaság u. 8. szám. .1 éves. vemhes, göbe eladó. Feth János. Ócsárd 107. házszám._________________ KIV ÁLÓ rózsafa!fáiból, bo- kor. baba. futórózsa kap­ható. Díjtalan árjegyzéket küld Palkó kertész. Bu­dapest. XV.. Célllagíürt utca á__________________ E ladó: Petroíf zongora, hálószobabútor. ebédlőbú­tor, konyhaszekrény, képek és egyebek. Teréz u. 5., vasárnap és kedden háxom órától hatig. Érdeklődni: Aradi Vértanúk útja 40., földszinten, minden dél­előtt. Moszkvics gépkocsi. Bánki j Donát u. 13, ________, < 600-as Trabant levizsgázva I eladó. Kertváros. Tolsztoj ! 1 u. 27._________________ I Készpénzért kis kocsit sür- gősen veszek. „Használt” jeligére a Sallai u. hlr­detőbe. ______________ 2 50-es Pannónia motorke­rékpár olcsón eladó. Pécs, Ujmeszes. Frankéi Leó u. 30. házmester. Dolgozókat felvesznek Cseh sport babakocsi el­adó. Horváth. Póca. UJ- mecsekalja. Tarr I. u. 6/C. m,/i2.__________________ á lba Régia TV riadó. Ru­das L. u. 26. Hálóhútor. konyha­bútor, kombináltbú- tor, heverők, reka- miék, szekrények, ágyneműtartók, sezlonok, egyéb szép bútorok. — Kedvezményes áron vásárolhatók Molnárnál, Pécs, FelsŐvámház o. 2._szám.__ V EGYE Díszfák, díszcserjék, fe- j nyök, rózsák, évelők és gladiólusgumók nagy va- I lasztékban megrendelhe­tők a Pécsi Kertészeti és I Parképítő Vállalat faisko- I Iájából RÓZSAK: na­gyobb tétel esetén 20%-oa árengedménnyeL Árjegyzé­ket külön igénylésre kül­dünk. Levélcím: Pécs, Lenin tér 5. Telefon: 52-26 Faiskola: 31-85. Díszfaiskolai 1 «rakatunkat megnyitottuk. Siklósi út 77. alatt (temető mellett), ahol díszfák, díszcserjék, rózsák, fenyők megvásá­rolhatók. Pécsi Kertésaetl és Parképítő Vállalat. ZÖLD-DIÓ, CHERRY-BRANDY, ANGOL-KESERŰ, SZILVA­PÁLINKA, ÜRMÖSBOR. ŐSZIBARACK LIKŐR, VÉRNARANCS, és még sok más AROMA érkezett GYÓGY­NÖVÉNYBOLT Pécs. Bem u. 1. GÉP3ARMU Símc’. Aronde műszakilag vizsgázott, első kézből, 38 ezerért eladó. Varga Ist­ván. Vajszló. Gépjavító Állomás._________________ Eladó Igen jó állapotban levő szép. 1962-es évjá­ratú Opel Record. Meg­tekinthető: dr. Saáry Ist­ván körzeti orvos, Balaton­kenese._________________ 125-ös MZ, kevés kilomé­terrel eladó. Építők útja 17/a., földszint 2. MENYASSZONYI és koszorúslány- ruhás: kölcsönzése, Megye u. 4. Eladók 9 hetes malacok. m. her.. Pellérdi út 81. Eladó egy 12 kalapácsos daráló állványra szerelve, 35 LE 380 230 villany­motorral. m. kar.. Pri- lérdi út 81. Kanadából érkezett BESZÉLŐBABA 1 méter magas, eladó. Telefon: 17-23. Malacéit eladók. Patent Fő a. 88.________________ Süldők riadók. Gyarmati­né. Megyeri úti, vasúti sorompónál. BOKORRÖZSAT országosan elismert kertemből, Hentz Kálmán, Tiboré u. 46. szám. Fiatal. 148 kg-oe hízó ri­adó. Varga István, Szava, FIGYBLEM! Olcsó gyümölcsfa vásár L o I. o. I. o. koron** alma­fák (Jonachán, Starklng, Golden Delicius, Húsvé­ti rozmaring) koronás körte­fák (Hardy. Hardenpont, Dielvaj, Pap, stbj koronás szilva fák (Besztercei, Debrecen, Pácéit stb.) 12,— Pt-o* egység­áron kaphatók a SZOLÖ­®S GYÜMÖLCS­TERMELŐ SZAK- SZÖVETKEZET Nagyárpádi úti telepén Telefon: J0-0B. A Drivaszaboleal „Dózsa” Mg. Tsz, kitűnő Állapotban lévő VOLKSWAGEN TlPUSÜ mikrobuszát kedvezményes áron« azonnali átírással eladja. Érdeklődni telefonon (Drávaszabelcs 9 vagy személyesen. Magyarból, történelemből, érettségire felvételre felké­szítések. Pécs. Székely Bér­tálán u._ 11. _____________ 5 88 négyszögéiig fcafflftt bér­be vennék. Bittó. Marx út 92. Szakszerű METSZÉST VÁLLALUNK Telefon: 55-25, 13—16 óráig UÄZASSAG öevegyaseesony férjhez»«;- ne 56—60-lg. Szélhámosok kíméljenek. „Békességgel” jeligére a Sallai u. hir­detőbe. MZ 159-ea eladó. Priláck M.u. 2/a. IV. em. 14. Megtekinthető vasárnap. Trabant 601-es, CO-f rendszámú. 19 000 fcm-rd, kitűnő állapotban eladó. Saenfc István a. 4. MERCEDES 180-as típusú személygép­kocsihoz való ORIGINAL ALKATRÉSZEKET — gépkocsipark átszervezése miatt — forgalmi áron eladunk. Érdeklődni lehet a gépkocsielőadónál. MÉM. Mezőgazda- sági Tervező Válla­lat, Budapest, L, Bem rakpart 28. Telefon: 150-238/36-0« mellék. CG-« rendszámú. pirce Skoda 1000 MB-s személy- gépkocsi igényesnek eladó. Komló. Kossuth n. 105. n. 7. Telefon: 21-74, hét- köznap 15 óra után. M éve«, magas, barna, nőtlen fiatalember házas» ság céljából megismerked­ne 18—24 éves korig ko­moly. rendes lánnyal. „Ta­vaszi házasság” jeligére a Sallai u. hirdetőbe.__ J ózanélet ú. komoly, vidéki szakmunkás megismerked­ne házasság céljából ha­sonló adottságú vidéki lánnyal 22—28-ig. Csak teljes című levelekre vá­laszolok. ..Tavasz 69” jel­igére a Sallai u„ hirde­tőt*?.____________________ Egy edülálló. 36 éve« szak­munkás. feleségül keres korban hozzáillő. csinos nőt. „Csinos” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. A B. m. Cipész Rtsz takarító- nőket felvesz. Jelentkezni lehet: Pécs, Kossuth Lajos u. a. szám alatt. (87671) •Se Adminisztrátort és nyugdíjas éj­jeliőr-portást felveszünk. Tejipari Szállítási Vállalat, Szigeti út 69. (87629) 4c Érettségizett női munkaerőket számlázó! munkakörbe felveszünk. Jelentkezés: 5. ÉPFU, számlázás. : Pécs, Megyeri út 50. (87628) * Gépkocsivezetőt, autószerelőt, la- i katost, segédmunkást, kiemelt óra- I bérrel felveszünk. Tejipari Száll!- : tási Vállalat, Szigeti út 69. (87627) * ; Kötött fehérnemű kereskedelmi szakmában jártas férfi és női dol­gozókat azonnal felveszünk. Rö- VIKÖT pécsi lerakata. Pécs, Me­gyeri út 78, (87626) 4c Gyakorlott gépírót azonnali ha­tállyal felveszünk, jelentkezés a vállalat főkönyvelőjénél. — Pécs, Doktor S. n. 14. sz. alatt. (87625) 4c Gépkocsivezetőt és segédvezetőt felvesz a Belkereskedelmi Szállí- 1 tási Vállalat pécsi kirendeltsége, j Pécs, Megyeri út 103. (87620) I * Számítástechnikái és úgyvitel- I szervezői vállalat pécsi adatfeldol­gozó központja, Pécs, in., Tüzér I u. 3. felvételre keres gyakorlott férfi munkaerőt üzemgazdász mun­kakörbe, továbbá érettségivel ren­delkező női dolgozókat lyukkár- tyagépkezelői munkakörbe, továb­bá érettségivel rendelkező férfi dolgozókat elektronikus számító- gépkezelői, -operátori munkakör­be. — Jelentkezést a fenti címre várjuk! ^ (87614) Nagy gyakorlattal rendelkező, gépkocsiszakmában jártas anyag­osztályvezetőt keresünk. Jelentke­zéseket részletes önéletrajzzal „Gépkocsijavítás” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe kérjük (87609) * AGROKEB Vállalat az alkatrész raktárába férfi raktári munkáso­kat felvesz. Jelentkezni: Pécs, Me­gyeri út 93. sz. alatt. (87605) 4c Pécsi Kenderfonógyár (Hlrd) fel­vételre keres többéves szakmai gyakorlattal rendelkező gépész- technikusokat, művezetői munka­körbe, azonkívül lakatos szak­munkásokat. 16. életévet betöltött nőket fonodai-szövödei munkára. Jelentkezés naponta 7—12 óráig a gyár munkaügyi^osztályán. (87604) Asztalos szakmunkásokat felve­szünk. Jelentkezés a Pécsi Bőr­gyár mérnöki irodájában. (87603) 4c Gyakorlott gép- és gyorsírót fel­veszünk. — Mecsekvidéki Üzemi Vendéglátó Vállalat. Pécs, Perczel U. 8. (87598) 18 év«« lány megismerked­ne korban hozzáillő fiatal­emberrel házasság céljá­ból. Csak fényképes leve­lekre válaszolok. „Szép ta­vasa” jeligére a Sallai u. hirdetőbe._____________ 24 éves fiatalember, meg­ismerkedne korban hozzá­illő lánnyal házasság cél­jából. vidékiek előnyben. ..Hóvirág” jeligére a Sál­lal u. hirdetőbe. ______ 6 4 éves. Jólelkű Osvegy- asszony feleségül menne (jobb, nyugdíjas néni), vagyonos özvegyemberhez. „72” Jeligére a Sallai n hirdetőbe. _______ T rabant Combi 500-as el­adó. Siklóé. Táncsice o. 30. 2 darab 11 hónapos bika­borjú sürgősen eladó. — Pécs várad. Felszabadulás u. 69. Autói moto 'kerékpár alkatrészek nlkkelezése, krómozása, Pécs* Sörház u. 9. Kifogástalan Opel. 54-es, eladó. Alsóbalokány u. 55. 60-as Opel Record eladó. Mátyás, Komló. Jókai «• 9. ' Ml 487-es Moszkvics négyse- bességes. műszaki vizsgá­zott. gyári alkatrészekkel felújítva, 8500 km-t futott felújítás óta eladó. Pécs. Úttörő u. 1. Tel.: 37-68. ÖKvegy, nyugdíja« térti fe­leséget keres hoazáillő 60 —75-lg. „Jó házi asszony” jeligére a Sallai ». hlr- detőbe._________________ 4 8 éve«, elvált asszony, lakással rendelkező, özvegy ember ismeretségét keresi házasság céljából. „Min­dent együtt” jeligére • Sallai u. hirdetőbe. 24 éve« fiatalember, meg­ismerkedne lánnyal házas­ság céljából. „Jácint'’ jel­igére a Bem utcai hir- detőbe.__________________ NynrdíJaa férfi hoeeáinő élettársit keres 75-ig. — ..Kor nem számit” a Bem utcai hirdetőbe. Ötven év körüli asszonyt keresek házasság céljából. „Házias” jeligére a mo­hácsi hirdetőbe. Negyvenkétév««. jómegjele­nésö. kertes házzal ren­delkező. elvált ember, jó- lelkü nő ismeretségét ke­resi házasság céljából. — „Nem Jó egyedül” jeligé- & mohácsi hirdetőbe. Házhelynek és kertészetre j Takarmányrépa eladó Ér­alkalmas 2000 négyszögöl deklődni hétköznap 4— telek a hatos főút mellett I 6-lg. Nagyszkókó 5 Bor­eladó. Patera Patak 1&> kert Jungéknái. ÉRTESÍTJÜK kedves megrendelőinket, hogy A VÁRADI ANTAL D. í SZÁM ALATTI javító-szolgáltató részlegünket 1969. március 17-tel áthelyezzük PÉCS, IRÁNYI D. TÉR #. SZÁM ALATTI KÖZPONTUNKBA. Kérjük megrendelőinket, hogy a javító-szol­gáltató tevékenységi körünkhöz tartozó — fehérnemű, ágynemű, függöny, gépkocsi ülés­huzatok, motoros ruhák, gépkocsi és egyéb takaróponyvák, mentőövek, légcsatornák, minden fajta szíjgyártó munkák stb. javítása és készítése — igényeikkel, továbbra is bi­zalommal keressék fel szolgáltató részlegün­ket GYORS, PONTOS, ELŐNYŐS KISZOLGÁLÁS. PÉCSI VEGYESIPARI VÁLLALAT 1 TAKARÍTÓNŐKET ÉS SZÍNPA­DI MUNKASOKAT azonnali belé­péssel felvesz a PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ. (8759«) * Nő! segédmunkásokat jó kere­seti lehetőséggel keres felvételre a Pécsi Sütőipari Vállalat. Jelent­kezés: Pécs, Zsolna? V. u. 61. (87558) Lakatos szakmunkásokat keres felvételre a Pécsi Sütőipari Vál­lalat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: Pécs, Zsolnay V. u. «L ^ (87584) Felvételre keresünk önállóan dolgozni tudó vasbetonszerelőt és építőipari segédmunkásokat pécsi és baksai munkahelyekre. Jelent­kezés: Ezüstkalász Mg. Tsz, Bak- sa. ^ (87580) A Mecseki Szénbányák építési üzeme üvegest és vasbetonszerelőt felvesz. Jelentkezni lehet: Pécs, 1^ Buzsáki Imre u. 22. sz. alatt a munkaügyi csoportnál (Újhegy). ^ (87560) Két takarítónőt felvesz a Nagy Lajos Gimnázium. Pécs, Széchenyi tér UL (87364) * A Téglaipari Vállalat most épü­lő korszerű görcsőnyi (keresztes­pusztai) téglagyárihoz felvesz vil­lanyszerelő, lakatos, géplakatos és motorszerelő szakmunkásokat, va­lamint segédmunkásokat. — Szak­munkások jelentkezése a vállalat termelési osztályán (Pécs, Rákóczi út 11.) segédmunkásoké a munka­helyen. Bérezés megegyezés sze­rint, foglalkoztatás heti 44 órás munkaidőben. (87298) Gépkoesiszerelőket, autóvilla­mossági szerelőt felveszünk. Mű­szaki Erdészet, Pécs, Megyeri út 20- (87281) Traktorszerelőt és segédmunkást felveszünk. — Műszaki Erdészet, Pécs, Megyeri út 20. (87280) 4c Festő, bádogos szakmunkást és segédmunkásokat, valamint építő­ipari segédmunkásokat felveszünk csak pécsi munkahelyre. — Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat, Pécs, Tímár U. 23. (87271) * A Pécsi Fémipari Vállalat felvé­telre keres esztergályos, lakatos, autószerelő, karosszérialakatos, TMK-villanyszerelő szakmunkáso­kat, valamint férfi és női segéd­munkásokat. Jelentkezés: Felső­malom u. 13. sz. alatt. (87132) 4c Katonai szolgálat letelte után szakközépiskolával rendelkező jól számoló férfi munkaerőket felvesz a Pécsi Bőrgyár rostmű üzeme. ^ (87124) Segédmunkásokat beiskolázásra ! (nehézgép-, könnyűgépkezelői tan- ! folyamra) gyakorló gépkezelőknek i változó munkahelyre felvesz a I Földmunkát Gépesítő Vállalat fő- épftésvezetősége. Székesfehérvár, Seregélyért m Gépkezelőket nehézgépkezelő* vizsgával (dózer, szkréper, gréder, henger), könnyűgépkezelőket vizs­gával, változó munkahelyre fel­vesz a Földmunkát Gépesítő Vál­lalat, Székesfehérvár, Seregélye^ u. 83. (86640) * ­Pécs város II. kér. Tanács VB igazgatási osztálya jogtudományi egyetemet végzett kisajátítási fő­előadót vesz fel. Jelentkezés az igazgatási osztályon. (371) 4c Karbantartó géplakatosokat éw üzemi rakodó segédmunkásokat felveszünk, csökkentett munkaidő- beosztással. *— Tejipari Vállalat, Pécs, Tüzér U. 15. (1350) 4c Megyei székházunkba segéd- gondnokot keresünk, aki kisebb javítási munkákat is el tud vé­gezni. „Segédgondnok” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérjük le* adni, cím és munkahely megjelö­lésével. (372) 4c Megyei szerv gj^akorlott gép* é* gyorsírót keres állandó munkára Jelentkezéseket „gépíró” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérjük leadni, cím és munkahely meg'- jelöléséveL (373) 4c A Komloi Víz- és Csatornamű Vállalat vidéki munkahelyre kő­műveseket alkalmaz. Jelentkezni lehet a vállalat központjában —* Komló. Kossuth Lajos u. 19. szám alatt. (50421) 4c Kivitelezési gyakorlattal rendel­kező építésztechnikust felvesz a TEMPÓ Ksz. Jelentkezés: Sallai u. 15. sz. alatt. (274) * Általános adminisztrációs, valat» mint takarítónői munkakörbe dol­gozókat keresünk, kulturált mun­kakörülmények, ötnapos munka­hét. Cím: Dél-dunántúli Textil- éc Felsőruházati Nagykereskedelmi Vállalat, Pécs, Megyeri út 78. (36í^ 4c Tanárképző Főiskola osztályve­zető-helyettes főelőadói állásra pá­lyázatot hirdet, felvétel államház­tartási mérlegképes könyvelői ké­pesítés, legalább ötéves szakmai gyakorlat. Jelentkezés kedden és szerdán 9—12 óráig részletes ön­életrajzzal a személyzeti osztá­lyon. Pécs, Ifjúság u. 6. sz. (275) 4c A BEREMFNDI CEMENTMÜ ÉPÍTKEZÉSÉHEZ VEZETŐ FOGÉ* PÉSZT KERESÜNK. — FIZETÉS MEGEGYEZÉS SZERINT. KÖZ­PONTI FÜTÉSES SZÁLLÁSUNK VAN. PÉCSRŐL NAPI KÜLÖNJÁ­RAT KÖZLEKEDIK. JELENTKE­ZÉS: 26. AÉV. 6. FÖÉP.. BERE- MEND, ÜJ CEMENTMÜEPITKE- ZÉS. (360) * A Mecsek! Kulturpark felvesz női dolgozókat játékkezelői mun­kakörbe. Jelentkezés: Vidámpark, Dömörkapu. ^ (361) ÉBGV Sopiana Gépgyára (Pécs, Regős u. 8.) lakatos és marós szakmunkásokat, valamint négy* hónapi időtartamra kőműveseket és TMK-munkára villanyszerelőt felveszünk. — Jelentkezés a gyár személyzeti osztályán. ( 312) * 12. sz. AXÖV kalauzokat, két­éves gyakorlattal rendelkező autó­busz gépkocsivezetőket, önálló la* boratóriumi vizsgálatok végzésére ásványolajipari gyakorlattal ren­delkező vegyésztechnikust felvesz. Jelentkezés: Pécs, Siklósi út 6, munkáé rőg az dáikodásnáL (351) * A Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat parképítő üzeme (a teme­tő főbejáratával szemben), felvé­telre keres kubikosokat, kőműves és kövező szakmunkásokat, továb­bá kertészeti női és férfi segéd­munkásokat egész évi foglalkozta­tásra. A vállalat biztosít vidékiek részére korszerű munkásszállást, hazautazási kedvezményt, idény­pótlékot, kedvezményes étkezést- Jelentkezés az üzem vezetőjénéL (352) * A Pécs város Hl. kér. Tanác» VB építési és közlekedési csoport­ja gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírót felvesz. Jelentkezni le­het március 17—-20-ig, 8—12 óráig, Pécs, Szigeti út 33. sz. VL em. 216. sz. helyiségben. (350) ★ A Pécsi Porcelángyár felvesz la­katosokat, portásokat és férfi se­gédmunkásokat. (332) Villany és Vidéke Általános Fe gyasztási és Értékesítési Szövetke* I zet fagylalt mozgóárusokat vesz fel. Saját szállítóeszközzel rendel­kezők előnyben. Jelentkezés az ÁFÉSZ központi irodájában. (3341 * Felvételre keresünk: hárommá szakos munkára 16. évet betöltött nyolc általános iskolai végzettsé- I gű női munkaerőket FONÓ és , ORSÖZÖ ÁTKÉPZÖS tanulónak. Vidékieknek lakást biztosítunk. — i Bővebb felvilágosítást levélben ! adunk. Pamutíextilmüvek Fonó- j gyára, Bp. XI., Bocskai út 90 — [ munkaügyi osztály. (3958) 4c ötnapos, 44 órás munkahéttel dolgozó nagyvállalat azonnali be­lépéssel felvételre keres kazinc­barcikai, pécsi, pétfürdői, székes- fehérvári és budapesti munkahe­lyeire kiváló képességű csőszere­lő és hegesztő szakmunkásokat, valamint szerelési területen jártas betanított és segédmunkásokat. — Hazai területen végzett kb. 6 hó­napos munkavégzés után külföld» szerelési kiküldetést, magas ke­reseti lehetőséget, üzemi étkezést, korszerű munkásszállást, vidéken külszolgálat! díjat, utazási ked­vezményt biztosítunk. Jelentkezni lehet a Vegyiműveket Szereld Vállalat, Bp. XV., Mogyoród útja 42. sz. alatti központjában, vala­mint az alábbi kirendeltségein: Budapest, x., Mázsa u. 3—5, Bu­dapest, VII., Rottenbiller u. 26- Kazincbarcika. BVK Vegyszer. kl: rendeltség, Székesfehérvár, Ikarus Gyártelep, Vegyszer Kirend., Pét* fürdő, Nitrogénművek: vegyszer Kir«nd. §4774) k i

Next

/
Oldalképek
Tartalom